10 juli 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 6 – 10 JULI 2015

Dit 24ste weekverslag in 2015, aflevering 358 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de laatste week voor het zomerreces.. Het was de week waarin de gemeenteraad de maandelijkse vergadering hield. Belangrijke agendapunten: Woonvisie 2015, de bescherming van de privacy met betrekking tot aan de raad gerichte stukken die persoonlijke informatie bevatten en het al dan niet stopzetten van de relatie met een commercieel bureau dat de gemeente inzet om bijstandsfraude op te sporen. Natuurlijk was er deze week ook weer het nodige te doen ober de A13/A16. De foto’s tonen ‘Mooi Bergschenhoek’.

PVDA STEMT TEGEN WOONVISIE 2015

Afgelopen donderdagavond debatteerde de raad over de Woonvisie 2015. In onze weekverslagen 14, 17 en 21 van dit jaar berichtten wij al uitvoerig over de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de bereikbaarheid en betaalbaarheid van sociaal bereikbare huurwoningen in Lansingerland. Het begon met onze schriftelijke vragen naar aanleiding van de noodkreet van de directeur van 3B-Wonen. In het NOS Journaal van 14 april ( http://nos.nl/video/2030252-steeds-meer-woningzoekenden-krijgen-voorrang.html ) meldde Frans Weterings, directeur van 3B-Wonen, dat de wachttijd voor een sociaal bereikbare huurwoning in Lansingerland inmiddels opgelopen is van 4 naar 6 jaar. Nieuwe doelgroepen op de lokale woningmarkt en de bouw van minder nieuwe sociaal bereikbare huurwoningen zijn daar mede de oorzaak van, zo meldde hij toen. Kort daarop volgde de Woonvisie 2015. Een mooi moment om dieper in te gaan op de vraag hoe de vraag naar sociaal bereikbare huurwoningen er op dit moment uitziet en aan welke doelgroepen er prioriteit gegeven moet worden.

Ter voorbereiding op het debat over de Woonvisie 2015 sprak de PvdA fractie drie uren met de directie van 3B-Wonen en bijna 2 uur met leden van het bestuur van de Huurdersvereniging Lansingerland. Op basis van hun input formuleerden wij de twee moties die wij tijdens het raadsdebat van afgelopen donderdag indienden. De tekst van de moties legden wij vooraf voor aan de directie van 3B-Wonen met de vraag of de toelichting en overwegingen in onze moties feitelijk klopten. Daar kregen wij een positieve reactie op. 3B-Wonen gaf ook toen aan dat het belang van de wachttijd gerelativeerd moest worden.

Petra Verhoef was onze woordvoerder in het raadsdebat. Haar verhaal was als volgt: “Tijdens het debat in de commissie Ruimte over de Woonvisie 2015 zei onze woordvoerder Sam de Groot: “De analyse is goed, de uitwerking via prestatieafspraken moet het verschil gaan maken”. Hij kondigde daartoe een tweetal moties aan die ik hierna zal toelichten. De beide moties worden mede ingediend door de fracties van WIJ-Lansingerland en GroenLinks.

De eerste motie gaat over een kortere wachttijd en meer sociaal bereikbare huurwoningen op maat Het aanbod aan sociaal bereikbare huurwoningen heeft de afgelopen jaren niet goed heeft aangesloten bij de vraag. De Woonvisie 2015 bevat goede aanzetten om dit verbeteren. Een tweetal aanscherpingen is wenselijk. Het blijkt dat niet het aanbod van het totaal aantal sociaal bereikbare huurwoningen in Lansingerland het grootste probleem is dan wel de aansluiting van de vraag op het aanbod aan type woningen. Het gaat dan vooral om de bouw van een kleiner type woningen voor alleenstaanden, ouderen, kleine gezinnen, statushouders en bijvoorbeeld cliënten in de GGZ zorg. Het voortzetten van de vroegere algemene lijn waarbij het aantal sociaal bereikbare huurwoningen minimaal 20% van het woningaanbod betreft lijkt op dit moment niet nodig. Monitoring moet leren of dit ook in de toekomst het geval blijft.

Een kortere wachttijd is een goede indicatie is voor een betere match tussen aanbod en behoefte. Zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht. De wachttijd is nu met 6 jaren te lang. Binnen 5 jaren terugbrengen naar 4 jaar is een goede doelstelling. Onze eerste motie verzoekt het college bij het opstellen van de prestatieafspraken die volgen op de Woonvisie 2015:

  1. Zich in te zetten om de wachttijd voor een sociaal bereikbare huurwoning in de gemeente Lansingerland binnen 5 jaar terug te brengen van de huidige 6 jaar naar maximaal 4 jaren;
  2. Aan het bouwen van woningen voor kleine huishoudens prioriteit te geven;
  3. Te bevorderen dat er de komende jaren sprake zal zijn van de bouw van een substantieel aantal sociaal bereikbare huurwoningen voor kleine huishoudens;
  4. De raad jaarlijks een overzicht te geven van de te verwachten ontwikkeling van vraag en aanbod en wachttijden;

De tweede motie gaat over duurzaam huren. De Woonvisie 2015 en de komende prestatieafspraken vormen ook een mooi moment om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten m.b.t. de duurzaamheid. Er is de laatste jaren een enorme belangstelling aan het ontstaan voor investeringen op het gebied van duurzaamheid van woningen. Dit komt door een groeiend besef voor duurzaamheid en de omstandigheid dat deze investering heel rendabel zijn. Dit komt ook omdat de technologie op het gebied van bijvoorbeeld zonnepanelen volwassen is geworden en enorm in kostprijs is gedaald.

Ook alle 4400 huurders van woningen van 3B-Wonen moeten de mogelijkheid krijgen om hiervan te profiteren. Dit zou niet alleen een financieel voordeel betekenen voor de huurders maar ook een enorme impact hebben op de CO2 footprint van de gemeente als geheel. Er zijn bij huurwoningen echter een paar belangrijke specifieke knelpunten die eerst onder de loep genomen moeten worden. Die betreffen het eigenaarschap, de financiering en de onzekerheid die bij huurders en verhuurders bestaat vanwege de ingrijpende veranderingen in de regelgeving rond huur en verhuur.

Het onderzoek naar de haalbaarheid en het vinden van oplossingen voor deze knelpunten opgenomen kan worden in de te maken prestatieafspraken tussen gemeente en corporatie.Onze tweede motie verzoekt het college om bij de uitwerking van de Woonvisie 2015 en de te maken prestatieafspraken te bevorderen dat binnen 5 jaar alle 4400 sociaal bereikbare huurwoningen, waar technisch mogelijk en financieel rendabel, voorzien worden van zonnepanelen of vergelijkbare duurzaamheidsmaatregelen, waarbij de te realiseren netto opbrengsten ten goede moeten komen aan de huurders zelf.

Over het aan de moties onderliggende feitenmateriaal is door onze fractie recent een tweetal intensieve en open gesprekken gevoerd met de directie van 3B-Wonen. De aan de motie ten grondslag liggende feiten worden door 3B-Wonen gedeeld, zij het dat het criterium ‘wachttijd’ als betrekkelijk wordt gezien. Ook is er door ons gesproken met een delegatie van het bestuur van de Huurdersvereniging 3B-Wonen. Die vertegenwoordigen met 2200 leden de huurders van de 4200 woningen die 3B-Wonen telt. Ook zij onderschrijven de noodzaak van prioritering van bouwen voor kleine huishoudens zoals ouderen en jonge starters. Een intensief onderzoek naar de mogelijkheid van collectieve plaatsing van zonnepanelen vinden zij belangrijk. De eigen directe betrokkenheid van de Huurdersvereniging bij het maken van de prestatieafspraken vindt de Huurdersvereniging essentieel. Tot op heden is naar hun mening hun betrokkenheid bij de totstandkoming van de Woonvisie 2015 te beperkt geweest. Een persoonlijk gesprek met de portefeuillehouder Wonen zat er bijvoorbeeld tot op heden niet in. De Huurdersvereniging heeft met betrekking tot belangrijke strategische beslissingen van 3B-Wonen instemmingsrecht. Onze vraag aan het college is of dit ook de aanstaande prestatieafspraken betreft”.

Tot zover de bijdrage van Petra Verhoef in eerste termijn aan het debat waarbij wij voor onze beide moties steun kregen van de fracties van WIJ-Lansingerland en GroenLinks. Aanvankelijk had ook de woordvoerder van Leefbaar 3B zich spontaan bij ons gemeld met de vraag of ook zijn fractie als mede-indiener van beide moties kon optreden maar na coalitieoverleg haakte hij later alsnog af. Van zijn oorspronkelijke enthousiasme voor onze moties was in zijn bijdrage aan het raadsdebat overigens nog maar weinig terug te vinden. Hij keerde zich fel tegen onze inbreng.

Voor het debat sprak een vertegenwoordiger van 3B-Wonen in. Naar zeggen om de gemeenteraad nader te informeren over een aantal in de Woonvisie genoemde onderwerpen. “Wij hebben het gevoel dat er anders een bepaalde indruk blijft bestaan die afbreuk doet aan de realiteit”. Hij ging daarbij in op de thema’s ‘wachttijd, scheefwonen en duurzaamheid’. Zijn informatie was op zich feitelijk correct. Wat opviel, was dat een aantal fracties zijn verhaal gebruikte als argument om tegen onze moties te stemmen, hem daarbij woorden in de mond leggend die hij helemaal niet gebruikt had. Zo proefde de CDA fractie in de bijdrage van 3B-Wonen dat de corporatie tegen het prioriteren van nieuwbouw voor kleine huishoudens is. Het verhaal over de noodzaak van prioriteren voor deze groep komt echter juist bij 3B-Wonen zelf vandaan.

Onze moties haalden het niet. De coalitiepartijen en de VVD fractie stemden tegen. De VVD fractie kwam met een bizarre motie om bijvoorbeeld op Wilderszijde tijdelijk wooncontainers te plaatsen om statushouders te huisvesten. Deze motie kreeg in eerste aanleg steun van Leefbaar 3B (“Het idee van zeecontainers spreekt ons aan”) maar werd door de VVD fractie ingetrokken nadat de wethouder Wonen toegezegd had om de suggestie over te nemen om de haalbaarheid van flexibele huisvestingsmogelijkheden voor alle doelgroepen die dringend op zoek zijn naar woonruimte te willen onderzoeken. De fractie van D66 stemde tegen onze motie “Duurzaam huren”. Zij vroegen ons de motie aan te houden tot het debat over het brede actieprogramma Duurzaamheid en hadden voor het overige voldoende vertrouwen dat het met de duurzaamheid in de Woonvisie ook zonder onze motie wel goed zal komen.

De PvdA fractie stemde na een lang debat tégen de Woonvisie 2015. Zonder onze moties mist deze Woonvisie concrete ambities. Daar zeten wij onze handtekening niet onder. De wethouder Wonen zegde toe alsnog in gesprek te zullen gaan met het bestuur van de Huurdersvereniging en onderschreef dat de Huurdersvereniging instemmingsrecht heeft bij het tot stand komen van de prestatieafspraken tussen gemeente en corporatie. Dat geeft ons in ieder geval de hoop dat onze ambities ten aanzien van prioriteitsgroepen, huurbeleid en duurzaam wonen alsnog in de prestatieafspraken zullen terecht komen. Is het niet via de lijn van de gemeente dan wel via de inzet van de corporatie en van de huurders van 3B-Wonen zélf. Wij zullen natuurlijk de hele gang van zaken gaan evalueren met de directie van 3B-Wonen en de Huurdersvereniging. Wordt zeker vervolgd!

DSC05151

ACTIEF OPENBAAR MAKEN INGEKOMEN STUKKEN GERICHT AAN DE RAAD

Omdat in het recente verleden er op de gemeentelijke internet pagina’s aan de raad gerichte stukken opdoken die in bijlage zeer persoonlijke informatie bevatten, heeft de raad ongeveer een half jaar geleden besloten aan de raad geadresseerde stukken niet meer direct op internet te plaatsen. Het risico dat stukken persoonlijke informatie bevatten die breed op straat terecht komen is te groot. Daardoor de loopt de privacy van betrokkenen gevaar en wordt de wet overtreden. Gekozen werd vooralsnog voor een systeem van een op verzoek ter inzage legging. Daarmee is wel aan de eis van openbaarheid voldaan maar kan de privacy geborgd worden. Nadeel is de gang naar het gemeentehuis om de betreffende stukken te kunnen inzien.

De D66 en VVD fracties kwamen donderdagavond gesteund door alle fracties behalve de PvdA en WIJ-Lansingerland met het voorstel om de huidige procedure te wijzigen;

  • Alle documenten zonder persoonsgegevens worden terstond op de website gepubliceerd,
  • Bij alle overige stukken met persoonsgegevens wordt bij de afzender expliciet toestemming gevraagd voor publicatie,
  • Bij geen reactie of mogelijkheid tot contact, of op verzoek van afzender zelf worden persoonsgegevens verwijderd of weggelakt.
  • Bij geen toestemming van de afzender en in andere voorkomende bijzondere gevallen wordt niet over gegaan tot publicatie op de website, maar besloten tot terinzagelegging.

Tijdens het debat over dit voorstel gaf onze woordvoerder Gerard Bovens aan dat de voorstanders van bovenstaande procedure kennelijke van mening zijn dat hiermee de bescherming van persoonsgegevens van mensen die een brief sturen met persoonlijke informatie aan de raad afdoende geborgd is. Een uitgewerkte procedure ontbreekt evenwel.

“De omstandigheid dat er slechts in ongeveer 2% van de ingezonden stukken aan de raad sprake is van de aanwezigheid van persoonsgegevens laat onverlet dat er wel een 100% controle moet plaatsvinden. In de visie van de indieners van het amendement ligt daarbij het accent bij de behandelend ambtenaar. Dat zijn er velen, verspreid over alle afdelingen. Om de kans op fouten in redelijkheid terug te brengen naar nul zullen er dus robuuste administratieve procedures moeten worden ontwikkeld die een sluitende aanpak zullen moeten borgen. Ook zullen controle mechanismes moeten worden ingebouwd”.

Gerard Bovens vroeg hoe de indieners dit denken te gaan realiseren zonder een verhoging van de administratieve lasten. Hoe waterdicht is de door hen voorgestelde procedure? Hij vroeg aan het college of de voorgestelde procedure te realiseren is zonder verhoging van de administratieve lasten en dus zonder vergroting van de ambtelijke formatie. Kan het college garanderen dat de foutkans in redelijkheid ‘nul’ zal zijn?

Namens het college gaf de burgemeester aan een brede meerderheid te constateren voor de gewijzigde procedure. “Mogelijk zijn er formatieve consequenties. Die zullen wij als college regelen en aan de raad ter kennis brengen”. Gerard Bovens protesteerde tegen deze gang van zaken. “Buiten de Kadernota om, zonder toestemming vooraf van onze provinciale toezichthouders, zonder enig zicht op de precieze budgettaire gevolgen en zonder een afweging ten opzichte van andere bestuurlijke prioriteiten wordt hier een ad-hoc besluit genomen”. Hij pleitte er voor om het besluit aan te houden totdat het college de formatieve gevolgen precies had doorgerekend, afwegingen ten opzichte van andere prioriteiten had gemaakt en het besluit ter zake aan de raad voor instemming had voorgelegd. Dit pleidooi haalde het jammer genoeg niet. De raad ging akkoord met de aanpassing van de huidige procedure inclusief de eventuele formatieve aanpassing. De PvdA fractie stemde als enige fractie tegen.

DSC05162

INVESTIGA IS BUITEN BEELD IN LANSINGERLAND

Onze weekverslagen hebben sinds juli 2014 veel aandacht besteed aan de inschakeling door het college van een commercieel werkend bureau dat op nu cure no pay basis bijstandsfraude opspoort. Het samenvattende dossier met al onze acties is te vinden in weekverslag 22 op: https://lansingerland.pvda.nl/2015/06/26/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-22-26-juni-2015/

Tijdens het vragenhalfuurtje in de raadsvergadering stelde Petra Verhoef aan het college de volgende vraag: “Er is op 24 juni jl. door de Rechtbank Rotterdam een rechterlijke uitspraak gedaan over de wijze waarop het externe bureau Investiga ingezet wordt voor de opsporing van vermeende fraude rondom bijstand bij de gemeente Lansingerland. De rechtbank was van oordeel dat het hier kerntaken binnen de uitvoering van de WWB betreft, die binnen het publieke domein moeten worden uitgevoerd en dus niet mogen worden uitbesteed aan een privaat bedrijf. Deze uitspraak van de rechtbank is zeer helder. Wat gaat het college nu doen m.b.t het inhuren van Investiga?”

Het college gaf als reactie aan nog niet te weten of het in hoger beroep op de uitspraak van de rechtbank zal gaan. Dat moet binnen 14 dagen duidelijk worden. Het college zelf wil niet verder met Investiga maar gaat liever in zee met de sociale recherche van Zoetermeer. Een door de raad in meerderheid aangenomen motie (VVD, CDA, Leefbaar 3B) om toch door te gaan met Investiga zette een streep door de college-rekening. Op dit moment doet het college geen zaken met Investiga. Dat is dus helder. Investiga is nu buiten beeld in Lansingerland. De PvdA fractie verwacht niet dat Investiga weer opnieuw in beeld zal komen. Het ligt voor de hand dat de samenwerking met Zoetermeer nu weer wordt opgepakt. Als het college van Zoetermeer dat tenminste nog wil.

DSC05160

TOT SLOT

Wethouder Fortuyn heeft op 6 juli tevergeefs geprobeerd om de Bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit in de Metropoolregio er van te overtuigen dat er meer geld op tafel moet komen voor de inpassing van de A13/A16. Zijn verzoek was of ook zij bereid zijn om er bij de minsister I&M op aan te dringen dat er meer geld op tafel komt. De Bestuurscommissie bestaat uit de wethouders Verkeer & Vervoer van de gemeenten die aangesloten zijn bij de Metropoolregio. Zijn pleidooi vond geen gewillig oor. De Bestuurscommissie vond dat er door Rijk, stad Rotterdam & Stadsregio en in voldoende mate middelen beschikbaar gesteld waardoor de eis van saldo Nul naar hun oordeel vrijwel gehaald is. Het lijkt er op dat de stevige bestuurlijke positie die Lansingerland in het verleden in de regio had nu voorbij is. Het is het gevolg van een coalitie & een college dat de blik te zeer naar binnen richt en zich nodeloos bestuurlijk klein maakt. Dan word je als wethouder van een lokale partij door bestuurders in de regio echt niet meer gehoord.

Eerder had de Adviescommissie Vervoersautoriteit op initiatief van Jan Pieter Blonk aangegeven de noodzaak van meer geld voor een betere inpassing wél te delen. De Adviescommissie bestaat uit raadsleden van de gemeenten die aangesloten zijn bij de Metropoolregio.

Het speelveld wordt stap voor stap steeds kleiner. Op de PvdA en GroenLinks fractie na, is de meerderheid van de Rotterdamse raad inmiddels afgehaakt, de wethouders in de Metropoolregio geven nu ook geen thuis en de minister houdt stevig voet bij stuk. Het standpunt van de BAG, waarvan ook wethouder Fortuyn deel van uitmaakt, dat het inpassingsplan ook steunt, maakt het negatieve beeld compleet. Te verwachten is dat het college van Lansingerland volgende week met een raadsvoorstel komt met daarin hun visie op het voorliggende inpassingsplan zoals door de BAG opgesteld is. Niet onmogelijk is dat het college (net als het college in Rotterdam) de standpunten van de BAG integraal overneemt. De raden van Rotterdam en Lansingerland moeten dan in september de knoop definitief doorhakken. De PvdA fractie opteert op dit moment voor een “nee, tenzij” besluit over het maatregelenpakket ten behoeve van de inpassing van de A13/A16. Zie weekverslag 23: https://lansingerland.pvda.nl/2015/07/03/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-29-juni-3-juli-2015/

Ingrid Tuinenburg woonde namens onze fractie afgelopen donderdagmiddag de presentatie van de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein bij. Bij deze gelegenheid werd ook hun nieuwe website operationeel.

Wat berichtten wij in weekverslag 24 van 2014? Het ging toen onder meer over de Kadernota, over Menswaardig Handhaven in de WWB en de HSL. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/07/04/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-30-juni-4-juli-2014/

Het is nu zomerreces. Tijd om met vakantie te gaan. Het volgende weekverslag 25 verschijnt op vrijdag 28 augustus. De fractie van de PvdA Lansingerland wenst alle onze lezers van harte en plezierige vakantie toe!

Het citaat van de week komt uit de Volkskrant van 9 juli. De kop luidt: “School in arme wijk schiet tekort”. Het citaat: “Kinderen op middelbare scholen in achterstandswijken krijgen niet het onderwijs dat ze nodig hebben. Zij hebben baat bij meer lesuren, maar daar is geen geld voor. Ook hebben de scholen te weinig budget voor zorg”. De Rotterdamse directeur Eric van ’t Zelfde: “Ons soort scholen vormt het laatste vangnet voor die kinderen. De enige kans op een toekomst. Als de school tekort schiet, valt alles voor ze weg”. Ook voor het rijke Lansingerland geldt: “Steun kinderen in de knel en leg daar je échte politieke prioriteiten’. De afsluitende raadsvergadering voor het zomerreces was wat dit betreft een koude politieke douche. Maar wij geven nooit op, nooit!

Tot 28 augustus!

Fractie PvdA Lansingerland, 10 juli 2015

DSC05159

DSC05154

DSC05158

DSC05155

DSC05163

DSC05161

DSC05153