9 maart 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 6 – 10 MAART 2017

Dit achtste weekverslag in 2017, aflevering 424 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij antwoord kregen van het college op zowel onze vragen over taalcursussen in het kader van de inburgering van vluchtelingen als over onze vragen over de regionale aanpak met betrekking tot het aantal, ook in Lansingerland, te bouwen sociale huurwoningen. Het was ook de week van onze verkiezingscampagne, het indienen van PvdA vragen over ’t Web in Bleiswijk en het verschijnen van het rapport & advies van de Verkenner die de meningen over toekomst van Rotterdam The Hague Airport inventariseerde. De foto’s bij dit weekverslag tonen onze rode campagne activiteiten, het prille voorjaar in Bergschenhoek en de voortgang van de nieuwbouw van de Moskee op Wilderszijde.

DOE ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT ’S NACHTS HELEMAAL OP SLOT

Twee weken geleden verscheen het advies over het draagvlak over het luchthavenbesluit met alle onderliggende documenten van Verkenner Joost Schrijnen over de plannen van Rotterdam The Hague Airport om het aantal reizigers in de periode tot 2025 te verhogen van 1.7 miljoen nu naar zo’n 2.9 miljoen per jaar. Het advies met bijlagen is te vinden op: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/luchtvaart/the-hague-airport/verkenner-rotterdam/

De Verkenner ziet geen maatschappelijk draagvlak voor meer extra geluidsruimte. Zijn voorstel is om de helikoptervluchten te verplaatsen naar een plek elders in onze provincie. Daar gaat het provinciebestuur over. Zo schep je binnen de bestaande geluidscontouren ruimte voor de uitbreiding van het aantal vliegtuigbewegingen met zo’n 25%. Rotterdam The Hague Airport moet zich verder blijven ontwikkelen tot een vliegveld dat zich primair richt op zakelijke bestemmingen. Meer Manchester & Milaan dus en minder Antalya. Van belang is daarbij het volgende advies: “De verkenner is van mening dat de noodzaak voor RTHA om te groeien moet aansluiten op het bereiken van specifiek geformuleerde regionale doelen. Dan gaat het niet zozeer om groei, maar om kwaliteitsontwikkeling van het ‘product’ RTHA en om de internationale bereikbaarheid van de Zuidvleugel/MRDH voor internationaal georiënteerde bedrijven en instellingen. De verkenner ziet dan ook een kans om door middel van het creëren van ruimte binnen de bestaande vergunde milieuruimte , de luchthaven verder te ontwikkelen en de toegevoegde waarde voor de regio te vergoten. De urgentie daarvoor blijkt uit de brede bestuurlijke consensus om de internationale bereikbaarheid van de MRDH te verbeteren. In de huidige situatie is daarvoor geen ruimte meer beschikbaar op RTHA”.

 Die regionale doelen zijn:

 1. Toename van het aandeel zakelijke bestemmingen;
 2. Toename van de economische meerwaarde van RTHA voor de regio;
 3. Verder beperken van de hinder en verbetering van de communicatie   met de gehinderden;
 4. Verbetering van de leefomgevingskwaliteit;
 5. Versteviging van de governance op RTHA.

Onder de versteviging van de governance valt ook de start van een duurzame dialoog tussen alle betrokkenen, waaronder de omwonenden die last hebben van het vliegveld: “Ontwikkel daarin een agenda van acties en een actieprogramma, inclusief middelen, termijnen, actiehouders, aansturing en afspraken over monitoring/evaluatie. Werk een procesplanning uit voor de te starten procedure voor het luchthavenbesluit voor RTHA en voor de te maken afspraken en procedures voor een nieuwe helikopterhaven”.

De zorgvuldige aanpak van de Verkenner en zijn advies spreken onze fractie zeer aan. De passage: “de noodzaak voor RTHA om te groeien moet aansluiten op het bereiken van specifiek geformuleerde regionale doelen. Dan gaat het niet zozeer om groei, maar om kwaliteitsontwikkeling van het ‘product’ RTHA en om de internationale bereikbaarheid van de Zuidvleugel/MRDH voor internationaal georiënteerde bedrijven en instellingen”, is essentieel. De verdere ontwikkeling van Rotterdam The Hague Airport moet in een bredere context plaatsvinden dan nu het geval is. Doelen als versterken van het economisch vestigingsklimaat in de gehele Metropoolregio, inpassen in de ontwikkeling van de totale regionale infrastructuur, versterken van de dialoog met de omgeving en zorgen voor duurzame inpassing zijn daarbij van groot belang.

Wat de PvdA fractie betreft moet de luchthaven in de toekomst van 23.00 uur tot 07.00 uur compleet op slot om slaapverstoring bij omwonenden te voorkomen. Ook deze maatregel kan, zij het in bescheiden mate, extra geluidsruimte opleveren die bijdraagt aan de realisering van de gestelde regionale doelen. De aanwezigheid van les-, reclame, recreatie- en sportvliegtuigen past niet bij het profiel van een luchthaven die bedoeld is voor zakelijke bestemmingen. De PvdA stelt voor om, in overleg met de provincie, gedurende de komende jaren voor dit type kleine luchtvaart een andere luchthaven te zoeken.

Het advies van de Verkenner biedt ruimte om de komende jaren nog eens goed te kijken naar de bestaande zorgen over de uitstoot van fijnstof en ultra-fijnstof. Momenteel wordt daar naar onderzoek verricht maar de definitieve conclusies van het RIVM over mogelijke risico’s zijn pas in 2021 te verwachten. Momenteel is volgens de GGD nog niet te voorspellen wie precies met gezondheidseffecten als gevolg van fijnstof te maken krijgt.

Het zal nog wel 10 jaar duren voordat de nieuwe generatie geluidsarmere vliegtuigen op de markt komt. Rotterdam The Hague Airport is er bij gebaat dat de luchtvaartmaatschappijen die deze luchthaven aandoen zo veel mogelijk geluidsarmere vliegtuigen inzetten. Een goede afstemming met de luchtverkeersleiding, Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen over de aanvliegroutes blijft van groot belang. Onvoorspelbare vluchten leveren veel hinder op. De PvdA zet zich daar al 8 jaar voor in met tot op heden nog maar beperkt succes. De dagelijkse praktijk is weerbarstiger dan de gebleken goede wil van alle direct betrokkenen.

Het is van groot belang dat de communicatie met de omwonenden beter wordt georganiseerd. Die is nog te hap snap. Bovendien is het bestuurlijke en commerciële krachtenveld, de governance, rond de luchthaven (wie gaat over wat?) zodanig ingewikkeld dat de gewone burger met een vraag of klacht door de bomen het bos niet meer kan zien. Een goed gestructureerd, toegankelijk onafhankelijk informatiecentrum die er voor zorgt dat er met vragen en klachten écht iets wordt gedaan, dat toegang heeft bij alle bij de luchthaven betrokkenen en de belangen van de omwonenden veilig stelt, is van groot belang en behoeft prioriteit.

Op donderdag 23 maart is er in het gemeentehuis van Lansingerland een presentatieavond over het advies van de Verkenner en over zijn onderzoek. De commissie Ruimte en de Raad zullen zich in hun april vergaderingen buigen over de op te stellen zienswijze ten behoeve van de minister I&M.

POLITIEK VERTROUWEN BEGINT BIJ GOED INFORMEREN

De gemeente Lansingerland bestaat dit jaar 10 jaar en liefst 424 PvdA weekverslagen. Vanaf januari 2007 publiceert de PvdA-fractie elke vrijdag een uitgebreid verslag van het politieke wel en wee op de website lansingerland.pvda.nl Zo kunnen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Lansingerland elke week kennisnemen van de acties van de PvdA-fractie en daarop ook reageren. Met behulp van deze reacties ging de fractie aan de slag met zorgen en ideeën. Denk maar aan de uitvoering van de Participatiewet en WMO, het verdwijnen van de bushalte Bonfut in Rodenrijs, het ontbreken van verlichting langs het Landscheidingsfietspad en de dreigende sluiting van gebouw De Snip in Bleiswijk. Denk ook aan de komst van de nacht-metro E in de weekends, het gemis aan een vangnet voor ZZP’ers in de financiële knel, de toegankelijkheid van de winkelcentra voor mensen met een beperking, het fors achterblijven bij de vraag naar betaalbare sociale huur en koopwoningen, de veel te hoge OZB die de inwoners moeten betalen en het gebrek aan snel internet in onze buitengebieden en op bedrijventerreinen Wij signaleerden dat Lansingerland snel groeit naar 70.000 inwoners maar dat het voorzieningenniveau vooral voor jongeren, die goed zijn voor liefst een derde van het totaal aantal inwoners, achterblijft.

Wij merken dat onze informatie aanslaat en bijdraagt aan vertrouwen in de lokale politiek. Het weekverslag is een icoon geworden. Lezers kunnen zelf controleren of we werkelijk doen wat wij beloven. En doen de inwoners dit niet, dan doen de lokale en regionale media dit wel. Onze fractie kan dit niet alleen. Voor grote Lansingerland overstijgende projecten werken wij intensief samen met onze Tweede Kamerfractie en met de PvdA’ers in alle buurgemeenten en de provincie. Voor Lansingerland is een sterke PvdA Tweede Kamerfractie keihard nodig. Dat heeft de praktijk wel bewezen. Onze infrastructuur, of het om wegen, fietspaden of openbaar vervoer gaat, is nog lang niet af en onze sociale zekerheid moet in onzekere tijden veel beter worden. Verkeersveiligheid is een groot probleem. Het winkelcentrum van Bergschenhoek moet groeien met een mooiere ruimtelijke inrichting en kansen voor de horeca.

Lansingerland kan de komst van MBO en speciaal onderwijs goed gebruiken en moet een topper blijven als het om economische ontwikkeling, banengroei voor iedereen en innovatie gaat. De inwoners van Lansingerland weten al 10 jaar wat zij aan de lokale PvdA hebben. Reden te meer om op 15 maart uw stem te geven aan de PvdA in de Tweede Kamer. Samen zullen we dan blijven doorknokken voor een sociaal, solidair, ondernemend en duurzaam Lansingerland!

RTV Lansingerland hield in het kader van de verkiezingen een viertal Kiezerscafés bij Muller&Co in Berkel centrum. Een verslag van het afsluitende Kiezerscafé van afgelopen woensdagavond is te vinden op: https://www.youtube-nocookie.com/embed/ZDPC3LQ2R0U Wij waren als PvdA Lansingerland in deze uitzending present met Greet Wijs, Astrid Oosenbrug, Raymond Tans en Gerard Bovens.

PVDA VRAGEN AAN COLLEGE OVER OVERDRACHT ’T WEB BLEISWIJK AAN BIBLIOTHEEK OOSTLAND

Op 7 februari 2017 nam het college van Lansingerland het volgende besluit over de toekomstige exploitatie van sociaal cultureel centrum “t Web in Bleiswijk:

 1. De raad in kennis te stellen van het voornemen tot overdracht van ’t Web om niet aan de Stichting Bibliotheek Oostland onder voorwaarde van een teruglever verplichting om niet zodra de Stichting Bibliotheek Oostland het gebouw niet meer gebruikt voor de functie waarvoor het is bedoeld.
 2. De raad voor te stellen een bijdrage beschikbaar te stellen van € 78.000 voor de incidentele verbouwingskosten voor ’t Web.
 3. Jaarlijks een bedrag van € 18.000 in mindering brengen op de door de gemeente aan de Bibliotheek te verstrekken subsidie op basis van het subsidiebeleid van de gemeente Lansingerland.
 4. De raad voor te stellen de boekwaarde van ’t Web ter grootte van € 655.000 af te boeken.

Op 5 november 2015 diende de PvdA fractie samen met de fractie van Leefbaar 3B tijdens het debat over de Begroting 2016 het volgende amendement in: De meerjarenbegroting 2016-2019 vast te stellen waarbij:

 1. de resterende boekwaarde op MKC ’t Web in Bleiswijk van 740.000 euro af wordt geschreven en dit bedrag ten laste wordt gebracht van de algemene reserve;
 2. Het eigendom van MKC ’t Web voor een bedrag van 1 euro wordt overgedragen aan een initiatiefgroep die zorg wil gaan dragen voor de toekomstige exploitatie van dit gebouw.

Het amendement haalde het niet. Alleen de indieners stemden voor. De rest van de raad was tegen met als argumenten: “Scheppen we geen precedent t.a.v. ander gemeentelijk maatschappelijk vastgoed, hoe ziet het businessplan er uit, is het allemaal niet te vroeg?”. Zie ook het PvdA weekverslag 35 van 2016: https://lansingerland.pvda.nl/2015/11/05/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-2-6-november-2015/

De PvdA fractie vraagt zich af wat er met het in 2016 ingediende burgerinitiatief is gebeurd waarbij inwoners van Bleiswijk zich opwierpen om zélf de exploitatie van ’t Web te gaan doen en wat nu de plannen zijn met gebouw De Snip in de Dorpstraat in Bleiswijk centrum. De komst van deze voorziening was in de aanloop naar de herindeling in 2007 een belangrijk argument voor de inwoners van Bleiswijk om mee te gaan in het samengaan van de voormalige 3B-gemeenten. Afstoten kan wellicht zorgen voor vele negatieve reacties vanuit de bevolking van Bleiswijk.

Op 2 maart stelde onze fractie aan het college de volgende schriftelijke vragen:

 1. Wat is er met het in 2016 ingediende burgerinitiatief gebeurd waarbij een aantal inwoners van Bleiswijk zich opwierp om via een stichting zélf de exploitatie van ’t Web ter hand te gaan nemen?
 2. Waarom gaat dit burgerinitiatief ’t Web niet zelf exploiteren?
 3. Waarom weigerde het college in november 2015 om ’t Web om niet over te dragen en de resterende boekwaarde van toen bijna 8 ton (nu 6.5 ton) af te boeken en in februari 2017 niet?
 4. Wat gaat er verder met gebouw De Snip gebeuren?
 5. In geval van afstoten, wat gaat er met de huidige huurders gebeuren?
 6. Hoe denkt het college om te gaan met de negatieve gevoelens die het mogelijke afstoten van De Snip op zal gaan roepen bij de inwoners van Bleiswijk?

Zie ook het verhaal in de Heraut van deze week op http://www.herautonline.nl/?p=59684

De PvdA fractie is zeer benieuwd naar de reactie van het college die wij uiterlijk eind maart kunnen verwachten. In september 2015 was er in de raad al de nodige ophef over de toekomst van het maatschappelijke vastgoed naar aanleiding van deze collegenotitie: file:///C:/Users/Gerard/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SFC4DSSW/T15.pdf

COLLEGE MIST REGIE OVER INBURGERINGSTRAJECTEN

In weekverslag 4-2017 berichtten wij dat slechts één derde van de asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, het lukt om binnen drie jaar in te burgeren. Daartoe zijn asielzoekers sinds 2013 verplicht. Ze moeten Nederlands leren en examens afleggen over de maatschappij en de arbeidsmarkt. En dat moeten ze zélf regelen. Dat het slagingspercentage slechts 33 procent is, concludeerde de Algemene Rekenkamer in het onderzoeksrapport Inburgering – de eerste resultaten van de Wet inburgering 2013 dat op 24 januari naar de Tweede Kamer werd gestuurd. De helft van de 5.415 asielzoekers die in de eerste helft van 2013 moesten inburgeren, en daar dus in de eerste helft van 2016 mee klaar moesten zijn, is dat niet gelukt. Slechts 33 procent lukte het binnen de gestelde termijn, de rest kreeg vrijstelling of ontheffing. Een van de grote knelpunten die de Rekenkamer constateert, is de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeraar om zijn eigen cursus te regelen. Net gearriveerd uit het asielzoekerscentrum in een gemeente moet de inburgeraar zelf een cursus kiezen in een woud van cursusaanbieders. Zij zijn daar vaak niet toe in staat, zo meldde de Algemene Rekenkamer. De PvdA fractie in Lansingerland vroeg zich af of dit probleem zich ook voordoet in Lansingerland en stelde daarover op 31 januari 2017 schriftelijke vragen aan het college. Zie daarvoor: https://lansingerland.pvda.nl/2017/02/02/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-30-januari-3-februari-2017/

Het college antwoordde ons op 28 februari. Het complete antwoord is te vinden op http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/ en het lezen meer dan waard. Het college geeft toe dat zij de regie op het totale inburgeringstraject node ontbeert. Wonderlijk is het dat het college hierover in juni 2016, toen zij de raad informeerde over de aanvullende maatregelen voor asielgerechtigden, met geen woord repte. Ook werd de raad toen voor oktober 2016 een eerste evaluatie toegezegd die wij tot op heden nog niet gezien hebben. Zie voor deze brief: file:///C:/Users/Gerard/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SFC4DSSW/160622%20Brief%20aan%20Raad%20betr.%20aanvullende%20maatregelen%20voor%20asielgerechtigden%20U16.08401.pdf

De Heraut van deze week schrijft een uitvoerig verhaal over de problemen. Zie hiervoor: http://www.herautonline.nl/?p=59804 Ons PvdA commentaar op de hele gang van zaken: Gerard Bovens geeft in een reactie op de schriftelijke beantwoording dat het college van B&W. zeker haar best heeft gedaan om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. “Wat opvalt,” zegt Bovens, “is dat het college in feite voor een heel belangrijk deel met lege handen staat. Het college onderkent dat een sterke regierol nodig is om tot een integrale en duale aanpak te komen. Die hebben ze nu voor geen meter. Dit is ook een uitdaging voor politiek Den Haag. De situatie is nu dat de gemeente in het vitale begintraject aan de zijlijn staat. Maar het college moet wel een (dure) hoofdrol vervullen als het om inkomensondersteuning, armoedeaanpak, huisvesting en WMO/Jeugdhulpvoorzieningen gaat. Het is goed dat de gemeenteraad dit nu allemaal netjes op een rijtje gezet krijgt. Het is wel wonderlijk dat het college haar dilemma’s niet eerder met de gemeenteraad gedeeld heeft.” Volgens Bovens komt de PvdA-fractie zeker op dit onderwerp terug en zal Petra Verhoef het voor de Commissie Samenleving laten agenderen”, zo berichtte de Heraut.

Petra Verhoef zal in de raadscommissie Samenleving van 6 april 2017 de reactie van het college via een bespreekpunt agenderen. De PvdA fractie wil een debat over oplossingen. Hoe kan het college de integrale regie bij het organiseren van inburgeringstrajecten weer in handen krijgen, wat moet daarvoor gebeuren en wat kunnen wij daar als fracties zelf aan bijdragen? Wordt dus volgende maand vervolgd!

COLLEGE MAAKT EEN POTJE VAN BOUW SOCIALE HUURWONINGEN

Het college stuurde de raad eind januari 2017 een brief naar aanleiding van de in de raad van 30 juni 2016 mede door ons ingediende motie M 2016-13 over ‘Sociale huurwoningen in Lansingerland’. Volgens het college is er niets aan de hand: “De bouw van het aantal sociale huurwoningen in Lansingerland ligt op schema. In de bouwplannen voor de komende jaren zijn meer dan voldoende sociale huurwoningen opgenomen om te kunnen voldoen aan de vraag. Het college van burgemeester en wethouders ziet dan ook geen aanleiding om de bouwplannen aan te passen. Wethouder Ankie van Tatenhove legt uit dat uit onderzoek is gebleken dat er de komende tien jaar jaarlijks 38 sociale huurwoningen gebouwd moeten worden om te kunnen voldoen aan de vraag naar sociale huurwoningen. ,,In de huidige bouwplannen voldoen wij aan dat aantal,’’ aldus de wethouder.

De PvdA-fractie betwijfelde deze uitspraak. Er is immers alleen rekening gehouden met de toekomstige vraag naar sociaal bereikbare huurwoningen in Lansingerland zélf en niet naar de mogelijke vraag vanuit de regionale woningmarkt.

Onze fractie stelde daarom op 2 februari en op 15 februari raadsvragen. Zie daarvoor onze weekverslagen 4 & 6 op www.lansingerland.pvda.nl Het college reageerde op beide vragen op 1 maart. De antwoorden zijn te vinden op http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/

Wij vinden de beide college antwoorden heel teleurstellend. Het college verbergt zich achter de in 2014 voor de periode 2015-2019 gemaakte regionale afspraken en stelt dat deze afspraken door Lansingerland keurig worden nageleefd. Maar doen andere gemeenten, zoals Rotterdam met zijn sloopplannen voor 20.000 sociale huurwoningen dit ook in de komende jaren? Het college verbergt zich achter nieuw te maken afspraken in het kader van woningmarktafspraken 2020-2024. Tot dan zou er niets aan de hand zijn. Maar is dit wel zo? Stel dat de sloopplannen van Rotterdam, het initiatief van PvdA, GroenLinks en SP in de Provinciale Staten ten spijt, gewoon doorgaan dan kan er vanaf 2020 een forse extra druk op onze sociale woningmarkt gaan ontstaan. Omdat wij nu jaarlijks veel minder sociaal bereikbare huurwoningen bouwen dan de 20% die in het verleden gangbaar was (we bouwen momenteel nauwelijks 10% sociale huur) zal in 2020 het totale volume aan sociaal bereikbare huurwoningen fors onder de oorspronkelijk beoogde 20% gedaald zijn. Het ligt voor de hand dat de mensen in Lansingerland die aangewezen zijn op een sociale huurwoning dan forse concurrentie gaan krijgen uit Rotterdam. Het kost jaren voordat dit tekort weer is bijgebouwd. Het ligt dus voor de hand om ook in de periode 2017-2019 het aantal te bouwen sociale huurwoningen op tenminste 20% te houden. Dan is er een buffer wanneer de nieuwe woningmarktafspraken 2020-2024 in werking treden.

Het is niet onmogelijk dat Provinciale Staten nog dit voorjaar een besluit neemt om de woonplannen in de Rotterdamse regio met een half jaar te bevriezen om zicht te krijgen op de vraag of de regio gemeenten voldoende sociale huurwoningen bezitten om in de lokale en regionale vraag te voorzien. Het college stelt terecht dat dit grote gevolgen zal hebben. Het zou immers de hele bouwproductie fors onder druk zetten. Aan dit bevriezen kan alleen worden ontkomen wanneer het college de komende tijd minstens 30% sociaal gaat bouwen. Anders mag onze gemeente geen omgevingsvergunningen meer verlenen die nieuwbouw gaat toestaan.

Zie hiervoor ook de notitie van GS met bijlagen die op woensdag 8 maart in de Statencommissie op de agenda stond: https://staten.zuidholland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Ruimte_en_Leefomgeving_RenL/2017/Ruimte_en_Leefomgeving_8_maart_2017 \ Het provinciale commissiedebat van afgelopen woensdag leverde wel een stevig debat maar geen meerderheid op voor een voorbereidingsbesluit. CDA, VVD, D66 en PVV waren tegen. Zij vonden dit instrument te grof en wilden liever de nieuwe Woonvisie met input van de gemeenten afwachten. Breed leefde de vraag of de informatie en de criteria die nu aan de orde zijn wel voldoen. Zo zijn de slaagkansen & wachttijden nog niet goed in beeld. Of er nu voldoende sociale huurwoningen zijn, wordt nu nog te zeer in algemene zin beantwoord. Zijn er voldoende sociale woningen voor de laagste inkomens? Voor ouderen? Voor starters? De huidige vraaganalyses zijn niet adequaat genoeg. Ook de voorzitter van de Rotterdamse regio gaf tijdens de Statencommissie Ruimte aan dat deze informatie broodnodig is om tot een goede afweging te komen. Een volgende Woonvisie moet daarin gaan voorzien. Ron Hillebrand (PvdA) gaf aan dat het instrument van het voorbereidingsbesluit een ‘noodrem’ is. In een debat met D66 & CDA stelde hij dat hij open staat voor andere, werkbare instrumenten die hetzelfde doel dienen. Daar kwam in eerste instantie nog geen echte reactie op. Hillebrand vond dat de indieners PvdA, GL & SP in ieder geval iets teweeg hebben gebracht. Er zit nu beweging in het debat en de groei voor urgentie groeit in de politieke breedte. Ook de vertegenwoordiger van de regio Rotterdam, de wethouder van Vlaardingen, realiseerde zich dat er bij de Rotterdamse regiogemeenten extra scherpte moet komen en wil ter zake graag met de provincie samen werken. De gedeputeerde wil de regio de kans geven om er zelf uit te komen.’ Ingrijpen past niet bij mijn stijl van besturen’, meldde de CDA gedeputeerde. Zij zag wel kansen om in de geest van het voorstel oplossingen te vinden.

Wij zijn heel benieuwd wat de PvdA fractie in de Staten verder gaat doen. Die wil zich nu even beraden. De PvdA fractie in Lansingerland zal op haar beurt deze kwestie zeker weer lokaal politiek gaan aankaarten. Zeker is dat de informatie die het college over deze materie aan de raad presenteerde te simpel is en geen recht doet aan de ook in Lansingerland bestaande problematiek. Een groot compliment voor Ron Hillebrand en zijn SP & GroenLinks collega’s voor hun inzet!

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde periode in 2014? Het was toen de week vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Het was de week waarin de toenmalige PvdA wethouder Ruud Braak de eerste bouwhandeling verrichtte voor de bouw van 12 starterswoningen in de Berkelse Oranjestraat, Petra Verhoef de PvdA Lansingerland vertegenwoordigde tijdens het ‘Ladies Debate’, staatssecretaris Mansveld negatief oordeelde over de ‘kap op de bak’ van de HSL, de benarde financiële situatie vrijwel compleet in beeld bleek en de PvdA campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart volop op stoom lag. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/03/07/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-3-7-maart-2014/

Terugkijkend kan gesteld worden dat al begin maart 2014 de basis voor het financiële herstel van de gemeente Lansingerland concreet vorm ging krijgen. Iets wat alleen de PvdA fractie toen al helemaal door had.

Volgende week maandag is er weer fractieoverleg. Daarna is er de maandelijkse commissieweek en natuurlijk de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 15 maart. Daarom is de commissie Algemeen Bestuur verplaatst naar maandag 20 maart 2017. De agenda’s zijn te vinden op: http://www.lansingerland.nl/agenda/alle-activiteiten-en-vergaderingen_43799/ Heel interessant is het agendapunt voor de commissie Samenleving over de Visie op het onderwijs in Lansingerland. Deze nota betreft de uitwerking van ons amendement dd. 19.02.2015. De fractie van Leefbaar 3B vond zo’n visie toen niet nodig. De PvdA fractie is heel benieuwd wat ze er nu van vinden. De volgende link verwijst naar weekverslag 7 van februari 2015 waarin een verslag van het betreffende raadsdebat en ook de tekst van het amendement: https://lansingerland.pvda.nl/2015/02/20/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-16-20-februari-2015/

Een leuk filmpje over de voortgang van de bouwwerkzaamheden te behoeve van het station Lansingerland-Zoetermeer, Bleizo dat in december 2018 open gaat, is te vinden op https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=cRRRgK3ovzg

Het citaat van deze week komt uit een Trouw interview van de hand van Peter Henk Steenhuis met de nieuwe Denker des Vaderlands René ten Bos: “Ik zal niet zeggen dat populisme een feest van de democratie is maar geef Wilders de macht en het is voorbij; dat is kenmerkend voor populisten”. Het is waar maar het blijft even wennen & slikken!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 10 maart 2017

PS: Vergeet vooral de actuele peilingen en stem op woensdag 15 maart op de PvdA!