10 december 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 7 – 11 DECEMBER 2015

Dit 40ste weekverslag in 2015, aflevering 374 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin er een landelijk debat ontstond over een mensvriendelijker bijstand, het college een (voorlopig) besluit nam over het Mobiliteitsplan Berkel, wij opnieuw het verdwijnen van de ZoRo-bushalte Bonfut aan de orde stelden en onze fractie een wonderlijke reactie van collegezijde kreeg op onze schriftelijke vragen over de toekomst van de gemeentelijke ICT.

VERTROUWENSBEGINSEL MOET TERUG IN DE PARTICIPATIEWET

Precies een jaar geleden boog de raad zich over de gemeentelijke verordening op het sociale domein 2015. Het ging om een integrale verordening. De uitvoering van alle drie de onderdelen van het sociale domein (WMO, Jeugdzorg en Participatiewet) werden daarin geregeld. Wat ons toen opviel, waren de verschillen in bejegening die gehanteerd werden. Ten aanzien van de WMO en Jeugdwet stond vertrouwen, zorg en zorgzaamheid centraal terwijl het de verordening over de Participatiewet vooral in het teken stond van regels, controle, sancties en handhaving. Bovendien was de gemeentelijke beleidsvrijheid op de domeinen WMO en Jeugdzorg groot terwijl die met betrekking tot de Participatiewet van rijkswege sterk werd ingeperkt. Onze fractie diende toen een amendement in om het vertrouwensbeginsel als centrale norm voor het gehele sociale domein te introduceren. Dat amendement haalde het toen niet. Maar het vreemde onderscheid bleef bij ons knagen. In al onze verhalen naar aanleiding van de evaluaties over de stand van zaken met betrekking tot de decentralisaties stelden wij dit dilemma aan de orde. Vooralsnog zonder veel resultaat. Het dubbeltje is bij de raad van Lansingerland nog niet gevallen.

Maar misschien komt daar nu verandering in. Deze week ontstond er een stevig maatschappelijk debat over de beperkte ruimte en de overvloed aan regels die de Participatiewet aan de gemeenten oplegt. Dat loopt de succesvolle transformatie stevig in de weg. Gemeenten spreken van een “schijndecentralisatie” die de integrale samenwerking tussen WMO, Jeugdzorg en Participatie stevig in de weg loopt. Gemeenten als Utrecht, Eindhoven, Nijmegen en Amsterdam willen experimenten die de regeldruk verminderen en gemeenten meer ruimte bieden om op maat oplossingen voor mensen in de knel te vinden. “Veel bijstandsgerechtigden verkrampen door alle regels en controles. Ze blokkeren door de toon en het wantrouwen waarmee ze door de overheid worden bejegend”, zo meldt een raadslid van GroenLinks in Eindhoven. Geconstateerd wordt dat de nu gehanteerde aanpak contraproductief werkt. De Volkskrant stelde afgelopen maandag: “Laat het los. Decentraliseren is ook de kunst van het loslaten. Dat is wat het kabinet nu moet doen met de bijstand”.

Afgelopen maand evalueerde de raadscommissie Samenleving de gang van zaken met betrekking tot de decentralisatie in het sociale domein gedurende de periode januari-oktober 2015 en debatteerde over een voorstel om de verordening sociaal domein aan te passen. Wat ons opviel, was dat de onevenwichtigheid die er vorig jaar in was geslopen niet gecorrigeerd is. Sterker nog het sanctiesysteem is hier en daar zelfs aangescherpt en van een roep om meer gemeentelijke beleidsvrijheid en minder regels is opnieuw geen sprake. Ook de regels met betrekking tot de Tegenprestatie (welhaast het symbool van repressieve regelgeving) worden gewoon gehandhaafd.

De gemeente Lansingerland legde in 2015 overigens geen enkele keer de verplichting van een Tegenprestatie aan bijstandsgerechtigden op: “In Lansingerland zetten we de Tegenprestatie in op basis van maatwerk. Wanneer we van een kandidaat op basis van diens situatie een tegenprestatie willen vragen, dan proberen we deze kandidaat eerst te motiveren om zelf vrijwilligerswerk te zoeken dat bij hem of haar past. Indien de kandidaat dit weigert, kunnen we de verplichte Tegenprestatie opleggen. Tot op heden hebben we dit laatste nog niet hoeven doen”. De Tegenprestatie heeft slechts een beperkte reikwijdte. Het kan in het bijzonder opgelegd worden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mag de re-integratie niet in de weg zitten en kent een maximumduur van 13 weken. Ook moet het college een beleidsplan voor de uitvoering opstellen (artikel 6:20 lid 2). Dit is tot op heden nog niet gebeurd. Het is dus maar de vraag of de Tegenprestatie bij gebrek aan een beleidsplan in de praktijk wel kan worden opgelegd. Wij betwijfelen dat.

Maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken staan veelal niet te trappelen om mensen in het kader van de Tegenprestatie in te zetten. Zij geven de voorkeur aan bijstandsgerechtigden die zélf voor vrijwilligerswerk kiezen. Zo’n 10% van de bijstandsgerechtigden verricht nu al vrijwilligerswerk. Juist waar voor onze gemeente stimuleren centraal staat, is de Tegenprestatie een vreemde eend in de activerings-bijt. De Tegenprestatie uit de gemeentelijke verordening schrappen kan wettelijk (nog) niet. Wat wel kan is het werkingsgebied nader aanscherpen. Voorkomen moet worden dat bijstandsgerechtigden verplicht tegenprestaties verrichten die niet bijdragen aan hun kansen op het vinden van betaald werk. De PvdA fractie beraadt zich op een motie of amendement die de doelgroep voor de Tegenprestatie dusdanig reduceert dat hij in de praktijk niet meer opgelegd zal worden. Wij hopen dat ook het college van Lansingerland zich aansluit bij gemeenten die kiezen voor minder regels en meer beleidsvrijheid en die hun participatie aanpak vorm geven op basis van het vertrouwensbeginsel. Feit is dat ook de gemeente Lansingerland in 2015 weinig sancties oplegde: 9. Over het vertrouwensbeginsel, minder regels & meer beleidsvrijheid gaan wij in de raad van 17 december opnieuw het debat aan. Wij nemen dan in concreto de Tegenprestatie op de korrel. Bovendien zullen we in het prille voorjaar 2016 met een gedachtewisseling hierover komen. Hoe kan ook Lansingerland gaan experimenteren met de Participatiewet?

Ons PvdA Tweede Kamerlid John Kerstens, waar wij vaak contact mee hebben, berichtte ons over dit vraagstuk: “Wat experimenteren betreft: we hebben er (samen met vooral D66 en GroenLinks) op aangedrongen om gemeenten de ruimte te bieden voor experimenten waarbij bijvoorbeeld wordt gekeken naar het anders inzetten van re-integratie middelen. Een aantal gemeenten is daarover met staatsecretaris Jetta Klijnsma in gesprek, maar in principe staat een en ander voor elke gemeente open. Voor ons geldt daarbij: uitgaande van een faire, respectvolle behandeling van mensen die op een bijstandsuitkering zijn aangewezen en rekening houdend met hun persoonlijke omstandigheden moeten gemeenten ruimte krijgen te doen wat werkt en na te laten wat dat niet doet”.

Kortom, college van Lansingerland, wat let je? Wordt vervolgd!

DSC05863

Hoefweg Bleiswijk

WIJ GEVEN NIET OP: ZORO-BUSHALTE BONFUT MOET TERUG

Afgelopen weken berichtten wij regelmatig over onze strijd om de ZoRo-bushalte bij de Bonfut in de Rodenrijsezoom weer in gebruik te nemen. De Vervoersautoriteit in de Metropoolregio en wethouder Simon Fortuyn liggen dwars. Sam de Groot vroeg tijdens de laatste vergadering van de commissie Ruimte of wethouder Fortuyn het standpunt van de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio deelde dat de 22 instappers per dag die de voormalige halte Bonfut telde, de dienstregeling van de ZoRo-bus zodanig kan verstoren dat er geweld wordt gedaan aan het snelbuskarakter van deze lijn. De ZoRo-bus telt immers liefst 260 vervoersbewegingen per dag dus hoe kunnen 22 instappers per dag de dienstregeling verstoren? Met deze vraag was wethouder Fortuyn snel klaar: hij onderschreef het standpunt van de Vervoersautoriteit volledig. Pas wanneer het voormalige Hordijk terrein en Wilderszijde zal worden bebouwd, is er weer kans op herstel van deze halte. Eerder niet want de halte Bonfut telde te weinig reizigers om aan de kwalificatie “Hoogwaardig Openbaar Vervoer” te voldoen.

Om deze uitspraak op zijn merites te kunnen beoordelen, is het goed om precies te weten hoe het zit met de gemiddelde instapcijfers per halte van de buslijnen 170-173 in kwestie. Op basis van het antwoord kan pas goed beoordeeld worden in hoeverre het aantal instappers bij de voormalige halte Bonfut écht aan de (te) lage kant was. Wij stelden daarom aan het college de volgende schriftelijke vragen:

  1. Hoeveel instappers zijn er gemiddeld per dag in beide richtingen op de haltes van ZoRo-bus 170 op het grondgebied van Lansingerland? (Rodenrijs station, Kogelwieckplantsoen, Boterdorpseweg, Berkelseweg, Offenbachplantsoen, Anthuriumweg en Groendalseweg)
  2. Hoeveel instappers zijn er gemiddeld per dag in beide richtingen op de haltes van ZoRo-bus 173 op het grondgebied van Lansingerland? (Rodenrijs station, Kogelwieckplantsoen, Boterdorpseweg, Berkelseweg, Sporthal De Ackers, Rembrandtlaan, Rubenslaan, De Kulck, Hoekeindsebrug, Hoekeindseweg, Lijsterlaan, Nachtegaallaan, Eendendreef, Gruttostraat, Edisonlaan, Windmolen en (eindhalte) Korenmolenweg).

De PvdA fractie is heel benieuwd naar de reactie van het college die ongetwijfeld een beroep zal doen op de Metropoolregio om aan de gegevens te komen. Wij geven onze lezers op voorhand al op een briefje dat een aantal van de genoemde 20 haltes de 22 instappers per dag niet haalt. En dan hebben we het nog niet eens over de haltes in de Kruisweg & Bleizo/Prisma (bus 173) en in Zoetermeer (170-173). Wordt zeker vervolgd!

De verloren ZoRo-bushalte bij de Bonfut in de Rodenrijsezoom moet terug!

De verloren ZoRo-bushalte bij de Bonfut in de Rodenrijsezoom moet terug!

NIEUW PLATFORM VOOR DIGITALE PVDA LEDENDEMOCRATIE

PvdA-leden kunnen nu directe invloed uitoefenen op de koers van de partij! Via https://platform.pvda.nl kan elk lid zelf moties indienen, bediscussiëren en daar steun voor vergaren. Hiermee kunnen leden inhoudelijke bijdragen leveren aan het partijcongres! De PvdA is een van de eerste Nederlandse politieke partijen die op deze manier een online voorbereiding heeft voor haar congres, toegankelijk voor alle leden.

platform_250

COLLEGEBESLUIT OVER MOBILITEITSPLAN BERKEL

Op de gemeentelijke website is inmiddels het (voorlopige) collegebesluit over het Mobiliteitsplan Berkel te lezen. Het college heeft op 1 december besloten om de Noordeindseweg in noordelijke richting open te stellen en deze aan te sluiten op/bij de rotonde met de Oostmeerlaan. De Noordeindseweg tussen Oostmeerlaan en Herenstraat zal worden ingericht als een 30 km zone en de verkeersveiligheid op het kruispunt Noordeindseweg-Krugerlaan-Oudelandselaan zal worden verbeterd. Bovendien zullen de openingstijden van de poller in de Herenstraat in grotere mate aangepast worden aan de openingstijden van de winkels. In principe zal de poller tussen 12-19 uur omhoog staan. ’s Morgens, ’s avonds en in de nacht kun je dus voortaan vanaf de Klapwijkseweg direct doorrijden richting Zoetermeer.

Het Berkelsedijkje zal als autoverbinding niet doorgetrokken worden tussen de Ds. Van Koetsveldstraat en de Raadhuislaan. Wel zal er gestudeerd gaan worden “naar de positie van de fiets op en nabij het Berkelsedijkje”. Bij de ontwikkeling van de westzijde van het centrum wordt ingezet op een meer evenwichtige verkeersbelasting tussen de oost- en westzijde van het centrum. Tenslotte zal worden nagegaan op welke wijze de inrichting van de Raadhuislaan en Molenwerfstraat geoptimaliseerd kan worden in het licht van de huidige verkeersbelasting.

Het ontbreekt onze fractie nog aan toelichtende stukken. Reageren kan pas echt wanneer wij die in bezit hebben. Wat opvalt, is dat het besluit een getrouwe kopie vormt van het coalitieakkoord daar waar het de openstelling van de Noordeindseweg in noordelijke richting betreft (CDA) en het verruimen van de tijd dat auto’s ongehinderd de poller in de Herenstraat kunnen passeren (Leefbaar 3B). Wij zijn erg geïnteresseerd in de verkeerstechnische onderbouwing van dit besluit. Wat ook in het oog springt, is dat het college verder eigenlijk niets doet. De gigantisch grote, nieuw ontstane, verkeersdruk op de Raadhuislaan en Molenwerfstraat wordt afgedaan met een nader onderzoek. Dat geldt ook de ontwikkelingen aan de westzijde van het Berkelse winkelcentrum. Het idee is dat de raad de inwoners en bedrijven in het kader van de beeldvorming (die zal moeten leiden tot een raadsbesluit) zal consulteren over wat zij er van vinden. Dat heeft alleen maar zin wanneer de coalitie open staat voor andere inzichten en oplossingen en dus kiest voor een open dialoog op basis van de bevindingen tot nu toe. De passage (pg. 10) in het coalitieakkoord vormt daarbij een geduchte belemmering: “Openstelling in noordelijke richting van het nu afgesloten gedeelte van de Noordeindseweg voor niet vrachtverkeer is ons uitgangspunt”. Wil je als raad en college een open dialoog met de samenleving over de hoofdlijnen van het Mobiliteitsplan Berkel, dan moet je deze passage als coalitie direct laten vallen. Anders creëer je een schijndialoog en een nep-burgerparticipatie.

Bouw De Vluchtheuvel in Bleiswijkcentrum is gestart

Bouw De Vluchtheuvel in Bleiswijk centrum is gestart

GEMEENTEN BAAS OVER EIGEN ICT?

De gemeenten Eindhoven, Woerden en Boxtel gaan hun ICT onderbrengen in een coöperatie. Dat berichtte de Volkskrant op 18 november. Zij willen zich ontworstelen aan het feitelijke monopolie van de leveranciers. Andere gemeenten zijn welkom om toe te treden. Volgens de wethouder van Woerden kunnen gemeenten gemakkelijk de helft besparen op hun ICT kosten. Momenteel geven de gemeenten 1.2 miljard uit aan hun ICT. Over de gemeentelijke ICT is momenteel veel te doen. Zo is tijdens het debat over de begroting BZK op 18 november 2015 door Astrid Oosenbrug van de PvdA Tweede Kamer fractie een motie ingediend (en inmiddels ook aangenomen) om er voor te zorgen dat gemeenten meer grip kunnen gaan krijgen op hun eigen ICT. Het dictum van de motie luidt als volgt: “Verzoekt de regering om met de VNG in overleg te treden met als doel het toepassen door gemeenten van open standaarden te verbeteren en de Kamer in het voorjaar over de uitkomst nader te berichten”.

Omdat wij benieuwd zijn hoe het college van Lansingerland tegen deze gang van zaken aankijkt stelden wij vorige week aan het college de volgende schriftelijke vragen:

  1. Kent het college het artikel in de Volkskrant dd. 18.11.2015 met als titel “Gemeenten baas over eigen ICT”?
  2. Overweegt het college om, net als de gemeenten Woerden, Eindhoven en Boxtel, hun ICT onder te brengen in een gezamenlijke coöperatie?
  3. Zo neen, waarom niet?

Wij kregen op 19 november een reactie van het college die ons nogal verbaasde. Het college overweegt op dit moment niet om aan te sluiten bij de coöperatie: “We herkennen de problematiek die voor Woerden, Eindhoven en Boxtel aanleiding is om een coöperatie aan te gaan. Het aansluiten bij een dergelijke coöperatie kan een interessante ontwikkeling zijn om de markt van aanbieders te beïnvloeden. Wel botst het met de gedachte regie-gemeente te zijn. Immers, je gaat weer in ‘eigen huis’ uitvoeren en ontwikkelen. Bovendien is het een behoorlijk complexe materie en herkent het college zich ook in de reactie van Centric geschetste problematiek. Dat uiteindelijk de coöperatie goedkoper kan uitvoeren dan de huidige twee aanbieders kunnen, is goed mogelijk, maar vooraf heel moeilijk in te schatten en zal moeten blijken in de praktijk. De portefeuillehouder ICT en de ambtelijke organisatie zullen de ontwikkelingen rond deze coöperatie met interesse blijven volgen”. Aldus de ‘kluitje-in-het-riet” reactie van het college

Het college beroept zich op het zijn van regie-gemeente, is bang voor de complexiteit van de materie en verbergt zich achter de argumenten van de aanbieder van de huidige diensten. Die stelde in de Volkskrant dat “in het verleden gebleken is dat ontwikkeling van software geen kerntaak van gemeenten is’. De directeur van Centric “betwijfelt of het dat nu zou moeten worden. Volgens Centric is de ervaring dat in een gemeentelijk samenwerkingsverband als de voorgestelde coöperatie weinig grip op de uitgaven bestaat”. Let wel, het college van Lansingerland verschuilt zich achter de argumenten die een commerciële aanbieder, die een groot belang heeft om alles bij het oude te houden, hanteert. De PvdA fractie verwacht van het college een actievere rol dan “het met interesse volgen van de ontwikkelingen”. Waarom niet eerst in gesprek gaan met de initiatiefnemers om in goed overleg de kansen en risico’s te inventariseren? En pas dan een besluit nemen of deze optie voor Lansingerland geschikt is? Natuurlijk ligt het voor de hand dat de raad hierover wordt geïnformeerd opdat ook de raad een eigen afweging kan maken. De PvdA fractie zal dit als gedachtewisseling inbrengen in de raadscommissie Algemeen Bestuur van januari 2016.

Theeroos, Bleiswijk

Theeroos, Bleiswijk

DUURZAAMHEIDSCAFÉ D66

De fractie van D66 nam het initiatief voor het eerste Lansingerlandse Duurzaamheidscafé dat afgelopen donderdagavond op het programma stond. Hun idee is om creatieve ideeën te presenteren en om mensen die werken aan duurzaamheid in Lansingerland bij elkaar te brengen. Een goed initiatief, ook al omdat D66 alle andere partijen in de raad uitnodigde om mee te doen. Petra Verhoef: “Duurzaamheidscafé was heel geslaagd, leuke sprekers en initiatieven, goed onderbouwd”.

Duurzaam Lansingerland kan namelijk wel een steuntje in de rug gebruiken. Want de laatste keer dat de raad hierover debatteerde was in april 2015. Toen stond de startnotitie “Realistisch duurzaam’ op de agenda. Zie: http://www.lansingerland.nl/agenda/agendas_44079/item/vergadering-gemeenteraad_1730.html De daarin geschetste drie programmalijnen worden nu verder uitgewerkt in een actieprogramma. Ergens in 2016 vindt de follow up in de richting van de raad plaats. Erg dynamisch is het optreden van het college in dit zo belangrijke dossier dus nog niet. Het bescheiden budget van 1 ton dat beschikbaar is, gaat goeddeels op aan communicatie. Lansingerland doet overigens (nog) niet mee aan www.klimaatverbond.nl

 

Dorpsstraat Bleiswijk

Dorpsstraat Bleiswijk

TOT SLOT

Wat deden wij in week 40 in 2014? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/12/11/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-8-12-december-2014/ Wij gingen toen met de bewoners van Middin op pad in Berkel centrum om de toegankelijkheid van Berkel centrum voor mensen met een beperking te testen en stelden onze bevindingen aan de orde in de commissie Ruimte. Ook was er veel gedoe over de actieve informatieplicht van het college die tenslotte zelfs uitmondde in een motie van afkeuring van de hele oppositie, stelden wij het armoedebeleid aan de kaak en bogen wij ons over de parkeeroverlast in Rodenrijs West. U ziet, weinig nieuws onder de zon!

Een opvallend bericht van Binnenlands Bestuur: http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/zuid-holland-te-streng-voor-winkels-vinden.79100.lynkx Het rijk vindt dat de provincie Zuid Holland te streng is bij het toestaan van winkelvestigingen buiten de centra van steden en dorpen. Dit beleid ligt vast in de Provinciale Structuur Verordening. Het rijk heeft ingegrepen in de provinciale regelgeving. Het is de vraag of de provinciale verordening wel spoort met de Europese regelgeving. Deze ontwikkeling is interessant gelet op het harde standpunt van de provincie een paar jaar geleden bij de afwijzing van een Factory Outlet Center op Bleizo. Andere provincies hanteren een veel soepeler standpunt.

Volgende week maandag hebben wij fractieoverleg en donderdagavond is er de laatste raadsvergadering van dit jaar. Op de agenda het akkoord tussen VNG en het Rijk over de opvang van vluchtelingen en (zie hierboven in dit verslag) de verordening sociaal domein. PvdA weekverslag 41 van volgende week bevat een jaaroverzicht.

Fietsparkeren in de speciale vakken in Berkel centrum levert betere toegankelijkheid op

Fietsparkeren in de speciale vakken in Berkel centrum levert betere toegankelijkheid op

Het citaat van de week komt van het NOS Journaal van afgelopen woensdag: De PvdA wil dat bedrijven verplicht worden om hun gebouwen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. PvdA-Kamerlid Van Dijk, die zelf in een rolstoel zit, komt in de Tweede Kamer met een voorstel om dat te regelen. Het kabinet wil bedrijven alleen verplichten om hun zaak toegankelijk te maken als een klant erom vraagt. Dat zorgt er dan voor dat mensen met een beperking bijvoorbeeld hun supermarkt, maar ook de NS of busvervoerder kunnen vragen om aanpassingen, waar dan serieus naar gekeken moet worden. Maar dat is niet genoeg, vindt Van Dijk. Hij vindt dat gehandicapten er niet om hoeven te vragen en wil dat de voorzieningen verbeterd worden. “Als je kijkt in de Verenigde Staten en bijvoorbeeld Engeland; daar is het openbaar vervoer echt stukken beter geregeld dan in Nederland, daar is het gewoon toegankelijk.” Bij de Verenigde Naties werd bijna tien jaar geleden het verdrag voor de rechten van personen met een handicap ondertekend. Het kabinet heeft de Nederlandse invulling van het verdrag nu afgerond en de Tweede Kamer debatteert daar vanmiddag over”. Zie ook: http://nos.nl/artikel/2073971-pvda-vindt-gehandicaptenwet-te-vrijblijvend.html met een filmpje over Otwin van Dijk.

Het weekblad Hart van Holland publiceerde deze week in het kader van de Internationale dag van de gehandicapten een interview met Gerard Bovens over de vraag hoe het met de toegankelijkheid in Lansingerland staat en of er voldoende banen voor mensen met een beperking in de pen zitten. “Er is nog een lange weg te gaan”, vindt Gerard. “Er moet meer structurele aandacht zijn voor toegankelijkheid en voor meer werk voor mensen met een beperking bij de gemeente”.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 11 december 2015

DSC05852

Dorpsstraat Bleiswijk

Dorpsstraat Bleiswijk

Kruising N209 bij Anthuriumweg Bleiswijk

Kruising N209 bij Anthuriumweg Bleiswijk

Vlaamse friet op de Anthuriumweg in Bleiswijk

Vlaamse friet op de Anthuriumweg in Bleiswijk

Grijpestijnhof Bleiswijk centrum

Grijpestijnhof Bleiswijk centrum