11 november 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 7 – 11 NOVEMBER 2016

Dit vijfendertigste weekverslag in 2016, aflevering 410 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week van de maandelijkse raadscommissie vergaderingen met daarin aandacht voor de verdere transformatie op het sociale domein, de clientondersteuning in het sociaal domein, de ook in 2016 geconstateerde forse overschotten op de begroting voor het sociaal domein en de aankoop van gronden in de Berkelse Westpolder door de gemeente om de bouw van de resterende 3000 woningen op die plek een forse stimulans te bieden. Ook kijken we nog heel even terug op het recente begrotingsdebat. Het was ook de week waarin de VS een nieuwe president koos.

LANSINGERLAND VERDIENT ZOVEEL BETER

De 3B-Krant vroeg ons vorige week om een reactie op het begrotingsdebat. Het viel de redactie op dat er wel heel veel keren door de raad via moties gevraagd werd om ‘het instellen van een onderzoek’. Directe beleidsuitspraken in motie-vorm waren er maar nauwelijks. De PvdA-fractie reageerde als volgt op de vraag van de 3B-Krant: Dit college grossiert in processen en ontloopt harde doelen & concrete acties. De PvdA-fractie wordt hier tureluurs van. Dit gedoe begon al bij het collegeprogramma dat gebaseerd is op een even zo mistig coalitieakkoord. Kernthema’s: centjes op orde, bouwen, burgerparticipatie en duurzaamheid.

De centjes krijg je snel op orde door veel meer te bouwen dan nu. Het college weigert in te gaan op onze concrete vraag om hogere aantallen dan nu gepland (400). Belachelijk weinig wanneer je ziet dat (jonge) mensen in de rij staan voor een huis. Het college zegt te weinig invloed te hebben op de bouw en ontwikkelprocessen. De rekening (hoge OZB en te weinig aanbod aan huizen) gaat dus naar de inwoners. En onze schuldenlast blijft intussen super hoog. De PvdA kan dit de inwoners niet meer uitleggen wanneer ze de fractie daar (vaak) op aanspreken. Vandaar ook de PvdA druk op lagere OZB en meer geld voor groenonderhoud. De boel verloedert rap en alleen een snelle interventie kan helpen. Anders wordt het kaalslag. De coalitie vroeg vervolgens tijdens het raadsdebat over de begroting om onderzoek. Inmiddels overbelaste ambtenaren moeten daar gek van worden.

En dan de burgerparticipatie. Ook hier gaat het om campagnes, bewustwording, meedoen etc. Een gewone inwoner is het spoor al lang kwijt. Maar wat er nu precies mee bereikt wordt, het college weet dit niet, zo meldde het ons pas geleden en is ook niet van plan dit na te gaan. Dit college is meer een evenementencommissie dan een politiek bestuur. Voortdurend op de foto met een glaasje bubbels. Burgerparticipatie onder het motto ‘Gewoon doen’ is meer ideologisch geïnspireerd dan concreet onderbouwd op basis van wat burgers zelf écht belangrijk vinden. Een mooi gevoel voor de inner circle van mensen die in beeld zijn maar ver weg voor de duizenden inwoners voor wie het allemaal veel te wazig en niet inzichtelijk is. En wat doet de raad: die gooit er nog een schepje bovenop via onderzoek!

Ditzelfde zie je als het om duurzaamheid gaat. Bijna de hele wereld, inclusief het internationale bedrijfsleven, gilt om harde doelstellingen maar dit college volhardt in campagnes en bewustwordingsprocessen. En verder niks. Een motie van GroenLinks om het college op het goede spoor te krijgen ging opnieuw de mist in.

Nog een voorbeeld: de PvdA kwam tijdens het begrotingsdebat met een motie om nu eindelijk eens mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen van de gemeente. Tot op heden is het saldo 0. Wethouder Fortuyn en de Leefbaar 3B fractie wezen deze motie af want die mensen zijn in onze regio niet te vinden. Wat een aanfluiting voor al die mensen in Lansingerland die noodgedwongen achter de geraniums zitten en niets liever willen dan werken!

De verlichting van het Landscheidingsfietspad is ook zo’n kwestie. De PvdA wordt daar al jaren door talloze mensen en ook door de lokale Fietsersbond op aangesproken. Die begrijpen niks van dit duistere pad waar dagelijks vele kinderen over fietsen op weg naar huis & school. Midden in een sterk verstedelijkt gebied. Andere fietspaden zoals in de Westpolder vanaf het Metro-spoor naar de scholen bij de Oudelandselaan en het nieuwe fietspad langs de Boterdorpsweg kregen bij de aanleg als vanzelfsprekend verlichtingspalen maar de Landscheiding niet. Waarom bij de één wel en bij de anderen niet? Wie het weet mag het zeggen!

Nog zo’n giller is het verdwijnen van de bushalte bij de Bonfut in Rodenrijs. Daar hebben we als fractie inmiddels dagwerk aan. Krankzinnig om in een Vinex-wijk een afstand van 1.5 km te hebben tussen twee bushaltes. Het college accepteerde dit en ook een groot deel van de raad liet dit gewoon lopen.

Tenslotte het sociaal domein. Ook dit jaar zal er wel weer een bedrag van zo’n 1 miljoen overblijven, zo meldt de Najaarsnota 2016. Tegen de achtergrond van wat er in de zorg allemaal speelt, is dit niet uit te leggen. Oorzaak? Het college wil een bureau voor een onderzoek inschakelen. Als raad hebben we nog steeds geen echt zicht op hoe het marcheert. Over 2015 was er ook al een groot overschot. Wij wilden dit in een apart gelabeld potje opzij zetten. De raad stopte het in de algemene reserve. Zo wordt zorgbudget gebruikt om de risico’s van het Grondbedrijf af te dekken. Hierover verder in dit weekverslag meer.

De hoop van de PvdA is nu gericht op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Lansingerland verdient zo veel beter. Maar daar is een krachtdadig bestuur voor nodig dat niet zo angstig en wazig opereert als het huidige. We blijven hopen & vooral ook heel hard weken!

Bleiswijk Hoekeindseweg op de schop

Bleiswijk Hoekeindseweg op de schop

EINDELIJK CLIENTONDERSTEUNING VOOR MENSEN IN DE PARTICIPATIEWET

Afgelopen donderdagavond stond de Verordening Sociaal Domein op de agenda van de commissie Samenleving voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt. Petra Verhoef was onze woordvoerder. Zij vroeg aandacht voor de volgende vier thema’s:

Clientondersteuning: In de verordening wordt aangegeven dat: ‘De toegangspartij de inwoner voorafgaande aan het gesprek wijst op de mogelijkheid gebruik te maken van kosteloze clientondersteuning.’ Bij een integrale verordening moet dit dus ook voor de cliënten gelden die bijvoorbeeld om een bijstandsuitkering vragen. Wat de PvdA betreft mag dit veel duidelijker worden opgenomen in de tekst. Van belang is ook dat het om onafhankelijke, professionele clientondersteuning gaat. De gemeente is immers een betrokken partij bij toekennen van een uitkering, dus niet onafhankelijk. En het moet iemand zijn die verstand heeft van de Participatiewet, bijvoorbeeld een sociaal juridische hulpverlener. Daar heeft de gemeente zelf bij de sociale dienst ook voordeel van. Petra vroeg het college of er een dergelijke, onafhankelijke, professionele clientondersteuning beschikbaar is. Zo niet dan zal de PvdA bij het raadsdebat eind november een motie of amendement indienen om dit te regelen. In oktober 2016 berichtten wij trouwens al uitvoerig over de noodzaak van clientondersteuning: Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/10/13/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-10-14-oktober-2016/

Overtredingen op de bepalingen in de Participatiewet en de sancties die daarop staan: Daar zijn bijna vijf bladzijden voor nodig. De onderdelen over WMO en de Jeugdwet missen dergelijke artikelen over misdragingen en sancties daarop. Het lijkt alsof men veronderstelt dat misdragingen of niet nakomen van afspraken alleen bij de mensen die gebruik maken van de Participatiewet voorkomen. Een amendement wat we daarover op 30 oktober 2014 indienden haalde het niet, maar het laat opnieuw weer pijnlijk zien dat niet iedere cliënt gelijk is in het sociale domein.

Klachtenregeling: Op 30 oktober 2014 dienden we een amendement in bij de concept-verordening Sociaal Domein rondom de “Harmonisatie van de klachtenregeling” over de drie onderdelen van het Sociale Domein. Dit amendement werd door de raad aangenomen. Wij zien dit niet helder terug in deze nieuwe verordening. Onder paragraaf 4.6 van de Wmo, artikel 4.14 Klachtregeling, wordt gesproken over ‘aanbieders dienen te beschikken over een regeling voor de afhandeling van onafhankelijke klachten van inwoners t.a.v. maatwerkvoorzieningen’. Onder artikel 5.10 gaat het over Klachtregeling t.a.v. jeugdhulpaanbieders. Nergens een tekst over klachtenafhandeling in de Participatiewet. Petra vroeg dan ook uitleg van het college hierover.

 Tot slot nog een punt over de Tegenprestatie: vorig jaar berichtte wethouder Van Tatenhove dat de gemeente geen gebruik maakte van de Tegenprestatie regeling. Petra vroeg of dit nog het geval is. De PvdA-fractie begreep dat de wethouder de inzet van de Tegenprestatie toch overweegt m.b.t. de statushouders die in Hergerborch wonen. Klopt dit?

Tot zover het verhaal van Petra Verhoef. Er was goed nieuws over de clientondersteuning. Wethouder Van Tatenhove zegde Petra toe dat er bij de organisatie Mee een clientondersteuner komt die zich specifiek gaat richten op mensen die ondersteuning willen bij hun aanvragen in het kader van de Participatiewet. Dit zal binnenkort via een pilot vorm gaan krijgen. Er zal in de voorlichting over de Participatiewet aan nieuwe cliënten ruim aandacht besteed gaan worden aan deze mogelijkheid van clientondersteuning. Een motie of amendement van de PvdA is met deze toezegging dus niet nodig. Wethouder Van Tatenhove bevestigde dat het PvdA amendement over de klachtenregeling met betrekking tot de Participatiewet geregeld is. De gewone gemeentelijke klachtenregeling is daarbij van toepassing. Minpuntje is dat er ter zake geen verwijzing staat in de verordening sociaal domein. Dit schaadt de beoogde integraliteit van deze verordening. De Tegenprestatie wordt nu nog niet opgelegd aan statushouders. Het college wil volgend jaar met een voorstel komen over hoe om te gaan met de Tegenprestatie die weliswaar in de Participatiewet staat maar in Lansingerland tot op heden nog niet wordt uitgevoerd. De PvdA-fractie vindt de Tegenprestatie-regeling compleet overbodig.

Rottemeren

Rottemeren

TRANSFORMATIE & MAATSCHAPPELIJKE AGENDA SOCIAAL DOMEIN

De commissie Samenleving boog zich over de transformatie van het sociaal domein of, om in de termen van het college te spreken, over de maatschappelijke agenda. Petra Verhoef was onze woordvoerder. De discussienota hierover is te vinden op http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=1b769ef4-b3a7-4734-8b68-39b03f19c248&FoundIDs=&year=2016 onder agendapunt 5a.

De term Maatschappelijke agenda is volgens Petra Verhoef nog niet goed beklijfd en wordt door elkaar heen gebruikt met het begrip Transformatie. Onze voorkeer heeft het begrip “Transformatie” omdat dit het beste het proces van verandering dekt. Dat dit een doorlopend proces is, is juist. Echter, er zullen ook periodes van ‘steady state’ moeten zijn, waarin succesvolle hulp & dienstverlening voor langere tijd gecontinueerd worden. Voortdurend doen van pilots is daarbij dan minder nodig.

De doelenschema’s in de discussienota geven een goed inzicht in wat er in Lansingerland op het sociale domein zoal speelt. Voor de ‘main stream’ hulpverlening & dienstverlening zullen zij voldoen. De PvdA fractie zou echter heel graag aan de doelenschema’s een aantal concrete jaarprogramma’s toevoegen over belangrijke thema’s. Denk bijvoorbeeld aan de armoedebestrijding als het om kinderen gaat, vluchtelingen die leven met traumatische ervaringen, mensen met een psychiatrische aandoening die in een isolement leven, ZZP’ers in de financiële knel, omgaan met dementerende ouderen etc. Dit zijn groepen waar ‘eigen kracht’ laag is. Dit begrip is overigens meer ideologisch ingegeven dan dat het aansluit bij de vaak bittere praktijk van alle dag.

Deze concrete prioriteiten en de daarbij behorende programma’s behoeven politieke instemming en kunnen in de tijd veranderen. In lijn hiermee stellen we voor om de beleidsaccenten om te werken naar concrete (jaar)programma’s waarbij de politieke schijnwerper op bepaalde maatschappelijke problemen komt te staan. Het maakt het de raad gemakkelijker om periodiek keuzes te maken met betrekking tot politieke prioriteiten rond meeste relevante maatschappelijke vraagstukken.

De drie accenten zijn wat ons betreft: de bestrijding van armoede, vooral onder kinderen, vergroten van participatie van mensen met een psychiatrische aandoening en bereiken van een inclusieve samenleving voor mensen met een beperking.

Wij onderschrijven de vier uitgangspunten op sturing en monitoring. Wat ons betreft moet er in de beginfase prioriteit worden gegeven aan het opzetten van een adequaat cliënten tevredenheidsonderzoek & een soortgelijk onderzoek naar wat de gecontracteerde & gesubsidieerde organisaties die hulpverlening bieden vinden van de resultaten van hun inzet. Ook de ervaringen van de gemeente zelf zijn van groot belang. Tezamen bieden zij een goed inzicht in wat goed en wat minder goed gaat en of de geboden hulpverlening aansluit bij de vraag en voorziet in het oplossen van een maatschappelijk probleem. Ook een goede klachtenregeling maakt hier deel van uit. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van beschikbare informatiebronnen (CBS, GGD, Waar staat uw gemeente etc.) die context kunnen geven en inzicht bieden in de lokale maatschappelijke ontwikkelingen en specifieke knelpunten. Deze gecombineerde informatie zouden we in eerste instantie willen gebruiken voor sturing.

Tot slot vinden wij het goed dat de raad de criteria voor het afwegingskader vaststelt en het college het opstelt en toepast. Een programma-aanpak, zoals wij voorstellen, maakt het maken van afwegingen eenvoudiger. Tot zover de bijdrage van Petra Verhoef.

Er ontspon zich vervolgens in de raadscommissie een intensieve discussie. Een aantal fracties voelt wel voor de door ons beoogde programmatische aanpak waarin er, naast de mainstream aanpak, gericht aandacht is voor een aantal specifieke maatschappelijke problemen. Zo’n programma kan bijvoorbeeld twee tot vier jaar duren naar gelang de aard en intensiteit van de problematiek. De prioriteitsstelling is een zaak van de raad. De integraliteit van de aanpak en de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties staat daarbij voorop. Een aantal commissieleden vroeg zich af of de plannen van het college wel voldoende aan de eis van integraliteit voldoen. In 2017 moet het verhaal over de maatschappelijke agenda gereed zijn. Dan volgt het afrondende raadsdebat.

Melanchthon Business School in wording

Melanchthon Business School in wording

TOCH GOED NIEUWS VOOR DE BONFUT

Ondanks de malheur over de verdwenen ZoRo-bushalte is er deze week toch goed nieuws te melden voor de bewoners van de smalle & o zo karakteristieke Bonfut in Rodenrijs. Het college meldt in de Najaarsnota 2016 het volgende over de komst van de poller waar deze straat al zo lang op wacht: “Het juridische traject tegen de realisatie van de poller is eerder afgerond dan vooraf ingeschat. Hierdoor kan het project naar voren worden gehaald en al in het vierde kwartaal van dit jaar gerealiseerd worden. Het is daarom noodzakelijk om het in 2017 beschikbare krediet van € 50.000 naar voren te halen. In het oorspronkelijke ontwerp van de poller was een tweekleurig verkeerslicht voorzien. Dit is aangepast naar een driekleuring verkeerslicht. Met deze upgrade kunnen eventuele schades gemakkelijker verhaald worden op de veroorzaker. In het nieuwe ontwerp is ook een extra voorziening opgenomen om de poller te beschermen tegen aantasting door opkomend grondwater. Het aanpassen van het ontwerp leidt tot een bijraming van het krediet met €25.000”. Tot zover de Najaarsnota 2016. Van harte gefeliciteerd, bewoners van de Bonfut en dank aan wethouder Fortuyn voor zijn inzet. De PvdA fractie is al zeker 8 jaar met dit dossier aan de gang. Mooi dat ons agenderen en onze voortdurende aandacht ook via onze weekverslagen tenslotte toch heeft geholpen!

Retraiterie Bleiswijk

Retraiterie Bleiswijk

OOK IN 2016 OVERSCHOT OP BUDGET SOCIAAL DOMEIN

Hielden we in 2015 bijna 10% over op onze uitgaven op het sociale domein (Zie: http://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2016/11/Open-data-Iv3-sociaal-domein-per-gemeente.pdf ), ook in 2016 is het weer prijs, zo laat de Najaarsnota 2016 zien. Het college berichtte: “Op diverse posten in de Wmo constateren we, net zoals in 2015, een overschot. We geven minder uit aan maatwerk begeleiding en dagbesteding en de verzilvering van onze indicaties op PGB is laag. Ook zien we een dalend gebruik van Huishoudelijke Ondersteuning. We laten daarom een onderzoek uitvoeren naar de verklaring van deze overschotten. In dit onderzoek worden daarnaast meteen de ervaringen van 1 jaar resultaatfinanciering op Huishoudelijke Ondersteuning en de ervaringen met onze pilot ‘Take Care’ gemeten, zoals eerder is toegezegd”. Einde citaat van het college. Het netto overschot op het sociaal domein gaat inmiddels de 1 miljoen te boven. Het college wil nu onderzoek naar de oorzaak doen.

Sam de Groot ging woensdagavond tijdens het debat in de commissie Algemeen Bestuur op deze Najaarsnota in: Je zou verwachten dat met het status quo beleid van het college, rustig en voorzichtig, er nauwelijks iets te melden zou zijn bij de najaarsnota. Maar niets is minder waar. Er zijn een aantal onderwerpen waar wel degelijk iets over te melden is, al is het alleen al door de PvdA: sport, jeugd, WMO, Werk en inkomen en, natuurlijk de Bonfut.

Sport: Het college meldt dat de ingezette tendens dat sportsubsidies niet worden aangevraagd zich doorzet. Heeft het college zich wel eens afgevraagd hoe dat komt? Niet zo lang geleden stonden er nl. voorzitters van sportverenigingen in de raadszaal om hun sleutel van de vereniging in te leveren vanwege de financiële tekorten. Is er een verklaring voor?

Sociaal domein jeugd: We zien dat de PGB’s niet uit genut worden en dat er zwaarder wordt geleund op maatjesprojecten. Hoe komt dit? Zijn de drempels m.b.t de PGB’s te hoog, is het te moeilijk om te verzilveren wat betreft administratie, stellen we te veel regels en drempels?

WMO: We zien dat er minder gebruikt wordt gemaakt van de vervoersvoorziening en de huishoudelijke hulp hoewel er wel voor de zekerheid een bedrag wordt gereserveerd naar aanleiding van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep.

Wij zijn verbaasd waar die overschotten vandaan komen, voor de decentralisatie voerden wij de huishoudelijke hulp als gemeente namelijk ook al uit. Niet alleen wij zijn de weg kwijt maar het college ook, een onderzoek volgens hen moet verklaren waarom er overschotten zijn. Voor 1 januari 2015, de start van de decentralisatie, waren er al vele inwoners die gebruik maakten van huishoudelijke hulp, die kennen wij , zo beweert de wethouder iedere keer, en van vervoersvoorzieningen. Die kennen wij ook. Diezelfde mensen krijgen nu geen of minder huishoudelijke hulp of vervoer. We kennen ze, wij vragen hier al jaren om, waarom weten wij het antwoord dan niet en waarom nu pas onderzoeken?

Wij blijven zeer kritisch over de Take Care pilot, wij zien hier geen enkel voordeel in voor zowel de gemeente als voor de medewerkers in deze sector en daarmee uiteindelijk ook voor onze inwoners. De hulp is veel duurder voor de gemeente terwijl diegenen die de hulp verlenen dit doen buiten de Zorg-cao’s om, niet acceptabel wat ons betreft, stoppen dus!

Werk en inkomen: Het aantal bijstandsgerechtigden stijgt tegen de landelijke trend in en het aantal uitstromers is lager dan gemeenten om ons heen. De verklaring van het college dat dit door de komst van asielgerechtigden komt is maar een gedeeltelijke verklaring, verklaart de volledige stijging in ieder geval niet, en bovendien is dit ook van toepassing op de andere gemeenten. Wat gaan we hier nu aan doen om dit tij te keren?

Er ontstond in de commissie nauwelijks debat omdat de beide portefeuillehouders die verantwoordelijk zijn voor het sociaal domein straalden door afwezigheid. Het college vond dat de Najaarsnota vooral financieel technisch van aard is. Dat vindt de PvdA niet. De Najaarsnota staat bol van beleid. In de komende raadsvergadering komen we hier nog op terug. Net als op het plotselinge college voorstel om 50.000 euro te investeren in een project om van de jeugd betrokken inwoners te maken. Een uitvoering van de vorige week ter zake aangenomen motie. Maar waar is de samenhang met het debat over de maatschappelijke agenda sociaal domein dat in de commissie Samenleving wordt gevoerd? Daar bleef het stil over.

Rottemeren

Rottemeren

NIEUWBOUW WESTPOLDER KRIJGT MEER VAART

De PvdA-fractie vindt dat er veel meer tempo moet komen in de nieuwbouw van woningen in Lansingerland. Dat mag wel na 25 jaar Vinex. Dit jaar worden de 400 op te leveren woningen niet eens gehaald. Ook voor de komende jaren blijft de bouwmeter hangen op 400-500 op te leveren huizen. De voornaamste locaties zijn: Parkzoom 3 in Bergschenhoek (bouw is gestart), De Westpolder in Berkel (nog 3000 huizen te gaan) en tenslotte Wilderszijde in Bergschenhoek (zo’n 2500 te bouwen huizen). Sneller bouwen betekent: meer inwoners dus meer inkomsten uit het gemeentefonds en OZB, snelle aflossing van de ongeveer 135 miljoen aan leningen ten behoeve van het grondbedrijf en minder financiële risico’s voor ons grondbedrijf. Hoe meer en hoe sneller er wordt gebouwd des te lager de risico’s.

De PvdA-fractie met Sam de Groot als woordvoerder is dan ook heel blij met het voorstel van wethouder Albert Abee om grond in de Westpolder aan te kopen van één van de beide (met de gemeente samenwerkende) projectontwikkelaars die in de Westpolder actief zijn. Met deze aankoop is een bedrag van bijna 14 miljoen euro gemoeid tegen een voordelige m2 prijs. De projectontwikkelaar verkoopt voor een bijna 3 miljoen lagere prijs dan in zijn eigen boeken staat. Deze aankoop moet er voor gaan zorgen dat het tekort op de grondexploitatie voor de Westpolder terugloopt van 18 miljoen per 01.01.2016 naar 8.5 miljoen op 01.01.2017. Op 01.01.2013 was dit tekort nog liefst 43 miljoen. Met de aankoop van deze grond wordt de grondexploitatie Westpolder sluitend. Het nog resterende tekort wordt veroorzaakt door extra gemeentelijke investeringen in dit gebied (scholen & P+R voorziening die kostenverhogend werkten op de oorspronkelijke grondexploitatie). Voordeel is ook dat wethouder Abee dankzij deze aankoop meer grip gaat krijgen op het bouwtempo. Achterover hangende projectontwikkelaars zijn er niet meer bij. Bovendien is er nu eindelijk een dead line voor de bouwactiviteiten (2022 met een uitloop naar 2025).

De raadscommissie Algemeen Bestuur kwam tot het volgende oordeel: een meerderheid in de raad lijkt het collegevoorstel te gaan steunen. De PvdA-fractie vindt het een uitstekend voorstel. Het was woensdagavond vooral de fractie van Leefbaar 3B die nog twijfelde. Wethouder Abee kan opgelucht adem halen.

De PvdA-fractie constateert dat de schijnwerper nu gericht kan gaan worden op de snelle & duurzame ontwikkeling van Wilderszijde. Een prachtige locatie voor kleine, jonge huishoudens die houden van een creatief en sprekend woningaanbod. Het college start een heroriëntatie “waarbij we met een creatieve blik naar Wilderszijde kijken. We willen een haalbaar gebiedsconcept ontwikkelen, een concept dat past bij de marktontwikkelingen, dat recht doet aan de ambities van de gemeente die leven bij de invloedrijke partijen op Wilderszijde. Ook andere belanghebbenden, zoals Rotta, de scholen, bedrijven en bewoners in en rond Wilderszijde worden geraadpleegd. We hopen hiermee op basis van commitment en draagvlak, voortvarend richting de realisatie te kunnen gaan werken. De ontwikkeling van Wilderszijde zien we als een belangrijke opgave, waarvoor we nu een projectorganisatie hebben ingericht. Deze wordt voor de heroriëntatie ondersteund door een extern bureau, te weten Plein06 (i.s.m. Fakton en Rho)”, aldus het college.

In juni 2017 verschijnt de actualisatie van de Grondexploitaties. In 2016 bedroeg het te verwachten tekort op alle grondexploitaties nog 45 miljoen. De PvdA-fractie verwacht dat dit bedrag in juni 2017 terug gebracht gaat worden naar ongeveer 30 miljoen. Let wel, in 2015 was het tekort nog 70 miljoen. Op het hoogtepunt van de crisis in 2013 zaten we liefst 123 miljoen euro in de min. Te verwachten is dat onze weerstandsratio in 2017 oploopt naar 1.3 of misschien zelfs 1.4. Dan hebben we een stevige buffer voor mogelijke resterende risico’s op (vooral) de bedrijventerreinen. Voor woningen zijn de risico’s nog minimaal gezien de giga vraag en de nog beperkte bouwperiode. Op Wilderszijde na zijn wij over 6 jaar dus klaar met bouwen van woningen. Dan gaat de laatste paal in de grond in de Westpolder. De trouwe lezers weten het: onze voorspellingen over de gemeentecentjes komen bijna altijd uit!

Bleiswijk Hoekeindseweg op de schop

Bleiswijk Hoekeindseweg op de schop

TOT SLOT

Wat deden wij in week 35 in 2014? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/11/07/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-3-7-november-2014/ De raad gaf toen groen licht aan de start van de drie grote decentralisaties, de verordening Sociaal Domein werd met forse kritiek van de PvdA fractie vastgesteld, het afrondende debat over de gemeentebegroting vond toen plaats, de Tweede Kamer omhelsde unaniem een VVD & PvdA motie over de HSL overlast, het college had geen zin om de Regenboogvlag te bij het gemeentehuis te hijsen en onze fractie stelde schriftelijke vragen over de parkeeroverlast in de wijk Rodenrijs West. Allemaal thema’s die nu, twee jaar later nog steeds heel vertrouwd over komen.

Volgende week dinsdag is er het maandelijkse presidiumoverleg en op donderdag een vergadering van de commissies Economisch Vestigingsklimaat & Vervoersautoriteit van de Metropoolregio over de investeringsagenda van de Metropoolregio. Gerard Bovens doet daar namens de raad aan mee.

Het citaat van de week is voor de eerste keer in 410 weekverslagen een song: “This is not America’ van David Bowie:

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 11 november 2016

Bleiswijk Voormalig terrein Vluchtheuvel

Bleiswijk Voormalig terrein Vluchtheuvel

Bleiswijk De Tuinen

Bleiswijk De Tuinen

Anturiumweg gaat ook op de schop

Anturiumweg gaat ook op de schop

Rottemeren

Rottemeren

Bleiswijk Bibliotheek

Bleiswijk Bibliotheek

Merenweg Bleiswijk

Merenweg Bleiswijk

Rottemeren

Rottemeren