11 oktober 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 7 – 11 OKTOBER 2013

Dit alweer 33ste weekverslag in 2013, aflevering 284 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de raadscommissies zich bogen over het Rekenkamerrapport over het gemeentelijke economische beleid, het initiatiefvoorstel over de zondagsopening van winkels en de parkeervoorzieningen bij station Westpolder. Het was ook de week waarin wij ons bogen over de vraag hoe om te gaan met social media zoals Twitter.

TWITTER MOET VROLIJK BLIJVEN

Twitter is een prachtig en vrolijk medium. Het zorgt voor snelle informatie, plezier, meningen en dialogen over ontwikkelingen die mensen raken. Ook voor ons dus van groot belang om te volgen maar ook om er zelf actief op te zijn. Wij van de fractie zijn alle drie al lange tijd actief op Twitter. Velen volgen onze berichten en reageren daar ook vaak op. Soms kritisch, soms enthousiast. Veelal meedenkend of extra informatie verschaffend. Daar zijn wij blij om en wij doen er ook heel wat mee.

Een hele kleine groep van onze volgers zit daar net even anders in. Of het nu om nieuws, een mening of zo maar een gedachte gaat, de reactie is steevast die van de boze Lansingerlandse man. Normaal communiceren lukt niet. Daarom stoppen wij daar dus mee. Een kwestie van simpelweg blokken van de desbetreffende Twitter accounts.

Het op de persoon spelen is niet onze politieke stijl. Wij willen daar via Twitter dan ook absoluut niet bij betrokken worden. Wij willen onze eigen achterban en andere volgers niet laten gebruiken voor hun boosheid. Wij balen van het voortdurend in twijfel trekken van de integriteit van, ook, onze collega politici in Raad en College.

Wellicht speelt onze zorg ook bij onze lezers en bij al die politieke partijen in Lansingerland die net als wij wel geloven in oplossingen, in het grote belang van lokale politiek, in verschillen van mening op inhoud, in het debat en het samen zoeken naar nieuwe wegen die Lansingerland echt versterken. Kortom, het algemeen belang. En die wars zijn van complot denken, mensen zwart maken en beschadigen, van populisme en het ten gronde richten van het aanzien van de lokale politiek. Dat betreft momenteel 97% van de leden de huidige raad.

Laten wij dit percentage samen na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 naar 100% tillen. Wij van de PvdA wensen al onze collega’s in de politiek, die net zo willen werken, tijdens de komende maanden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen alle succes van de politieke wereld toe. Daar horen vrolijke tweets bij!

Landscheiding Berkel

Landscheiding Berkel

WINKELS OP ZONDAG OPEN?

De D66 fractie kwam onlangs met een initiatief raadsvoorstel om de algehele opening van winkels in Lansingerland op zondag mogelijk te maken. Een initiatief dat wij zoals bekend van harte ondersteunen. Directe aanleiding is de recente wijziging van de winkeltijdenwet. De wetgever beoogt met deze wijziging recht te doen aan de veranderende leef en arbeidspatronen en geeft aan dat het aan de gemeente zelf is of de mogelijkheid van openstelling op zondag wenselijk is. In het kader van de Burgerparticipatie organiseerde de gemeente twee weken geleden een publieksdebat in de vorm van het welbekende ‘Lagerhuisdebat’. Het werd een drukbezocht debat waaraan ongeveer 150 inwoners enthousiast deelnamen. Deelnemers aan het debat waren vooral winkeliers, ondernemers en vele leden van kerkelijke organisaties die hun bedenkingen hadden tegen de opening van winkels op zondag. Jonge Vinex bewoners met drukke gezinnen en drukke werkzaamheden van beide partners waren nauwelijks aanwezig.

Afgelopen donderdag besprak de raadscommissie Algemeen Bestuur het raadsinitiatief van D66. Dat ging niet zonder slag of stoot. Voor ons is D66 ook de partij van de consumenten vrijheid waarin de zondagsopening van winkels prima past. Maar het is sinds 1966 ook de partij die de democratisering hoog in het vaandel heeft staan. Hoe ga je als D66 dan om met het feit dat 2/3de van de aanwezigen tijdens het Lagerhuisdebat tegen de zondagsopening van winkels was? Waarom heeft de D66 vervolgens zelf geen enkele publiekscampagne gevoerd om breder zicht te krijgen op wat er in de breedte van onze lokale samenleving hierover leeft? Kortom, waarom heeft D66 de regie niet genomen? Dat waren de vragen die Gerard Bovens aan D66 stelde.

De D66 fractie vond dat het ‘Lagerhuisdebat’ van 14 dagen geleden een consulterende en informerende status had. Een lage trede op de ladder van de burgerparticipatie. Goed om meningen in beeld te krijgen. Het zijn het inzicht en de overtuiging van D66 zelf die vervolgens de doorslag moeten geven. D66 vond niet dat er van hun zijde sprake was van een regie fout.

Gerard vroeg zich af waarom D66 niet gewacht had op het grote referendum dat in maart 2014 plaats vindt. De gemeenteraadsverkiezingen. Op basis van de programma’s van alle politieke partijen kunnen onze inwoners dan allemaal hun eigen keus maken. Dat zou volgens Gerard ook meer recht doen aan al die inwoners die moeite hebben met de zondagsopening. Een ware democraat wil immers ook recht doen aan de mening van minderheden. Door voor de eigen overtuiging te kiezen, raakt die in het gedrang. Dat past D66 niet. D66 vond evenwel dat de tijd nu rijp was voor een initiatiefvoorstel.

Die keuze is echter niet zonder risico’s. Het is maar de vraag of er op 31 oktober tijdens de raadsvergadering een meerderheid te vinden is voor de algehele openstelling van winkels zoals D66 voor ogen heeft. Het zou ook wel eens zo kunnen zijn dat een meerderheid in de raad via een amendement kiest voor de openstelling op zondag tussen 12 en 17 uur om de zondagsrust op de zondagmorgen veilig te stellen. Zo iets was op te maken uit de bijdragen van Leefbaar 3B en CDA. Wij zelf zijn op zich voor de gehele openstelling van winkels op zondag. Maar een breed, democratisch draagvlak in de raad is ons ook heel wat waard omdat dit recht doet aan de positie van minderheden in dit debat. Er is immers niets tegen een breed compromis. Of dat er in zit, zal moeten blijken tijdens het aanstaande raadsdebat. Misschien kan D66 de regie hierover nu wel voeren en deze handschoen snel opnemen. Anders rest hen misschien erg koude handen.

 

Berkel Noordpolder en Landscheiding

Berkel Noordpolder en Landscheiding

SPORT EN CENTJES

Er is de afgelopen veel te doen over de sport. In ons vorige weekverslag hebben wij via Sam de Groot al bericht over de CDA bijeenkomst met de sportverenigingen over de toekomst van de sport in Lansingerland. Er zijn grote zorgen bij de verenigingen over de consequenties van de financiele situatie voor de verenigingen zelf. De verenigingen hebben ook vooral opgeroepen om samen met de gemeente afspraken te maken voor een langere termijn. De duidelijkheid die dat geeft is nodig voor de verenigingen om zelf een lange termijn beleid te kunnen voeren. Wij ondersteunen dit van harte, nu in de raad en ook in ons verkiezingsprogramma. Wij willen lange termijn afspraken én een meer ruimte voor de verenigingen om zelf beslissingen te kunnen nemen. Het punt van den financiën blijft. Hoe vervelend ook, de in Lansingerland schaarse middelen kunnen we maar één keer uitgeven. De keuzes die het CDA voorstelt om het geld voor het jongerenwerk en het armoedebeleid over te hevelen naar de verenigingen om met deze gelden de bezuinigingen in de sport te compenseren, spreekt ons niet aan. De verenigingen geven aan financieel een probleem te hebben door de bezuinigingen, dat los je dan op door de gelden over te hevelen maar je vraagt ze vervolgens om extra taken op te pakken waar dan eigenlijk geen geld voor is. Ten tweede zien wij een principieel probleem wat betreft de toegang tot deze maatschappelijke voorzieningen wanneer je dit door verenigingen laat doen. Moet je dan lid zijn of kan dat ook anders? Het debat wordt vervolgd in de gemeenteraad van oktober.

Oude kerk Bleiswijk

Oude kerk Bleiswijk

NIEUWE BSO IN WESTPOLDER?  

De BSO bij de Maxima school. Naast de Maxima en de Gouden Griffel basisschool ligt een speelweide. Hoewel karig ingericht heeft deze plek een belangrijke functie in de week die wel groen is maar weinig speelruimte heeft. BSO Zus en Zo is nu gevestigd in het schoolgebouw van de Maxima en de Gouden Griffel. Hoewel het schoolgebouw hier oorspronkelijk niet op gebouwd is zijn wij groot voorstander van het samengaan en werken van BSO, KDV en scholen in brede school concepten, helemaal prima dus. BSO Zus en Zo heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om een stuk van de speelweide te kopen om daar een BSO gebouw neer te zetten. Wij zijn door vele bewoners benaderd over hoe dit nu zit? Wij zijn hier ingedoken. Wij zijn groot voorstander van voldoende en kwalitatief goede Kinderopvang en BSO, belangrijk voor de participatie van beide ouders en goed voor de ontwikkeling van het kind. Wij zijn er geen voorstander van om het weinige groen in de wijk op te offeren aan een gebouw. Naar ons idee zijn er in onze gemeente meer dan voldoende plekken waar een BSO organisatie zich kan vestigen en dan nog bij voorkeur in de schoolgebouwen. Wij hebben vragen voorgelegd aan de wethouders onderwijs en ruimte en hebben ook de BSO organisatie benaderd. Wij hebben keurig antwoord gekregen van de BSO organisatie maar zijn op basis hiervan niet overtuigd van de nut en noodzaak. Wij verwachten begin volgende week antwoorden van onze beide wethouders, Sam de Groot houdt u op de hoogte.

ELEKTRISCH RIJDEN IN LANSINGERLAND

 Nog dit jaar komt het college met een beleid voor oplaadpunten voor elektrische auto’s. Wij hebben in het debat in de raad richting meegegeven voor deze notitie. Het moet voor particulieren eenvoudig te regelen zijn en ook duidelijk zijn of en hoe dit geregeld kan worden. Je wil tenslotte niet een elektrische auto kopen en er dan achteraf achter komen dat je geen oplaadpunt kunt regelen bij je huis. Dit zal geen probleem zijn voor mensen met een eigen parkeerplek maar vooral voor diegene die gebruik maken van openbare parkeerplekken.  Wij hebben het college gevraagd nog eens goed te kijken naar subsidie mogelijkheden voor oplaadpunten in de openbare ruimte. Verder hebben wij het college gevraagd ook de oplaadpunten voor de steeds meer opkomende elektrische fietsen en scooters mee te nemen. Goed dat we hier aandacht aan geven en wordt vervolgd.

Nieuwe zorgcentrum Bleiswijk

Nieuwe zorgcentrum Bleiswijk

HSL

Op 16 oktober is er een overleg van de Tweede Kamer over de HSL en de gemeente is hierbij uitgenodigd. Samen met de andere partijen en het college zijn wij dit overleg aan het voorbereiden. Belangrijkste hierbij is dat wij vinden dat de problemen met de Fyra er niet toe mogen leiden dat onze inwoners daar de gevolgen van gaan merken door meer geluidsoverlast. Wij gaan de staatssecretaris dan ook houden aan haar toezegging en gaan er op aandringen dat niet alleen de pilot maar ook de maatregelen zelf op korte termijn gerealiseerd gaan worden, het heeft nu wel lang genoeg geduurd. Mogelijk is het debat live te volgen en dan zullen wij u hierover berichten via twitter.

PARKEREN BIJ STATION WESTPOLDER

Metro E  is een groot succes en dat is geweldig, een gevolg daarvan is wel dat er een grote parkeerdruk is op de parkeerplaats naast het station en de wijk er vlakbij. Anders dan onze collega’s van groen links en het CDA vinden wij dat mensen wel in staat moeten zijn om met de auto naar het station te rijden. Het is vanuit vele onderzoeken al decennia lang bekend dat er meer gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer wanneer dit multi modaal kan. Het CDA vindt dat mensen maar naar parkeerplaats Meijersplein moeten rijden en daar instappen. Wij vinden dit geen reëel alternatief voor mensen die naar Den Haag moeten reizen en dan op kosten gejaagd worden (meer zones).

Belangrijk om te weten is dat de huidige parkeerplaatsen bij het station tijdelijk zijn. Er zijn in de toekomst slechts 40 parkeerplaatsen voorzien bij het station. Sam de Groot vindt dit onacceptabel voor het potentiële gebruik van het station en de overlast die het parkeren gaat geven in de nu bestaande wijk en het deel (de helft) van de wijk die nog gebouwd moet worden. Wij hebben in de raad ingebracht dat we natuurlijk continue naar onze (financiele) navel kunnen staren en niets meer doen maar dat we ook eens verder moeten durven kijken. Als wij nu niets doen zijn er de komende decennia maar 40 parkeerplaatsen en wanneer de wijk eenmaal verder gebouwd is zullen er ook nooit meer komen.

De fractie Neeleman heeft voorgesteld om alles zo te laten als het is, dat kost toch niets? Dit is volstrekt naïef. De huidige parkeerplaatsen zijn tijdelijk en aangelegd op gronden die niet in eigendom van de gemeente zijn. Binnen nu en twee jaar gaan de tijdelijke scholen weg bij het station en zal deze wijk verder ontwikkeld worden en verdwijnen deze tijdelijke parkeerplaatsen dus of de gemeente moet de gronden kopen (wat gezien het oppervlak vele tonnen zal bedragen).

De kans doet zich nu voor om een goede permanente oplossing te creëren. De stadsregio en het rijk zien het belang in van de RandstadRail en het multimodale vervoer en stellen eenmalig een subsidie tussen de 1,5 en 1,8 miljoen ter beschikking voor het aanleggen van een parkeergarage. De gemeente Lansingerland heeft zelf ook al gelden gereserveerd voor een definitieve oplossing en deze bedragen samen maken het mogelijk om tussen de 100 en 150 definitieve goede parkeerplaatsen te realiseren. Het is ook de bedoeling om bij deze parkeergarage een goede bewaakte fietsenstalling te realiseren.  Er is echter wel één adder onder het gras. Een voorwaarde van de stadsregio is dat deze parkeergarage voor eind 2015 gerealiseerd moet zijn. Dit betekent dat de gemeente per direct aan de slag moet het onderzoeken van de mogelijkheden en ontwerpen van verschillende opties voor deze parkeergarage. In de komende raad wordt voorgesteld om een bedrag ter beschikking te stellen om met deze voorbereidingen te starten. Doen wij dit nu niet dan gaat deze kans voorbij en zullen wij over een aantal jaren achterblijven met onze 40 parkeerplaatsen bij het station. Dus bewoners van de wijk en gebruikers van het station Westpolder laat u ook horen!

Beetje veel verkeersborden bij De Kulck

Beetje veel verkeersborden bij De Kulck

‘GRONDIGE PROBLEMEN’

In ons weekverslag 28 van 6 september (https://lansingerland.pvda.nl/2013/09/06/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-2-6-september-2013/ ) berichtten wij over het verschijnen van het Rekenkamer rapport ‘Grondige problemen’. Dat gaat over het door de gemeente gevoerde economische beleid in de periode 2007-2012. Het rapport verscheen op het moment dat Lansingerland in de media fors onder vuur lag vanwege de problemen met onze grondexploitaties. Omdat het Rekenkamer rapport ook ging over de ontwikkeling en de grondexploitaties van de bedrijventerreinen Oudeland en Bleizo was een bruggetje snel gelegd. Een persbericht van de Rekenkamer waarin een ‘miljoenenverlies’ werd gesuggereerd en werd gesteld dat de gemeente ‘nauwelijks grond kan verkopen’ deed de rest.

Inmiddels is deze discussie geluwd en kan er door college en raad hard gewerkt worden aan oplossingen voor ons noodlijdende grondbedrijf. Bovendien verkocht de gemeente Lansingerland op vrijdag 11 oktober 4 hectaren grond op Oudeland aan Sligro. De vestiging van dit bedrijf levert liefst 260 banen op. Daarmee verkoopt Lansingerland in één klap meer grond dat de hele Stadsregio in heel 2013 bij elkaar. Afgelopen week bleek ook dat Lansingerland gestegen is naar plek 7 op de lijst van ‘MKB meest vriendelijke gemeenten’ in Zuid Holland. Opvallend is dat Zoetermeer plek 2 inneemt. (http://www.mkbvriendelijkstegemeente.nl/beheer/UserUpload/files/MKB-vriendelijkste%20provincie%20Zuid-Holland%202013.pdf ). Los van het feit dat Lansingerland ook op andere economische lijstjes topplekken inneemt, bleek afgelopen maand ook dat de leegstand van bedrijfsruimten in onze stadsregio op een laag peil staat. Dat biedt veel perspectief voor de bedrijfsterreinen die nu nog voor ontwikkeling beschikbaar zijn. Geen tijd voor jubel maar er is wel perspectief.

De discussie in de raadscommissie van afgelopen donderdag over ‘Grondige problemen’ ademde deze geest. Oplossingen stonden centraal. De raad neemt een aantal aanbevelingen van de Rekenkamer ter harte. Die zullen concreet worden vastgelegd in het raadsbesluit. Gerard Bovens gaf aan dat in 2007 het risico bij de ontwikkeling van Bleizo voor Lansingerland werd geschat op 5 miljoen. Hij vroeg de Rekenkamer hoe zij dit risico anno 2013 zien. Daar kwam geen concreet antwoord op. Momenteel houdt Bleizo volgens onze informatie rekening met een risico van 6 miljoen. Dat vond de Rekenkamer aan de lage kant maar kon deze stelling niet concreet onderbouwen. Waarom er niet bij het opstellen van dit rapport was samengewerkt met de Rekenkamer van Zoetermeer was de volgende vraag. Dat was een keuze was de reactie van de Rekenkamer. Zelf hadden zij geen contact gehad. Wat ons ook opviel was dat de Rekenkamer vindt dat grondexploitaties niet langer dan 20 jaar mogen duren. Wanneer dat niet lukt, moeten deze gronden uit de exploitatie genomen worden. Gerard vroeg zich af op welke regelgeving deze uitspraak gebaseerd was. Volgens de Rekenkamer gaat het om een richtlijn van de Rotterdamse accountantsdienst. Geen landelijke regel. Wij denken dat het te ver gaat om deze richtlijn ook naar Lansingerland te verplaatsen. Dat vindt het college ook. Wij verzochten de Rekenkamer ook om te stoppen met het publiceren van persberichten bij het verschijnen van hun rapportages. Die geven in de praktijk meer last dan lust. Bovendien bevatten de rapporten prima samenvattingen. De Rekenkamer reageerde niet op dit voorstel maar wie weet? In de raad van 31 oktober zal onze raad het Rekenkamer rapport vrijwel eensgezind af gaan tikken. Wij verwachten verder geen bijzondere ontwikkelingen meer in dit debat.

Ook wij vinden dat het portefeuillehouderschap Economische Zaken beter bij een ‘gewone’ wethouder kan liggen en niet bij de burgemeester. Hoe briljant hij het ook in de praktijk doet. Net als de burgemeester zelf ook vindt trouwens. Maart 2014 is een mooi momnet deze situatie te wijzigen. Samen met onze wethouder Ruud Braak hebben wij ons als fractie tijdens het afgelopen jaar wel eens beraden of ‘wij’ deze portefeuille niet zouden moeten overnemen. Maar de huidige werklast van Ruud Braak is zo zwaar en breed dat dit onverantwoord zou zijn. Alleen daarom hebben wij deze optie laten lopen.

Rabobank Bergschenhoek

Rabobank Bergschenhoek

TOT SLOT

Donderdagavond sprak de raadscommissie ook over de Europese aanbesteding van de afvalinzameling door een private onderneming. Don van Doorn is onze woordvoerder in dit dossier. Hij, en met hem vrijwel alle woordvoerders van andere partijen, is van oordeel dat het beter is om als raad eerst het beleid ten aanzien van de afvalverzameling vast te stellen en dan pas het te volgen traject ten aanzien van de aanbesteding. Daar is nog voldoende tijd voor en dient de zorgvuldigheid op deze ‘Dag van de Duurzaamheid’. Het college zag de logica er ook van in. Het voorstel werd dus afgevoerd van de agenda. In november/december volgt het afsluitende debat over de gewenste aanpak van de afval inzameling.

Volgende week maandag is er fractieoverleg. Woensdagavond staat in het teken van de commissievergadering over de Programmabegroting 2014-2017. Die middag is er in de Tweede Kamer een ‘Ronde Tafelgesprek’ over de komst van andere treinstellen op het HSL spoor. Wethouder Henk de Paepe zal daar het woord voeren. Zijn bijdrage is in samenspraak met alle raadsfracties voorbereid. Wij zullen ons PvdA Kamerlid en woordvoerder in dit dossier Duco Hoogland hierover in kennis stellen.

Voor uw agenda: op maandag 28 oktober vanaf 20 uur is er in Rehoboth Berkel een openbare discussieavond over ons concept Verkiezingsprogramma 2014-2018. Een interne PvdA werkgroep legde afgelopen week de laatste hand aan “Wij, Wonen en Werken in Lansingerland’, de titel van ons nieuwe programma. De discussieavond zal via een advertentie en een persbericht in de lokale media aangekondigd worden. Eind november zal de Algemene Ledenvergadering van de PvdA Lansingerland ons programma en de kieslijst van kandidaten definitief vast gaan stellen.

Het citaat van de week komt uit de Volkskrant van 10 oktober. Columnist Peter de Waard over “De financiele crisis die een crisis van de democratie’ is geworden’: ‘Mocht het fout gaan, dan kan dit keer niet de schuld worden gelegd bij de bankiers en het financiele systeem met zijn bonussen en derivaten. Nu ligt de oorzaak bij de politici en het politieke systeem met zijn verschillende soorten meerderheden. De Tea Party en de rest van de Republikeinen maken de VS onbestuurbaar zoals de PVV en de rest van de oppositie Nederland. De Griekse wijsgeer Plato zei 2500 jaar geleden dat democratie instabiel is omdat het te gemakkelijk is meerderheden te vormen tegen de belangen van de staat in. Mensen stemmen op basis van gebrekkige informatie, pakkende slogans en onderbuikgevoelens. En populistische partijen zoals de PVV en de Tea Party weten daar beter dan ooit een slaatje uit te slaan’. En met dit citaat is onze week in Lansingerland weer helemaal rond!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 11 oktober 2013