11 september 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 7 – 11 SEPTEMBER 2015

Dit 27ste weekverslag in 2015, aflevering 361 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij voor de microfoon van RTV Rijnmond in gesprek gingen met de RET directie over de chipkaart op maat, de raad besloot om het debat over de inpassingsplannen voor de A13/A16 uit te stellen, de honorering van de directeuren van Bleizo en Hoefweg niet is strijd bleek te zijn met de WNT, de bushalte Bonfut/Wildersekade opnieuw onze aandacht vroeg en burgemeester Coos Rijsdijk afscheid nam van de gemeenteraad.

WOUD AAN OV-CHIPKAART PRODUCTEN MAAR WAT WIL DE REIZIGER EIGENLIJK?

De RET kent een groot aantal reisproducten: uur & dagkaarten, maandabonnementen, Altijd Korting regelingen, op saldo reizen en achteraf betalen, de nieuwe Reisbonus en natuurlijk de enkele en retour kaartjes. Het grote aanbod duizelt je. Wat precies te kiezen? De PvdA fractie vindt dan ook dat de vervoersmaatschappijen minder moeten gaan denken in termen van ‘eigen aanbod van producten’ en meer vanuit de wensen en voorkeuren van de reizigers zélf. Het huidige systeem is veel te aanbodgericht. Meer maatwerk toegespitst op de voorkeur van de individuele klant is mogelijk omdat de OV-chipkaart technisch steeds meer kan. Die kant moeten we dus op.

In februari 2015 stelde onze fractie hierover schriftelijke vragen aan het college van Lansingerland. Is het college bereid om bij Metropoolregio en vervoerder RET een consumentenonderzoek te verrichten naar de vraag wat de reizigers zelf van hun OV-chipkaart verwachten. Sluit het huidige aanbod aan bij hun vraag. Het college reageerde lauw: “In 2012 is onderzoek gedaan in het kader van het programma “Naar een toekomst vast openbaar vervoer naar de mogelijkheden van aantrekkelijker kaartsoorten om meer reizigers te trekken. Er is een vergelijkend onderzoek geweest in een groot aantal Europese landen. De conclusie was dat de RET zich prima kan meten met de vervoersbedrijven elders. De kansen liggen vooral op de zakelijke markt. Het college zag, geïnspireerd door de Metropoolregio, geen kansrijke opties in een onderzoek naar nieuwe abonnementen voor reizigers die aantrekkelijker zijn en tot tenminste dezelfde kostendekkendheid leiden. “De RET is al koploper, dus er is geen behoefte aan een breed consumentenonderzoek”, aldus de Metropoolregio. De Metropoolregio wil het komende jaar wel een visie ontwikkelen op de vervoersproducten

De PvdA fractie is het hier niet mee eens. Wij willen op korte termijn een breed consumentenonderzoek waarin wordt meegenomen dat iedereen die een bepaald bedrag met de OV-chipkaart reist, een vaste korting krijgt. Het kortingspercentage kan oplopen naar mate er meer gereisd wordt. Dit thema moet bovendien hoger op de politieke agenda van de regiogemeenten en de Metropoolregio komen. De gemeenteraden staan nu veel te veel op afstand.

Afgelopen maandagmiddag debatteerde Gerard Bovens voor de microfoon van RTV Rijnmond met RET directeur Pedro Peters. Het gehele gesprek is te vinden op : http://www.rijnmond.nl/nieuws/07-09-2015/scepsis-over-wildgroei-aan-ov-abonnementen Peters schoof tijdens dit debat de verantwoordelijkheid vooral naar de Metropoolregio. Gerard Bovens op zijn beurt is niet rouwig dat de Metropoolregio verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer. ”Maar ga wel heel snel harmoniseren. En ga ook goed nadenken met de vervoerders over hoe je het gaat simplificeren voor wat betreft de ov-kaarten.” Juist deze week besloot de Metropoolregio dat er één OV-kaart voor de regio’s Rotterdam en Den Haag moet komen. Ook moeten er voor het dagelijkse OV-verkeer gezamenlijke abonnementen komen van de betrokken vervoerders zodat met één abonnement door heel Zuid Holland kan worden gereisd. Het begin is er dus! De PvdA fractie gaat nu aan de slag met de Lansingerlandse vertegenwoordiging in de Metropoolregio om de noodzaak van een breed consumentenonderzoek hoog op de agenda te krijgen. Wordt vervolgd!

DSC05368

BESLUITVORMING OVER A13/A16 DOOR LANSINGERLANDSE RAAD UITGESTELD

De fracties van Leefbaar 3B, CDA, VVD, D66, ChristenUnie, PvdA, WIJ Lansingerland en GroenLinks hebben tijdens de raadsvergadering van 10 september 2015 bij het vaststellen van de agenda besloten om het raadsvoorstel A13/A16: concept-Afsprakenkaart, uitgangspunten inpassingsovereenkomst en regionaal uitvoeringsprogramma van de raadsagenda af te voeren. Hiervoor is een aantal redenen:

Hiervoor is een aantal redenen:

Ter uitvoering van de opdracht door de raadscommissie in Rotterdam (2 september 2015) en ter uitvoering van de unaniem in de raad van Lansingerland aangenomen motie van 28 mei 2015 zal op korte termijn overleg zijn van de wethouders Langenberg (Rotterdam) en Fortuyn (Lansingerland) met de minister om meer middelen van het Rijk beschikbaar te krijgen voor een betere inpassing van de A13/A16. Dit gesprek zal niet voor de raadsvergadering van10 september 2015 plaatsvinden.

Het is belangrijk het definitieve standpunt van de raad van Rotterdam te kennen. Indien nodig wordt in Lansingerland, ter bespreking en besluitvorming aangaande de A13/A16, een extra raadsvergadering gepland op maandag 21 september 2015.

De focus van de raad van Lansingerland ligt op een betere inpassing van de A13/A16 tussen de noordelijke tunnelmond en aan de A13:

  1. Verlaging van de A13/A16 van het viaduct over de RandstadRail tot aan de Oude Bovendijk. Dat betekent een lagere ligging van het viaduct over de RandstadRail en verlaging bij de kruising met de N471 tot ongeveer maaiveld, waarbij de N471 onder de A13/A16 doorgaat;
  2. Verbreding van het recreaduct tot 16 meter;
  3. Het tracédeel Oude Bovendijk tot aan de A13 uitvoeren in tweelaags ZOAB fijn. De extra kosten hiervan zullen volgens Rijkswaterstaat ongeveer € 45 miljoen zijn.

De focus van de raad van Rotterdam ligt op de betere inpassing bij het Terbregseveld. Dat is ook terecht. Het is belangrijk dat de raden van Rotterdam en Lansingerland inzetten op een betere inpassing over het totale tracé van het Terbregseplein tot aan de A13 bij het vliegveld.

Saldo Nul is en blijft staan als een huis.

Tot zover het bericht. Volgende week donderdag neemt de Rotterdamse Raad een besluit. Wij zijn zeer benieuwd of de fracties hun rug recht houden en wat het resultaat van het overleg tussen de wethouders van Rotterdam en Lansingerland met de minister I&M zal zijn. Wordt vervolgd!

Westpolder: nog 1400 huizen bouwen!

Westpolder: nog 1400 huizen bouwen!

GEDOE OVER OPHEFFEN ZORO-BUSHALTE BONFUT HOUDT AAN (3)

In weekverslag 26 berichtten wij over onze wens de onlangs opgeheven ZoRo-bushalte Bonfut/Wildersekade weer in ere te herstellen. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/09/04/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-31-augustus-4-september-2015/ Afgelopen donderdag stelde Gerard Bovens tijdens het vragen halfuurtje in de raad hierover een aantal vragen aan wethouder Simon Fortuyn:

  1. Is het college alsnog bereid om te bevorderen dat de onlangs vervallen ZoRo-bushalte Bonfut/Wildersekade weer in ere wordt hersteld?
  2. Is het college bereid om er voor te zorgen dat er ook bij de nieuwe ZoRo-bushalte Kogelwieckplantsoen een fietsenstalling komt? Volgens de RET is de komst van de fietsenstalling een exclusieve gemeentelijke aangelegenheid.
  3. Wanneer wordt er straatverlichting aangebracht langs het voet & fietspad dat vanaf de Landscheiding & de wijk Rodenrijsezoom naar deze bushalte leidt?

Wethouder Fortuyn gaf aan dat het vervoersplan voor 2016 al door de Metropoolregio is vastgesteld. Hij beloofde zijn best te zullen doen om de Metropoolregio te bewegen om alsnog de halte Bonfut/Wildersekade in gebruik te nemen. Lukt het in 2016 niet dan misschien in 2017. Heel overtuigend was zijn reactie niet, de steun van de Leefbaar 3B fractie bij onze vragen ten spijt. Het klonk allemaal een beetje lauw. Zelf initiatieven nemen, gaat deze wethouder nog niet goed af. Daar zijn de raad en het particulier initiatief kennelijk voor. De wethouder wees op het snelbus karakter van de ZoRo-bus. Dat noopt tot minder haltes om de snelheid in de bus te houden. Gerard Bovens wees er op dat er tussen de halte station Rodenrijs en de nieuwe halte Kogelwieckplantsoen liefst 1.5 km ligt, de afstand tussen het Hofplein en de Erasmusbrug. Twee keer zoveel afstand ook als tussen de andere ZoRo-bushaltes in onze bebouwde kom. Bovendien is de wijk Rodenrijsezoom nog volop in ontwikkeling. Daar past een extra bushalte prima bij. Wellicht dat wij de heropening van de halte Bonfut nu via het spoor van onze directe raadsinbreng in de Metropoolregio zullen gaan leiden. Aan de voorbereiding voor een fietsenstalling bij de halte Kogelwieckplantsoen wordt momenteel gewerkt. Die komt er. En wat het gemis aan verlichting langs het fietspad bij deze halte betreft, er wordt momenteel nog onderzoek gedaan in het kader van de Flora & Fauna wetgeving. Gerard Bovens vroeg zich af of hier ook het belang van de in Lansingerland veel voorkomende diersoort ‘Homo Sapiens’ bij wordt betrokken. Deze diersoort gedijt in de donkere uren zeer goed bij een veilige verlichting. Wethouder Fortuyn zegde toe snel op de verlichting van het fietspad terug te komen. Wordt vervolgd!

DSC05312

OOK LANSINGERLAND MOET ZICH AAN DE WNT HOUDEN (2)

In weekverslag 25 berichtten wij uitvoerig over onze vraag aan het college of honorering van de directeuren van de gemeenschappelijke regelingen Bleizo en Hoefweg voldoet aan de bepalingen van de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT: https://lansingerland.pvda.nl/2015/08/28/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-24-28-augustus-2015/ Voor het jaar 2014 is dit zeker het geval maar hoe staat het met 2015. Volgens het college zit dit goed: “Het algemene bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen is met ingang van 2015 gesteld op 178.000 euro. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt voor 2015 de WNT norm van 230.474 euro. Voor 2015 zijn de algemeen directeur en projectmanager van de gemeenschappelijke regelingen Bleizo en Hoefweg aangesteld als topfunctionaris zonder dienstbetrekking en geldt derhalve de norm van 230.474 euro”. Het college verwijst daarbij naar de Bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 2015, ministerie BZK. Voor de PvdA fractie was dit collegebericht reden om de oorspronkelijke agendering van onze vragen hier over in de raadsvergadering van afgelopen donderdag in te rekken. Onze fractie gaat er natuurlijk vanuit dat het college ons adequaat geïnformeerd heeft.

Parkeergarage station Wetspolder in aanleg

Parkeergarage station Westpolder in aanleg

KENNISMAKING MET NIEUWE BESTUUR VNO-NCW OOSTLAND

Afgelopen woensdag maakten een delegatie van het PvdA afdelingsbestuur (Naushad Boedhoe en Raymond Tans) en de fractie (Gerard Bovens) kennis met een drietal bestuursleden van VNO-NCW Oostland (voorzitter Ilone Douma-Ammerlaan, Paul Koppert en Marc Houweling). Het werd een zeer inspirerend gesprek waarin thema’s als de relatie onderwijs-arbeidsmarkt, de infrastructuur, de noodzaak van een stevige ambtelijke formatie bij de afdeling economische zaken van de gemeente Lansingerland, de betekenis van Rotterdam-The Hague Airport voor de tuinbouwsector en de goede relatie en samenwerking met Mainport Rotterdam en de gemeente Zoetermeer centraal stonden. De kracht van Oostland in het algemeen en van Lansingerland in het bijzonder biedt veel perspectief voor de toekomst. Oostland biedt door zijn centrale ligging midden in de Metropoolregio perfecte kansen. De infrastructuur wordt steeds beter. Het niveau van ondernemen is hoog en zeer internationaal. De arbeidsmarkt biedt ook voor de omliggende gemeenten prima mogelijkheden. Met de bedrijventerreinen gaat het de komende jaren, ook al omdat er schaarste gaat ontstaan aan de noordrand van Rotterdam, het op den duur echt wel goed komen. De PvdA delegatie sprak met VNO-NCW Oostland af om de directie van de luchthaven te benaderen om te bezien of er ook bij hen interesse is voor een gezamenlijke conferentie over toekomstige kansen in het kader van de economische ontwikkeling van Oostland. Dit pakken wij graag op. Net als de ideeën om te komen tot een vestiging van de Universiteit Wageningen in ons gebied en de komst van MBO-onderwijs.

Kennismakingsgesprek VNO-NCW Oostland en PvdA Lansingerland

Kennismakingsgesprek VNO-NCW Oostland en PvdA Lansingerland

DELFLAND GEBRUIKT ARME GEZINNEN VOOR POLITIEK SPELLETJE

De PvdA Delfland meldde deze week via een persbericht onthutst te zijn dat er geen vervolg is voor het bestuurlijk overleg van 2 september over de voorgenomen afschaffing van de kwijtschelding voor de waterzuiveringsheffing. Wethouders die de situatie van armoede in hun gemeenten goed kennen worden niet serieus genomen door dit College van Delfland. Fractievoorzitter Leon Hombergen: “Delfland toont geen compassie en handelt los van de maatschappelijke realiteit. Dat is dom en bovendien gevaarlijk. Het stopzetten van kwijtschelding is een hooghartig politiek speeltje dat iedereen tegen dit Hoogheemraadschap in het harnas jaagt”.

Op vragen van de PvdA Delfland over de gang van zaken bij het overleg met de wethouders van de verschillende gemeenten is schokkend gereageerd door Hoogheemraad Ries Smits (CDA) van het bestuur van het Hoogheemraadschap. “Er bleek geen sprake van echt overleg met de gemeente. Nog erger: bij het Hoogheemraadschap blijkt zelfs geen zicht over de financiële consequenties die de eigen plannen met zich mee brengen” aldus Leon Hombergen. “Nu wordt het probleem op bij de gemeenten op het bordje gekwakt, in de kennelijke verwachting dat die wel hun verantwoordelijkheid naar de burgers nemen”.

Eerder verklaarde de gemeente Den Haag de oorlog aan het Hoogheemraadschap. En ook de gemeente Westland heeft woedend gereageerd op de plannen. “Delfland moet straks met een gehavende reputatie de samenwerking moet gaan opzoeken.”

Binnenkort begint de inspraakprocedure op de “Verordening Kwijtscheldingsregeling Delfland 2016”. De PvdA roept alle gemeenten, politieke partijen en maatschappelijke organisaties op hun bezwaren krachtig kenbaar te maken bij Delfland. Hombergen: Het moge duidelijk zijn dat dit bestuur mensen in bijstand kapot maakt. Daarom moet dit harteloze plan moet van tafel.”

De PvdA fractie van Lansingerland is blij dat ook wethouder Ankie van Tatenhove zich aangesloten heeft bij het overleg van de boze wethouders. Graag horen wij van haar tijdens de komende raadscommissievergadering Samenleving haar eigen conclusies uit dit overleg van 2 september. Wordt vervolgd samen met de PvdA fractie Delfland (waar ook Naushad Boedhoe deel van uit maakt) en de andere Delfland gemeenten met een sociaal hart!

Wordt natuurlijk vervolgd!

Afgelopen donderdag samen met oud PvdA Rotterdam fractievoorzitter Peter van Heemst en PvdA Lansingerland secretaris Raymond Tans op zoek naar het nieuwe & inspirerende Rotterdam.

Afgelopen donderdag samen met oud PvdA Rotterdam fractievoorzitter Peter van Heemst en PvdA Lansingerland secretaris Raymond Tans op zoek naar het nieuwe & inspirerende Rotterdam.

OOK PVDA LANSINGERLAND DOET MEE AAN HOSPICE LANSINGERLANDSE DICTEE

In de PvdA Lansingerland bestuursvergadering van augustus 2015 is besloten om ook dit jaar deel te nemen aan het Hospice Lansingerland Dictee dat op donderdag 8 oktober zal plaatsvinden in de aula van het Melanchthon in Bergschenhoek, aanvang 19.30 uur. Namens onze PvdA afdeling zullen voorzitter Naushad Boedhoe en bestuurslid Loek Bergman deelnemen. Voormalig minister en burgemeester van Rotterdam, Ivo Opstelten, zal het dictee voorlezen.

Het dictee wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van het Hospice Lansingerland met als doel zoveel mogelijk geld bijeen te brengen. Het ingezamelde geld zal worden besteed aan de financiering van het Hospice. Iedereen kan zich voorstellen dat daar heel wat geld voor nodig is. Het PvdA afdelingsbestuur hoopt natuurlijk dat al onze leden, kiezers en lezers van het PvdA weekverslag ruimhartig de portemonnee zullen trekken en een ruime gift zullen doen zodat we als PvdA Lansingerland een mooi bedrag kunnen overmaken. Wilt u meedoen aan dit mooie lokale doel? Dan vragen wij u om uw bijdrage te storten op onze PvdA rekening NL 66 RABO 0396 3448 44 onder vermelding van Hospice Lansingerland dictee. Onze penningmeester zal er vervolgens onmiddellijk voor zorgdragen dat het geld bij het Hospice komt. Elk bedrag, groot of klein is van harte welkom!

Regenboog boven Berkel noord

Regenboog boven Berkel noord

TOT SLOT

Het college heeft aan de Metropoolregio om subsidie gevraagd om verlichting aan te brengen langs het Landscheidingsfietspad dat loopt vanaf de grens Zoetermeer tot aan station Rodenrijs. Deze route wordt in de donkere winteruren veel gebruikt door scholieren en ook voor woon-werk verkeer. De Metropoolregio vindt dat aanbrengen van verlichting te weinig aantoonbare invloed zal hebben om de vermindering van het autoverkeer in de spitsperioden. Dit project zal daarom niet meegenomen worden in de eindrapportage van de snelfietsroute Zoetermeer-Rotterdam. Vanuit de Metropoolregio is aangegeven dat de openbare verlichting wellicht in aanmerking kan komen voor andere subsidiemogelijkheden. Behalve geld speelt ten aanzien van mogelijke verlichting van de Landscheiding ook de Flora en Faunawetgeving, in het bijzonder vanwege de aanvliegroute van onder meer vleermuizen. Ook hier zal een afweging met de belangen van de fietsende Homo Sapiens moeten plaats gaan vinden. Wij zijn blij dat de verlichting van dit voor Lansingerland zo belangrijke fietspad nu eindelijk op de agenda van het college staat. Ergens in dit najaar zal onze fractie in de vroege ochtend uren actie gaan voeren op dit fietspad om ook de vroege fietsers te informeren en om hun mening te vragen. Van burgerparticipatie van college zijde is hierover immers nog geen sprake geweest. Over het waarom niet, is ons een raadsel. Wordt dus vervolgd!

Zaterdag 12 september doet burgemeester Coos Rijsdijk zijn laatste officiële handeling in Lansingerland. Hij opent dan de dagactiviteiten voor de bewoners van de Van Oldenbarnevelthoeve in galerie & theehuis De Hichte in de Groenzoom en Kleihoogt. Volgende week maandagavond is de installatie van de nieuwe burgemeester van Lansingerland, Pieter van de Stadt. Dinsdag is de commissie Ruimte met aandacht voor het maatregelenpakket HSL en de zoveelste aflevering van het Mobiliteitsplan Berkel. De commissie samenleving besteedt donderdag ruime aandacht aan de evaluatie van 6 maanden werken in en aan de grote decentralisaties op het sociale domein. Ook de commissie Algemeen Bestuur vergadert op woensdag met opnieuw een bescheiden agenda.

Het citaat van de week is natuurlijk vergund aan scheidend waarnemend burgemeester Coos Rijsdijk. In zijn afscheidsspeech in de raad van afgelopen donderdag benadrukte hij het belang van de hervatting van het debat over de Toekomstvisie Lansingerland 2040: “Mijn wens is dat de raad de voortreffelijke toekomstvisie ‘Lansingerland op weg naar 2040’ weer op gaat pakken. Daarin staan vier topprioriteiten die onze agenda voor de weg naar het jaar 2040 omvatten. Onze gemeente vormt de draaischijf naar de vooruitgang Lansingerland bezit een grote kracht. Lansingerland kent een klein verleden en een grote toekomst!”

Bedankt, waarnemend burgemeester Coos Rijsdijk voor al je grote inzet en diepe betrokkenheid bij Lansingerland. De fractie van de PvdA belooft je de handschoen op te zullen pakken: wij zullen onze ideeën over hoe het verder moet met de Toekomstvisie 2040 als gedachtewisseling gaan agenderen in de raadscommissie Algemeen Bestuur van november 2015.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 11 september 2015

PvdA Kamerlid Astrid Oosenbrug en Joke Fraterman op de Berkelse braderie van 5 oktober. Thema: Ombudsteam PvdA Lansingerland

PvdA Kamerlid Astrid Oosenbrug en Joke Fraterman op de Berkelse braderie van 5 september. Thema: Ombudsteam PvdA Lansingerland

SS Rotterdam in volle glorie!

SS Rotterdam in volle glorie!

Kantoor Rotterdamsche Lloyd

Kantoor Rotterdamsche Lloyd