12 februari 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 8 – 12 FEBRUARI 2016

Dit zesde weekverslag in 2016, aflevering 381 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de commissie Ruimte een hoorzitting hield over het Mobiliteitsplan Berkel, onze fractie reageerde op de wat al te positieve inkomenseffectrapportage van het college met betrekking tot mensen met een minimum inkomen, er voorbereidingen werden getroffen voor een nieuw werkbezoek van Tweede Kamer en Provinciale Staten aan het duurzame Lansingerland, de media veel aandacht hadden voor de openingstijd op zondag van winkels in de Berkelse Westpolder en de OESO een belangwekkend rapport publiceerde over de plussen en minnen van de nieuwe Metropoolregio. Wat opvalt is dat de agenda’s van de raadsvergaderingen steeds korter worden maar dat de lengte van onze weekverslagen daar nog niet onder lijdt. De foto’s tonen het winkelcentrum van Berkel op een stille maandagmorgen.

PVDA VRAGEN AAN COLLEGE OVER EFFECTEN VAN ARMOEDEBELEID OP INKOMENSPOSITIE VAN MINIMA

Op 16 december 2015 stuurde het college een brief aan de commissie Samenleving met als titel ‘Inkomenseffectrapportage’. De bijlage bij deze brief bevatte een onderzoek naar het effect van het armoede- en re-integratiebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens en werkenden met lage inkomens (i.e. nieuwe inkomensondersteuningsbeleid 2015-2018) van de Gemeente Lansingerland, uitgevoerd door Kenniscentrum Werk, Inkomen en Zorg (KWIZ), een onderzoeks- en adviesbureau uit Groningen. Het onderzoek vond plaats op verzoek van diverse raadsleden tijdens de vaststelling van de Nota Inkomensondersteuning 2015-2018, op 18 december 2014. In de rapportage werden zes typen verschillende soorten huishoudens en vier verschillende inkomensniveaus vergeleken. Volgens het college konden de volgende conclusies uit het KWIZ rapport worden getrokken:

 • Bij 4 van de 6 onderzochte huishoudtypen is er nog vrije bestedingsruimte na aftrek van alle maandelijkse kosten; de twee huishoudtypes die dit niet hebben worden volgens college gecompenseerd door mogelijkheid de Rotterdampas te gebruiken en (waar toepasbaar) de individuele inkomenstoeslag.
 • Het beleid van Lansingerland “levert zowel in geld als procentueel een relevante bijdrage aan het inkomen van huishoudtypen met kinderen”.
 • In geen van de huishoudtypes is er sprake van een armoedeval (i.e. een achteruitgang in inkomen als uitkeringsgerechtigden een baan aanvaarden op of rond het minimumloon, door het wegvallen van tegemoetkomingen in het kader van de sociale zekerheid of studiefinanciering).Op 13 januari 2016 werd over het onderzoek van KWIZ in De Heraut verslag gedaan (“Geen armoedeval in Lansingerland”), ondersteund door een interview met wethouder van Tatenhove. De PvdA fractie wil met de vragen aan het college duidelijk krijgen:
 1. Of de conclusies in dit onderzoek, gebaseerd op theoretische schattingen in brede categorieën, recht doen aan werkelijke inkomenspositie van minima in Lansingerland;
 2. Waarom de inkomenspositie van chronisch zieken, ouderen en personen met schulden niet nadrukkelijker is meegenomen;

Wat het werkelijke, gemeentelijke aandeel is op de inkomenspositie van minima, ten opzichte van het landelijke aandeel? De PvdA fractie stelde vervolgens de volgende schriftelijke vragen aan het college:

 • Bent u het met ons eens dat dit onderzoek eigenlijk een onderzoek is geweest naar landelijk inkomensbeleid voor minima en werkenden met een laag inkomen? Toelichting: Lokaal zijn de meeste regelingen de kwijtschelding van lokale heffingen (overigens alleen bij 100% wettelijk sociaal minimum [WSM], niet daarboven), tegemoetkoming kosten voor kinderen en bijdrage in de collectieve ziektekostenverzekering (i.e. een korting op een relatief dure verzekering waar in praktijk nauwelijks gebruik van wordt gemaakt in Lansingerland). De lokale bijdrage is dus relatief klein t.o.v. de bijdrage van het rijk.
 • Bent u het met ons eens dat het niet realistisch dat huishoudens altijd maximaal gebruik zullen/kunnen maken van landelijke regelingen, en dat het onderzoek daarmee een te rooskleurig beeld schetst? Toelichting: De theoretische berekeningen in het rapport zijn uitgevoerd voor inkomenseffecten bij maximaal gebruik van landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen.
 • Bent u het met ons eens dat de conclusie zou moeten zijn dat er bij de meeste huishoudens geen (!) vrije bestedingsruimte volgens NIBUD-normen is na aftrek van alle maandelijkse kosten? Toelichting: In de bijlagen van het rapport staan de details voor inkomenseffecten per type huishouden. Voor vrije bestedingen blijven kleine negatieve of kleine positieve bedragen over, maar als men daar de NIBUD normbedragen aftrekt voor vrije bestedingen, dan zijn er flink negatieve bedragen per maand, i.e. soms rond de -200 euro, vooral voor meerpersoonshuishoudens met en zonder kinderen en meerpersoonshuishoudens van pensioengerechtigde leeftijd.
 • Onderschrijft het college dat de schuldenlast van menigeen deze budgetplaatjes compleet overschaduwt? Waarom wordt in de discussie geen aandacht geschonken aan de rol van schuldenproblematiek?
 • Bent u het met ons eens dat u in toekomstig inkomensondersteuningsbeleid juist meer moet doen voor huishoudens zonder kinderen? Toelichting: Het gemeentelijk beleid is in het algemeen gericht op huishoudens met kinderen, maar in de bijlagen wordt duidelijk dat problemen juist ontstaan bij groepen zonder kinderen, vooral meerpersoonshuishoudens zonder kinderen en meerpersoonshuishoudens van pensioengerechtigde leeftijd.
 • Waarom wordt geen aandacht besteed aan inkomensproblematiek bij kwetsbare groepen, zoals gehandicapten, chronisch zieken, en ouderen? Gaat de toegezegde Armoedemonitor hier duidelijkheid over geven? Toelichting: Sinds 1 januari 2015 zijn voor gehandicapten en chronisch zieken de CER en Wtcg afgeschaft, dus is er jaarlijks minder tegemoetkoming in onkosten voor zorg. Ook mogen gemeenten voor hen en ouderen geen categoriale regelingen meer uitvoeren. De compensatie via de collectieve ziektekostenverzekering is vaak niet toereikend, zelfs niet wanneer men het zwaardere, dure pakket voor chronisch zieken kiest.
 • Waarom is de inkomenstoeslag in Lansingerland maar tot 100%, terwijl dit bij andere gemeenten vaak tot 110% is?
 • Waarom wordt er een uitstroompremie aangeraden als stimulans om werk te aanvaarden vanuit de bijstand, terwijl er juist geen sprake is van armoedeval? Dit is tegenstrijdig.
 • Kunt u ons al inzage geven in het design van het onderzoek naar armoede, i.e. de aangekondigde armoede monitor voor begin 2016)?

Deze vragen sluiten aan bij de eerder door Petra Verhoef gestelde vragen over de hoogte van de eigen bijdragen die het college oplegt aan gebruikers van WMO voorzieningen. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/01/21/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-18-22-januari-2016/ Juist afgelopen week berichtte Binnenlands Bestuur en NOS Nieuwsuur uitgebreid over de zeer hoge eigen bijdragen die gemeenten aan gebruikers van WMO voorzieningen opleggen. Zie: http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/kamer-wil-snel-debat-over-eigen-bijdrage-wmo.9518816.lynkx?mt=9VDkNhowfTBjnDCoWtc0iw&vk=f17W0JP2dJnbybrtiBvkOg&pub=1002

De Tweede Kamer vindt dat er snel een Kamerdebat moet komen over de gevolgen van de eigen bijdrage die burgers moeten betalen. Zorgmijding kan tot grote problemen leiden. Mona Keijzer (CDA): ‘Op deze manier wordt de WMO een armoedewet. Een wet waar je in alle redelijkheid alleen aanspraak op kunt maken wanneer je een laag inkomen hebt’.

DSC06141

 GESLAAGDE HOORZITTING OVER MOBILITEITSPLAN BERKEL

Donderdagavond hield de commissie Ruimte voor de eerste keer een hoorzitting over het Mobiliteitsplan Berkel. Dat gebeurde in het kader van de nieuwe aanpak van de raad waarin de leden van de raad, alvorens tot meningsvorming en besluitvorming te komen, eerst zelf informatie verzamelen over wat er in de samenleving leeft met betrekking tot het raadsvoorstel van het college. Dat kan op vele manieren gebeuren zoals een presentatiebijeenkomst, hoorzitting, werkbezoek of een ronde tafelgesprek met mensen die een belang hebben of anderszins met informatie kunnen komen die voor de besluitvorming van belang is. Deze nieuwe werkwijze wordt het BOB-model genoemd: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Deze nieuwe beeldvormende aanpak moet ook leiden tot meer debat in de raadscommissie (oordeelsvorming) en compactere debatten in de raad (besluitvorming). Kortom: meer informatie en betrokkenheid van inwoners en meer debat in de raadscommissies.

Liefst 19 inwoners hadden zich voor de hoorzitting aangemeld. Zestien van hen had de knip & paal op de Noordeindseweg (NEW) als centrale thema, drie personen concentreerden zich op de verkeerssituatie op de Planetenweg en Oostersingel nabij de school. Het werd een zeer informatieve bijeenkomst die ons inziens zeer aan de verwachting voldeed dat dit type activiteiten in positieve zin bijdraagt aan een evenwichtige beeldvorming door de raad. Van de 16 insprekers die de NEW als centrale thema hadden, bleken er 10 kritisch te staan ten opzichte van het raadsvoorstel. De overige zes bepleitten de (gedeeltelijke) openstelling van de NEW tussen Planetenweg en Wilgenlaan of waren er voorstander van om de poller in de Herenstraat vaarwel te zeggen. Met name twee bedrijven gaven aan hier om bedrijfseconomische redenen de voorkeur aan te geven. Velen gaven aan dat de verkeersproblemen zich niet zozeer voordoen aan de noordkant van Berkel als wel in en om het centrumgebied. Ook voorstanders van een gedeeltelijke openstelling van de NEW bij knip & paal voor autoverkeer waren van mening dat deze maatregel met name nodig is om het centrum beter bereikbaar te maken De bewegwijzering is ver onder de maat, zo was een breed gedeelde conclusie. Menigeen ziet het doortrekken van het Berkelsedijkje wel zitten maar ziet ook wel in dat dit een verplaatsing van de problemen naar de Oostersingel en Planetenweg oplevert. Eigenlijk zou er een nieuw plan moeten komen voor een betere bereikbaarheid van de parkeerterreinen in het centrum en een betere ontsluiting naar de Boterdorpseweg vanuit Berkel noord door een nieuwe studie over hoe dit in te passen in Berkel centrum zonder het Berkels dijkje door te trekken. Een meerderheid van de insprekers hecht aan het autoluw maken van het centrum en ziet het parkeerterrein bij de Herenstraat graag omgetoverd in een bruisend dorpsplein. Berkel heeft de smaak van goede horeca en terrassen duidelijk te pakken. Een aantal insprekers wees met een verwijtend vingertje naar de coalitie. Hun idee is dat de rapportage van Grontmij (die breed werd gewaardeerd) tot andere conclusies leidt dan het college voorstelt.

Het is nu de beurt aan de raadscommissie Ruimte om begin maart aan oordeelsvorming te gaan doen. Dat wordt een lastig debat. Ook donderdagavond had de verstandige nuance gelukkig bij iedereen de overhand. Wat zich laat aanzien, is dat de huidige college-plannenmakerij, of het nu gaat om het verkeer in Berkel centrum & Noord of het moeizaam parkeren bij de Metro E stations, sterk achter loopt bij de razendsnelle ontwikkelingen die onze gemeente momenteel (gelukkig) doormaakt. Daar past een bestuurlijke pas op de plaats bij en geen kort door de bocht besluitvorming. Daar hebben alle insprekers van donderdagavond een groot belang bij. Hun inbreng was te serieus en te waardevol om op de ingeslagen college-weg voort te denderen. Het is zeer de vraag of het huidige raadsvoorstel besluitrijp is. De raadscommissie Ruimte moet daar begin maart uitsluitsel over geven.

DSC06154

 OESO RAPPORT OVER METROPOOLREGIO SLUIT AAN BIJ PVDA AMBITIE OVER TOEKOMST LANSINGERLAND

Het benutten van de economische mogelijkheden in de metropoolregio Rotterdam Den Haag kan leiden tot een jaarlijkse extra groei van 2 tot 4%. Dit concludeert de OESO in haar op 1 februari gepresenteerde rapport Metropolitan Review Rotterdam The Hague. De Metropoolregio berichtte daarover als volgt:

De Nederlandse economie is sterk afhankelijk van grootstedelijke regio’s zoals de regio Rotterdam Den Haag. Deze regio is met haar haven, industrie, glas- en tuinbouw en bestuurlijk centrum, historisch gezien een van de motoren van de economie. Maar de motor hapert. De economische groei in de metropoolregio Rotterdam Den Haag blijft achter bij andere regio’s in Nederland en Europa. Samenwerking tussen de sectoren en verbindingen tussen kennisinstituten- en bedrijfsleven komen nog onvoldoende tot stand. De fysieke verbindingen in en naar de regio zijn nog niet overal op orde om economische groei te kunnen faciliteren.

De regio staat voor grote uitdagingen: terugdringen van de relatief hoge werkloosheid, verminderen van de files, werken aan schone lucht en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Deze onderwerpen zijn in de regio Rotterdam Den Haag urgenter dan in andere stedelijke gebieden, zo blijkt uit het OESO rapport. De oorzaak is te vinden in ruimtelijk-economische versnippering. De regionale samenwerking van 23 gemeenten op het gebied van het economische vestigingsklimaat en verkeer en vervoer is een zeer belangrijke stap om deze uitdagingen aan te gaan.

De aankomende decennia vindt de trek naar de stad plaats en zal de economie wereldwijd veranderen. Het OESO rapport benadrukt de urgentie om nu in actie te komen om de economische potentie van de regio Rotterdam Den Haag succesvol te benutten. De 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zijn al aan de slag. Zo werken zij de komende maanden zaken uit, zoals wat de technologische ontwikkelingen betekenen voor de regionale arbeidsmarkt en welke vaardigheden werknemers hiervoor nodig hebben. Ook werken zij aan goede openbaar vervoerverbindingen, zodat de banen voor werkzoekenden beter bereikbaar worden en de files verminderen. Investeren in de bereikbaarheid en het economische vestigingsklimaat doen de 23 gemeenten veelal samen met medeoverheden, kennisinstituten en het bedrijfsleven. Ook deze partijen zien de noodzaak tot samenwerking.

Een uitgebreide (40 pagina’s) samenvatting in de Engelse taal van dit belangrijke rapport is te vinden op: http://mrdh.nl/sites/mrdh.nl/files/pagina-bestanden/MRDH%20Policy%20Highlights%20versie%20email.pdf en de officiële OESO presentatie op 1 februari op: http://oeso.nlvertegenwoordiging.org/bijlagen/presentatie-mrdh-rolf-alter.html De PvdA fractie gaat er vanuit dat het college deze OESO rapportage zal agenderen in een volgende raadscommissie. Zo net dan zullen wij dit natuurlijk zelf doen. De agenda van de Metropoolregio die in het teken staat van een verbeterde connectiviteit (waaronder ook de regionale luchthaven), een versterking van innovatie, economie, arbeidsmarkt en werkgelegenheid, een betere woningmarkt, een integrale aanpak van de ruimtelijke ordening die in het teken staat van de economische en sociale versterking van onze regio en het slaan van een brede dam tussen de economische eilanden die de steden Den Haag en Rotterdam nu nog steeds zijn, spreekt ons zeer aan. Het rapport laat zien dat de forensenstroom vanuit Lansingerland veel meer op Rotterdam is gericht en veel minder op Den Haag en Zoetermeer. Er ligt nog steeds een barrière tussen de beide voormalige stadsregio’s. Die moet snel worden geslecht. Lansingerland kan daarbij een belangrijke schakelfunctie gaan vervullen.

Wat kunnen wij als gemeente Lansingerland voor dit debat betekenen? Welke concrete bijdrage kunnen wij leveren aan de koppeling tussen Den Haag en Rotterdam en hoe kunnen bijdragen aan meer banen en (huur)huizen ook voor hun inwoners? Wat kan onze inbreng zijn om van de Metropoolregio een groot succes te maken?

IMG_1147

VRAGEN AAN OMBUDSTEAM PVDA LANSINGERLAND? BEL OF MAIL ONS!

Loopt u vast in een woud van regels en wetten? Voelt u zich onrechtvaardig behandeld door een gemeentelijke instantie of heeft u een probleem met het energiebedrijf of uw woningcorporatie? Dit zijn maar enkele vragen waar mensen tegen aan kunnen lopen. Het Ombudsteam van de PvdA Lansingerland ondersteunt u in het zoeken naar een oplossing voor uw probleem (op het gebied van wonen, inkomen, werk, gezondheid, onderwijs, zorg etc.). U kunt ook bij ons terecht als u van mening bent dat u onvoldoende antwoord vindt bij officiële instanties.

Wij zijn telefonisch bereikbaar via 06-19618730. Spreek dan naam en telefoonnummer in dan belt het Ombudsteam snel terug, indien gewenst maken we dan een afspraak met twee leden van het ombudsteam. Mailen kan vanzelfsprekend ook: ombudsteampvdall@gmail.com

DSC06133

GELUIDSOVERLAST ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT 2015

DCMR publiceerde deze week het jaaroverzicht 2015 met daarin ook het klachtenoverzicht met betrekking tot Rotterdam The Hague Airport. De pagina’s 15-18 op: http://content.rijnmond.nl/2016_02_09_Milieumeldingen_in_Rijnmond_2015_EAE5A6300CC279BBC1257F55005798FF.pdf laten zien dat er dat jaar sprake was van ongeveer 7400 klachten vanuit 75 woonplaatsen waarvan de helft afkomstig van 12 klagers. De klachten vanuit Lansingerland komen vooral uit Bergschenhoek vandaan (1850). Over de hele linie is er sprake van een klachtendaling van 14% ten opzichte van 2014. Het aantal klachten vanuit Lansingerland steeg wel met ruim 400. Daarmee heeft Lansingerland met 41.2 klagers per 1000 inwoners in 2015 percentueel gezien het hoogst aantal klagers bij de DCMR.

Rond de luchthaven staan zes geluidmeetstations. De meetgegevens worden samen met klachten en vluchtinformatie opgeslagen in een speciaal computersysteem (Ranomos) ten behoeve van nadere analyses. In het voorjaar van 2016 verschijnt het jaarrapport Geluid- en klachtenanalyse over 2015 dat specifiek inzoomt op RTHA. Dit rapport wordt aangeboden aan de Commissie Regionaal Overleg (CRO) RTHA.

DSC06165

EN VERDER

Op 9 februari jl. werd de Partij van de Arbeid 70 jaar. Slechts weinigen kunnen zeggen zo lang trouw te zijn geweest aan de PvdA. Een van hen is de heer Holstege te Bleiswijk. De heer Holstege werd lid van de PvdA op 1 januari 1946, zes weken vóór de officiële oprichting van de partij. Hij was toen 18 jaar. Gedurende zeer veel jaren is de heer Holstege actief geweest voor de partij. Hij was een van de dragers van de bloeiende afdeling Bleiswijk. Ook was hij  een trouwe schrijver in het afdelingsblad. Als dank voor zijn trouwe lidmaatschap kreeg hij een bosje rode rozen en twee gebakjes van Naushad Boedhoe, voorzitter van de afdeling Lansingerland.

20160209_152500

Begin april gaat de PvdA Lansingerland weer met leden van de Tweede Kamerleden en Provinciale Staten op pad. Wij zetten onze reeks bezoeken aan het bedrijvige en duurzame Lansingerland ook in 2016 weer voort. Het idee is om in april naast het behoud van de bijen- en vlinderstand ook de tuinbouw, natuurinpassing en oppervlaktewaterkwaliteit in Lansingerland in het programma op te nemen. Natuurlijk gaan we samen met initiatiefnemer Jan Greeve ook een kijkje nemen bij de ‘Idylle’ in het Offenbachplantsoen in Berkel noord. Het PvdA Tweede Kamerlid Henk Leenders zag vorige week een door hem ingediende motie over het redden van de bijen- en vlinderstand in Nederland gehonoreerd. Ook hij zal die dag van de partij zijn!

DSC06167

Vorige week berichtten wij over onze schriftelijke vragen aan het college over het tijdstip van openstelling van winkels in de Berkelse Westpolder op de vroege zondagmorgen. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/02/04/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-1-5-februari-2016/ Onze vragen kregen veel aandacht in de media. Ons idee is om de reactie van het college af te wachten (die krijgen wij uiterlijk begin maart) om dan vervolgens om de tafel te gaan zitten met de partijen D66, VVD, GroenLinks en PvdA die in 2013 het raadinitiatief steunden voor de zondagsopening van winkels op zondag vanaf 12.00 uur. Wij weten niet wat WIJ Lansingerland wil (die partij bestond nog niet in 2013) maar ook zij zijn natuurlijk van harte welkom! Tenzij het college zelf met een positief voorstel komt, lijkt een nieuw raadsinitiatief dus in de maak.

Sinds september 2015 is de agenda van de maandelijkse raadsvergaderingen nauwelijks gevuld. Het aantal echte bespreekstukken is op de vingers van één hand te tellen. Ook voor de komende maanden zit er betrekkelijk weinig in het bestuurlijke vat. De raad is in afwachting van raadsvoorstellen met betrekking tot het Mobiliteitsplan Berkel, de huisvesting van statushoudende vluchtelingen, de nota Kunst & Cultuur, de Integrale Onderwijsvisie, de nieuwe APV en een nota over Deregulering. Ook zal er uitvoeringprogramma over Realistisch Duurzaam verschijnen en een notitie over hoe het verder moet met de maatschappelijke accommodaties en de tarieven voor de binnensportverenigingen. Tenslotte zijn er de Kadernota 2016, de Voorjaarsnota en een aantal (kleinere) bestemmingsplannen. Meer kunnen we er niet van maken. De oorzaken? Het coalitieakkoord munt niet uit in veel ambitie dus ben je dan snel klaar. Bovendien zit Lansingerland nog in de nasleep van de financiële crisis waardoor de mogelijkheden voor nieuw financieel beleid beperkt zijn. Ook de stijl van de wethouders speelt een rol. Die is meer gericht op maatschappelijke veranderprocessen met een sterke focus op burgerparticipatie dan op eigen bestuurlijke doelen. Met uitzondering dan van wethouder Abee die de rol van bestuurder overtuigend vervult. De blik is in het algemeen te veel naar binnen gericht. Durft dit college wel of is het te zeer beducht voor de eigen coalitie die het dagelijks bestuur te weinig ruimte biedt en de neiging heeft om voortdurend op de stoel van het college te gaan zitten?

DSC06155

TOT SLOT

Volgende week maandag hebben wij weer fractieoverleg. Donderdag is de maandelijkse raadsvergadering met, zoals gezegd, een bescheiden agenda. Wat deden wij in week 6 in 2015? Dat is te lezen op https://lansingerland.pvda.nl/2015/02/12/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-9-13-februari-2015/ Het was toen de week waarin de raden van Rotterdam en Lansingerland werden bijgepraat door Rijkswaterstaat en Stadsregio over de stand van zaken met betrekking tot de A13/A16, onze fractie een amendement voorbereidde voor een visie nota over de toekomst van het onderwijs in Lansingerland (een amendement dat werd aangenomen en zal leiden tot de Integrale Onderwijsvisie 2016) , de gemeente Lansingerland een thema avond hield over de tuinbouw en wij ons voorbereiden op de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen.

Het citaat van de week komt uit de Volkskrant van dinsdag 9 februari. Het citaat komt uit en reportage over burgemeester Ton Rombouts van Den Bosch die er voor zorgde dat deze stad een expositie kreeg van Jeroen Bosch met een recordaantal werken uit buitenlandse musea: “Hij vindt dat een stad moet investeren in cultuur. Het is een credo van hem. ‘Kunstenaars zijn als de kanaries in de mijnen’, heeft hij eens gezegd. ‘Ze signaleren als eerste het onheil. Het is goed om ze bij je te hebben’. Zie hier de uitdaging voor de nota Kunst & Cultuur in Lansingerland!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 12 februari 2016

DSC06152

DSC06158

DSC06169

DSC06142

DSC06149