12 juni 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 8 – 12 JUNI 2015

Dit 20ste weekverslag in 2015, aflevering 354 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de staatssecretaris Klijnsma van SZW aan gemeenten verbood om bijstandsfraude op te laten sporen door commerciële bedrijven die op no cure no pay basis werken en de raadscommissie debatteerde over de Kadernota 2015. De foto’s bij dit weekverslag tonen de Berkelse Meerpolder die nu bijna helemaal volgebouwd is en de Berkelse Westpolder waar nog de nodige steentjes gelegd moeten worden.

STAATSECRETARIS KLIJNSMA VERBIEDT COMMERCIELE OPSPORING BIJSTANDSFRAUDE

De PvdA fractie in Lansingerland is al sinds begin juli 2014 aan de slag met de vraag of het wettelijk toegestaan is dat een commercieel bedrijf op no cure no pay basis in opdracht van de gemeente Lansingerland werkt aan de opsporing van bijstandsfraude. Er was eind april 2015 in de media veel aandacht voor dit vraagstuk dat in deze regio, behalve in Lansingerland, ook in de Hoeksche Waard en Krimpen a/d IJssel speelde.

Ons complete dossier is te vinden op: https://lansingerland.pvda.nl/2015/04/24/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-20-24-april-2015/

Mede naar aanleiding van ons uitgebreide dossier dienden de PvdA Kamerleden Astrid Oosenbrug en John Kerstens op 20 april 2015 schriftelijke vragen in bij de staatssecretaris SZW en de minister van BZK over de inhuur door gemeenten van externe bureaus op no cure no pay basis voor onderzoek naar uitkeringsfraude.

Op vrijdag 5 juni 2015 heeft staatsecretaris van SZW, Jetta Klijnsma de vragen van beide Kamerleden schriftelijk beantwoord. De staatssecretaris verbiedt de inhuur door gemeenten van externe bureaus op no cure no pay basis voor onderzoek naar uitkeringsfraude: “In voorkomende gevallen van niet geoorloofde uitbesteding zal ik – voor zover er sprake is van een met betrekking tot de rechtmatige uitvoering van de Participatiewet vastgestelde ernstige tekortkoming – gebruik maken van mijn bevoegdheid tot het geven van een aanwijzing ex artikel 76 Participatiewet”.

De complete set vragen en antwoorden zijn te vinden op: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2015D14935

Uiteraard gaat de Lansingerlandse PvdA de reactie van de staatssecretaris ook tijdens de Lansingerlandse raadscommissie Samenleving van donderdag 17 juni aan de orde stellen. Dat zullen wij doen bij het agendapunt “Actualiteiten uit de commissie”. Afhankelijk hiervan dienen wij tijdens de komende raad van donderdag 9 juli hierover mogelijk een motie in. Deze praktijk moet nu direct gestopt worden door het college. Wordt vervolgd met Petra Verhoef als onze woordvoerder.

Ook RTV Rijnmond liet van zich horen: http://www.rijnmond.nl/nieuws/07-06-2015/klijnsma-geen-particuliere-bureaus-bij-bijstandsfraude

 DSC04942

KADERNOTA 2015: COLLEGE MOET ZICH AAN EIGEN COLLEGEPROGRAMMA HOUDEN

Afgelopen donderdagavond vergaderde de raadscommissie Algemeen Bestuur over de Kadernota 2015. Ingrid Tuinenburg en Petra Verhoef vertegenwoordigden onze fractie met Petra als onze woordvoerder. Hier volgt het verhaal dat Petra in eerste termijn hield.

De PvdA-fractie wil in het debat rondom de kadernota graag kennis nemen van de mening van de andere fracties en heeft nog een paar politieke vragen. Wij zullen ons beperken tot de kadernota, over de voorjaarsnota hebben we geen opmerkingen.

Bij de bespreking van deze kadernota zijn onze uitgangspunten dat het college van Lansingerland de blik ver vooruit moet richten, vertrouwen moet hebben in het eigen, recent vastgestelde beleid voor beheersing van de financiële risico’s, en vooral niet onnodig moet bezuinigen. Bij deze oordeelvormende discussie over het financiële meerjarenperspectief zijn wij op zoek naar zoveel mogelijk consensus in de raad.

Op basis van deze kadernota concluderen we dat er in het afgelopen jaar door het huidige college verder is gebouwd aan financieel herstel, zoals al in gang gezet door het vorige college. Voor de periode 2016-2019 zal er sprake zijn van een sluitende meerjarenbegroting. Hierdoor hoeft Lansingerland dus vanaf 2016 niet meer onder provinciaal preventief toezicht te vallen. Al met al een positieve financiële situatie.

Toch blijft het college vasthouden aan de voorgenomen strenge bezuinigingen. Sterker nog, men wil zelfs meer gaan bezuinigen. Bij de presentatie van de Meerjaren Begroting 2016-2019, in het najaar van 2014, gaf het college aan een nieuwe bezuiniging van 1 miljoen in 2016, die oploopt naar 3 miljoen in 2019, noodzakelijk te vinden om het weerstandsvermogen extra te versterken. Echter, op basis van de kadernota wordt duidelijk dat het college in de praktijk méér wil gaan bezuinigen dan bij de vaststelling van de Meerjaren Begroting 2016-2019 is besloten. In plaats van 1 miljoen in 2016 is liefst 2.9 miljoen ingeboekt en voor 2019 gaat het om 3.6 miljoen. Samenvattend: men gaf dus eerder aan over de periode 2016-2019 een bedrag van 10 miljoen euro te willen bezuinigen om het weerstandsvermogen te versterken. Maar in de praktijk komt er een bedrag van ruim 13 miljoen euro bezuinigingen uit de bus over de periode van 2016-2019.

Laat het duidelijk zijn: bezuinigingen omwille van vergroting van weerstandvermogen is een eigen keus van het college. Voor het Provinciaal Toezicht is de hoogte van het weerstandsvermogen wettelijk gezien geen onderdeel van de formele toetsing of een gemeente onder het repressieve of preventieve toezicht regime komt te vallen. Een sluitende meerjarenbegroting, en die hebben we!, valt wel onder die provinciale toetsing. De Voorjaarsnota, die een update geeft van de financiële stand van zaken over het eerste kwartaal van 2015, laat alweer een voordelig resultaat van 4.6 miljoen zien. Dat bedrag is ruim voldoende om de bezuinigingen die het college voor de jaren 2016 & 2017 wil realiseren te compenseren. Nieuwe bezuinigingen over deze jaren kan men in principe dus nu al schrappen!

Waarom houdt het college zich niet aan het eigen collegeprogramma, maar wil krampachtig nog meer bezuinigingen? Het lijkt alsof de angst regeert. Onnodig, want men heeft de financiële risico’s goed in kaart gebracht en gespreid, zoals onlangs nog vastgelegd in de Nota Grondbeleid en de Treasury Nota.

Wij stellen voor om per jaar bij concrete ontwikkelingen aan te sluiten. Het laatste wat men zou moeten doen is de rekening voor het nu nog ontoereikende weerstandsvermogen bij de inwoners te leggen.

Over dat laatste, “de rekening bij de inwoners leggen”, willen we het nu graag hebben: Het college wil onder meer gaan bezuinigen op het sociale domein, de sport, de Rotterdam Pas en de bibliotheek. Het college wil stap voor stap in 2019 euro 50.000 bezuinigen op het bibliotheekwerk en 100.000 euro op de niet wettelijke zorg. De subsidie op de Rotterdam Pas (60.000) en de bijdrage aan het Jeugdsport en Cultuurfonds verdwijnen (20.000), net als de niet wettelijk verplichte subsidies op de sport (29.000). Het college wil dus richting 2019 liefst 259.000 euro schrappen op subsidies voor maatschappelijke organisaties die werken voor kwetsbare inwoners en mensen met een achterstand. Deze maatschappelijke organisaties werken met een kleine, zeer betrokken en professionele staf, die talloze vrijwilligers aansturen. Hieronder vallen onmisbare initiatieven uit de samenleving zoals maatjesprojecten, ouderenwerk en het cruciale Vrijwilligersinformatiepunt. Terwijl het college intussen maar liefst 60.000 euro investeert in de bottom-up dorpsdialogen en de Alliantiefabriek, bezuinigt het op hetzelfde moment top-down een veelvoud van dit bedrag op belangrijke initiatieven van de samenleving zélf. Voor de bibliotheek Oostland is het extra wrang. De 50.000 euro bezuiniging komen bovenop de 3 ton die zij al hebben ingeleverd, gepaard met halvering van de formatie, en waarover tussen gemeente en bibliotheek meerjaren afspraken zijn gemaakt. De consequentie ligt voor de hand: sluiting van de bibliotheek in Bleiswijk.

Deze bezuinigingen staan haaks op het collegeprogramma, waar preventie en de leus “iedereen doet mee” centraal staan. Bovendien zijn de bezuinigingen budgettair gezien volstrekt onnodig, zoals hierboven al toegelicht. Blijft natuurlijk de vraag wat wethouder Van Tatenhove heeft bezield om in te stemmen met deze overbodige en voor haar beleid zelfs schadelijke bezuinigingen.

Wij zouden graag van de wethouder nog een toelichting krijgen op deze bezuinigingen. Waarom is er geen exacte onderbouwing gedaan, vooraf en in overleg met het maatschappelijk veld, alvorens met voorstellen te komen?

Waarom is veel sneller inlopen van het tekort op het weerstandsvermogen dan eerder beoogd belangrijker dan de positie van weinig weerbare mensen en mensen met een maatschappelijke achterstand? Waarom zet het college de bijl in het bloeiende vrijwilligerswerk dat Lansingerland inmiddels kent en dat zo nodig is om tal van maatschappelijke zorg & hulpverlening overeind te houden?

DSC04939

Samenvattend:

  • De enorme verbeterslag die gemaakt is om onze meerjarenbegroting sluitend te krijgen en ons weerstandsvermogen stap voor stap op niveau te krijgen, is een grote prestatie.
  • In 2015 koerst Lansingerland gezien de Voorjaarsnota waarschijnlijk al weer naar een overschot van 5 miljoen. Flink hoger dan de 3 miljoen waartoe het college de jaarlijkse financiële resultaten wil beperken (om te laten zien dat we als gemeente in control zijn).
  • Het college wilde volgens het eigen Collegeprogramma en ook volgens de uitgangspunten in de Kadernota 2015 in totaal over de periode 2016-2019 een bedrag van 10 miljoen euro bezuinigen om het weerstandsvermogen te versterken. Maar in de praktijk zullen de bezuinigingen ruim 13 miljoen euro zijn.
  • Het totaal extra te bezuinigen bedrag op het sociale en culturele domein over deze periode is ongeveer 6.5 ton.
  • Er wordt volgens ons dus te veel en onnodig bezuinigd. Niet conform het collegeprogramma.
  • Het spreekt voor zich dat wij er voor pleiten om deze bezuinigingen voor dit moment te schrappen. Ze zijn pertinent onnodig en het veroorzaakt onrust in een sector waar de gemeente zwaar leunt op maatschappelijke initiatieven voor kwetsbare inwoners en mensen met een achterstand.
  • De PvdA fractie wil een kadernota met een breed draagvlak in de raad. Zowel van coalitie als oppositie. Via een constructief en open debat zou dit mogelijk moeten zijn. Wij zijn benieuwd of de rest van de raad er ook zo over denkt.
  • Het is tijd om het debat aan te gaan over de visie op de toekomst van Lansingerland. Waar staan we in 2025 en waar in 2040? Volgens de ‘De Nederlandse Bank zijn de 7 magere jaren voorbij. Laten we ons richten op de vraag hoe we in de volgende 7 vette jaren aan de toekomst van Lansingerland kunnen bouwen.

Tot slot nog twee informatieve vragen, die los staan van voorgaande verhaal:

Is de doorrekening van de Meicirculaire al bekend? Zo nee, zal deze bekend zijn voordat de besluitvorming in de raadsvergadering van 18 juni plaatsvindt?

Doet de Gemeente Lansingerland aan payrolling? Landelijk blijkt 85% van de gemeentes aan “payrolling” te doen. Mensen die via payrolling in dienst zijn krijgen vaak minder betaald, hebben slechtere arbeidsvoorwaarden en kunnen makkelijker ontslagen worden.

Tot zover het verhaal van Petra Verhoef. Er waren liefst zeven insprekers (namens de vier Humanitas vrijwilligersprojecten & drie namens de Bibliotheek Oostland) die in een overvolle & muisstille raadszaal informatie gaven over hun projecten en commentaar leverden op de voorgenomen bezuinigingen op het sociale domein en de culturele sector. De boodschap: deze bezuinigingen zijn fnuikend voor de motivatie van vrijwilligers, tasten de gedurende afgelopen jaren zorgvuldig opgebouwde vrijwilligersinfrastructuur aan (waaronder het VIP) en zijn financieel niet effectief.

De coalitiepartijen zetten direct een streep door de bezuinigingen op de bibliotheek, Rotterdam Pas, leges op de gehandicaptenkaart en de Rekenkamer. Zij kondigden aan met een amendement te zullen gaan komen. De fracties van Leefbaar 3B, D66, ChristenUnie, WIJ Lansingerland en GroenLinks hadden net als de PvdA stevige vragen over de bezuinigingen van 1 ton op de niet wettelijke zorg die vanaf 2017 in moet gaan. Ook zij vroegen zich af welke voorzieningen het college precies op het oog had wanneer het gaat om maatjesprojecten, ouderenwerk en vrijwilligerswerk. Wethouder Van Tatenhove stapte onmiddellijk van haar plan af om extra te gaan bezuinigen op de bibliotheek. Ze constateerde dat daar geen meerderheid voor was. De wethouder gaf aan geen bezuinigingen te willen op de vier projecten van Humanitas (die toezegging is alvast binnen) en in 2016 met de betrokken maatschappelijke organisaties die niet wettelijke zorg uitvoeren (dat is vooral Welzijn Lansingerland en het VIP) te willen overleggen over mogelijke bezuinigingen met ingang van 2017. Dat zou volgens haar in de transformatieproces van de grote decentralisaties op het sociale domein mogelijk moeten zijn. Een heel ander verhaal dus als in de Kadernota staat vermeld. Daar wordt klip en klaar richting gegeven terwijl het volgens haar nog helemaal open is.

De PvdA fractie zal alleen instemmen met de Kadernota 2015 als een meerderheid in de raad de bezuiniging op de niet wettelijke zorg van 50.000 euro vanaf 2017 en 100.000 euro in de jaren daarna schrapt. Natuurlijk is het college vrij om in 2016 samen met de betrokken maatschappelijke organisaties te bezien of er tijdens het transformatieproces in 2017 ruimte voor extra bezuinigingen is. Maar dan wel in déze volgorde. De PvdA fractie gaat er van uit dat de coalitie bereid is om onze wens in een door hen op te stellen amendement te verwerken. Een breed gedeelde Kadernota op een cruciaal moment in de geschiedenis van Lansingerland moet deze coalitie ook heel wat waard zijn.

De Gemeente Lansingerland doet niet aan pay rolling als het om vast personeel gaat. Dat vertelde wethouder Fortuyn op onze vraag. Alleen op tijdelijk personeel wordt deze constructie toegepast. Goed nieuws dat Lansingerland niet valt onder de 85% van de Nederlandse gemeenten die dat wel doen.

DSC04936

BUBBELS

Woensdagavond vond de afronding plaats van de zogenaamde ‘dorpsdialogen. Ongeveer 70 inwoners kwamen op de Alliantiefabriek in Bleiswijk af. Petra Verhoef was er namens ons bij. Samen smeedden zij 18 allianties, dat zijn ‘contracten’ over samenwerkingsprojecten rond allerlei maatschappelijke thema’s die voor de opbouw van Lansingerland van belang kunnen zijn. Wat aanvankelijk de bedoeling van het college was, namelijk structureel 3 miljoen euro te bezuinigen omdat maatschappelijke initiatieven taken van de gemeente moesten gaan overnemen, kwam er zoals voorspeld niet uit. De allianties kosten extra geld. Te beginnen met de 60.000 euro die de organisatie kostte. Daar is niets mis mee want samenlevingsopbouw mag voor de PvdA best het nodige overheidsgeld kosten.

Raar wordt het wanneer datzelfde college een dag later tijdens het debat over de Kadernota met voorstellen komt waarin het wil gaan bezuinigen op al eerder gemaakte, bewezen succesvolle allianties op het gebied van vrijwilligerswerk, Vrijwilligersinformatiepunt, maatjesprojecten en ouderenwerk. De ene avond bubbels en de andere avond azijn. Hoe leg je dit als college uit aan de honderden maatschappelijke initiatieven die Lansingerland al lang telt? Dat is natuurlijk onmogelijk. Ook zonder dit college komen die allianties er echt wel. De geschiedenis van Lansingerland is de beste getuige van deze stelling.

Een mooi & goedkoop alternatief voor de Alliantiefabriek is de zogenaamde Beursvloer. Die wordt meestal georganiseerd door het Vrijwilligersinformatiepunt VIP samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Een regionale bank sponsort graag. De gemeente werkt alleen faciliterend mee. Initiatieven uit de samenleving die maatjes en vaak ook financiële steun zoeken, ontmoeten elkaar tijdens flitscontacten op de Beursvloer. Een intensief en ook gezellig jaarlijks evenement met een zeer feestelijk karakter. Ook voor Lansingerland waren er plannen. Gerard Bovens en Ies Krijtenburg (ChristenUnie) die het toenmalige & succesvolle netwerk “Lansingerland Leeft” trokken, waren daar in 2013 intensief bij betrokken. Het idee was toen om zoiets in Lansingerland te gaan organiseren wanneer het VIP goed op stoom gekomen was. Zie bijvoorbeeld de Zeeuwse Beursvloer (dat moet wethouder Van Tatenhove aanspreken): http://www.zeeuwseuitdaging.nl/beursvloer-zeeland

In ons weekverslag 10 van dit jaar schreven wij uitvoerig over wat wij als fractie van deze dialoog met de samenleving vinden. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/03/20/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-16-20-maart-2015/

DSC04929

TOT SLOT

Afgelopen dinsdagavond was er in de raadszaal een interessante presentatie van onze regionale GGD over de “Gezondheid in kaart 2014 Lansingerland”. Zie: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=0176dd55-fcc5-405d-9ec7-6b02f7055a1c&FoundIDs=&afdelingid=00000000-0000-0000-0000-000000000000 Onze gemeente onderscheidt zich in positieve zin van de rest van de regio als het om de gezondheid, welvaart en welzijn gaat. “In Lansingerland wordt je oud!” zou zo maar de nieuwe slogan van onze gemeente kunnen zijn. Natuurlijk zijn er ook zorgen. Eenzaamheid en niet rond kunnen komen van het inkomen komt ook in Lansingerland voor. Geen reden dus om achterover te leunen!

Een tweede interessante presentatie betrof de opvang, zorg en begeleiding van vluchtelingen in Lansingerland. In 2013 ving Lansingerland nog maar 30 vluchtelingen op, in 2014 waren het er 54, in 2015 loopt het aantal op naar 98 terwijl in het jaar2016 zo’n 30% tot 50% meer vluchtelingen in onze gemeente opgevangen moeten gaan worden. Dat vraagt veel van de beschikbaarheid van sociaal bereikbare huurwoningen, het onderwijs, de afdeling sociale zaken en de intensieve begeleiding door de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk en de vrijwilligers van de kerken, de Tandem maatjes, Home-Start en de Thuisadministratie van Humanitas Lansingerland. Het lijkt ons een goed idee wanneer het college als follow up op deze ambtelijke presentatie op korte termijn een notitie presenteert met daarin een compleet maatregelenpakket over hoe de opvang vorm krijgt, welke knelpunten er zijn en hoe deze in de praktijk opgelost moeten worden.

Het college antwoordde afgelopen week op onze raadsvragen over de ‘toetsing van de lokale solidariteit’ in het kader van de ‘Maand van de Lokale Solidariteit’. Op de antwoorden komen wij binnenkort terug: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201524-pvda-over-lokale-solidariteit_67672.html

Onze terugblik op precies een jaar geleden. In weekverslag 20 van 2014 nam Ruud Braak afscheid als wethouder van Lansingerland en debatteerden wij over het kersverse coalitieakkoord: https://lansingerland.pvda.nl/2014/06/06/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-2-6-juni-2014/

Komende week is het weer de maandelijkse raadscommissieweek. Interessant zijn op dinsdag 15 juni (commissie Ruimte) de discussies over de verkeersonderzoeken in het kader van het Mobiliteitsplan Berkel Noord en ook de Woonvisie 2015. De PvdA wil meer sociaal bereikbare huurwoningen in Lansingerland. Het aantal is in 2012 bevroren op 20%. Dat betekent dus dat met de groei van het aantal woningen in onze gemeente dit percentage de komende jaren fors gaat teruglopen. Amsterdam geeft het goede voorbeeld: http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/4070216/2015/06/11/Komende-vijf-jaar-6000-nieuwe-sociale-huurwoningen-in-Amsterdam.dhtml

Woensdag 16 juni praat de commissie Algemeen Bestuur onder meer over de “Position Paper Greenport Lansingerland”. Tijdens de commissie Samenleving van 17 juni komt ongetwijfeld ook de inzet van commerciële bureaus bij de opsporing van bijstandsfraude weer aan de orde.

Waar gaan Rotterdammers aan deze kant van de Nieuwe Maas naar toe wanneer zij het groen en het water opzoeken? Het citaat van de week is gebaseerd op een bericht van het raadsinformatie systeem van de gemeente Rotterdam. Het geeft ook een door de bezoekers gegeven rapportcijfer (tussen haakjes).

Met stip bovenaan het Kralingsebos met 2.5 miljoen bezoekers (7.3) en Het Park aan de Maas met 1.1 miljoen bezoekers (7.2). Het strand van Hoek van Holland trekt 700.000 zonzoekers (7.2). Nog dichterbij huis het Lage Bergse Bos met 800.000 bezoekers (7.5), Rottemeren met 700.000 (7.5), Hoge Bergse Bos 400.000 (7.1), Ackerdijkseplassen 200.000, (6.7), Zevenhuizerplas 900.000 (6.7) en Midden Delfland met 300.000 bezoekers (6.7). Ongelofelijke aantallen! De cijfers laten ook nog eens zien wat een grote toeristische potentie het centrum van Bleiswijk kan hebben. Ruim 1 miljoen bezoekers per jaar direct in de buurt. Daar moet je toch een bepaald percentage van naar het centrum kunnen lokken? Een uitdaging voor het marketing-vermogen van dit centrum.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 12 juni 2015

DSC04924

DSC04921

DSC04947

DSC04927

DSC04932