11 mei 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 8 – 12 MEI 2017

Dit vijftiende weekverslag in 2017, aflevering 431 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens het afgelopen mei-reces. Het was de periode waarin wij vragen stelden aan het college over de toekomst van gebouw Smitshoek in Bergschenhoek en ook over de gevolgen van het WRR-rapport “Weten is nog geen doen” voor ‘de Lansingerlandse standaard in het sociale domein’. Het was ook de periode waarin de raad werkte aan de beeldvorming over de toekomst van de Bibliotheek Oostland in onze gemeente in samenhang met de komst van Cultuurhuizen in onze drie kernen en onze zorgen over ‘Lansingerland als gemeente voor de woon-elite’ steeds maar groter gaan worden.

GOUDEN TOEKOMST BIBLIOTHEEK IN COMBINATIE MET CULTUURHUIZEN

Wij hebben de afgelopen maanden in onze weekverslagen vaak aandacht besteed aan de armzalige situatie waarin de kunst & cultuur in Lansingerland tot op heden verkeert. De PvdA-fractie was dan ook heel blij met de komst van de inmiddels door de raad vastgestelde nota “Bruisen, Binden & Boeien’. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2017/03/30/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-27-31-maart-2017/ en ook https://lansingerland.pvda.nl/2017/04/07/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-3-7-april-2017/

Afgelopen dinsdag was er een beeldvormende bijeenkomst in het gemeentehuis waarin de raadscommissie Samenleving werd bijgepraat over de toekomst van het bibliotheekwerk in Lansingerland in samenhang met de komst van zogenaamde Cultuurhuizen. Ook was er aandacht voor de toekomstige bestemming van de gebouwen ’t Web & De Snip in Bleiswijk. Daarover is, ook door onze inzet, de afgelopen maanden veel te doen geweest. Zie bijvoorbeeld onze vragen en de mistige antwoorden van het college over de toekomst van de Snip: https://lansingerland.pvda.nl/2017/03/30/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-27-31-maart-2017/

Het college wil op den duur toewerken naar een bibliotheek in combinatie met cultuurhuizen. “Dit scenario past binnen de groei van onze gemeente, sluit aan op de visie van de Bibliotheek Oostland en doet recht aan onze ambitie om de aantrekkelijkheid van Lansingerland te vergroten”, aldus het college.

Volgens het college is het cultuurhuis een plek waar het maken van kunst en cultuur centraal staat. Huiskamers van het dorp waar kunst, cultuur en horeca elkaar ontmoeten en versterken. Met als resultaat een creatief en verrassend aanbod op het gebied van kunst en cultuur in Lansingerland. “Dat is wat we willen bereiken met cultuurhuizen in Lansingerland. In een cultuurhuis wonen meerdere samenwerkingspartners onder één dak. Samen ontwikkelen ze nieuwe ideeën, daarbij gebruik makend van elkaars sterke punten. Het resultaat: een creatief, verrassend aanbod voor het publiek in een vaak modern en sfeervol gebouw. Wij merken dat de tijd rijp is om te ontwikkelen naar drie cultuurhuizen in Lansingerland: elke dorp een eigen cultuurhuis dat aansluit op de mogelijkheden voor samenwerking in die kern. Want een cultuurhuis start met het zoeken van samenwerkingspartners die samen perspectief zien. Vanuit deze samenwerking werken we stap voor stap naar de cultuurhuizen toe”.

In de totstandkoming van de cultuurhuizen in Lansingerland ziet het college de rol van de gemeente als regisserend, enthousiasmerend en faciliterend: “We geven zichtbaar ruimte aan de plannen en ideeën die vanuit de samenleving komen. Tegelijkertijd regisseren we het proces naar het resultaat van de drie cultuurhuizen. Daar waar de samenwerking een duwtje in de rug nodig heeft, brengen wij partijen bij elkaar. We helpen partijen in hun kracht te komen en we trachten verenigingen, partijen en allianties enthousiast te krijgen voor samenwerking in een cultuurhuis. Vooral in de ontwikkelfase hebben we behoefte aan een kwartiermaker. Als de cultuurhuizen eenmaal draaien kunnen we als gemeente naar de rol van partner, medeverantwoordelijk voor het brandend houden van het vlammetje op het gebied van samenwerking”.

’t Web Bleiswijk

Het college ziet als meest kansrijke locaties voor cultuurhuizen al dan niet in combinatie met bibliotheekvestigingen:

 1. In Bleiswijk: gebouw ’t Web, omdat ’t Web de beschikking heeft over de meeste gewenste faciliteiten, de bibliotheek ook in ‘t Web kan worden gevestigd en er voldoende draagvlak is vanuit de samenleving om ’t Web te behouden voor Bleiswijk;
 2. In Bergschenhoek: Gebouw het Spectrum, omdat deze locatie over de meeste gewenste faciliteiten beschikt en voor deze locatie draagvlak is vanuit de verschillende verenigingen. Hier geen bibliotheekvestiging. Die komt in gebouw De Stander. Het Spectrum moet een cultureel verzamelgebouw worden.
 3. In Berkel en Rodenrijs: Meest kansrijk is een locatie aan de oostzijde van het centrum. Hier zijn verschillende scenario’s mogelijk: het voormalig Jumbogebouw in de Wilhelminastraat/Kerksingel inclusief de beneden verdieping, de locaties Rehoboth of Hergerborch. De definitieve locatiekeuze wil het college bepalen in het traject met betrekking tot de verdere centrumontwikkeling Berkel.

Voor bijdragen in de programmering heeft het college aangekondigd in de kunst & cultuurnota een extra budget van € 100.000 en € 85000 voor de komst van een kwartiermaker. De gemeenteraad moet in het aanstaande debat over de Kadernota 2018 beslissen of deze bedragen daadwerkelijk beschikbaar komen. De PvdA-fractie zal het college hierin zeker steunen, zo gaf onze woordvoerder Petra Verhoef in het debat over de nota Kunst & Cultuur al aan.

In overleg met de bibliotheek Oostland ziet het college de volgende planning: opening cultuurhuis inclusief bibliotheek Bleiswijk in ‘t Web: september 2017, opening bibliotheek in De Stander Bergschenhoek: september 2017 en tenslotte de opening van een cultuurhuis inclusief bibliotheek Berkel en Rodenrijs: uiterlijk 2022. Het college hoopt het Spectrum-nieuwe-stijl begin 2018 te kunnen openen.

De bibliotheek wordt dus in twee kernen gecombineerd met het concept cultuurhuis. Afgelopen maandag verzorgde de initiatiefnemers van ‘Behoud ’t Web’ samen met de bibliotheek een wat ons betreft overtuigende presentatie om dit gebouw om te toveren tot het Bleiswijkse cultuurhuis. De bibliotheek wil daarbij als eigenaar van dit pand en als medeaanjager van initiatieven gaan optreden. De geschiedenis laat zien dat zij daar heel goed in zijn. Om dit mogelijk te maken moet de boekwaarde van 665.000 van ’t Web geschrapt worden en is er een budget voor verbouwings- en aanpassingskosten nodig (78.000).

Berkel en Rodenrijs krijgt in de visie van het college een centrale vestiging die stap voor stap uitgroeit tot een groot cultuurhuis. Dit in relatie tot de nieuwe centrumontwikkeling, waarbij ruimte is voor horeca en een filmhuis/theater (zoals in de Chocoladefabriek in Gouda). Ook in Bleiswijk en Bergschenhoek is de bibliotheek zo mogelijk gekoppeld aan de cultuurhuizen en scholen. Dit scenario levert volgens het college de meeste levendigheid op. Er zijn activiteiten voor alle inwoners en er is veel ruimte voor ontmoeting. De centrale vestiging heeft een uitgebreid cultureel aanbod. Het is publieksgericht met bredere aantrekkingskracht op lokale inwoners. Er kan een sterk educatief programma op de scholen worden aangeboden. Nadeel is wel dat voor bepaalde bibliotheekactiviteiten de inwoners naar een andere kern moeten.

Wat betreft de noodzakelijke financiën om deze plannen mogelijk te maken, ziet het college de volgende kaders: Voor bijdragen in investeringen in de gebouwen zal waar nodig financiële ruimte gemaakt moeten worden in de gemeentelijke begroting. Voor bijdragen in de inhoudelijke functies van de bibliotheek zal na overleg met bibliotheek Oostland worden bepaald welke financiële consequenties dit heeft. Dit zijn de richtbedragen die het college voor de uitwerking van de bibliotheek van de toekomst in petto heeft:

 • Budget terugbrengen naar de situatie van voor de bezuiniging 2012: Van 620.000 terug naar 924.000;
 • Budget in de toekomst verhogen tot 1.1 miljoen wanneer er sprake kan zijn van het meest optimale scenario (locatie Berkel)

Op zich los van dit plan maar wel in nauwe samenhang presenteerde het college hun voornemens met betrekking tot gebouw de Snip in Bleiswijk. Volgens het college biedt de Snip de mogelijkheid om deze trends en wensen te combineren en het gebouw een nieuwe invulling te geven die ‘reuring’ brengt in de Bleiswijkse Dorpsstraat en betekenis heeft voor héél Lansingerland. De Snip krijgt in het collegevoorstel twee belangrijke functies:

 1. Het thuis van vroeger: De Snip is zowel een dagbestedingslocatie met zorg als de thuisbasis van de historische verenigingen;
 2. Het huis van de toekomst: De Snip biedt leveranciers de mogelijkheid om de technische en technologische snufjes in een woonomgeving te presenteren aan senioren;
 3. Bijvangst: Wanneer er geen programmering is voor 1 en 2 is De Snip een werkplek met koffie & vergaderruimte tegen een marktconform tarief voor bijvoorbeeld ZZP’ers.

Tijdens de beeldvormende bijeenkomst van afgelopen dinsdag werd wel duidelijk dat menig raadslid nog niet zo’n beeld heeft over de toekomstige rol van de Snip. Enig aanvullend voorwerk van de zijde van het college is noodzakelijk.

De PvdA-fractie is blij met de door het college ontwikkelde toekomstvisie op het bibliotheekwerk in combinatie met de komst van cultuurhuizen in de drie kernen. Het is goed om te zien dat het college het PvdA voorstel van februari 2017 om als gemeente, Bibliotheek Oostland, winkeliersvereniging en vastgoed eigenaar te gaan praten over de toekomst van de voormalige Jumbo-vestiging in Berkel centrum, heeft overgenomen. Het zou een ideale plek zijn voor een grote vestiging van de Bibliotheek Oostland-nieuwe stijl op de begane grond, voor de komst van horeca en voor bijvoorbeeld de vestiging van een BSO of andere kleine bedrijvigheid en ook voor kleine winkels die iets toevoegen aan het centrum van Berkel, zo stelden wij toen: https://lansingerland.pvda.nl/2017/02/10/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-februari-2017/

Het is ook goed dat er nu eindelijk een goede bestemming gevonden wordt voor gebouw ’t Web en dat er ook plannen zijn voor de toekomst van De Snip in Bleiswijk. In dit gebouw zou ook het op te richten centrale museum Lansingerland prima gehuisvest kunnen worden. Afstoten van dit pand (iets wat wij onacceptabel vinden) is daarmee dan van de baan. De PvdA-fractie onderschrijft de forse budgettaire gevolgen van al deze plannen. Daarmee moet een begin gemaakt worden bij de besluitvorming over de Kadernota 2018. Volgende week donderdag vergadert de commissie Samenleving over al deze plannen met Petra Verhoef als onze woordvoerder. De PvdA-fractie is heel benieuwd naar de reacties van de andere politieke partijen.

De Vlashoek

WAT GAAT ER MET GEBOUW DE SMITSHOEK IN BERGSCHENHOEK GEBEUREN?

Over het Right to challenge in Lansingerland is door de raad op 19 februari 2015 door een meerderheid van de raad een motie aangenomen. Het college heeft deze motie uitgewerkt in een brief dd. 7 maart 2017. Over de challenge m.b.t. de toekomstige invulling van gebouw de Smitshoek in Bergschenhoek publiceerde het college op 21 april 2017 een brief. Kern van de volgende PvdA vragen aan het college dd. 28 april 2017 is of het met betrekking tot de Smitshoek eigenlijk wel om een ‘challenge’ gaat en zo neen, wat daarvan de consequenties zijn voor de gevolgde procedure? En wat gaat er met de biljarters & bridgers in de Smitshoek precies gebeuren?

 1. In de brief aan de Raad spreekt het college van ‘de challenge Smitshoek’. In hoeverre betreft het hier een ‘challenge’, gelet op de omschrijving in de brief van het college dd. 7 maart : ‘Right to challenge maakt de weg vrij voor het aandragen van eigen ideeën en voorstellen voor de uitvoering van taken van de overheid en sluit aan bij de veranderende verhouding tussen overheid en samenleving’? Het gaat met betrekking tot de ‘Smitshoek’ immers niet om ‘de uitvoering van taken van de overheid’ of ‘het overnemen van taken die de gemeente nu zelf uitvoert’ (publiekrechtelijk) maar om de toekomstige invulling van het huurcontract Smitshoek (privaatrechtelijk)?
 2. Indien het college de mening van de PvdA-fractie deelt dat het hier geen ‘challenge’ betreft overeenkomstig de door het college zelf gegeven definitie, wat is dan het gevolg voor de gevolgde selectieprocedure?
 3. Is het college bereid om de raad te informeren over de exacte inhoud van de vijf ingediende ideeën die in het teken staan van de toekomstige maatschappelijke invulling van de Smitshoek en over de precieze afwegingen die er toe hebben geleid waarom er gekozen is voor de in de brief genoemde partijen A & B?
 4. Volgens de brief dd. 7 maart 2017 kan ‘een deel van de huidige activiteiten niet mee kan verhuizen naar de Stander. Het gaat dan vooral om gezelligheidsactiviteiten als biljarten en bridgen. Enkele vertegenwoordigers van deze activiteiten hebben regelmatig contact met de gemeente over de mogelijkheden tot voortzetting van de activiteiten in de Smitshoek of op een andere locatie in Bergschenhoek. Daarbij zijn alternatieven aangeboden’, zo meldt het college. Kan het college garanderen dat er, in samenspraak met de deelnemers van deze activiteiten, op korte termijn een passende oplossing gevonden wordt?

Uit het verslag van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders dd. 10 april 2017 blijkt dat toen door het college besloten is om in te stemmen met de selectie van twee partijen voor het verhuren van de Smitshoek. Het gaat daarbij volgens het college om ‘een verhuurconstructie voor partij Van Os voor het starten van een locatie kinderopvang in het achterste gedeelte van de Smitshoek en het aangaan van een intentieovereenkomst met partij Gille om de haalbaarheid van een locatie voor dagbesteding te onderzoeken’. Kennelijk gaat het college in zee met een nog niet uitgewerkt plan. Dit maakt de PvdA-fractie nog eens extra nieuwgierig naar de overige vier ingediende plannen. Inmiddels berichtten de Heraut en de 3B-Krant over de door ons gestelde vragen en laten ook de huidige gebruikers die zeggen op straat gezet te gaan worden zich in de richting van de raad niet onbetuigd. De PvdA-fractie is heel benieuwd hoe deze kwestie gaat aflopen. Oudere biljarters en bridgers er uitzetten ten behoeve van de komst van dagopvang voor andere ouderen lijkt ons niet erg chique. Hier moet toch in goed overleg een creatieve oplossing te vinden zijn?

Bergschenhoek De Stander

‘WETEN IS NOG GEEN DOEN’, PVDA VRAGEN OVER DE VERMEENDE EIGEN KRACHT IN HET SOCIAAL DOMEIN

In Versterken van veerkracht’, het Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022 wordt de zogenaamde Lansingerlandse Standaard beschreven. Het onderdeel ‘De touwtjes zelf in handen’ zegt: ‘We gaan ervan uit dat inwoners verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven en zoveel mogelijk zelf de regie houden. Ook wanneer ze (gedeeltelijk) afhankelijk zijn van ondersteuning. We spreken inwoners aan op hun eigen verantwoordelijkheid en stimuleren hen om vooruit te denken, te kiezen voor een gezonde levensstijl en indien nodig gebruik te maken van de vrij toegankelijke voorzieningen om hun leven weer op de rit te krijgen’.

Op 24 april publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WWR) het rapport ‘Weten is nog geen doen’ met daarin een pleidooi voor een realistisch perspectief op de zelfredzaamheid van burgers. ‘Lang niet alle burgers zijn onder alle omstandigheden hiertoe in staat. Er bestaat een behoorlijk verschil tussen wat van burgers wordt verwacht en wat zij daadwerkelijk aankunnen. De groep voor wie de eisen soms te hoog gegrepen zijn, is niet beperkt tot een kleine groep ‘kwetsbaren’ zoals mensen met een laag IQ. Ook mensen met een goede opleiding en een goede maatschappelijke positie kunnen in situaties verzeild raken waarin hun redzaamheid ontoereikend is, zeker op momenten dat het leven tegenzit. Dat is niet omdat hun intelligentie of kennis tekortschiet, maar omdat er een beroep wordt gedaan op allerlei andere mentale vermogens, zoals het vermogen om in actie te komen, om het hoofd voldoende koel te houden, en om vast te houden aan goede voornemens’, zo meldt de WRR. Zie voor het rapport: https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen en voor een kort filmpje: https://www.youtube-nocookie.com/embed/cJmjqz5Xyos

De PvdA-fractie in Lansingerland constateert dat er een forse spanning bestaat tussen het ‘eigen kracht’ principe dat de gemeente Lansingerland in het beleidsplan Sociaal Domein hanteert en de onderzoeksresultaten van de WRR die deze éigen kracht’ sterk relativeren. De PvdA-fractie vindt dat het WRR rapport het nodig maakt om de ‘Lansingerlandse Standaard’ ter zake aan te passen en vraagt aan het college of zij dit inzicht ook deelt. Ook wil de PvdA-fractie weten welke concrete aanpassingen er in het beleidsplan sociaal domein 2018-2022 nodig zijn om dit plan volledig WRR-proof te maken.

Dit bracht onze fractie op 28 april 2017 tot de volgende schriftelijke vragen aan het college:

 1. Kent het college het op 24 april 2017 verschenen WRR rapport “Weten is nog geen doen”?
 2. Deelt het college de mening van de PvdA-fractie dat de conclusies in dit rapport op gespannen voet staan met het beginsel van ‘Eigen kracht’ zoals aangegeven in de “Lansingerlandse standaard in het sociale domein”?
 3. Zo ja, is het college bereid het Beleidsplan Sociaal Domein 2018-20122 op basis van deze nieuwe WRR inzichten aan te passen daar waar het gaat om de uitwerking van het beginsel ‘Eigen kracht’?
 4. Zo neen, waarom niet?

Bibliotheek Berkel

RAADSCOMMISSIE BUIGT ZICH OVER ADVIES OVER TOEKOMST LUCHTHAVEN

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland willen dat de huidige geluidsruimte op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) wordt gehandhaafd en niet wordt opgerekt om meer vluchten op de luchthaven mogelijk te maken. Wel dient er onderzoek te komen in hoeverre de vluchten met trauma- en politiehelikopters kunnen worden verplaatst. Op die manier zou de luchthaven op termijn kunnen groeien met commercieel verkeer binnen de huidige geluidsruimte.

Dit is het advies dat de colleges van Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland en Burgemeester en Wethouders van de drie gemeenten, de zogeheten Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR), aan staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu willen geven. De bewindsvrouw moet een besluit nemen over het al dan niet aanpassen van de geluidsruimte om RTHA te kunnen laten groeien in het aantal commerciële vluchten. Het advies zal de komende weken aan Provinciale Staten en de gemeenteraden worden voorgelegd. Begin juli moet dit leiden tot een definitief advies aan de staatssecretaris. Het hele persbericht van het college van Lansingerland en de conceptbrief van de besturen van de provincie en de betrokken gemeenten die gericht is aan de staatssecretaris I&M is te vinden op https://www.lansingerland.nl/zelf-regelen/nieuws_43547/item/handhaaf-huidige-geluidsruimte-rotterdam-the-hague-airport_85639.html

Volgende week dinsdagavond beraadt de raadscommissie Ruimte met Sam de Groot als onze woordvoerder zich over dit concept. De PvdA-fractie heeft de afgelopen maanden in de weekverslagen veel aandacht besteed aan de toekomst van RtHA. Daarbij is nauw samengewerkt met de fracties in de raad van Rotterdam en ook Provinciale Staten. Ons samenvattende standpunt is te vinden op: https://lansingerland.pvda.nl/2017/04/14/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-10-14-april-2017/ Tijdens het fractieoverleg van aanstaande maandag zullen wij een standpunt over de voorliggende conceptbrief innemen. Volgende week in weekverslag 16 dus meer!

Parkzoom Bergschenhoek bijna klaar!

LANSINGERLAND BOUWT VOORAL VOOR DE WOON-ELITE

In Lansingerland stonden volgens de website Funda op 3 mei nog 365 woningen te koop. Een woning met een prijs lager dan 2 ton kwam er in dit overzicht niet voor. Onze gemeente is onbetaalbaar geworden voor starters op de woningmarkt en mensen met een modaal (gezins)inkomen. Jongeren die het ouderlijk huis vaarwel willen zeggen, verhuizen noodgedwongen naar betaalbare huizen buiten onze gemeente. Daarmee raakt de samenstelling van onze bevolking uit het evenwicht met alle negatieve gevolgen van dien. Er zijn nog maar weinig twintigers en begin dertigers te vinden in onze gemeente die een eigen woonruimte vinden.

Lansingerland gaat de komende jaren nog ongeveer 4500 nieuwe huizen bouwen. Het college zegt zich op basis van een aangenomen PvdA & Leefbaar 3B motie in te zullen spannen om in de periode tot 2020 circa 300 woningen tussen € 140.000 en € 180.000 en woningen met een markthuur tot circa € 850 voor starters te bouwen. Dit is nog geen 7% van het totaal aantal nog te bouwen woningen. Een druppel op de gloeiende plaat.

Het streven van het college is om het aantal sociale huurwoningen in Lansingerland (per 1-1-2012: 4.122 woningen) in de periode tot 2020 minimaal gelijk te laten blijven en de toename afhankelijk te laten zijn van de ontwikkeling van de doelgroep in de eigen gemeente. In de praktijk zullen er in de Berkelse Westpolder ongeveer zo’n 10% sociaal bereikbare huurwoningen worden gebouwd. Het aantal sociaal bereikbare huurwoningen zal de komende jaren fors onder de tot op heden breed geaccepteerde norm van 20% sociaal bereikbare huurwoningen komen te liggen. Betaalbaar wonen voor mensen met een modaal of lager inkomen wordt in Lansingerland vrijwel onmogelijk. Die moeten hun heil elders gaan zoeken. Lansingerland bouwt in de praktijk vooral voor de woon-elite. Voor mensen met een modaal of lager inkomen is hier kennelijk geen plek. Het blijft een raadsel dat onze buurgemeenten en ook de provincie Zuid-Holland dit blijven pikken. Betaalbaar wonen wordt een top-prioriteit in de volgende raadsperiode. De inwoners van Lansingerland hebben zeker wat te kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Goed dat er een PvdA is die blijft doorknokken voor betaalbaar wonen voor iedereen!

Zie voor ons PvdA standpunt over sociaal bereikbaar wonen en onze inspanningen ter zake ons verhaal “College maakt een potje van bouw sociale huurwoningen’ op https://lansingerland.pvda.nl/2017/03/09/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-maart-2017/

Rehoboth Berkel

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde periode in 2016? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/05/13/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-25-april-13-mei-2016/ Het was toen de week waarin wij vragen stelden over de gevel-perikelen van het nieuwe gemeentehuis, de raadscommissies zich bogen over de gemeentelijke jaarrekening 2015, over de huisvesting van asielgerechtigden en over het RET vervoersplan voor 2017 en afdelingsbestuur en fractie een werkbezoek brachten aan een Lansingerlands tuinbouwbedrijf. Het was ook de week waarin de Armoede-monitor van Lansingerland verscheen. Thema’s die ook in 2017 nog volop onze aandacht blijven vragen.

Volgende week maandag is er weer fractieoverleg als voorbereiding op de komende raadscommissieweek. Zie voor de agenda’s: https://www.lansingerland.nl/agenda/alle-activiteiten-en-vergaderingen_43799/ Interessant zijn de debatten in de commissie Ruimte over de zienswijze van de raad over de toekomstplannen van onze luchthaven, de komst van snel internet in héél Lansingerland, over het beleidskader m.b.t. de openbare laadpalen en over de uitbreiding van het winkelcentrum in Berkel. Op de agenda van de commissie Algemeen Bestuur staat de Jaarrekening 2016 en de stand van zaken m.b.t. ons grondbedrijf en de commissie Samenleving staat in belangrijke mate in het teken van de toekomst van de bibliotheek in combinatie met de komst van cultuurhuizen. Ook is er een rapport van de Rekenkamer over de toegankelijkheid van de jeugdzorg.

Bergschenhoek Noord

Het citaat van deze week komt uit de Volkskrant van dinsdag 9 mei. “Brussel: schade door globalisering inperken”, kopt deze krant op de voorpagina. Het citaat: “De Europese Commissie bepleit voor het eerst een alomvattende aanpak om de schadelijke effecten van de globalisering in te perken. Vrijhandel moet eerlijke handel worden, is de leidraad van een nota die de Commissarissen Timmermans (Betere Regelgeving) en Katainen (Banen, Concurrentie) woensdag presenteren. Zo niet dan keert de burger zich af van de Europese Unie”. En vervolgens: “Commissievoorzitter Juncker benadrukt sinds zijn aantreden in 2014 het politieke karakter van zijn team. De zorgen van de burgers staan bovenaan en voor veel burgers is globalisering synoniem aan onzekerheid, baanverlies en aantasting van soevereiniteit en nationale identiteit. ‘Die zorgen moeten worden beantwoord’, zeggen Timmermans en Katainen. Anders blijft de onvrede een voedingsbodem voor eurosceptische politici als Wilders en LePen”. Einde citaat.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 12 mei 2017

Bijen-Idylle in de maak in het Offenbachplantsoen

Bergschenhoek

Bergschenhoek de Leeuwenkuil

Bergschenhoek centrum

Laatste deel van Parkzoom is nu in de maak!

Bergschenhoek

Bergschenhoek