12 januari 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 9 – 13 JANUARI 2017

Dit eerste weekverslag in 2017, aflevering 417 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de maandelijkse commissievergaderingen plaatsvonden met op de agenda’s de terugkeer van de bushalte Bonfut, de noodzaak van consumenten onderzoek over de gewenste reisproducten van OV-bedrijven, de nota Fietsveiligheid en de aanpassing van de Subsidieverordening. Het was ook de week waarin wij werkten aan een bespreekstuk over “Meer maatwerk bij de uitvoering van de Participatiewet”, de weekend-nacht Metro E dichterbij lijkt te komen, onze fractie kwekerij Lankhaar in Bleiswijk bezocht dat werkgelegenheid biedt aan mensen met een beperking en wij antwoord kregen van het college op onze schriftelijke vragen over de stand van zaken met betrekking tot het actieplan Woonvisie 2015-2020.

PVDA OVER PROGRAMMA BUS: HALTE BONFUT MOET TERUG, BUS 173 MOET BLIJVEN & TARIEVEN MEER OP MAAT

Afgelopen dinsdag vergaderde de commissie Ruimte over de zienswijze m.b.t. het programma bus. Zie voor de stukken: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=628&FoundIDs=&year=2017

Wijkbewoonster Astrid Oosenbrug kwam hierover dinsdagavond inspreken, mede namens een vijftal bewoners van de wijk Rodenrijsezoom en Bonfut.

Astrid Oosenbrug spreekt in over bushalte Bonfut

Sam de Groot was tijdens dit commissiedebat onze woordvoerder. Er is een concept-reactie opgesteld door het college die mede gaat over het behoud van de bushaltes langs de ZoRo-busbaan. Met name de volgende passage in deze concept-reactie is van belang: ‘We zijn blij dat de ZoRo-busbaan onderdeel wordt van R-net. Dit is een productformule van hoogwaardige regionale verbindingen. De route tussen Rodenrijs en Zoetermeer (lijn 170) is straks onderdeel van dat hoogwaardige net. Met de huidige snelle en betrouwbare verbinding vinden wij dat zeer terecht. Dit past goed in ons streven om (toekomstige) ruimtelijke ontwikkelingen te positioneren langs sterke ov-assen, waardoor slimme mobiliteit en ruimtelijke ordening elkaar versterken. Het verdwijnen van haltes langs de ZoRo-bus, met al grote halteafstanden, vinden wij onwenselijk. Daarmee wordt juist de samenhang tussen onze stedelijke structuur en de haltelocaties verstoord.’

Wat blijkt, is dat ook het college niet van bushaltes af wil, zo staat in de laatste zin. Daar zijn wij blij mee. Wanneer de woorden ‘zoals de halte Bonfut & Wilderskade’ door de raad eraan toegevoegd worden, is de brief compleet.

Wanneer de raad hiermee op 26 januari instemt en de brief aldus uitgaat, wordt het burgerinitiatief volgens de PvdA fractie overbodig. Dit werd ook aangegeven door inspreekster Astrid Oosenbrug. Ook zij pleitte voor een aanvulling zoals Sam de Groot aangaf. De raad steunt dan immers de vraag in het burgerinitiatief.

De argumenten vóór herstel van de halte Bonfut:

 • De wijk Rodenrijsezoom breidt nog steeds uit. Er komt een nieuw wijkje op het bestaande Hordijk terrein;
 • Op termijn wordt ook de aangrenzende bouwlocatie Wilderszijde ontwikkeld;
 • De afstand tussen de haltes Koegelwieckplantsoen en station Rodenrijs is met 1.5 km veel te groot voor een stedelijk gebied (vergelijkbare afstand: Hofplein-Erasmusbrug) ;
 • De opgang naar de halte Koegelwieckplantsoen is stijl en onverlicht dus sociaal onvriendelijk;
 • Vervallen van haltes langs de ZoRo-baan is vooral interessant om de reisafstand Zoetermeer-Rotterdam te verkorten. Inwoners van Rodenrijs betalen het gelag terwijl Lansingerland de onderhoudskosten van deze busbaan betaalt;
 • Met de komst van station Bleizo en de terugkomst van de halte Bonfut ontstaat er een mooie verbinding vanaf deze wijk richt station Bleizo en vervolgens richting Gouda en Utrecht;
 • Er zijn meer haltes in Lansingerland langs de ZoRo-lijn die weinig instappers tellen (Anthuriumweg, Groenendalseweg). Welk criterium wordt precies gesteld?
 • De alarmerende prognoses over het vastlopen in onze regio met de auto tussen nu en vijf jaar

De tweede passage in de conceptbrief die van belang is gaat over de tarieven: “We missen in het programma van eisen concrete uitspraken over tarievenstructuur en de hoogte van de tarieven. Aan de ene kant zorgen de tarieven voor een solide netwerk dat zichzelf betaalt. Anderzijds zien wij als doel dat zoveel mogelijk mensen gebruik (kunnen) maken van het openbaar vervoer’. Sam de Groot gaf aan dat het goed is om deze passage als volgt aan te vullen: ‘Er moet door de Metropoolregio een breed consumentenonderzoek worden gedaan naar de gewenste reisproducten ten behoeve van reizigers die frequent gebruik maken van het openbaar vervoer (bijvoorbeeld voor woon & werkverkeer)”. Het huidige aanbod is volgens de PvdA-fractie verouderd (gebaseerd op zones), sluit niet aan op deeltijd werken en te zeer gerelateerd aan de oude stadsregio’s Haaglanden en Rotterdam en niet aan de nieuwe Metropoolregio. Zie ook: https://lansingerland.pvda.nl/2015/09/11/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-7-11-september-2015/

Uiteraard moet bus 173 een ‘verplichte’ lijn worden. Extra argument. Deze bus gaat Bleiswijk verbinden met station Rodenrijs, station Bleizo, Zoetermeer centrum en ook de bedrijventerreinen Prisma en Bleizo.

Het debat in de commissie over de terugkeer van de halte Bonfut verliep zeer teleurstellend. Alleen de fractie van GroenLinks steunde ons in ons voorstel om de passage in de concept brief aan te vullen. De fractie van Leefbaar 3B die ook de halte Bonfut wil herstellen, kwam met een alternatief voorstel om de terugkeer van de halte Bonfut los te koppelen van de reactie van de raad op het programma bus. Leefbaar 3B stelde voor dat wethouder Simon Fortuyn het initiatief neemt om met de Rotterdamse wethouder Pex Langenberg en RET directeur Pedro Peters om de tafel te gaan zitten om te bevorderen dat deze halte eerder dan in de nieuwe bus concessieperiode weer in gebruik genomen kan worden. Een alternatief waar de PvdA fractie geen problemen mee heeft. Jammer genoeg pikte wethouder Fortuyn dit voorstel niet actief op. Hij trok het niet naar zich toe. De PvdA fractie zal dus op 26 januari een amendement gaan indienen. Dan zal ook duidelijk zijn of de 6 bewoners van de Rodenrijsezoom & Bonfut die het burgerinitiatief indienden hun initiatief zullen handhaven. Zij zullen ongetwijfeld erg geschrokken zijn van de negatieve wijze waarop de fracties van WIJ Lansingerland, D66, ChristenUnie, VVD en CDA aankijken tegen de terugkomst van de halte Bonfut. Gelukkig krijgen wij veel steun van onze vrienden van GroenLinks en denkt Leefbaar 3B constructief met ons mee over een oplossing.

De ZoRo-bushalte Bonfut is inmiddels dé metafoor bij uitstek geworden van hoe de raad van Lansingerland in de praktijk in meerderheid écht omgaat met de betrokkenheid en inspraak van inwoners. Alle mooie verhalen, uitdagingen, allianties, dialogen, ‘Gewoon Doen’ en kwartetten ten spijt!

Met betrekking tot de tweede passage in de conceptbrief hadden wij meer succes. De tekst zal aangevuld worden met een passage dat de tariefstructuur van het OV niet alleen in het teken moet staan van de bekostiging maar ook van het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer. Wat de PvdA fractie betreft is daartoe een onderzoek naar de wensen van de OV-gebruikers zeer noodzakelijk.

Margot van Vliet van kwekerij Lankhaar Kalanchoë en Petra Verhoef van de PvdA

KWEKERIJ LANKHAAR KALANCHOË BANENMAKER VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

Toegankelijkheid en een brede inclusieve aanpak voor mensen met een beperking moet politieke topprioriteit krijgen tijdens de volgende collegeperiode 2018-2022. Het moet net zo belangrijk worden als bijvoorbeeld ‘duurzaamheid’ & ‘veiligheid, zo berichtten wij in ons jaarverslag 41 dat te vinden is op https://lansingerland.pvda.nl/2016/12/22/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-19-23-december-2016/

Afgelopen donderdag brachten Petra Verhoef en Gerard Bovens een werkbezoek aan kwekerij Lankhaar in Bleiswijk. Dit bedrijf is goed voor de productie van jaarlijks zo’n 5 miljoen Kalanchoës. In deze moderne kwekerij werken, naast een wisselend aantal uitzendkrachten, 15 vaste medewerkers. Vier van hen hebben een arbeidshandicap. Zij zijn via het netwerk van eigenaar André Lankhaar, de gemeenten in de regio en het UWV inmiddels in vaste dienst van het bedrijf getreden. Het team van Lankhaar vertelde ons enthousiast over hun ervaringen: “Omgaan met beperkingen bij medewerkers die psychisch van aard zijn vraagt om een structurerende, warme maar ook duidelijke aanpak van leiding geven. Daar moet je als top van het bedrijf achter staan. Het moet in je genen zitten. Het vraagt het nodige van je organisatie. Je moet een bedrijfsfilosofie hebben die niet alleen economisch bepaald is. Het gaat om bezieling. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de kern”.

Een soortgelijk verhaal hoorden wij bij afgelopen jaar bij Koppert Biological Systems en tijdens onze PvdA werkconferentie ‘Vanzelfsprekend Samen” in oktober: https://lansingerland.pvda.nl/2016/10/13/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-10-14-oktober-2016/

Ook bij Koppert Biological Systems is de bedrijfsfilosofie dat een werkplek bieden aan mensen met een beperking een integraal onderdeel van het ondernemerschap moet zijn. Twee goede voorbeelden, ook voor de gemeente Lansingerland zelf die helaas nog de nodige stappen te maken heeft. De PvdA fractie is heel benieuwd welke anderen er zijn. In 2016 gaf Lankhaar gastvrijheid aan de presentatie van het project “Smaakmakers” van het werkgeversservicepunt Zuid Holland Centraal: http://zuidhollandcentraal.onzesmaakmakers.nl/

Kwekerij Lankhaar Kalanchoë is een prachtig bedrijf met in totaal 5 hectaren kassen in Bleiswijk en Poortugaal. Wat zij precies produceren en wie daarvoor verantwoordelijk zijn, is te vinden op: http://kwekerijlankhaar.nl/ Lankhaar werkt internationaal. Er is een commerciële samenwerking met Bunnik Plants, het stekmateriaal wordt ingevlogen uit Tanzania. Dit wordt geproduceerd in het gematigde, stabiele klimaat onder aan de voet van het Kilimanjaro-gebergte.

De PvdA fractie vindt dat het college van Lansingerland en de samenwerkingsverbanden rond werk in onze regio nog meer energie moeten stoppen in het promoten van werk voor mensen met een beperking bij alle bedrijven in onze gemeente en regio. De huidige inspanningen gaan nog niet ver genoeg. Dit moet veel structureler worden aangepakt dan nu. Wij blijven er ook in 2017 voor gaan. Zie ons weekverslag 2 van de volgende week!

Kwekerij Lankhaar Kalanchoë

Kwekerij Lankhaar Kalanchoë

FIETSVEILIGHEIDSPLAN

Afgelopen dinsdag was er in de commissie Ruimte ook een debat over de doelen en ambities voor de nota Fietsveiligheid die momenteel door het college wordt opgesteld. Het college verzocht de commissie zich uit te spreken over de voorgestelde doelen en ambities. Later volgt een uitwerking in een concreet maatregelenpakket met financiële onderbouwing. Sam de Groot was de PvdA woordvoerder. Alle stukken zijn te vinden op: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=d8935dcc-c268-492c-8f40-8673fa6b8023&FoundIDs=&year=2017

De hoofddoelstelling van het college: “Een toegenomen verkeersveiligheid voor fietsers in de gemeente Lansingerland in 2025 (bij een toenemend fietsgebruik in dezelfde periode), waarbij: 1. Het aantal dodelijke en ernstige letselongevallen sterk afneemt; 2. De beleving van de fietsveiligheid toeneemt; 3. Iedereen weet zich verkeersveilig te gedragen; en 4. De fietsinfrastructuur aan vastgestelde kwaliteitseisen voldoet”.

Wat de PvdA betreft kunnen deze 4 doelen aangevuld worden met de volgende twee hoofddoelstellingen: “De fietsinfrastructuur groeit kwalitatief en kwantitatief mee met de groeiende vraag die ontstaat door nieuwe fietsconcepten en minder autogebruik”.  En ook aanvullen met: “Afstemming van dit beleid met de buurgemeenten Rotterdam, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp is noodzakelijk”.

Wat vindt de PvdA fractie verder belangrijk:

 1. Veilige fietsroutes naar belangrijke voorzieningen, en met name fietsveilige oversteken over de gebiedsontsluitingswegen. Er moet volgens de PvdA fractie veel prioriteit gegeven worden aan dit thema. Denk maar aan het gebrek aan verlichting van de doorgaande fietsroute over het Landscheidingsfietspad en het ontbreken van een tunnel bij de kruising Oudelandselaan en Klapwijkseweg tussen de Westpolder en de Meerpolder. Ook een fietstunnel onder de N209/Hoekeindseweg bij de ingang van Bleiswijk is nodig. Nader onderzoek is nodig naar de risico’s die verbonden zijn aan de tweerichtingsfietspaden al dan niet in combinatie met turborotondes zoals langs de Klapwijkseweg en de Boterdorpseweg en de Merenweg in Bleiswijk. Goed dat er ook veel aandacht is voor de fietsveiligheid op de linten. Die staat op gespannen voet met het Mobiliteitsplan Berkel waarin veel te weinig aandacht is voor de positie van de fietsers.
 2. Goed om inwoners te consulteren over doelen en ambities via BOB-aanpak. Er wordt nu eerst een beeldvormingstraject georganiseerd waarin de inwoners van Lansingerland om hun mening wordt gevraagd. Daarna wordt de nota door het college verder uitgewerkt tot een concreet uitvoeringsprogramma. De PvdA schat in dat er de komende jaren forse investeringen nodig zijn om de fietsveiligheid & noodzakelijke infrastructuur i.v.m. de groeiende vraag op peil te houden.
 3. Verder: Goede analyse van de cijfers. Vooral jongeren (30% tot 20 jaar) en in mindere mate ouderen zijn kwetsbaar. Fietsverkeer zal door groei van de bevolking en nieuwe fietsconcepten de komende jaren dramatisch stijgen. Lansingerland ligt vlak bij Rotterdam, Delft, Zoetermeer en Den Haag en heeft het in zich om dé fietsstad van de Metropoolregio te gaan worden. PvdA wil deze uitdaging graag waar gaan maken!

Er volgt nu een door de raad te organiseren beeldvormend traject waarin aan inwoners wordt gevraagd wat zij van deze ambities vinden en hoe zij tegen knelpunten aankijken. Vervolgens komt er een verdere uitwerking van het college inclusief een financiële paragraaf en een afrondend raadsvoorstel.

Landscheidingsfietspad 2.5 maanden dicht i.v.m. asbestverwijdering

DEBAT OVER MEER MAATWERK BIJ UITVOERING PARTICIPATIEWET

Het aantal inwoners van Lansingerland dat een uitkering via de Participatiewet ontvangt stijgt hard, terwijl de uitstroom minimaal is. Sinds eind 2014 is er sprake van een stijging van liefst 40%. Dit baart de PvdA fractie met Petra Verhoef als woordvoerder zorgen. Eind vorig jaar reageerde het college op raadsvragen van de PvdA waarin o.a.  gepleit werd voor meer maatwerk bij de uitvoering van de Participatiewet. Onze vragen en de weinig proactieve reactie van het college zijn te vinden op http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201649-pvda-betr-meer-maatwerk-bij-de-uitvoering-van-de-participatiewet_80986.html

De PvdA fractie wil graag de mening horen van de andere fracties over een aantal concrete PvdA voorstellen rondom de uitvoering van de Participatiewet, teneinde de kansen op (gesubsidieerd) werk te verhogen. Het door ons inmiddels opgestelde bespreekstuk staat op de agenda van de commissie Samenleving van donderdag 9 februari en zullen wij in weekverslag 2-2017 publiceren.

Goed nieuws: de decembercirculaire van het Rijk toont 2 ton structureel extra per jaar om de armoede onder kinderen in Lansingerland te bestrijden. Dit goede bericht sluit aan bij onze vragen: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201645-pvda-betr-lokale-inzet-extra-85-miljoen-voor-armoedebestrijding-kinderen_80320.html

Modern openbaar vervoer in Rodenrijs

WEEKEND NACHTMETRO E WEER EEN STAPJE DICHTERBIJ

De nachtmetro die tijdens de jaarwisseling debuteerde in Rotterdam zou wel eens een blijvertje kunnen worden. Niet alleen bij de volgende jaarwisseling, maar bij voorkeur ieder weekend. Een onderzoek hiernaar in opdracht van de Metropoolregio is bijna afgerond, zo berichtte het AD Rotterdam op 3 januari 2017: “Een groot deel van de Rotterdamse gemeenteraad ziet het succes van de gratis nachtmetro tijdens de jaarwisseling als een geslaagde proef voor het invoeren van een nachtmetro in het weekend. ,,Als we een wereldstad willen zijn, moeten we dat ook faciliteren”, stelt Leefbaar Rotterdam-raadslid Benvenido van Schaik. De Rotterdamse PvdA wil ook dat de metro in de weekeindes tot later op de avond reizigers vervoert. ,,Vooral ook naar Lansingerland of Capelle. Na 24.00 uur komen stappers uit deze gemeenten niet meer thuis”, zegt Barbara Kathmann. Daarbij denkt zij aan een eindtijd van 02.00 uur. ,,Een mooie proef tot 02.00 uur, daar zou ik heel blij mee zijn.” Over nog langer doorrijden, is Kathmann niet enthousiast. ,,Uit eerdere onderzoeken blijkt dat er tussen 02.00 en 05.00 uur ’s nachts geen hond in die metro gaat zitten. Dat kost tonnen voor niets. Uitbreiding ja, maar niet tegen elke prijs.” De Metropoolregio, het samenwerkingsverband van gemeenten in de regio dat over het openbaar vervoer gaat, laat weten dat het onderzoek naar de haalbaarheid van de nachtmetro in de afrondende fase zit. ,,Binnenkort zullen wethouders van de 23 gemeenten hierover praten”, laat een woordvoerder weten. Het voorstel van de RET is begin vorig jaar al ingediend. In ruil voor de metro wil het ov-bedrijf nachtbussen schrappen. Of het succes van de nachtmetro van dit weekend bij het onderzoek wordt betrokken, is nog onduidelijk, zo meldt het AD Rotterdam.

Wonderlijk genoeg kregen wij hierover nog geen informatie van wethouder Simon Fortuyn. Waar is de actieve informatieplicht gebleven? Misschien zit hij in zijn maag met de omstandigheid dat de meerderheid van de raad van Lansingerland de nacht BOB-bus verkiest boven de nachtmetro. Ook in dit debat stond de PvdA fractie tamelijk alleen. De gemeenteraden van de omliggende gemeenten(Rotterdam & Pijnacker-Nootdorp) zijn stukken enthousiaster. Onze fractie strijdt al sinds 2014 voor de komst van een weekend nachtmetro. Lees het allemaal maar na op: https://lansingerland.pvda.nl/2016/09/01/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-29-augustus-2-september-2016/ en ook op: https://lansingerland.pvda.nl/2016/04/08/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-4-8-april-2016/ Natuurlijk gaan wij ook in dit dossier aan de slag met onze Rotterdamse PvdA collega Barbara Kathmann die wij volgende week weer spreken.

Rotterdam The Hague Airport

BETAALBAAR WONEN IN LANSINGERLAND BLIJFT EEN GROOT PROBLEEM

In de afgelopen jaren besteedden wij veel aandacht aan betaalbaar wonen in Lansingerland. Of het nu ging om de bouw van goedkope koopwoningen voor starters of het extra bouwen van sociaal bereikbare huurwoningen om te voorkomen dat het aandeel sociaal bereikbare huurwoningen in Lansingerland onder de 20% zal gaan duiken. Want dit is nu feitelijk aan het gebeuren. In juli 2016 berichtten wij dat “De mars naar de bouw van jaarlijks 30 extra sociaal bereikbare huurwoningen (nodig om te voorkomen dat wij onder de 20% duiken) langzaam maar gestaag vordert. Samen met Leefbaar 3B en WIJ Lansingerland maakte de PvdA fractie vorderingen op deze (te) lange weg. Samen vinden wij dat de opbouw van de bevolking evenwichtig moet zijn en de woningvoorraad daarbij moet passen en dat een op lange termijn bij de samenstelling van de bevolking passende woningvoorraad een hoger belang moet hebben dan de financiële doelstellingen voor de korte termijn. De raad nam (met de fracties van VVD, -natuurlijk- D66 en Partij Neeleman tegen) in juli 2016 een motie aan waarin het college de opdracht kreeg om:

 • een doorkijk te ontwikkelen op de samenstelling van de bevolking van Lansingerland op de middellange en lange termijn en welke woningvoorraad daarbij past;
 • op grond daarvan het beleid met betrekking tot de diversiteit in de woningvoorraad te herijken;
 • dit beleid af te stemmen met de buurgemeenten;
 • om, samen met 3B-Wonen, plannen te ontwikkelen voor een diversiteit in aanbod van woningen waarmee bij alle geïdentificeerde doelgroepen op afzienbare termijn de reële wachttijd wordt verkort;
 • de budgettaire gevolgen in beeld te brengen, zodat de raad een afweging kan maken;
 • de bedoelde doorkijk dit jaar aan de raad aan te bieden.

Het is het college niet gelukt om deze doorkijk nog in 2016 aan te bieden. Wij verwachten het verhaal van het college in februari/maart 2017. In mei 2016 stelden wij schriftelijke vragen over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoeringsmaatregelen die zijn opgenomen in de door de raad in december 2015 vastgestelde Woonvisie Lansingerland 2015-2020. Wij stemden toen tegen deze visie omdat de raad zich niet kon verenigen met onze twee moties. De PvdA verzocht het college via een motie om bij de uitwerking van de Woonvisie 2015 en de te maken prestatieafspraken te bevorderen dat binnen 5 jaar alle 4400 sociaal bereikbare huurwoningen, waar technisch mogelijk en financieel rendabel, voorzien worden van zonnepanelen of vergelijkbare duurzaamheidsmaatregelen, waarbij de te realiseren netto opbrengsten ten goede moeten komen aan de huurders zelf. De tweede motie vroeg het college zich in te zetten om de wachttijd voor een sociaal bereikbare huurwoning in de gemeente Lansingerland binnen 5 jaar terug te brengen van de huidige 6 jaar naar maximaal 4 jaren, aan het bouwen van woningen voor kleine huishoudens prioriteit te geven, te bevorderen dat er de komende jaren sprake zal zijn van de bouw van een substantieel aantal sociaal bereikbare huurwoningen voor kleine huishoudens en de raad jaarlijks een overzicht te geven van de te verwachten ontwikkeling van vraag en aanbod en wachttijden. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/12/18/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-14-18-december-2015/

De PvdA fractie hoopt dat het debat in 2017 nieuwe perspectieven zal gaan bieden op de bouw van meer sociaal bereikbare huurwoningen. Kwestie van blijven volhouden! De antwoorden van het college op onze schriftelijke vragen van mei 2016 over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoeringsmaatregelen die zijn opgenomen in de Woonvisie Lansingerland 2015-2020 ontvingen wij pas in december 2016. Zij zijn te vinden in de bijlage antwoord op onze vragen over woonvisie

Starterswoningen Berkel centrum

VERDER NIEUWS UIT DE RAADSCOMMISSIES

Algemene Subsidieverordening Lansingerland

De commissie Algemeen Bestuur boog zich woensdagavond over een raadsvoorstel om Algemene Subsidieverordening aan te passen. Volgens Petra Verhoef betreft het een duidelijk document, waarin naar onze mening geen zaken ontbreken. Zie: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=b5d388e3-c269-4291-9b38-0dc2d49590b8&FoundIDs=

Een ding valt op: de beperkte burgerparticipatie die heeft plaatsgevonden als het om de inbreng van het maatschappelijk veld over de Subsidieverordening gaat. Weliswaar is er bij een werksessie input opgehaald, maar waarom is daarna de concrete uitwerking niet aan het veld voorgelegd? De ASD heeft advies uitgebracht over de verordening, maar zij kijken met andere ogen dan het maatschappelijk veld zelf. Als een positief punt willen wij aanmerken dat de subsidies voor meerdere jaren kunnen worden vastgesteld, onder voorbehoud dat jaarlijks voldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Dit is een grote wens uit het veld en trouwens ook vastgelegd in het coalitieakkoord 2014-2018.

Gemeentelijk monument Berkel centrum

Nota Eigen Bijdragen

Op verzoek van de CDA fractie besprak de raadscommissie Samenleving donderdagavond de nota Eigen Bijdragen m.b.t. verstrekkingen in het sociaal domein. Zie: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=aeff386c-5524-4e6b-85c5-647f6f5894a5&FoundIDs=&year=2017

De nota is overzichtelijk. Het betreft een bewuste, gerichte poging om de eigen bijdragen voor in het bijzonder lage en middeninkomens dragelijker te maken. We zijn blij dat het college dit nu heeft opgepakt. Wij uitten immers al onze zorg dat hoge eigen bijdragen een reden kunnen zijn om zorg te mijden tijdens het bespreekpunt ‘Code Oranje Sociaal Domein’ in het voorjaar van 2016. We vroegen toen om een duidelijk beleid en dat ligt nu voor ons.

Een heikel punt blijft wat ons betreft het feit dat voor algemeen toegankelijke voorzieningen, zoals Home Instead, geen of een hele kleine eigen bijdrage wordt gevraagd. Voorkomen moet worden dat deze voorzieningen gaan concurreren met voorzieningen waar die wel gevraagd wordt.

Het thema ‘eigen bijdragen’ blijft complex. Sturen via algemene regels is soms moeilijk, omdat individuele situaties sterk variëren, onder andere door cumulatie van zorg- en andere kosten. De PvdA fractie denkt daarom dat het nuttig is om het eigen bijdrage systeem periodiek te evalueren en daarbij ook gericht – door een onafhankelijke onderzoeker op basis van een verantwoorde steekproef – veldonderzoek te laten doen naar hoe een en ander concreet voor mensen met een zorgvraag uitpakt.

Mocht uit periodiek onderzoek blijken dat er een aanpassing nodig is in de richting van verlaging van de eigen bijdrage, dan is wat onze fractie betreft die ruimte er nog wel. De kosten voor de gemeente om de eigen bijdragen lager te maken vallen volgens de nota nogal mee. Daar zit best nog wat rek in. Veel gemeenten beperken de eigen bijdragen inmiddels, vooral als het gaat om dagbesteding en begeleiding. Petra vroeg zich af wat gaat Lansingerland hiermee gaat doen?

De commissie Samenleving kon zich, net als wij, in grote trekken wel vinden in deze notitie. Genoemd werden met name aspecten als: waarom is er eigenlijk een eigen bijdrage, voorkom ontmoediging en zorgvermijding, lever zo nodig maatwerk, evalueer periodiek en stuur bij en zorg voor een goede communicatie op maat. In februari debatteert de commissie verder over het gehele beleidsplan sociaal domein, het transformatieverhaal. Dan kan ook een totale en integrale financiële afweging plaats vinden.

Verkeerspaal Bonfut doet het nog niet

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde periode in 2014? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/01/10/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-23-december-2013-10-januari-2014/ Het was toen de week waarin burgemeester Ewald van Vliet vertrok en plaatsmaakte voor waarnemend burgemeester Coos Rijsdijk, de grondproblematiek van Lansingerland ook elders actueel bleek, het plan ontstond om de grote leegte van Wilderszijde alternatief te gaan benutten, ook in dat jaar Lansingerland een top-gemeente bleek te zijn, de provincie Zuid Holland de geluidsoverlast van de N209 liet lopen en de sportverenigingen en de gemeente tot een akkoord kwamen over de financiering van de sport voor de komende 5 jaar.

Aanstaande maandag 16 januari vanaf 20 uur is de Nieuwjaarsreceptie van de PvdA Lansingerland die gehouden wordt in Partycentrum ’t Manneke aan de Leeweg in Berkel & Rodenrijs. Iedereen is van harte welkom. Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug zal dan geïnterviewd worden door Gerard Bovens over haar ervaringen als Kamerlid, de reden van haar aanstaande vertrek en haar toekomstplannen.

Dinsdagavond is de maandelijkse presidiumvergadering en brengen wij een bezoek aan de muziekvereniging Concordia in Bergschenhoek. Donderdagmorgen praten wij weer bij met Barbara Kathmann van de Rotterdamse PvdA. Donderdagavond wordt de raad verder bijgepraat over de uitbreidingsplannen van het winkelcentrum van Berkel en Rodenrijs.

Het citaat van deze week komt uit een column van Japke-D. Bouma in de NRC van 16 september 2016. De titel van haar column is “Zal ik jou eens even in je kracht zetten?” Het gaat over jeukwoorden op kantoor. Het citaat: “Er zijn van die uitdrukkingen waarvoor je stilletjes bidt dat ze vanzelf verdwijnen, maar ik vrees dat we er nog lang niet vanaf zijn: van de mensen die ‘in hun kracht staan’, ‘in hun kracht komen’ of erger nog: ‘in hun kracht gezet (moeten) worden’. Op Twitter stuurde iemand me een aankondiging voor een ‘Webinar’ (daar kom ik een andere keer op terug) over ‘hoe je professionals in hun kracht zet’, waarna al die professionals moesten gaan ‘sturen op output’. Er stond een plaatje van een wandcontactdoos naast. Jongens, hou eens op met die onzin. Niemand wil in zijn kracht staan. Dat gaat knetteren, iedereen kijkt naar je, en dan krijg je kortsluiting. En stel, dan stá je in je kracht. WAT DAN. Ga je dan vooruit, achteruit? Omhoog, zijwaarts? En moet je er dan ook weer een keer uit, uit die kracht? En zo ja, hoe moet dát dan weer?”

Dit jeuk-citaat geldt natuurlijk ook voor het in de kracht zetten van mensen met een uitkering of mensen met een zorgvraag. U weet wel, de “eigen kracht”.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 13 januari 2017

Burgerparticipatie anno 2017

De smalle Bonfut

Vlinderstrik

Vlinderstrik