13 december 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 9- 13 DECEMBER 2013

Dit alweer 41ste weekverslag in 2013, aflevering 291 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin staatssecretaris Mansveld de HSL in Lansingerland bezocht, de raadscommissie Algemeen Bestuur zich boog over de Metropoolregio en de toekomst van Bleizo, het college besloot een historisch onderzoek te doen naar de oorsprong van de Vinex taakstelling en onze agenda al aardig volloopt met de voorbereiding van onze campagne voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

BEZOEK STAATSSECRETARIS MANSVELD AAN HSL BIEDT WEINIG NIEUWS

Op maandag 9 december heeft staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu een bezoek gebracht aan de gemeente Lansingerland om persoonlijk kennis te nemen van de HSL-geluidsproblematiek in Lansingerland en de pilotmaatregelen die op dit moment tegen de geluidsoverlast van de HSL worden genomen. Deze pilotmaatregelen komen voort uit de toezegging van de staatssecretaris en haar voorgangers om de geluidsoverlast in Lansingerland terug te brengen naar 57dB(A). Wethouder Henk de Paepe uitte zijn grote bezorgdheid aan de staatssecretaris dat het onderzoeken, aanbrengen en testen van de pilotmaatregelen al 2½ jaar duurt en dat het einde nog niet in zicht is. Hij drong er namens de gemeente op aan dat er nog voor de zomer van 2014 definitieve maatregelen in Lansingerland worden genomen. De staatssecretaris zegde toe dat er, op basis van de uitkomsten van de pilot, in het derde en vierde kwartaal van 2014 definitieve maatregelen worden aangebracht.

Volgens de staatssecretaris moeten de te nemen maatregelen effectief en doelmatig zijn. Daarom worden de aanvullende geluidbeperkende maatregelen nu uitgebreid getest via de pilot. De eerste fase van de proef bestond uit het plaatsen van raildempers en geluidabsorberende platen in de spoorbak in Lansingerland. In de tweede fase worden mini-geluidschermen tussen de sporen geplaatst. De nu lopende pilot is hopelijk in februari helemaal 2014 gereed. Mansveld: “Wij testen de geluidmaatregelen nu uitgebreid. Op die manier kunnen we tijdig ingrijpen zodra blijkt dat omwonenden meer hinder van het spoor ondervinden dan vooraf is afgesproken”. Voor de zomer van 2014 is duidelijk of er, los van raildempers, bodemplaten en mini-schermen, nog aanvullende maatregelen nodig zijn en wanneer deze vervolgens worden aangebracht. Misschien dat er ook nog wat met de schermen moet gebeuren, zo is onze inschatting. Wij zijn ook heel benieuwd wat de veranderde dienstregeling, de lagere snelheden en de inzet van andere treintypes met zich gaat brengen. Onze fractie gaat er vanuit dat dit meegenomen wordt in de nieuwe geluidsberekeningen en de resultaten van de pilot en de definitieve maatregelen.

De stichting “Stop Geluidsoverlast HSL” op haar beurt vindt dat niet op deze heilloze weg doorgegaan mag worden en heeft volgens eigen zeggen ‘een innovatieve en structurele oplossing’ uitgewerkt. In samenwerking met een aantal marktpartijen is een ontwerp uitgewerkt voor een transparante halfopen overkapping van het tracé door Lansingerland. Aan te brengen zonder het treinverkeer te hinderen en tegen volgens hen ‘zeer acceptabele kosten’. Over een lengte van 100 meter kan deze oplossing aangelegd worden en getest worden via de lopende pilot. Het plan is uitgewerkt door ONL architecten te Rotterdam. Tijdens het bezoek van de staatssecretaris werd niet geheel duidelijk welke geluidsreductie het aanbrengen van een halfopen overkapping met zich zal brengen. Pro-Rail gaf direct aan te twijfelen aan de meerwaarde van deze constructie ten opzichte van de huidige, voorgenomen maatregelen. De staatssecretaris beloofde het plan van de stichting te zullen bestuderen. RTV Rijnmond maakte over het bezoek de volgende reportage: http://www.rijnmond.nl/nieuws/09-12-2013/den-haag-neemt-overkappingsplan-hsl-spoor-serieus

In oktober 2013 is de frequentie van Thalys verhoogd van 9 naar 11 diensten per dag. Alle treinen rijden naar Brussel en 9 daarvan rijden door naar Parijs. In december komt er een extra Thalys bij naar Brussel, waarmee de totale frequentie van Thalys tussen Amsterdam en Brussel in 2014 dus 12 per dag is. De Fyra gaat vanaf 15 december de nieuwe dienstregeling ‘Intercity Direct’ heten. De frequentie op het HSL spoor blijft nog even dezelfde.

In weekverslag 32 van dit jaar berichtten wij al dat het HSL tracé, behalve door TGV en Eurostar treinstellen, in de toekomst vooral bereden zal gaan worden door gewoon NS Intercity materieel dat daartoe opgevoerd zal worden tot een snelheid van 200 km per uur. Die treinen zijn trouwens pas in 2021 beschikbaar. Tot dan zullen wij het moeten doen met de bekende Traxx locomotieven die rijtuigen trekken. Dat gaat vanaf 2016 om 128 Traxx treinen per dag en daar komen nog eens 32 TGV en Eurostar treinen bij. De Traxx treinen kunnen hoogstens de 160 km halen, de TGV & Eurostar rijden met gemak 300 km per uur. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2013/10/04/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-30-september-4-oktober-2013/

Onze dank aan collega VVD raadslid Edith Bal die ons informeerde over de in en outs van dit werkbezoek waarbij de raad door een kleine delegatie werd vertegenwoordigd.

Nieuwbouw winkels Berkel centrum

Nieuwbouw winkels Berkel centrum

HISTORISCH ONDERZOEK VINEX LANSINGERLAND

De financiële situatie waarin Lansingerland momenteel verkeert kent een ontstaansgeschiedenis. Wij hebben bij monde van Gerard Bovens tijdens de commissievergadering over de Begroting 2014-2018 van 16 oktober 2013 gevraagd om meer inzicht in deze ontstaansgeschiedenis te krijgen via een historisch feitenonderzoek. Voor een deel is deze geschiedenis door ambtenaren van de gemeente en ook de CDA fractie weliswaar in kaart gebracht maar voor een deel ook nog niet. Ook het college en ook andere partijen (bijvoorbeeld media en andere overheden) hebben hier grote behoefte aan. Er wordt soms de nodige onzin uitgekraamd over het ontstaan van de financiele problemen in Lansingerland. Een goed, onafhankelijk onderzoek kan dus helpen om zin en onzin definitief te scheiden. De heer Fleischeuer is lange tijd directeur bij het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam geweest en kent vanuit die ervaring de ins en outs van VINEX. Hij is gevraagd dit feiten onderzoek te verrichten. De onderzoeksvragen die het college aan de onderzoeker stelt luiden:

1. Welke feiten hebben zich vanaf de jaren ’90 tot heden voorgedaan ten aanzien van de totstandkoming van de Vinex afspraken?

2. Hoe lag de verantwoordelijkheidsverdeling tussen partijen?

3. Op welke feitelijke wijze hebben Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs (en vanaf 2007 Lansingerland) daar uitvoering aan gegeven en wat was de rol van ontwikkelaars en banken daarbij?

4. Welke afspraken zijn er nog gemaakt in de zogenaamde Vinac periode?

Vinac afspraken zijn afspraken die gemaakt zijn in het kader van “Actualisering van de Vinex”. Dit betreft afspraken over de periode na 2005. De afspraken met de stadsregio over Wilderszijde als geheel zijn hier een voorbeeld van, maar ook de afspraken die gemaakt zijn door de stadsregio met de gemeente over de bouw van woningen in Bleiswijk. De kosten van dit onderzoek worden geraamd op circa € 70.000. De resultaten van het onderzoek moeten in maart 2014 beschikbaar zijn.

Fietspad & brug Oostersingel & Berkelseweg bijna klaar

Fietspad & brug Oostersingel & Berkelseweg bijna klaar

EN VERDER

Toekomst Bleizo

De raadscommissie Algemeen Bestuur boog zich maandagavond over de toekomst van Bleizo. De Bleizo organisatie is sinds 2008 bezig met de integrale ontwikkeling in dit gebied rondom het beoogde openbaarvervoer knooppunt Bleizo. Deze ontwikkeling is gebaseerd op een gebiedsvisie waarin economische functies zoals bedrijven, kantoren en leisure in nauwe samenhang met de locatie voor de openbaarvervoer voorzieningen worden beschouwd. Snel na de planvorming van het project Bleizo brak de economische crisis uit met grote gevolgen voor de vastgoedplanning en de snelheid van uitgifte van de beschikbare gronden. Ook de provincie deed nog een duit in het zakje door de komst van de Factory Outlet te verbieden. Een herijking van de gewenste ontwikkeling van Bleizo is dus nodig. Om die reden is een zestal scenario’s uitgewerkt voor de mogelijke ontwikkeling van Bleizo. Die gaan van doorgaan op het oude spoor tot en met het helemaal stoppen met deze gebiedsontwikkeling.

Onze fractie gaf maandagavond bij monde van Gerard Bovens aan de voorkeur te geven aan het eerste scenario waarbij grotendeels de huidige visie op Bleizo wordt gecontinueerd zij het met wellicht minder kantoren. Ook andere voorzieningen zoals onderwijs en sport moeten in beeld blijven. De komst van station Bleizo (met een potentieel aan reizigers van 80.000 inwoners) waarover de definitieve besluitvorming in het voorjaar 2014 wordt voorzien is daarbij essentieel. Mocht er op korte termijn desondanks geen sprake zijn van een station Bleizo is het idee om het gebied in te gaan richten als een gewoon bedrijventerrein maar het gebied rond het geplande station zo lang mogelijk vrij te houden met het oog op eventuele positieve besluitvorming in de toekomst. De Rotterdamse regio kent aan de noordkant momenteel een fors gebrek aan vestigingsmogelijkhden voor bedrijven. In feite is er schaarste aan het ontstaan. De enige opties zijn momenteel Oudeland & Bleizo in Lansingerland. Beiden perfect gelegen in het hart van de Randstad en Metropoolregio en goed bereikbaar vanaf de autosnelwegen en provinciale wegen.

Veiligheidshalve wordt er vanuit gegaan dat de uitgifte termijn van gronden loopt tot 2040. Daar is in de grondexploitatie rekening mee gehouden net als met een te nemen verlies van 4 miljoen euro voor zowel Lansingerland als Zoetermeer. Voor vooral Lansingerland een vervelende opgave omdat de algemene reserve van onze gemeente waaruit dit verlies zou moeten worden afgedekt al 30 miljoen euro negatief is. Bleizo kent geen eigen voorzieningen waaruit deze afboeking kan worden gedekt. Daarnaast zal in de weerstandscapaciteit van Lansingerland rekening gehouden worden met een bedrag van 5.4 miljoen euro voor Bleizo. Ook Zoetermeer zal dit moeten doen. Te verwachten is dat de raad in grote meerderheid dit scenario tijdens de raadsvergadering van 19 december zal accorderen Het strategisch belang van Bleizo vanwege het station, de samenwerking met Zoetermeer en de toekomstige kansen van dit zo perfect gelegen gebied zijn groot. Het voorjaar van 2014 wordt beslissend: komt station Bleizo er of niet?

Metropoolregio

Zoals het er nu naar uitziet gaat de Metropoolregio in januari 2015 van start. Er wordt momenteel druk gewerkt aan de afbouw van de bestaande stadsregio’s en de opbouw van de nieuwe gemeenschappelijke regelingen, takenpakket, werkorganisatie en begroting. De raadscommissie boog zich afgelopen maandag over de ontwerp gemeenschappelijke regeling en de concept verordening Vervoersautoriteit. Die plannen zijn in overeenstemming met eerdere besluitvorming. Wel bestaan er in de raad zorgen over hoe de begroting er precies uit zal gaan zien. Gerard Bovens stelde voor om de discussie daarover pas te voeren in het voorjaar 2014 wanneer de exacte cijfers bekend zijn en in het voorliggende raadsbesluit ons te beperken tot een drietal kaderstellende richtlijnen waaraan de begroting zal moeten voldoen. Met die aantekening zal het raadsvoorstel het waarschijnlijk wel gaan redden en is de Metropoolregio weer een stapje dichterbij gekomen.

starterswoningen Oranjestraat Berkel zijn uitverkocht!

starterswoningen Oranjestraat Berkel zijn uitverkocht!

Herstelplan

Vanaf 2014 staat de gemeente onder preventief toezicht. Door de Raad is bij de behandeling van de begroting 2014 een motie aangenomen die het college opdraagt om voor de verkiezingen 2014 een financieel herstelplan op te stellen. In het herstelplan worden de aanbevelingen vanuit de door  het Rijk uitgevoerde verdiepingscan meegenomen. Het financieel herstelplan zal bestaan uit de bouwstenen die nodig zijn om de financiën, gezien vanuit de (beperkte) optiek van de provincie, op orde te brengen. De bouwstenen zullen gepresenteerd worden in de vorm van een aantal scenario’s voor herstel. Deze bouwstenen en de scenario’s zullen de basis vormen van de Kadernota 2014 waarin  uiteindelijk de politieke keuzes worden gemaakt om te komen tot herstel. De Kadernota wordt hierna uitgewerkt in de begroting 2015. De via de Kadernota 2013 ingezette lijn naar een toekomstbestendige begroting blijft natuurlijk gehandhaafd

De complete procesbrief van het college met een beschrijving van de te maken stappen is in de volgende bijlage te vinden: herstelplan

In ons weekverslag 38 gingen wij in op een op dinsdag 19 november door de Tweede Kamer aangenomen motie Albert de Vries & Eric Smaling (SP). Deze motie “verzoekt de regering oplossingen aan te dragen die gemeenten in staat stellen de ontstane problemen het hoofd te bieden”. De aangenomen motie is een belangrijke politieke doorbraak omdat de betrokken ministeries niet meer achterover kunnen leunen maar met onze en andere gemeenten moeten gaan samenwerken om oplossingen te vinden. Wij gaan er vanuit dat de betrokken ministeries actief gaan meewerken aan het samen zoeken van oplossingen. Schatkistlenen tegen een gereduceerd rentetarief zou bijvoorbeeld een enorme boost geven aan de financiele positie van Lansingerland. 2% minder rente betalen scheelt onze gemeente al gauw 6 miljoen euro op jaarbasis. Dan is het gat in onze begroting  voorlopig al grotendeels gedicht en kunnen in het kader van het herstelplan echt structurele oplossingen worden gerealiseerd.

Eerste lustrum Grote Welzijnsontbijt

Donderdagmorgen was er in alle vroegte de vijfde editie van het Grote Welzijnsontbijt. Tijdens dit ontbijt presenteerden de 11 professionals en 300 vrijwilligers van de SWL hun belevenissen over het afgelopen jaar en gaven een doorkijkje naar de toekomst voor zo’n 80 belangstellenden uit het brede netwerk dat deze organisatie kent. Centrale boodschap dit jaar was de verandering in het subsidiesysteem en de aanstaande decentralisatie operatie in het sociale domein. De SWL beweegt daar voortvarend in mee door hun traditionele doelgroep ouderen te verbreden, veel aandacht te schenken aan kwetsbare mensen, vrijwilligers aan zich te binden, mantelzorgers extra te ondersteunen en intensief te netwerken.

Grote Welzijnsontbijt van de SWL

Grote Welzijnsontbijt van de SWL

TOT SLOT

Volgende week maandagavond neemt burgemeester Ewald van Vliet tijdens een receptie afscheid van tout Lansingerland & omgeving. Het blijft nog steeds wennen dat hij weg gaat. Diezelfde avond is er fractieoverleg ter voorbereiding van de raadsvergadering van donderdag. Dinsdagavond is er zowel een bestuursvergadering van de PvdA Lansingerland als de presentatie van de HSL overkappingsplannen van ‘Stop de herrie’. Woensdagavond is de alweer 20ste bijeenkomst van het netwerk ‘Lansingerland Leeft’ in het nieuwe kantoor van Humanitas in Bleiswijk.

Het citaat van de week komt uit een column van Rene Cuperus in de Volkskrant van 9 december: ‘Intussen wordt in het kader van de nieuwe samenlevingsparticipatie wel de druk op uitkeringsgerechtigden weer tot voorbij de grenzen van vernedering opgeschroefd. Wat is dat toch voor overheidssadisme om juist in tijden van nieuwe massawerkloosheid de duimschroeven van werklozen enorm aan te draaien? Wij hebben door onze blunderende politiek uw werkgelegenheid vernietigd, maar of u toch maar even papier wilt gaan prikken”.

Ook wij zien dit type tegenprestaties in ruil voor bijstand niet zitten. Iets anders is wanneer het gebeurt in een concreet traject gericht op re-integratie. Maar dan moet de doelstelling helder zijn en de middelen daar op aangepast. Anders ligt de vernedering op de loer!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 13 december 2013

Stormschade in Berkel centrum

Stormschade in Berkel centrum