PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 9 – 17 OKTOBER 2017

7 november 2017

Dit éénendertigste weekverslag in 2017, aflevering 447 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij voor de derde keer de Regenboogvlag hesen bij het Gemeentehuis, de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) een thema-avond hield over de inclusieve samenleving, vuurwerkoverlast weer op onze agenda kwam en de provincie Zuid-Holland nadrukkelijk wees op de noodzaak om meer sociaal bereikbare huurwoningen te bouwen. Natuurlijk was er ook nieuws over Eneco. De foto’s tonen het regenboogvlag hijsen op Coming Outday, de Kunsttoer, de nu nog lege Wilderszijde en het nieuwe voorplein bij Rotterdam The Hague Airport

HOE STAAT HET MET HET DEBAT OVER ENECO?

In Lansingerland was het hierover deze week even stil. Wij bereiden ons voor op het raadsdebat van 26 oktober. Meer hierover in ons vorige weekverslag 30. Elders in ons land is er meer beweging. Volgens Binnenlands Bestuur dd. 12.10 houdt wethouder Adriaan Visser (D66, Rotterdam en trekker van de Aandeelhouderscommissie) er de moed nog steeds in: “94% van alle colleges is nog altijd vóór verkoop van Eneco en deze week overschrijden we in de raden, als Rotterdam voor verkoop stemt, ook de 50 procent’. De Telegraaf van zaterdag 7 oktober geeft een tussenstand van de debatten in de raden van de 53 gemeenten. “34 eigenaren kiezen voor verkopen. Zij zijn goed voor 70.5 procent van de aandelen. Slechts vier gemeenten- Amstelveen, Aalsmeer, Ridderkerk, Den Haag- willen behouden. Bij elkaar bezitten zij een vijfde in Eneco. Twee gemeenten Hellevoetsluis (0.9 procent belang) en Lingewaard (0.34%) hebben geen standpunt en laten het aan hun raden over. In Gorinchem (0.68 procent) staakten donderdag de stemmen: de helft van de raad is voor, de andere helft is tegen”. En verder: “Al met al verwacht de RotterdamseD66 wethouder Visser na 31 oktober de verkoop van Eneco- een veiling of een beursgang- voor te kunnen bereiden. ‘Enige onzekerheid lijkt of we de 75% halen”. Die grens biedt een koper de mogelijkheid tot een statutenwijziging en daarmee absolute controle. “In dat geval brengt Eneco meer op”, aldus Visser in de Telegraaf. Eerder berichtte dezelfde krant dat “de voorlopige beslissing van Den Haag om het belang in Eneco niet te verkopen ook de andere gemeenten veel geld kan gaan kosten. “De korting op de prijs van hun aandelen kan oplopen van een vijfde tot een kwart als een koper niet het hele pakket krijgt” (dd. 7.10).

Inmiddels heeft ook de raad van Gorinchem zich tot het kamp Visser bekeerd. In Rotterdam speelde afgelopen donderdag plotseling een geheim rapport uit 2014 een belangrijke rol in de raad. Het AD Rotterdam meldde: ”De Rotterdamse PvdA verwijt wethouder Adriaan Visser (D66) een onwelgevallig rapport achter te houden. Uit de studie zou blijken dat verkoop van Eneco-aandelen onverstandig is.Onderkant formulier Voormalig PvdA-wethouder Richard Moti bevestigt het bestaan van het rapport, dat ruim drie jaar geleden is gemaakt door de Boston Consulting Group. ,,Ik heb als wethouder, en voorzitter van de aandeelhouderscommissie, destijds de opdracht gegeven. De conclusie was helder: het is onverstandig om Eneco op korte of middellange termijn te verkopen. Het advies was om de duurzame strategie van Eneco zeker tien jaar te laten renderen. Ik snap niet dat hier geen melding van is gemaakt.’’ Het rapport, dat veel bedrijfsgevoelige informatie bevat, kostte volgens Moti zo’n 250.000 euro”, aldus het AD. De Rotterdamse raad en PvdA fractie kreeg dit rapport vertrouwelijk beschikbaar voor de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond.

Intussen kwam afgelopen woensdagavond het bericht dat de gemeente Amstelveen een symposium organiseert over behoud of verkoop van aandelen Eneco. Het doel van het symposium is om een dialoog te organiseren tussen de diverse stakeholders over voor- en nadelen van (gedeeltelijke) verkoop of behoud van aandelen in publieke handen. Wethouder Herbert Raat (VVD) kondigde de organisatie van het symposium eerder aan tijdens de aandeelhoudersvergadering van Eneco. Uiteraard krijgt ook wethouder Visser van Rotterdam een uitnodiging voor het symposium. Het symposium gaat in februari 2018 plaatsvinden op een markante plek in Rotterdam. Het wordt een bijeenkomst met een aantal (korte) presentaties over de overwegingen, die bij de behoud of verkoop van de aandelen een rol spelen. Amstelveen vraagt andere partijen, voor- en tegenstanders, om deel te nemen aan het symposium. De Centrale Ondernemingsraad van Eneco, CNV en FNV hebben al toegezegd mee te doen”. Tot zover het persbericht van de gemeente Amstelveen. Onze PvdA-fractie wil hier zeker bij zijn.

Wethouder Visser (D66, Rotterdam en trekker van de AHC) blijft trouwens herhalen dat “het klopt dat wij in het verleden ten aanzien van de governance te weinig hebben gedaan. Dat reken ik ook mij zelf aan” (bron Binnenlands Bestuur dd. 12,10). Eerder zei hij in de NRC: “We hebben het als aandeelhouders niet goed gedaan in het verleden. We hebben het allemaal laten gebeuren”. Er zijn volgens ons in het verleden wel eens wethouders voor mindere feiten opgestapt. Het gaat hier immers om falende bestuursverantwoordelijkheid in een onderneming die 2.5 tot 3 miljard moet gaan opbrengen.

Het debat in de Rotterdamse gemeenteraad was een farce. Er was sprake van een tweetal documenten die naar het oordeel van de PvdA en andere oppositiepartijen (GL, NIDA, SP, PvdD) van belang zouden kunnen zijn voor het debat. Het eerste document kwam aan het einde van de middag beschikbaar waarna het debat werd geschorst om het stuk te kunnen lezen. Daarna kwam een tweede vertrouwelijk document bij de PvdA in beeld die voor een nieuwe, bijna twee uur lange schorsing zorgde. Een verzoek van de oppositie minus VVD om het debat twee weken uit te stellen, werd geweigerd door de meerderheid. De oppositie minus VVD ging in een ordedebat fel van leer tegen de wethouder omdat hij huns inziens een aanfluiting maakte van zijn actieve informatieplicht. Die boosheid liep zo hoog op dat PvdA, Gl, SP, NIDA en PvdD weigerden actief aan het debat mee te doen. Een bijzondere gebeurtenis die hard bij het college, i.h.b. wethouder Visser binnenkwam. Die zal nu ongetwijfeld met een forse kater zitten want dit verhaal zal hem blijven achtervolgen. Ook in de regio. Na nauwelijks een uurtje was het ‘debat’ afgerond. Het is te verwachten dat over deze hele gang van zaken, in het bijzonder de wijze waarop wethouder Visser omging met zijn actieve informatieplicht, in de Rotterdamse politiek nog veel te doen zal zijn. Feit is ook dat dit debat zijn weerslag op de regio kan hebben. Ook in Lansingerland kunnen de door wethouder Visser als voorzitter van de AHC niet aan de Rotterdamse raad actief gepresenteerde stukken relevant zijn voor de besluitvorming. Wij weten niet of het dossier écht compleet is. Een voor onze fractie belangrijk punt van overweging bij ons lokale raadsdebat op 26.10. Wij zullen dus aan ons college vragen of het Lansingerlandse dossier echt compleet is en waarom de door de PvdA Rotterdam gemelde stukken ook hier niet bij het dossier zitten. Wordt vervolgd na overleg met onze Rotterdamse PvdA collega’s!

REGENBOOGVLAG OOK IN LANSINGERLAND OP COMING OUTDAY

Mede op ons initiatief en van harte ondersteund door wethouder Simon Fortuyn hesen wij afgelopen woensdag in alle vroegte voor de derde keer de Regenboogvlag bij het Gemeentehuis van Lansingerland. Vorig jaar werd ook de Regenboog-oversteek in de Berkelse Herenstraat onthuld, een initiatief van de GroenLinks fractie. De vlag werd dit jaar gehesen door Petra Verhoef en Simon Fortuyn. Simon zorgde voor koffie met een roze Tom Poes, een aloude stripheld die, zoals Fortuyn aangaf, symbool staat voor de genderneutraliteit.

Gerard Bovens vertelde de aanwezige vertegenwoordigers van GroenLinks, Leefbaar 3B, D66 en PvdA, waaronder ook Astrid Oosenbrug, dat het op 11 oktober 2017 precies 30 jaar geleden (11.10.1987) was dat een half miljoen mensen protesteerden tegen uitspraak Hooggerechtshof om een verbod op homoseksualiteit rechtmatig te verklaren. Dat werd een nationale actiedag in de VS en verspreidde zich over de hele wereld. “Het is de dag om stil te staan bij de sociale acceptatie van homoseksualiteit en ook dat het maken van verschillen vanwege seksuele gerichtheid absoluut niet kan. Mensen moeten zich zelf kunnen zijn”.

Ons land is internationaal koploper op de ranglijst van sociale acceptatie van homoseksualiteit. En komt dan ook wereldwijd uit de bus als de plek waar LHBTI’s zich het meest op hun gemak voelen. We zijn terecht trots op onze tolerantie en onze gelijke behandeling van homoseksuelen. Maar in dat succes schuilt ook een risico. Namelijk dat we onoplettend, en misschien zelfs een beetje onverschillig zouden kunnen worden. Dat moeten we voorkomen. Reden te meer om ook in Lansingerland aandacht te blijven vragen voor de positie van LHBTI’s in de eigen gemeente en om dus ook vanwege Coming Out Day de Regenboogvlag te hijsen.

Gerard ging ook in op het Regeerakkoord dat gisteren gepresenteerd is. Het Regeerakkoord zegt over emancipatie en LHBTI dat in Nederland iedereen gelijkwaardig is en dat je de vrijheid hebt om te houden van wie je wilt en om zichtbaar je zelf te kunnen zijn. Waar die vrijheid wordt beknot, er gediscrimineerd wordt of mensen niet veilig zijn, treedt de overheid actief op. Artikel 1 van de Grondwet wordt aangevuld waar het discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en een beperking betreft. Ook wordt de behandeling van het initiatiefvoorstel tot aanvulling van de Algemene Wet Gelijke Behandeling ter verduidelijking van de rechtspositie van transgender personen en intersekse personen voortgezet. Onnodige geslachtsregistratie wordt door de nieuwe regering beperkt.

Nederland staat niet stil als het om gelijke behandeling gaat. Gelijke behandeling is geen onderwerp op zich. Het valt samen met het algemeen belang waar wij als raadsleden en collegeleden van deze prachtige gemeente voor staan. Dat moeten wij ons elke dag realiseren. En ook dat het om mensen gaat, die recht hebben om in vrijheid en gerespecteerd zich zelf te kunnen zijn, aldus Gerard Bovens.

VUURWERKOVERLAST & VUURWERKVRIJE ZONES OOK IN 2017 IN LANSINGERLAND

Tijdens het debat over de gemeentebegroting 2017 in november 2016 kwam de fractie van GroenLinks met een motie om het beleid ten aanzien van vuurwerkvrije zones uit te werken. Een prima motie die een meerderheid van de raad kreeg. Alleen de fracties van Leefbaar 3B, VVD en Partij Neeleman stemden tegen. Wat op zich wonderlijk was want met name Leefbaar 3B en VVD zijn erg tegen overlast en zeer voor handhaven.

De PvdA-fractie vond het een goed idee om ook in Lansingerland vuurwerkvrije zones in te stellen. Het AD schetste eind 2016 de dilemma’s waar gemeenten voor staan. Vuurwerkvrije zones zijn voor politie en toezichthouders lastig te handhaven. Juist in de periode tussen oud & nieuw hebben zij het heel druk met andere prioriteiten. Wel gaven gemeenten (Leiden, Dordrecht, Den Haag, Tilburg) aan dat het instellen van deze zones vooral een preventieve werking heeft: “Wat in bijvoorbeeld Leiden, Dordrecht en Den Haag al onbedoeld zo werkt (geen gerichte handhaving, wel minder overlast) wordt in Tilburg officieel: we verbieden niet, we vragen het netjes. Met borden, is de bedoeling: ‘hier liever niet”. Burgemeester Van de Stad reageerde hierop toen als volgt: “De landelijke discussie in gemeenten gaat inderdaad de kant op die mij ook logisch lijkt. Zo heb ik het in ieder geval voor ogen: vrijwillige zones, alleen aangewezen op aanvraag met ‘objectieve’ reden (kwetsbare bewoners, dieren, gebouwen, etc.) en met duidelijke bebording, die de gemeente verzorgt in verband met de eenduidigheid.

Wij waren benieuwd hoe, na een eerste start in 2016 de aanpak er in december 2017 zal gaan uitzien. Burgemeester Van de Stad reageerde op onze vraag: “Het zal ook in 2017 gaan om vrijwillige zones (dus naar aanleiding van een verzoek om geen vuurwerk af te steken) en er moet een objectiveerbare reden zijn (zoals een kwetsbaar object zoals een monumentaal pand of een verzorgingstehuis). De concrete handhaving blijft een afweging binnen de totale set aan prioriteiten en de beschikbare capaciteit. Binnenkort start de gemeente een brede voorlichtingscampagne”.

THEMABIJEENKOMST ASD OVER INCLUSIEVE SAMENLEVING

Op maandagavond 9 oktober was ons fractielid Petra Verhoef bij de ASD bijeenkomst in Rehoboth over inclusie. Het VN verdrag voor gelijke rechten (zelfregie, meedoen, keuzevrijheid) van mensen met een beperking is een feit, maar nu is het een taak van Gemeente en een ieder in de samenleving om het te gaan implementeren. Scholen, woningbouwcorporaties, winkeliers, horecaondernemers, buren, iedereen! Jan Troost, zelf in een rolstoel vanwege een erfelijke botaandoening, was avondvoorzitter. Had nog wel wat ‘tips’ voor de onmogelijke lift in Gemeentehuis, gebrek aan parkeerplaats voor mensen met een beperking in centrum Berkel en vroeg zich af hoe binnenkort in station Lansingerland-Zoetermeer de toegankelijkheid wordt gewaarborgd. Ook bij parkeergarages altijd een probleem om de aangepaste bus te manoeuvreren of parkeren. Mensen met een beperking moeten meedenken bij de plannen, bij voorkeur mensen die voldoende ervaring hebben in pogingen om mee te doen. Lansingerland zou VN-verdrag ambassadeurs moeten hebben, kan iedereen zijn. Bij ieder raadsmemo zou standaard ‘toegankelijkheid en inclusie’ een criterium moeten zijn. En…achteraf toegankelijk maken is altijd duurder.

Twee bekenden op het thema inclusie leidden ieder een discussiegroep: Ruud Schoonebeek, HR manager van Koppert, waar men al jarenlang moeite doet voor in dienst nemen van mensen met beperking. En Marianne Dijkshoorn, die advies geeft over toegankelijkheid bij o.a. evenementen. Petra nam deel aan discussiegroep o.l.v. een blinde leraar uit Berkel en Rodenrijs, Chris. Paar simpele verzoeken van zijn kant: meer gebruik van braille op Gemeentepost en taxipas, en meer faciliteren door de Gemeente dat lotgenoten met beperking elkaar kunnen helpen met tips. Slotwoord was aan blinde “broeder Tuk” (zie terugnaardebossen.nl) die zei: als de implementatie te langzaam gaat, zet je de wethouder, de stratenmaker en de projectmanager gewoon in een rolstoel en organiseer je een obstakeltocht…geheid dat het dan sneller gaat! Goed plan!

Inclusie was de afgelopen jaren voor ons een heel belangrijk thema en zal ook prominent zijn in het nieuwe PvdA verkiezingsprogramma 2018-2022.dat medio november verschijnt.

800 EXTRA SOCIAAL BEREIKBARE HUURWONINGEN OP EEN GASLOOS & ENERGIENEUTRAAL WILDERSZIJDE

Op 5 oktober riep de provincie gemeenten en woningcorporaties in Zuid-Holland op om de woningbouw te versnellen, en wel binnen de steden en dorpen (‘bestaand stads- en dorpsgebied’). Er zijn genoeg woningbouwplannen om aan de extra vraag van circa 140.000 woningen tot aan 2025 te kunnen voldoen.

“Ten opzichte van 3 jaar geleden, toen de laatste woonvisies werden beoordeeld, ziet de provincie tegelijkertijd in vooral de niet-stedelijke regio’s een overcapaciteit aan bouwplannen. De provincie stuurt erop dat de woningbouw juist neerslaat in de stedelijke gebieden. Hier is de vraag naar woningen het grootst. De niet-stedelijke gebieden – waar veelal sprake is van vergrijzing en ontgroening –  kunnen volgens de provincie alleen bouwen voor de eigen behoefte, en niet om eventuele groei van de stedelijke gebieden op te vangen.

Gedeputeerde Bom-Lemstra: “Alle onderzoeken en trends laten zien dat de trek naar de Randstad doorzet en dat die neerslaat in de stedelijke gebieden. We sturen er dus op dat de extra woningen dáár terecht komen. De juiste woning op de juiste plek”. Van alle regio’s heeft de provincie alleen de woonvisie van Haaglanden en het bijbehorende woningbouwprogramma in zijn volledigheid aanvaard. Voor de Rotterdamse regio, waar Lansingerland toe behoort, is de woonvisie aanvaard, met uitzondering van de plannen voor 13.000 woningen na 2020. Het is onduidelijk hoe het aandeel sociale huurwoningen concreet wordt vertaald, en hierover gaat de provincie nog het gesprek voeren met de regio”, aldus de provincie.

 Deze actie is het gevolg van een debat dat mede op initiatief gevoerd werd door de PvdA fractie in Provinciale Staten naar aanleiding van de Rotterdamse plannen om 20.000 huizen te gaan slopen. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2017/02/23/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-20-24-februari-2017/ en https://lansingerland.pvda.nl/2017/03/09/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-maart-2017/ Begin dit jaar meldde wethouder Van Tatenhove nog doodleuk dat er in Lansingerland nog voldoende sociale huurwoningen worden gebouwd om aan de lokale vraag te voldoen. Daar is zij inmiddels minder stellig van overtuigd.

Op 26 oktober neemt de raad een besluit over het ‘Ambitiedocument over bouwen op Wilderszijde”. In dit ambitiedocument wordt niet over het concrete aantal sociaal bereikbare huurwoningen gesproken. Het gaat om een besluit om een krediet van € 1.300.000,- voor het doen van nadere onderzoeken en het nader uitwerken van de plannen voor Wilderszijde beschikbaar te stellen. Dat vinden wij prima. Het ontbreken daarin van concrete aantallen sociale huurwoningen niet. De PvdA-fractie zal daarom tijdens dit debat twee moties in dienen. De eerste motie waarin de ambitie wordt uitgesproken om van de ongeveer 2500 te bouwen woningen er 800 te bouwen als sociaal bereikbare huurwoning waardoor het percentage sociaal bereikbare huurwoningen in Lansingerland op het toch al lage 20% zal blijven en de tweede om, in overeenstemming met het nieuwe Regeerakkoord alle te bouwen woningen gasloos en energieneutraal te gaan bouwen.

Het Regeerakkoord zegt: “Aan het eind van de kabinetsperiode zullen nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen in de regel niet meer op gas verwarmd worden. Stapsgewijs zal ook de markt voor verduurzaming van de bestaande woningvoorraad op gang gebracht worden”(pgn. 39) en “De aansluitplicht van gas wordt vervangen door een warmterecht, waarmee eindgebruikers aanspraak kunnen maken op een aansluiting op een (verzwaard) elektriciteitsnet of een warmtenet. In lijn hiermee worden de energieprestatie-eisen voor nieuwbouw verder aangescherpt en zal in nieuwbouwwijken niet meer standaard een gasnet worden aangelegd (idem).

Het ambitiedocument Wilderszijde zegt hierover op pgn. 25 dat de beschreven trends en ontwikkelingen op korte termijn de volgende kansen voor Wilderszijde bieden: ‘Gasloos als norm, waar bij de afweging moet worden gemaakt welk alternatief in de wijk moet komen en energieneutraal op woningniveau is voor grondgebonden norm aan het worden. Energie neutraliteit op wijkniveau is in ontwikkeling’. Deze ‘kansen’ moeten voor de PvdA fractie ‘opdrachten’ worden!

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde periode in 2016? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/10/13/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-10-14-oktober-2016/ Het was toen de week waarin de PvdA de themabijeenkomst “Vanzelfsprekend samen” organiseerde, de ASD een symposion over clientondersteuning in het maatschappelijke domein hield en de Regenboogoversteek in de Berkelse Herenstraat op Coming Out Day officieel werd geopend. Ee opvallende overeenkomst met de gebeurtenissen in de afgelopen week.

Volgende week is het herfstvakantie. Er is dan ook geen weekverslag. Weekverslag 32 verschijnt dus op vrijdag 27 oktober. Dan een verslag van onze belevenissen in de raadscommissie die de behandeling van de gemeentebegroting 2018-2021 en de Najaarsnota 2017 op de agenda heeft staan. Die week is er ook de maandelijkse raadsvergadering met op de agenda de verkoop van het Eneco aandelenpakket en de    Wilderszijde.

Het citaat van deze week. “14 koplopergemeenten geven impuls aan cliëntondersteuning in hun regio” kopt Movisie deze week. Het citaat: Gemeenten hebben de plicht om inwoners hulp te bieden bij toegang tot zorg en ondersteuning. Inwoners kunnen hiervoor terecht bij onafhankelijke cliëntondersteuners. In de praktijk is dat nog niet overal even goed geregeld. 14 gemeenten die -vaak samen met hun inwoners- vernieuwend bezig zijn met cliëntondersteuning, gaan daarom het komend jaar gemeenten in hun regio informeren en inspireren.

Het project Koplopers Cliëntondersteuning moet bijdragen aan een betere bekendheid en invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning. De 14 koplopergemeenten gaan een impuls geven aan de versterking van cliëntondersteuning in hun regio door hun visie en aanpak te verspreiden, praktijkverhalen op te tekenen en succesfactoren te benoemen. Koplopergemeenten zijn: Midden-Groningen (Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde), Meppel, Almelo, Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, Almere, Amersfoort, Stichtse Vecht, Woerden, Amsterdam, Zaanstad, Den Haag, Deurne, Helmond en Maastricht.

Het hele verhaal is te vinden op: https://www.movisie.nl/artikel/14-koplopergemeenten-geven-impuls-aan-clientondersteuning-hun-regio?utm_medium=email&utm_campaign=Movisie+Mail+031017&utm_content=Movisie+Mail+031017&utm_source=Movisie+Mail+031017 en is het lezen door al diegenen die vinden dat het in Lansingerland goed geregeld is, meer dan dik waard! Misschien eens in Den Haag informeren?

Tot over 14 dagen!

Fractie PvdA Lansingerland, 13 oktober 2017