17 augustus 2015

PVDA ZOMERBERICHT NUMMER 4

Nieuws genoeg, ook midden in de vakantieperiode, vanaf het politieke front in Lansingerland. Dus daarom opnieuw dit PvdA Zomerbericht nummer 4. Het debat over de inpassing van de A13/A16 blijft zeer actueel mede dankzij VPRO Zomergast Adriaan Geuze, een beroemde landschapsarchitect die zich grote zorgen maakt over de ruimtelijke vormgeving van Nederland. Het college reageerde op de schriftelijke vragen van Sam de Groot over manier waarop het college het besluit tot ontruiming van caravanstallingen handhaaft. Het verdwijnen van ZoRo-bushalte Wildersekade/Bonfut blijft onze aandacht vragen.

Skatebaan AMG Schmidtpark

Skatebaan AMG Schmidtpark

WAT ZOU ADRIAAN GEUZE VAN DE BESLUITVORMING A13/A16 VINDEN?

Afgelopen zondagavond 16 augustus was de vermaarde landschapsarchitect Adriaan Geuze Zomergast bij de VPRO. Hij uitte felle kritiek op de manier waarop momenteel handen en voeten gegeven wordt aan de ruimtelijke vormgeving van Nederland. Geuze roemde de Deltawerken, Hollands trots en misschien wel “het laatste monument” van de oude traditie van ingenieurs van Rijkswaterstaat, die culmineerde in de Wederopbouw. Sindsdien leunt Nederland, volgens Geuze, op “de procedure”, bepaald en gecontroleerd door juristen en managers: dat heet ruimtelijke ordening. Om de huidige “grote opgaven” – het voedselvraagstuk, infrastructuur, klimaat, schone energie – het hoofd te kunnen bieden, hebben we die oude tradities weer nodig. Hij koppelde de zijn afgrijzen over deze “provocatie van het Nederlandse landschap” met zijn uitspraken over nieuwe procedures. Die worden goed gevolgd in Nederland, maar het resultaat is totaal onwenselijk door gebrek aan planning.

Meer hierover in: http://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/17/zomergast-adriaan-geuze-gemist-vijf-hoogtepunten-van-de-uitzending/

Wanneer je de uitspraken van Adriaan Geuze los laat op het besluitvormingsproces met betrekking tot de A13/A16 en de wijze van denken die de basis vormt voor deze besluitvorming dan zie je opvallende paralellen. De nieuwe A13/A16 loopt door een intensief bewoond gebied met veel landschappelijke waarden. Voor een deel oud land zoals het gebied rond de Rotte en de polders langs de Doenkade. Voor een ander deel gaat het om een gebied met belangrijke natuurwaarden. Denk maar aan de Vlinderstrik, het Triangel park en het Lage Bergse Bos. Een compact gebied waarin wonen, werken, mobiliteit, recreatie en natuur stevig met elkaar in concurrentie zijn. Een gebied ook dat schreeuwt om een zorgvuldige ruimtelijke ordening die gebaseerd is op liefde voor het gebied, een integrale visie op samenhang tussen de verschillende gebruiksvormen en, bovenal, vakmanschap en historisch besef over hoe je in de praktijk aan zoveel conflicterende belangen vorm en perspectief kunt bieden.

Bij de besluitvorming over de A13/A16 gaat het in de bestuurlijke praktijk inderdaad om procedures en voldoen aan wettelijke eisen. Een bloedeloze aanpak. Wordt aan de regels voldaan dan is er volgens de degenen die de besluiten nemen (minister I&M, Metropoolregio, BAG) niets aan de hand. Gesproken wordt over wettelijke eisen en bovenwettelijke inpassingsmaatregelen. Dat zegt al genoeg. Het verzet van de raad van Lansingerland en van de PvdA en GroenLinks in Rotterdam spitst zich toe op het gebrek aan liefde voor de traditie van het gebied, het gebrek aan vakmanschap om handen en voeten aan de ruimtelijke ordening te geven en zo het land ook voor de toekomst van waarde te laten zijn voor degenen die er wonen, werken of zo maar met de auto of fiets te passeren.

De roep om meer rijksgeld voor een zorgvuldige inpassing van de A13/A16 moet daarom zeer serieus genomen worden. Adriaan Geuze stelde terecht dat alleen maar denken in termen van procedures en regelgeving de democratie geen recht doet. Gevoel voor traditie, inhoud en beleving van het gebied zijn waarden die daar wel recht aan doen. Die kans moeten wij nu grijpen.

Donderdagavond 27 augustus komen op initiatief van Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk (waarschijnlijk) de fracties van de raden van Rotterdam en Lansingerland bijeen om te praten over de stand van zaken en over opties om toch meer geld voor inpassing bij het Rijk te vragen. In PvdA Zomerbericht 3 berichtten wij al hoe wij hier in zitten. Kortom, het wordt spannend, de komende weken!

IMG_9846

HANDHAVING CARAVANSTALLINGEN NIET HELDER

Sam de Groot stelde een paar weken geleden schriftelijke vragen aan het college over de op het oog willekeurige wijze waarop het college van plan is om een einde te maken aan het bestaan van de caravanstallingen die sinds jaar en dag tegen de provinciale en lokale regelgeving in toch hun deuren bleven open houden. De vragen van sam de Groot en de reactie van het college zijn hier te lezen: 50721 Beantwoording raadsvragen PvdA betr. caravanstallingen in agrarisch gebied

Sam de Groot vindt de reactie van het college onbevredigend en niet erg helder: “Op 18 juni 2015 heeft de PvdA raadsvragen ingediend over caravan stallingen in agrarisch gebied. Als toelichting met als toelichting op de vragen: “Er is sprake is van vier caravan stallingen die binnen het Berkelse Noordpolder gebied vallen, een gebied dat door de provincie aangewezen is als agrarisch. Deze bestemming is ook zo overgenomen in de geactualiseerde bestemmingsplannen. De meeste bedrijven (stallingen) zijn al decennia lang actief terwijl de bestemming ook gedurende deze periode agrarisch was. De gemeente heeft dat toegestaan maar is na vaststelling van de laatste bestemmingsplannen overgegaan tot handhaving, hetgeen in principe betekent dat alle activiteiten anders dan agrarisch gestaakt moeten worden. Een aantal bedrijven heeft actie ondernomen op verschillende manieren via de gemeente of via de rechter. Los van gelijk of ongelijk, goed of slecht dreigt er nu wel een rare situatie te ontstaan waarbij één van de bedrijven (van de familie Van der Ploeg) per 1 september 2015 moet sluiten en de overige bedrijven (nog) niet. Het college heeft de raadsvragen beantwoord maar deze antwoorden roepen bij de PvdA fractie nog veel vragen op met betrekking tot de handhaving. Daarom willen wij dit aan de orde stellen in de raadscommissie Ruimte van 25 augustus”. Het punt is inmiddels op de agenda van de Raadscommissie Ruimte geplaatst.

IMG_9833

GEDOE OVER OPHEFFEN HALTE ZORO-BUS GAAT VOORT

De tijdelijke halte bij de Wildersekade/Bonfut is recent opgeheven en vervangen door een definitieve bij het Kogelwieckplantsoen. Maar is dit eigenlijk wel een goed idee? Hieronder een zevental overwegingen en vragen op een rijtje.

  1. Argument van gemeente, Metropoolregio en RET om de tijdelijke halte bij de Bonfut/Wildersekade definitief op te heffen is dat de definitieve halte in het Kogelwieckplantsoen nu bereikbaar is omdat de toegang via het AMG Schmidtpark nu gereed is. Dit is een in het verleden, voor de start van de buslijn in december 2012 genomen besluit.
  2. Tweede overweging is dat er bij de Bonfut gemiddeld maar 22 personen per dag instappen. Let wel, gemiddeld. Ook de zaterdagen en zondag worden meegerekend. Tijdens daluren zal het aantal instappers beperkt zijn, maar hoe zien de cijfers er tijdens de spits uit?
  3. De afstand tussen station Rodenrijs en de eerstvolgende halte Kogelwieckplantsoen is nu bijna 1.5 km. Dat is zelfs voor HOV vervoer aan de zeer hoge kant. De volgende halte Boterdorpseweg ligt 500 meter verder. De volgende haltes in de bebouwde kom van Lansingerland telkens op zo’n 750 meter (Offenbachplantsoen en Anthuriumweg).
  4. Hoeveel instappers zouden de ZoRo-bus haltes Groendalseweg en Radonstraat gemiddeld hebben?
  5. De toegang naar de halte Kogelwieckplantsoen is nauwelijks verlicht. Alleen de halte zelf kent verlichting. Erg onveilig tijdens de avonden en de donkere dagen in de wintertijd. Dat geldt natuurlijk ook voor de Landscheiding in zijn geheel.
  6. Wat gaat de PvdA verder doen? Waarschijnlijk in de tweede helft van augustus vervolgvragen stellen over de onderwerpen hierboven en dan zo nodig agenderen in de raadscommissie Ruimte van oktober.
  7. Tot slot: Dit college heeft de mond vol van burgerparticipatie en wijkgericht werken. Waarom zijn de bewoners van de wijken in de Rodenrijsezoom en de scholen op Wilderszijde hierover niet gehoord? Waarom geen brede evaluatie na 2.5 jaar succesvolle ZoRo-buslijn? Waarom geen gerichte actie van collegezijde? De PvdA fractie begrijpt hier niets van.

IMG_9870

ZONNEPANELEN VERPLICHT BIJ UTRECHTSE NIEUWBOUW

Inspirerende informatie voor de Raad van Lansingerland die nog wel wat aansporing kan gebruiken: http://www.duurzaamgebouwd.nl/duurzame-energie/20150804-zonnepanelen-verplicht-bij-utrechtse-nieuwbouw

IMG_9865

GEBIEDSONTWIKKELING & DUURZAAMHEID

Het college publiceerde pas geleden een interessante notitie over haar plannen rond het thema “gebiedsontwikkeling en duurzaamheid”.  Zie: Gebiedsontwikkeling en duurzaamheid In de notitie worden de mogelijkheden voor meer duurzaamheid aangegeven als het gaat om bouwen, wonen, groen en onderhoud & beheer van buitenruimten. Bovendien geeft de notitie een aardig beeld van wat er nog gebouwd moet gaan worden. Los van het project Wilderszijde dat uit de exploitatie is genomen gaat het nog om zo’n 2400 woningen waarvan de meesten (1400) nog in de Berkelse Westpolder moeten worden gebouwd. Per project wordt uitvoerig beschreven wat de kansen zijn om de duurzaamheid te versterken. Wat echter opvalt, is dat deze kansen kwantitatief relatief beperkt zijn wanneer het gaat om het bouwen van nieuwe woningen. Wat ook opvalt, is hoe ambitieus het college aan de slag wil gaan. Die ambitie staat haaks op die van de raad als het gaat om het doen van een haalbaarheidsonderzoek naar het plaatsen van zonnepanelen op alle woningen van onze woningcorporatie. Zie ons weekverslag 24 van 10 juli 2015 op www.lansingerland.pvda.nl