WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 1 T/M 7 JUNI 2019

9 juni 2019

Dit is weekverslag nummer 516 van de PvdA fractie in Lansingerland. Naast de fractievergadering op maandag waren er beeldvormende presentaties op donderdag. Onze fractie was goed vertegenwoordigd. Het ging over dienstverlening door onze gemeente en hoe dat in de praktijk uitpakt. Daarnaast werd de Jaarrapportage Sociaal Domein toegelicht door de ambtenaren. We ontvingen vorige week al de Jaarstukken 2018, waarover we in ons weekbericht alvast onze eerste indrukken geven.

Klaprozen zijn overal

PVDA STEVIG OP DE WEG TERUG

‘PvdA naar beste positie in 6 jaar’ berichtte opiniepeiler Maurice de Hond op zondag 2 juni. De PvdA stijgt in zijn wekelijkse Tweede Kamerpeiling naar 18 zetels (12%), 9 meer dan nu het geval is. Er is kennelijk meer aan de hand dan alleen het ‘Frans Timmermans effect’ van de Europese verkiezingen toen de PvdA 18% van de stemmen haalde. Ook de VVD blijft groeien maar het CDA nog niet. Kiezers gaan steeds meer stemmen op de traditionele middenpartijen PvdA, CDA en VVD. Stemmers op links geven voorkeur aan de PvdA als linker-midden partij, kiezers op rechts aan de VVD als rechter-middenpartij. Voor het CDA, mits deze partij opschuift vanuit de rechter-middenflank, is de positie van een stevige centrum-middenpartij weggelegd. Zoals zij zelf zeggen: het ‘radicale midden’. Ook de positie van de ChristenUnie aan de linker-middenzijde wordt sterker.

Deze ontwikkeling brengt een krimp van rechts en links-radicale partijen als Forum voor Democratie, PVV en SP met zich. Ook D66, GroenLinks en 50PLUS merken de gevolgen van het opschuiven naar het midden. Kennelijk zien de kiezers dat hun stem op de daadkracht en doeltreffendheid van de traditionele middenpartijen meer resultaat oplevert dan het blijven uitbrengen van een proteststem. Het vertrouwen dat middenpartijen werkelijk iets met hun stem doen is groeiende. Belangrijke test wordt dit jaar de uitkomst van de debatten over de toekomst van de AOW & pensioenen, betaalbaar wonen, de fiscale aanpak van multinationals en de gevolgen van het klimaatdebat voor de mensen met midden en lage inkomens. Zie: https://tpo.nl/2019/06/02/de-hond-pvda-naar-beste-positie-in-6-jaar/

Bijenidylle Offenbachplantsoen

 ZONNIGE TIJDEN VOOR GEMEENTE, NU DE INWONERS MET LAAG INKOMEN NOG

Er breken voor de gemeente Lansingerland financieel zonnige tijden aan. Dit is onze conclusie van de onlangs verschenen jaarrekening 2018. Er is een voordelig resultaat geboekt van 5.4 miljoen euro. Dit bedrag wordt voor het grootste deel toegevoegd aan de algemene reserve die met meer dan 100 miljoen euro in kas goed gevuld is om alle risico’s op te vangen. De weerstandsratio, het kengetal dat de verhouding laat zien tussen de aanwezige risico’s van vooral ons grondbedrijf en onze financiële reserves, is gestegen naar maar liefst 2.7. Vorig jaar werd voor het jaar 2021 nog een ratio van 1.9 voorzien. De provincie Zuid-Holland beschouwt een weerstandsratio van 2.0 als uitstekend.

Ook de netto schuldenlast daalde in 2018 met 55 miljoen euro spectaculair, een daling die zich ook in 2019 zal voortzetten. De netto schuldquote komt eind 2018 uit op 105, dit is heel dichtbij de gewenste quote van 100. Het door een meerderheid van de raad in 2017 genomen besluit om de opbrengsten van de verkoop van Eneco-aandelen te gebruiken om de schuldenlast te verminderen is dan ook achterhaald. De PvdA ziet hiervoor betere bestemmingen.

Het college vindt dat er de komende jaren ruimte is voor nieuw financieel beleid. Zij wil hier binnenkort bij de presentatie van de Kaderbrief 2019 op terugkomen. Zo op het oog moet wat de PvdA betreft een bedrag van 2-3 miljoen structureel mogelijk zijn.

Nog meer bloemenpracht in de bijenidylle

De jaarrekening laat ook positieve cijfers zien als het gaat om het sociale domein. Het aantal huishoudens dat geen enkele vorm van (maatwerk)ondersteuning nodig heeft, ligt in Lansingerland op 87% tegen 80% gemiddeld in Nederland. Het aantal kinderen dat jeugdhulp behoeft, behoort met 8.9% tot de laagste in Nederland. Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is met 2.5% ruim de helft lager dan het landelijke gemiddelde van 5.4%. Ondanks het groeiende aantal inwoners daalde het aantal uitkeringen in 2018 van 656 op 1 januari naar 594 op 31 december 2018. Wel werd ongeveer 1 miljoen meer uitgegeven aan specialistische jeugdzorg dan begroot, een landelijk inmiddels erkend probleem. Goed dat er in 2018 vier mensen met een beperking en/of grote afstand in het kader van de Participatiewet bij de gemeente zijn komen werken. Dit aantal smaakt naar veel meer, zeker als dit de vorm van een basisbaan gaat krijgen.

De gemeentelijke lasten zijn inmiddels lager dan in Pijnacker-Nootdorp en komen overeen met de lasten in Zuidplas. Zoetermeer en Rotterdam zijn op jaarbasis goedkoper (60 respectievelijk 77 euro). Onze gemeentelijke lasten zijn met 9.59% fors gedaald.

Ook het grondbedrijf ontwikkelt zich goed. Het totale tekort is in 2018 met 18 miljoen euro teruggelopen. Er resteert nu nog een tekort van 23 miljoen, een bedrag dat de komende jaren zeker kleiner zal worden. Heel zorgelijk en eigenlijk niet te bevatten is het lage aantal in 2018 opgeleverde woningen. Dit waren er maar 191 terwijl er voor 2018 zo’n 350 opgeleverde woningen gepland waren. In 2017 en 2018 vond onze fractie al dat dit laatste aantal volstrekt onder de maat was. Bij motie stelden wij in 2017 voor om 1000 nieuwe woningen per jaar te gaan bouwen. Deze motie haalde het niet. Het college ging toen nog uit van 725 nieuwe woningen in 2019 en 850 in 2020. Voor de komende jaren hoopt het college uit te komen op 400-500 opgeleverde huizen per jaar. Er moeten dan nog zo’n 5000 huizen gebouwd worden op de bestaande locaties, Wilderszijde en nieuwe locaties zoals bij station Bleizo en in Bleiswijk. Kortom, dit gaat nog vele jaren duren. Een opsteker is dat het met de verkoop van bedrijventerreinen heel voorspoedig gaat.

Onze conclusie is dat Lansingerland als gemeente financieel nu stevig boven Jan is. Dat moet nu ook sociaal worden doorgetrokken. Er is voldoende structurele en incidentele (Eneco-gelden) financiële ruimte om ook stevig te gaan investeren ten behoeve van mensen die het niet al te breed hebben. Denk maar aan lagere grondprijzen voor sociale huurwoningen, meer geld voor schuldhulpverlening en voor armoedebestrijding, gratis OV voor ouderen met een laag inkomen, voor onderwijshuisvesting en voor betaalbare duurzaamheid. Wat ook voor de hand ligt: stevige impulsen voor onze OV- en weginfrastructuur en voor vrijwilligersorganisaties die vitaal zijn voor het sociale domein. Bij de commissievergadering AB kunnen we horen hoe de andere fracties zit zien.

Bijenhotel

 KORT NIEUWS

Wilderszijde wordt versnellingslocatie:

De Provincie Zuid-Holland heeft een woondeal gesloten met het ministerie van BZK en de verschillende gemeenten. Inzet is versnellen van woningbouw, verbeteren van de leefbaarheid en inzet op flexwonen. Er komen 6 locaties bij waar nieuwbouw versneld van de grond moet komen. Bepaalde projecten mogen onder de Crisis- en Herstelwet tijdelijk afwijken van bepaalde normen om tijdswinst te boeken. Wilderszijde in Lansingerland is geselecteerd als zo’n versnellingslocatie. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra noemt de deal een mooi vervolg op het Actieplan Wonen dat de provincie in het najaar van 2018 lanceerde. “Mooi dat nu zoveel partijen hun handtekening zetten. Het is weer een stap dichterbij voldoende woningen voor alle inwoners van Zuid-Holland, flexwoningen voor mensen die snel en met spoed een dak boven hun hoofd nodig hebben en goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Laten we daar nu samen snel werk van gaan maken.”Lees het hele bericht en doorklikmogelijkheid naar meer informatie op: https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/juni-2019/provincie-rijk/?reload=true

 Berkel Noordpolder

 Bovengemiddeld aantal opleveringsgebreken in Lansingerland:

De Vereniging Eigen Huis onderzocht het aantal opleveringsgebreken in 2018 op basis van bijna 14.000 opleveringskeuringen in 170 gemeenten. In elk van deze gemeenten zijn in 2018 tenminste 25 nieuwbouwwoningen gekeurd door Vereniging Eigen Huis. Het aantal opleveringsgebreken bij de nieuwbouw in Lansingerland lag boven het landelijke gemiddelde, namelijk 25 ten opzichte van het gemiddelde van 21. Wel een aandachtspuntje bij de versnellingsacties in de woningbouw dusZie: https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/

Tot slot: In de komende week zijn er bij commissie Ruimte een aantal belangrijke agendapunten, waaronder de Woonvisie 2015-2020, verduurzaming van de openbare ruimte en de vertraagde bouw van geluidsschermen HSL. Op onze (simpele) vragen over dat laatste punt kregen we nog geen antwoord van het college. Bij commissie AB staan de Jaarstukken 2018, Grondexploitaties en visie op dienstverlening op de agenda. De gemeenteraad op donderdag is geheel gewijd aan de Gemeenschappelijke Regelingen. Heb een goede week!

 Gemaal Noordpolder

Groenzoom

 Groenzoom (boven en onder)

 Donderdag werd 75 jaar sinds D-Day herdacht

 Voorzichtig rijden altijd wel goed