WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 12 T/M 18 JAN 2019

20 januari 2019

Dit is weekverslag nummer 497 van de PvdA fractie in Lansingerland. Het was een goed gevulde commissieweek. We leggen verslag van een bespreekstuk over RTHA en geven een update over het Bergse Bos waar de aanleg van A16 stevig in voorbereiding is. En we kunnen het heugelijke nieuws melden dat de regenboogoversteek in centrum Berkel terugkomt. In maart zal deze feestelijk geopend worden, samen met het Carillon.

 

Mooi winters plaatje in Bergse bos

HOE ZIET LANSINGERLAND ER IN 2030 UIT?

Begin februari verschijnt het 500ste weekbericht van de PvdA-fractie in Lansingerland. Sinds de start van deze gemeente in januari 2007 werd er geen enkele week overgeslagen. In alle weken waarin de gemeenteraad actief was, verscheen het weekbericht op de website lansingerland.pvda.nl. Het PvdA Lansingerland weekbericht is inmiddels landelijk uniek en is tijdens de afgelopen 12 jaar een veel gelezen instituut geworden. Een belangrijke nieuwsbron voor PvdA leden, inwoners, lokale en regionale media en maatschappelijke organisaties die geïnteresseerd zijn in het politieke wel en wee in Lansingerland. Op maandagavond 4 februari wordt hier feestelijk bij stil gestaan, tegelijk met de jaarlijkse PvdA-nieuwjaarsreceptie.

Burgemeester Pieter van de Stadt is bereid gevonden om dan een blik vooruit te werpen. Hij spreekt dan over de vraag “Hoe ziet Lansingerland er in 2030 uit wanneer het 1000ste weekbericht verschijnt?” Ook fractievoorzitter Petra Verhoef zal haar visie hierop geven. Iedereen, dus ook niet PvdA leden, is van harte welkom op maandag 4 februari 2019 vanaf 20 uur in partycentrum ’t Manneke, Leeweg 33, 2651 CL Berkel & Rodenrijs!

 

 Kop van de Bosweg waar de A16 straks het bos ingaat

BERGSE BOS STEVIG OP DE SCHOP

Begin februari start de aanleg van de A16 Rotterdam dwars door het Bergse Bos. De voorbereidingen langs de Bergweg-Zuid en de Bosweg zijn al in volle gang. De oude manege Hillegersberg moet plaats gaan maken voor de nieuwe weg. De bouw van de nieuwe manege Hillegersberg is nu al in volle gang. Om de weg te kunnen aanleggen moeten 18.7 hectaren bomen worden omgehakt. De A16 Rotterdam loopt vanaf de Bergweg-Zuid ter hoogte van de Bosweg van tot aan de Rotte nabij de Vaandragerdreef door een verdiept aangelegde landtunnel en vervolgens door een aquaduct richting het Ommoordseveld en het verkeersknooppunt Terbregseplein. De weg moet in 2024 klaar zijn. Tijdens de aanleg blijft het bos toegankelijk. Er komen hier en daar uitzichtpunten vanwaar je een blik kunt werpen op de bouw.

Wanneer de landtunnel klaar is, wordt het gebied op en langs de tunnel opnieuw landschappelijk ingericht. Ook de rest van het Bergse Bos gaat ingrijpend op de schop. In opdracht van het Recreatieschap Rottemeren gaat beheerder Staatbosbeheer stevig aan de slag. Er is een budget van 2.5 miljoen euro beschikbaar om achterstallig onderhoud in te lopen en een stevige vernieuwingsslag te maken. Ook in het Bergse Bos is er sprake van essentaksterfte. Ongeveer 5500 bomen moeten vervangen worden.

Het Bergse Bos is inmiddels zo’n 50 jaar oud. Op pad in het bos ontmoette het PvdA Weekbericht een inwoner van Bergschenhoek die in de jaren dertig van de vorige eeuw geboren was aan de Bergweg-Zuid en die nog op het boerenland had gewerkt waarop nu het Bergse Bos staat. Het polderland van Hendrik Chabot die woonde aan de oever van de Rotte vlakbij de plek van het aanstaande aquaduct. In één mensenleven verandert het landschap tussen Rotte en Bergweg-Zuid zeer ingrijpend. De molenstompen blijven gelukkig gespaard.

De aanleg van de A16 Rotterdam heeft de politiek in Rotterdam & Lansingerland vele jaren bezig gehouden. De weg moest “niet te horen, te zien en te ruiken” zijn. Daar zijn wij, zeker op Lansingerlands grondgebied, redelijk goed in geslaagd. Veel van het 100 miljoen bedragende door de regio beschikbaar gestelde extra budget kwam op Lansingerlands grondgebied terecht. De weg duikt vlak na het nieuwe verkeersplein bij de Ankie Verbeek-Ohrlaan onder de grond en komt pas over de Rotte in Ommoord weer boven water. Bovendien wordt er stevig geïnvesteerd in de omgeving van de weg: recreaduct, fietspaden, nieuwe ontsluitingswegen, veel nieuw groen.

Zorgen zijn er wel over de toekomstige belasting van het bestaande wegennet. Wat gaat de A16 Rotterdam betekenen voor de verkeersdrukte op de N209 die aan gaat sluiten op de nieuwe autosnelweg? De N209 wordt een snelle verbinding vanaf de A12, Zoetermeer en Alphen a/d Rijn richting het zuiden. De verkeersveiligheid is er nu al fors onder de maat. Een belangrijk punt van aandacht, ook bij de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart. Wij zullen er veel aandacht voor gaan vragen. Net als voor de overlast die de aanleg van de weg ongetwijfeld met zich gaat brengen.

De actuele ontwikkelingen rond en de geschiedenis van de A16 Rotterdam zijn te vinden op: https://www.a16rotterdam.nl/default.aspx Heel aardig is de tracékaart die een compleet beeld geeft van de huidige en komende situatie: https://www.a16rotterdam.nl/tracekaart/default.aspx

Nieuwe manege in het Bergse bos in aanbouw

RTHA TER BESPREKING BIJ COMMISSIE RUIMTE

Op dinsdag 15 januari stond een hele reeks documenten over RTHA ter bespreking (niet ter besluitvorming) op de agenda van commissie Ruimte. Onze woordvoerder Sam constateerde terecht dat deze documenten weinig nieuws melden. We misten de documenten-set over het milieu-effect rapport (MER) en de aanvraag voor nieuw Luchthavenbesluit: https://www.rotterdamthehagueairport.nl/buren-en-omgeving/luchthavenbesluit/luchthavenbesluit-leeswijzer/

Die vormen immers de start van het hele vervolgverhaal sinds 2014. Wat is er nu eigenlijk gebeurd in de afgelopen 5 jaar? Niks, constateerde Sam. Er is nauwelijks visie of beleid vanuit onze gemeente en de regio ten aanzien van de luchthaven. Onderzoeken naar uitplaatsing van het helikopterverkeer zijn op niets uitgelopen. De ombudsman kwam er niet. De luchthaven wil nog steeds uitbreiden, maar vanuit de omringende gemeenten (inclusief Lansingerland) is daar geen draagvlak voor.

RTHA heeft in 2014 een aanvraag ingediend voor een nieuw Luchthavenbesluit op basis van de nieuwe Luchtvaartwet. Tot nu toe is hun exploitatievergunning gebaseerd op een Omzettingsregeling uit 2013. De aanvraag hangt nog steeds. De bal ligt bij de minister, die pas een besluit wil nemen na inwerkingtreding van de nieuwe Luchtvaartwet en de herindeling van het Luchtruim. Dit kan nog wel een paar jaar gaan duren gezien de revolutionaire ontwikkelingen waarvoor de luchtvaart momenteel staat (klimaat, techniek, innovatie, duurzaamheid, maatschappelijk draagvlak).

Wat er waarschijnlijk concreet gaat gebeuren is dat RTHA bij het ministerie gaat vragen om de geluidsemmer te splitsen in maatschappelijk verkeer en commercieel verkeer. Er zijn door RHTA rapporten naar voren gebracht waarmee zij willen aantonen dat het voor de regio van economisch belang is dat de luchthaven kan groeien, maar er is ook contra-expertise die aantoont dat er geen regionaal belang is.

Sam vroeg zich af in wiens belang en met wel doel RTHA om uitbreiding van capaciteit vraagt. En of de wens van RTHA niet in conflict kan komen met de bouw van nieuwe woningen op Wilderszijde en Park Zestienhoven. In hoeverre is het wenselijk om het medische en politie spoedverkeer, wat geluidsruimte betreft, te scheiden van de geluidsruimte voor het commerciële verkeer waardoor extra capaciteit beschikbaar komt voor het commerciële verkeer? Wat zijn de consequenties voor extra overlast? Staan er extra compenserende maatregelen tegenover, is er banengroei te verwachten? En wat gaat het college nu concreet doen als het voorstel van splitsen van geluidsemmers op tafel komt? Dat is immers een bevoegdheid van de minister. Zijn er scenario’s voorhanden? En hoe gaat men de communicatie en klachtenafhandeling beter managen? Zou het toch niet nuttig zijn om een klachtencoördinator / omgevingsmanager in te stellen?

Wethouder Fortuyn gaf aan dat er scenario’s worden doordacht en dat er geen nadelige effecten zullen zijn voor Wilderszijde. De omgevingsmanager is nog niet helemaal van de baan. Er lopen nog gesprekken met de DCMR.

Wat de PvdA Lansingerland betreft moet de regio met elkaar in gesprek. Feit blijft dat de vraag naar internationaal vervoer de komende jaren zal blijven stijgen. En zolang dat niet via rails gaat, dan gaat het via de lucht. Het eigenlijke debat moet erover gaan hoe we dit voor elkaar gaan krijgen zonder enorme schade aan het klimaat. Kleine stappen vooruit, perfecte samenwerking en realistische doelstellingen gaan zeker helpen. We zitten nu in een overgangstijd die vraagt om tijdelijke oplossingen die niet conflicteren met wat we op langere termijn willen gaan realiseren. Een ander type debat is dus nodig.

 

Paard bij manege Bergse bos

Tot slot: De komende week zijn er geen vergaderingen van raad of commissies. We werken vrolijk toe naar 4 februari, de jaarlijkse PvdA-nieuwjaarsreceptie én de viering van het 500ste weekverslag. Heb een goede week!

 

Nog meer Bergse bos

Molenstomp blijft gelukkig gespaard

 

 Het Bergse bos telt veel van dit soort bruggetjes