WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 13 T/M 19 APRIL 2019

21 april 2019

Dit is weekverslag nummer 510 van de PvdA fractie in Lansingerland. De Raadsvergadering op donderdag ging onder andere over wel of niet ophangen van de Nederlandse vlag in de raadszaal en over de vraag of een Foodtruckfestival of andere evenementen geweerd kunnen worden op Koningsdag. Het extra vragenrondje over het Berkels cultuurhuis op woensdag leverde geen nieuwe inzichten op voor onze fractie. De projectontwikkelaar wil aan de slag, dus haast vanuit college om de raad voor de zomer er een klap op te laten geven. Gaat dat lukken? Op zaterdag werd het plein bij ’t Vierkantje feestelijk geopend. En ons bestuur en fractie zijn druk bezig met de organisatie van het evenement op 2 mei in het kader van de Europese verkiezingen. PvdA Europa-kandidaat Kati Piri is dan onder andere onze gast.

Carillon en fontein als hart van plein

 BERKELSE CARILLON SPEELT WEER!

In een zonovergoten Berkel centrum openden wethouder Simon Fortuyn, de voorzitter van de winkeliersvereniging en mevrouw Van den Bighelaar -wijlen haar man was in 1975 betrokken bij de komst van het carillon bij het oude gemeentehuis- gezamenlijk en met een welgedrukte druk op de rode knop het nieuwe plein & ontmoetingsplek in de Herenstraat bij het Vierkantje. De fonteinen gingen vrolijk spuiten en het carillon speelde voor het eerst sinds vele jaren weer een mooi melodietje. Natuurlijk waren de Pvda fractie en het PvdA afdelingsbestuur bij deze drukbezochte bijeenkomst aanwezig. We hebben er de afgelopen jaren heel veel werk inzitten om het carillon en de bijbehorende wachter weer teruggeplaatst te krijgen in het Berkelse winkelhart. Wethouder Simon Fortuyn memoreerde dan ook in zijn speech de voortdurende inzet van de PvdA fractie in de periode 2014-2018 om het carillon weer in oude luister te herstellen. Wie weet kan het carillon op 1 mei de Internationale spelen!

Natuurlijk dachten we tijdens deze feestelijke opening aan de onlangs overleden Ellen van Beurden die jarenlang gestreden heeft voor de terugkeer van het carillon.

De voorzitter van de winkeliersvereniging vertelde dat de kramen op het plein een andere plek zullen gaan krijgen en dat de lege winkel in de hoek van het plein weer een nieuwe winkelbestemming gaat krijgen. De aandacht gaat nu westwaarts, naar de ontwikkeling van de grote uitbreiding van Berkel centrum. Het “oude” deel is nu helemaal gerenoveerd en gaat weer 30 jaren mee!

CULTUURCENSUUR OP KONINGSDAG

Van 26 tot en met 28 april aanstaande zal er weer een Foodtruckfestival plaatsvinden in het AMG Schmidtpark. Koningsdag valt daar midden in. WIJ Lansingerland en het merendeel van de andere fracties vrezen dat het laten plaatsvinden van verschillende evenementen op één datum, zoals nu op Koningsdag, een negatief effect kan hebben op de lokale initiatieven, zoals Oranjeactiviteiten in de dorpskernen. Het weren van het Foodtruckfestival was niet gelukt. De vergunning was al verleend. De fractie van WIJ Lansingerland vroeg nu dus met een motie vreemd aan de orde om het college op te dragen regels uit te werken gericht op het [in de toekomst] kunnen voorkomen van gelijktijdig laten plaatsvinden van evenementen die ten koste gaan van lokale activiteiten en mogelijk van de bruisende dorpskernen. De APV zou hierop gewijzigd moeten worden en uiterlijk in juni opnieuw ter vaststelling moeten worden voorgelegd aan de raad.

Hieronder volgt de fractiebijdrage van Petra Verhoef: “Koningsdag, een dag waarop iedereen feest kan vieren, hoe hij of zij dat wil. Met de kleintjes naar het schminken of de kermis, al vroeg met het speelgoed op een kleedje, oude auto’s kijken of in de namiddag naar een band. In jouw eigen kern of in een andere, afhankelijk van het programma. Of in het AMG Schmidtpark samenkomen met vrienden, jonge mensen die geen kinderen hebben of gezinnen met oudere kinderen. Een sateetje en een colaatje of een biertje. Petje af voor de Oranjeverenigingen, alle vrijwilligers die onze fractie ook hoog in het vaandel heeft staan, ook petje af voor de lokale ondernemers in de kernen die deze dag ook extra feestelijk maken en petje af voor de ondernemers van buiten, het Foodtruckfestival dat blijkbaar, zoals we weten van vorige evenementen, ook heel veel plezier brengt voor onze inwoners. Ambtenaren moeten niet twee halve marathons op één dag plannen, dat is zonneklaar. Maar evenementen voor verschillende doelgroepen, op verschillende plekken in onze gemeente, moeten kunnen. En wie weet trekken feestgangers van kern naar kern en doen daarbij ook het festival in het park aan. Dit jaar gaan we dat experiment aan. Opleggen dat we op Koningsdag geen commercieel feest morgen vieren in het park is cultuurcensuur. Wij zijn zeker voor levendige dorpskernen en waarderen het werk van de Oranjevrijwilligers, maar we zijn niet voor het verplicht zitten bruisen in de dorpskernen.”

Met uitzondering van D66 en onze fractie was iedereen het roerend eens met de motie. Van de VVD verwacht je dat ze er toch wat vrijer in zouden zitten. CDA was vooral heel angstig, bang dat de kracht van de samenleving zou wegvallen als het feest niet meer vooral in de kernen wordt gevierd. Leefbaar 3B denkt dat de ‘dorpsbinding’ in het geding is en riep zelfs op tot een referendum over ‘Koningsdag buiten de kernen te vieren’. De aantallen bezoekers bij festivals in het park spreken boekdelen, zou je zeggen. Je zou bijna verwachten dat Buurttoezicht ook zal worden ingezet om inwoners in de kernen en liefst ook in Lansingerland te houden. Niet naar de Coolsingel en al helemaal niet naar 020! Waarom groeien deze fracties niet mee met het Nieuwe Lansingerland, waar vraag is naar allerlei activiteiten? Iedere keer weer verbazingwekkend.

Het was natuurlijk een onhaalbare motie. De reikwijdte van de APV betreft met name het voorkomen en bestrijden van overlast en problemen in het kader van schoon, heel en veilig. Een commercieel evenement weigeren omdat dit concurreert met lokale non-profit activiteiten gaat veel te ver. Weigeren kan wel wanneer de gemeente denkt dat er te weinig handhavingscapaciteit beschikbaar is in verband met veiligheid. Maar daar gaat het hier niet over. De Gemeente loopt zelfs het risico dat een dergelijke bepaling vernietigd wordt door de Kroon in verband met strijdigheid met het recht. De Gemeente zou hiermee misbruik van haar bevoegdheden maken.

De burgemeester stelde voor het te houden bij het eerste dictum van regels uitwerken gericht op het kunnen voorkomen van gelijktijdig laten plaatsvinden van evenementen. Hoezee, we gaan er nóg een keer over praten in de commissievergadering. Fijne Koningsdag allemaal!

Voorjaar op de Oostersingel in Berkel & Rodenrijs

 NEDERLANDSE VLAG KOMT IN DE RAADSZAAL

De VVD fractie bracht bij de raadsvergadering een motie vreemd aan de in: een verzoek aan het college om op korte termijn te regelen dat de Nederlandse vlag wordt geplaatst in de raadzaal van de gemeente Lansingerland. Eén van de overwegingen was dat de raadzaal het hart van onze lokale democratie vormt en de Nederlandse vlag daar een permanente en prominente plek verdient.

Onze fractieleider sprak uit dat de drie Lansingerlandse vlaggen, die je al van verre buiten ziet wapperen, meer dan voldoende lokale democratie uitstralen. En dat met name het hijsen van de regenboogvlag ieder jaar in oktober een belangrijke symbolische betekenis heeft voor onze fractie. Een nationale vlag in de raadzaal voegt in haar ogen niets toe. Iedereen zit daar toch met hart voor de lokale democratie?!

Het betoog van Marko Ruijtenberg van GroenLinks had alle fracties aanleiding moeten geven om tegen de motie te stemmen. Hij legde haarfijn uit dat het actieve en passieve kiesrecht voor een Gemeenteraad ook openstaat voor inwoners met een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Met het ophangen van de vlag wordt er dus een onnodig en onterecht onderscheid gemaakt tussen Raadsleden (of kiezers) met en zonder de Nederlandse nationaliteit. Met uitzondering van GroenLinks, WIJ Lansingerland en onze fractie, stemden de andere fracties voor het ophangen van de vlag. Hij komt er dus.

Dorpskerk in Bleiswijk

BOUWEN VOOR STARTERS EN LAGE & MIDDEN INKOMENS

Wij komen nog even terug op de antwoorden die het college op 27 februari 2019 gaf op onze Raadsvragen PvdA woningen starters en jongeren feb 2019 Wij vroegen toen hoeveel koopwoningen voor starters het college sinds 2010 eigenlijk heeft gerealiseerd. Het college hanteert een koopsom tot 180.000 euro voor starterswoningen en komt tot het aantal van 167 met de aantekening dat ze “in de meeste gevallen niet bijhouden hoeveel woningen in dit segment gerealiseerd zijn”. Dit is wonderlijk want het bouwen van betaalbare starterswoningen staat al sinds 2007 hoog op de agenda. Omgerekend worden er per jaar worden dus, voor zover bekend, slechts een kleine 20 starterswoningen tot 180.000 euro opgeleverd. Beschamend weinig dus!

Onze fractie vroeg ook hoelang jongeren tot en met 27 jaar moeten wachten op een sociale huurwoning. Volgens het college is de gemiddelde inschrijvingsduur voor jongeren tot en met 27 jaar die in Lansingerland een woning toegewezen krijgen 23.4 maanden vanaf het moment dat ze actief reageren op woningen. Volgens het college gaat het om 579 jongeren die actief reageren op woningen in Lansingerland. Een kleine rekensom leert ons dat er gemiddeld dus jaarlijks voor deze groep liefst 290 sociale huurwoningen beschikbaar moeten komen. Dit lijkt ons erg onwaarschijnlijk.

Wij constateerden in onze vragen ook dat de norm van 20% sociale huurwoningen steeds verder buiten beeld dreigt te geraken. Het college stelt hierop: “Zoals ook in het debat over sociale woningbouw in november 2018 met de raad is aangegeven, betreft deze 20% norm het percentage voor nieuwe woningbouwplannen waar we nog op kunnen sturen”.

Het venijn zit in de staart van de beantwoording. Wat betekent de zinsnede “waar we nog op kunnen sturen” precies? In Lansingerland zijn de projectontwikkelaars de baas en bepalen zij wat er gebouwd gaat worden. Openbreken van bestaande contracten ten einde meer sociale huurwoningen te gaan bouwen zit er niet of slechts met mate in. Het college kan dit alleen op nieuwbouw locaties waar zij de komende jaren wél zeggenschap heeft. Daar moeten we geen overspannen verwachtingen over hebben en het gaat bovendien nog vele jaren duren.

Dit brengt met zich dat de 20% norm in relatie met het totale Lansingerlandse woningenbestand de komende jaren volstrekt niet gehaald zal gaan worden en zelfs nog verder zal gaan verminderen. Voor mensen met een inkomen tot modaal is kennelijk geen plek meer in Lansingerland. Het lijkt ons niet waarschijnlijk dat het provinciebestuur dit verhaal van het college van Lansingerland zal accepteren. De regionale, provinciale en nationale druk om veel meer sociaal te gaan bouwen, is groot. Het college zal haar eigen coalitiepartijen moeten gaan uitleggen dat hun droom om uitsluitend sociale huurwoningen te gaan bouwen voor de lokale vraag, niet te realiseren is. Het roer moet dus om maar het college zal aan de wijze waarop een gigantische dobber krijgen, vast als zij zit tussen projectontwikkelaars, coalitiepartijen en een boze provincie. En de PvdA fractie niet te vergeten! Op 7 mei spreekt de Commissie Ruimte hier verder over.

Anne Frankschool in Bleiswijk

PVDA LANSINGERLAND ORGANISEERT OP 2 MEI EEN GROOT EUROPA VERKIEZINGSDEBAT

Voor een Zeker Europa

PvdA Lansingerland organiseert donderdag, 2 mei, aanvang 19.30 uur in zalencentrum Rehoboth in Berkel centrum een debat voor de verkiezingen van het Europees Parlement die op donderdag 23 mei gehouden zullen worden.

PvdA Europa-kandidaat Kati Piri heeft toegezegd om op 2 mei één van de inleiders te zullen zijn. Kati Piri was de afgelopen jaren in het Europese Parlement de belangrijke PvdA woordvoerder voor Buitenlandse Zaken, Mensenrechten, Asiel & Migratie, Turkije en Oost-Europa. Namens Koppert Biological Systems zal Evert Hamblok, manager Regulatory Affairs, het belang van Europa voor dit Berkelse bedrijf belichten. Petra Verhoef, fractievoorzitter van de PvdA Lansingerland, zal het belang van de Europese verkiezingen voor onze gemeente uiteenzetten.

Belangrijke gespreksonderwerpen tijdens het debat zijn de grote betekenis van Europa voor inwoners en bedrijven van Lansingerland, de economische betekenis van arbeidsimmigratie voor Lansingerland, de arbeids- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten en van asielgerechtigden en de mogelijke gevolgen voor onze woningmarkt. Natuurlijk zullen alle aanwezigen intensief bij de discussie worden betrokken.

‘Voor een Zeker Europa’, 2 mei in Rehoboth

Tot slot: In de komende twee weken is het meireces. Op 4 mei verschijnt pas ons volgende weekbericht weer. Natuurlijk met een verslag van ons Europa verkiezingsdebat op 2 mei. In de week van 6 mei weer drie Commissievergaderingen. Mooie dagen gewenst!

Regenboogzebra Herenstraat in ere hersteld

Mooi plein!