WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 2 T/M 8 FEB 2019

9 februari 2019

Dit is weekverslag nummer 501 van de PvdA fractie in Lansingerland. Onze week begon heel feestelijk met de viering van het verschijnen van weekbericht nummer 500, een glanzend boekje met een vertelling over Lansingerland in 2030. Burgemeester van de Stadt was onze bijzondere gast en gaf zijn persoonlijke blik op Lansingerland in datzelfde jaar. Verder doen we verslag van de bespreking van het project ‘fietsveiligheid rotondes’ en een bespreekpunt van Leefbaar 3B over middeldure huur, beide in de commissievergadering Ruimte. We stelden daarnaast schriftelijke vragen over detectivewerk door buurtbewoners.

Burgemeester Van de Stadt

BURGEMEESTER BLIKT VOORUIT NAAR 2030

Burgemeester Pieter van de Stadt was onze gastspreker tijdens de jubileumviering van het 500ste weekbericht op 4 februari. Hij liet zich in zijn verhaal inspireren door de oproep die de voormalig vicevoorzitter van de Raad van State en prominent PvdA’er Herman Tjeenk Willink deed in zijn recent verschenen boek “Groter denken, kleiner doen”. De burgemeester gaf aan het met deze oproep eens mee te zijn. “De bindende kracht om iedereen mee te krijgen is verdwenen uit onze samenleving. De overheid heeft het hier laten liggen”. Politiek links vond het niet meer nodig om controleurs te hebben in tram en trein terwijl ter politiek rechterzijde veel publieke functies op afstand werden gezet. De publieke taak van de overheid moet worden geherwaardeerd, aldus de burgemeester, om onze rechtstaat veilig te stellen. Een evenwichtigere en rechtvaardigere maatschappij met een krachtige publieke sector is nodig. De overheid moet geen ondernemertje gaan spelen zoals in het verleden gewoon was in de grondpolitiek. De overheid moet niet handelen vanuit de private kant maar vanuit de publieke kant en moet veel rolvaster worden. Hierbij staat het algemeen belang centraal. Wat die is, bepaalt de gemeenteraad. Dat is hun rol.

Lansingerland ligt in het middengebied tussen Den Haag, Delft, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Rotterdam. “Het is onze bestuurlijke opdracht om dit gebied met kracht te ontwikkelen. Voor Lansingerland is van belang dat de menselijke schaal tussen de grote steden blijft bestaan. Dat vraagt om kleinschalig handelen en kleine projecten”. “Groter denken” brengt voor Lansingerland groei van het aantal inwoners met zich, “Kleiner doen” het versterken van onze mooie kernen, aldus de burgemeester.

Hij constateerde dat de verkeersituatie in Lansingerland op weg naar 2030 door de komst van elektrische auto’s ingrijpend zal gaan veranderen. “Aan een elektrische auto kun je in de toekomst op digitale afroep komen, die rijdt dan voor je deur als je hem nodig hebt”. “Lansingerland heeft gelukkig nog voldoende ruimte om te bouwen in Bergschenhoek op Wilderszijde, in Berkel Noord, op Bleizo en ook in Bleiswijk. Veel groen in onze omgeving is essentieel net als de verdere uitbouw van hoogwaardig openbaar vervoer”. Hij onderstreepte nog maar eens het grote belang van goede, snelle en veilige fietspaden. “De ligging van Lansingerland maakt de fiets een écht alternatief!” Hij noemde ook het belang van kunst & cultuur en initiatieven van onze inwoners in een snel groeiende gemeente.

Burgemeester Pieter van de Stadt hecht aan het stelsel van woningcorporaties. Wel vraagt hij zich af of het bestaande onderscheid tussen sociale huurwoningen en de vrije sector nog wel toekomstbestendig is. “Het lijkt mij wenselijk dat de hoogte van de huur inkomensafhankelijk wordt gemaakt waarbij een faire huurprijs wordt gehanteerd. De hoogte van de huurprijs is daarbij niet meer woningafhankelijk maar inkomensafhankelijk. Zo creëer je ook betere kansen voor bijvoorbeeld jongeren”.

Hij schetste ook de enorme ontwikkeling waar onze glastuinbouw de komende jaren voor komt te staan. “Ledverlichting, zonnepanelen en andere hoogwaardige energiebronnen moeten we als gemeente omarmen”.

Samenvattend gaf de burgemeester aan Lansingerland op weg naar 2030 het volgende mee: “Blijf een bestuurlijk sterke partner in de regio, denk groot & doe klein en zorg voor een betaalbare woningmarkt, voor iedereen toegankelijk en door elkaar”. Dat klonk ons goed in de oren.

Burgemeester Van de Stadt ontving als eerste de ‘glossy’

De harde kern van trouwe lezers was er natuurlijk

ONS 500STE WEEKBERICHT

Onze fractieleider Petra Verhoef bedankte de burgemeester hartelijk voor zijn interessante vooruitblik op 2030 en overhandigde hem als eerste een exemplaar van ons 500ste weekbericht. Dit is een speciale editie. Het schetst een mooie zomerdag in Lansingerland in het jaar 2030. Het verhaal begint vroeg in de morgen, als een jonge vrouw, die met haar man en twee kleine kinderen in de wijk Wilderszijde woont, op de sneltram stapt bij halte Bonfut. Ze is projectleider aan de TU in Delft en werkt aan elektrische vliegtuigen voor korte afstanden. Het verhaal eindigt in het AMG Schmidtpark, waar vele inwoners nog even genieten van de zwoele zomeravond. Wethouder Valmir is er één van. In de vertelling komen bekende en onbekende personen, inwoners en politici, soms ex-politici, aan het woord. Hoe gaat het met hen? Waar wonen ze? Hoe reizen ze naar hun werk? Is het OV beter? Wie doen het vrijwilligerswerk in het jaar 2030? Wie zorgt er voor onze ouderen? Kunnen ze veilig fietsen in het donker? Wie is dan de burgemeester?

Wat we met dit boekje hebben gedaan, daar is een mooie term voor: “futuring”. Als politicus of bestuurder zal je altijd een toekomstbeeld, een wensbeeld moeten hebben van de samenleving. Je visualiseert wat je dan bereikt hebt voor de inwoners. Wat heb je gedaan om daar te komen, wat hebben anderen gedaan met jou of voor jou? Welke hindernissen heb je moeten nemen? Wat was de grootste succesfactor? Als je dat helder hebt, kun je je doelen beter bereiken.

U kunt deze vertelling lezen op 500ste-jubileum-weekbericht-zomaar-een-mooie-zomerdag-in-lansingerland-2030.

Petra bedankte tot slot allereerst Gerard Bovens voor het jarenlange schrijven (tussen januari 2007 en maart 2018), de eigen fractie die steeds zorgt voor voldoende meldenswaardige feiten en last but not least alle trouwe lezers.

Lees hoe de fractie de toekomst graag ziet

MEER MIDDELDURE WONINGEN BOUWEN

Leefbaar 3B sprak in de commissie Ruimte van 5 februari met de raadsfracties en de wethouder over de mogelijkheid dat 3B Wonen woningen mag gaan bouwen en beheren die een huurprijs hebben tussen de € 710 en € 1.000 per maand.

Valmir Xhemaili, de woordvoerder van de PvdA fractie, deelde deze wens van Leefbaar 3B. “3B-Wonen moet de mogelijkheid krijgen om middeldure woningen in de categorie 710-1000 euro per maand te gaan ontwikkelen en beheren. De middeninkomens raken in de knel omdat ze te weinig verdienen om een woning te kopen, maar teveel voor de sociale huur. Er is een groot tekort aan middeldure huurwoningen; door de financiële crisis 2010-2016 is jarenlang veel te weinig bijgebouwd”, aldus Valmir.

Probleem is dat woningcorporaties die in het verleden regelmatig middeldure huurwoningen ontwikkelden, sinds de nieuwe Woningwet in de praktijk buitenspel zijn gezet. Voor commerciële activiteiten is toestemming van de Autoriteit Woningcorporaties vereist. Dit na de misstanden in deze sector in het verleden. Sommige corporaties in Nederland gingen toen wel heel erg het pad van de commerciële projectontwikkelaars op en vergaten hun sociale opdracht.

Het ontwikkelen van middeldure huur is volgens de rijksoverheid een commerciële activiteit. Wil een corporatie woningen in de vrije sector bouwen, dan heeft ze toestemming nodig. Die toestemming krijgt de corporatie pas na het doorlopen van een tijdrovende procedure. Daarvoor moet de corporatie, met medewerking van de gemeente en het WSW, de markttoets, de financiële toets en de rendementstoets doorlopen. Het ziet er naar uit dat deze procedure versoepeld zal gaan worden.

Wethouder Kathy Arends gaf tijdens het commissiedebat aan samen met 3B-Wonen snel aan de slag te zullen gaan. Op de noodzaak om de grondprijzen voor dit type woningen aan te passen komt het college binnenkort terug wanneer de grondprijzen op de raadsagenda staan.

Kijkt u ook nog even naar de schriftelijke vragen die wij vorige week stelden aan het college, rond de bouw van ‘sociaal bereikbare woningen’.

Vragen aan college over woningmarktafspraken regio

Gerard en Petra: blij met het boekje

 

 Leo (kandidaat Provinciale Staten) en bestuurslid Mark

 

Astrid en burgemeester in geanimeerd gesprek

GARANTIE VEILIGHEID ROTONDES NOG NIET WATERDICHT

Op dinsdag 5 februari stond bij de commissie Ruimte ook het Project ‘Rotondes Fietsveilig’ op de agenda. Sam de Groot was onze woordvoerder. Het college vraagt 1,3 miljoen euro’s extra aan de raad voor de uitvoering van het project. Zeven rotondes in Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs moeten vanaf eind 2019 opnieuw worden ingericht om de verwachte toename in verkeer aan te kunnen en tegelijkertijd de veiligheid te waarborgen. De vele ongelukken bij de rotondes en door verkeerskundigen geconstateerde onveiligheid vormden het startpunt. De rotondes zijn op dit moment niet veilig. In een gezamenlijke inspanning van alle partijen van de raad is de afgelopen jaren de veiligheid (voor met name fietsers en voetgangers) hoog op de agenda komen te staan. Onze fractie is dus tevreden dat het college dit onderwerp opgepakt heeft en met concrete plannen is gekomen.

De huidige plannen gaan zowel de doorstroming van verkeer als de veiligheid verbeteren, zo wordt althans beloofd door de verkeerskundigen. De vraag is alleen, is het genoeg? Het college vraagt om flink extra budget omdat de vorig jaar gepresenteerde plannen niet voldoende oplossingen boden. Dit terwijl de raad toen verzekerd was dat in afstemming met alle stakeholders en op advies van verkeerskundigen de maatregelen voldoende zouden zijn. Onze fractie heeft de zorg dat de nu voorgestelde maatregelen op de korte termijn misschien wel verbeteringen zullen brengen, maar op de midden-lange of lange termijn tóch niet voldoende blijken te zijn. Onze zorg zit in de voorziene grote toename in verkeersintensiteit van auto’s in de komende jaren, precies op de wegen waar nu ook juist al het fietsverkeer moet kruisen. Fietsverkeer van basisscholen en middelbare scholen en in die context moet er ook naar de veiligheid van de maatregelen worden gekeken. “Niet alles is maakbaar of beïnvloedbaar in zo’n situatie”, zo zei Sam. “Wij zijn ook geen verkeerskundigen, maar we hebben er een stuk minder vertrouwen in dan de andere fracties. Met name de turborotondes baren ons zorgen: je faciliteert dat er veel meer verkeer doorheen kan en toch is het veiliger?”

Gezien de wens van een meerderheid van de raad om de voorgestelde maatregelen door te voeren in de verwachting dat deze voldoende zijn, zouden wij willen voorstellen om meer zekerheid te creëren door het nauwgezet monitoren van de ontwikkelingen. Wij willen het college gaan vragen om een nulmeting te doen met betrekking tot de ervaren veiligheid van de rotondes en dezelfde meting nogmaals te doen één jaar na realisatie van de maatregelen. Het resultaat van deze metingen zou moeten zijn dat de rotondes als veiliger beschouwd worden. Als dat niet zo is, dan is de beleidsdoelstelling dus niet gehaald en moet er opnieuw aan de rotondes worden gewerkt. Sam kondigde een motie of amendement aan en dus wordt dit onderwerp op 21 februari in de raadsvergadering geen hamerstuk.

 

Rotonde bij het Wolfert en Melanchton

SPEURWERK VAN BUURTTOEZICHT: WENSELIJK OF NIET?

Burgers die goed opletten in de buurt en de politie helpen is niet nieuw. De politie stimuleert dit ook en zet sterk in op samenwerking met burgers. Wel nieuw is dat dit steeds meer ondersteund wordt door digitale technologieën (apps, camera’s en bepaalde sensoren). Daar kleven kwesties aan, rond privacy-schending en profileren van buurtbewoners of bezoekers van een wijk. Onze fractie heeft het college een aantal vragen gesteld, gezien het feit dat de coalitiepartijen op 31 januari 2019 via een amendement bij het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 de volgende passage hebben toegevoegd onder punt 2 over High Impact Crimes: “We betrekken de inwoners actief bij signalering, preventie en het stimuleren van gewenst gedrag en helpen o.a. Buurttoezicht Lansingerland en WhatsApp buurtpreventiegroepen met communicatie, zichtbaarheid en samenwerking met de belangrijkste partners”.

Op zich klinkt dit nog redelijk neutraal, maar in november 2018 was Buurttoezicht Lansingerland meermalen in de pers. Ze zijn van plan om écht buurtonderzoek te gaan doen en criminaliteit op te gaan lossen. Een citaat van een artikel van Radio Rijnmond: https://www.rijnmond.nl/nieuws/175342/Lansingerlanders-willen-zelf-politieonderzoek-gaandoen

“Met dit specifieke buurtonderzoek kijken we naar sporen, vragen we of mensen eerder iets hebben gezien of vinden we spullen die betrekking hebben op bijvoorbeeld een inbraak.” Om het werk wat makkelijker te maken komt er binnenkort een speciale politieapplicatie die alle informatie aan de politie meteen in een dossier plaatst. “De politie is dan ook erg positief over dit project”, beweerde Edwin Vervaet destijds.

Buurttoezicht Lansingerland (BTL) is (volgens hun website): een zelfstandige organisatie die rekent op steun van en facilitering door gemeente en politie. De kracht van BTL komt voort uit het feit dat er geen formele sturing vanuit de gemeente plaats vindt en juist de vrijwilligers de drijvende kracht zijn”. De PvdA-fractie wilde wel eens weten hoe de samenwerking nu precies zit in deze nieuwe vorm van detectivewerk. De controle op ethisch handelen van de individuele leden van Buurttoezicht met betrekking tot privacy en profilering is lastig, want zij leggen bijvoorbeeld geen eed af, zoals een politieman/-vrouw wel doet.

Na de beantwoording van de vragen door het college zal de PvdA besluiten of het nodig is om er een bespreekstuk van te maken.

Zie de vragen op: Vragen over speurwerk van Buurttoezicht

 

Het beruchte kruispunt van N-209 bij Bleiswijk

PVDA: ZEKER ZIJN VAN EEN VEILIGE N209

De N209 is een zorgenweg. Op deze weg vielen in vier jaar tijd vijf doden. Vooral het traject tussen Bergschenhoek en Bleiswijk geldt als erg gevaarlijk. Bij een onderzoek van de ANWB in 2014 plaatsten de leden de N209 in de top 3 van gevaarlijkste provinciale wegen in Zuid-Holland. Het Kabinet trok vorig jaar 50 miljoen uit om de verkeersveiligheid op provinciale wegen te verbeteren. Het ligt voor de hand dat er dus ook extra geld wordt uitgetrokken om de N209 veiliger te maken. Dit geldt niet alleen de veiligheid voor het autoverkeer maar ook die van de vele fietsers die deze weg moeten oversteken. Zie hierover: https://zuidholland.pvda.nl/nieuws/fietstunnel-bleiswijk/

Een snelle verbetering van de N209 is des te meer nodig omdat, na het gereed komen van de A16-Rotterdam, de druk op deze weg nog groter zal gaan worden. Bovendien zullen het aantal inwoners en de economische activiteiten in de hele regio die de N209 doorkruist, blijven groeien. Dit vraagt om een stevige ingrepen om deze weg, wat capaciteit, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en geluidshinder, écht veilig en duurzaam te maken.

Voldoende reden dus om als PvdA Lansingerland de komende 2 maanden veel aandacht te gaan besteden aan de komende Provinciale Staten verkiezingen. Met de PvdA ‘spitzen’ kandidaten Anne Koning en Leo Bruijn wordt de bestaande goede samenwerking tussen de fracties van de PvdA Zuid-Holland en die van Lansingerland voor de komende vier jaren zeker voortgezet en worden er samen oplossingen gezocht om de N209 veilig te maken. ‘Zeker zijn van een veilige N209’ is waar de PvdA voor staat!

Op maandag 4 maart vanaf 20.00 uur houdt de PvdA een discussie met als thema “Zeker zijn van een veilige N209”. Aan dit debat doen een PvdA top-kandidaat voor de Provinciale Staten verkiezingen en een fractielid van de PvdA Lansingerland mee. Ook de directie van de Melanchthon Business School doet mee. Natuurlijk kunnen de bezoekers aan deze discussie meedoen.

De bijeenkomst is bij de Melanchthon Business School, Wilgenlei 2B, 2665 KN Bleiswijk. Iedereen (!) is van harte welkom. Noteer het alvast in uw agenda!

Tot slot: De komende week is weer een redelijk rustige. Maandag is Hamid bij de BAC (Begeleidingscommissie Accountantscontrole). Op woensdag zijn er presentaties in Rotterdam rond de MRDH. Op 14 februari pitchen burgers hun plannen in de raad in het kader van het Lansingerlands Initiatief. Wij waren geen fan van deze ‘show’, die niks te maken heeft met de broodnodige laagdrempelige burgerparticipatie. Toch zal er wel iemand van onze fractie zijn. Wel zo netjes naar deze burgers. Heb een goede week!

 

De kap van bomen voor de A16 in het Bergse bos is begonnen

 

De kap van bomen voor de A16 in het Bergse bos is begonnen