WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 25 T/M 31 MEI 2019

1 juni 2019

Dit is weekverslag nummer 515 van de PvdA fractie in Lansingerland. Op maandagmiddag was onze fractie aanwezig bij een dialoog die woningcorporatie 3B Wonen organiseerde met als belangrijkste vraag: moeten we méér sociale huurwoningen bouwen dan het maximale aantal van 1020 dat in het bod van de gemeente aan de provincie Zuid-Holland zitten? Op woensdagavond hadden de raadsleden een brede, informatieve discussie met werkgevers, uitzendbureaus en leveranciers van tijdelijke woningen over de huisvesting van arbeidsmigranten, vooral in de tuinbouw. Verder stelden we raadsvragen over de vertraagde maatregelen rond de HSL en natuurlijk blikken we nog terug op de uitslag van de Europese verkiezingen.

Wethouders hingen zélf de bloemenmanden op

 VERRASSENDE UITKOMST DIALOOG SOCIALE WONINGBOUW

Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de woningproductie sneller op gang komt en de wachttijd voor een sociale huurwoning afneemt? Met die vraag in gedachte organiseerde woningcorporatie 3B Wonen samen met de Huurdersvereniging op maandagmiddag 27 mei een discussiemiddag. Meer specifiek was de hamvraag van de middag: moeten we méér sociale huurwoningen bouwen dan het maximale aantal van 1020 die in het bod van de gemeente aan de provincie Zuid-Holland zitten? Aanwezig waren een aantal medewerkers en leden van de Raad van Toezicht van 3B Wonen zelf, een aardig aantal raadsleden, leden van de Huurdersvereniging en een enkele projectontwikkelaar. Professor Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft en lid van de Raad van Toezicht van 3B Wonen, startte met een hoop cijfers over demografische ontwikkelingen, woningbouw en vraag. Er zijn in Nederland nu 300.000 woningen te kort, vooral in de Randstad. De doelgroep voor sociale huurwoningen neemt alsmaar toe. Er is in het algemeen een groeiende vraag naar groenstedelijke woonmilieu’s, zoals Lansingerland. Het aantal alleenstaanden en ouderen groeit en dus is er behoefte aan kleinere woningen. Al vroeg in zijn betoog zei hij: “die 1020 zouden misschien wel eerder zo’n 2000 extra te bouwen sociale huurwoningen moeten zijn”. Later zei hij: “het is 1 voor 12”.

Ook deze plek bij station Rodenrijs leent zich voor sociale bouw

Hanneke Vliet Vlieland, directeur-bestuurder van 3B Wonen, gaf samen met beleidsmedewerker Frans Schwiebbe een presentatie over de kengetallen. In 2018 was er een stijging van 60% in het aantal woningenzoekenden in hun bestand, vergeleken met 2016. Het aantal reacties stijgt op de advertenties voor vrijgekomen woningen (in 2016 was het gemiddeld 80 per advertentie, in 2018 maar liefst 236). Tegelijkertijd daalde het aanbod in advertenties van 253 in 2016 naar 148 in 2018. De slaagkans voor iemand die is ingeschreven is maar 1,5%. De inschrijfduur is 50 maanden gemiddeld (exclusief zij die urgentie hebben). De urgentie om meer sociaal te bouwen spatte van de presentatie af.

De helft van de nieuwe huurders komt uit Lansingerland. En voor wie denkt dat asielgerechtigden en werknemers uit het buitenland de sociale woningen vooral bewonen: dat verhaal klopt dus niet. De arbeidsmigranten zitten nog nauwelijks in de reguliere huur, aldus Vliet Vlieland. Van de 233 vrijgekomen woningen in 2018 werden er 107 direct bemiddeld voor mensen met een urgentieverklaring. Daaronder waren 55 woningzoekende huishoudens uit Lansingerland en 33 asielgerechtigden. Dus nog geen 15% (33/233) van de vrijkomende woningen gaat met urgentie naar asielgerechtigden. Het percentage scheef wonen (blijven hangen in een te goedkope sociale huurwoning, vergeleken met het inkomen) is ongeveer 10%. De retoriek van de Lansingerlandse VVD dat aanpakken van scheef wonen en geen voorrang meer geven aan asielgerechtigden een belangrijk deel van de oplossing is, is dus gebaseerd op niks. Méér sociaal bouwen is de oplossing.

Bouwproject bij Maalderij binnenkort op agenda

 En daar ging het natuurlijk om bij de belangrijkste stelling van het debat: het aantal te bouwen sociale huurwoningen van 1020 (nu het maximum in het bod aan de provincie) is te weinig, gezien de regionale woningbouwopgaven. Hanneke Vliet Vlieland vindt 1020 een prima start voor bouwen tot 2030. “Liever wat meer, maar laten we nou eerst maar eens die concrete aantallen zo snel mogelijk zien te halen”, zo sprak zei. Diverse malen werd door haar en Frans Schwiebbe gezegd “het moet haalbaar en realistisch blijven”. “Er zijn al extra locaties nodig om het gat tussen 750 en 1020 te dichten”, voegde Frans Schwiebbe toe. “Bouwen bij Bleizo is echt een unieke kans”, zo zei Hanneke later nog. En een collega voegde toe: “ook voor ouderen, als de zorg er maar is”.

Diverse raadleden, van PvdA, Wij Lansingerland en Leefbaar 3B bleven doorvragen. Gezien de aangegeven woningnood hadden ze een veel duidelijkere roep van 3B Wonen om méér te bouwen dan die 1020 verwacht. Verbazing alom. Wethouder Kathy Arends wil versnellen en misschien nog een beetje extra erbij bouwen, afhankelijk van het behoeftenonderzoek in Bleiswijk. De aangedragen oplossingen voor de lange wachtlijsten waren heel beperkt. Iemand opperde het aanstellen van een ‘bouwregisseur’ die bestaande plannen vlot trekt. En de wethouder zegde toe om per bouwlocatie de versnellingsknelpunten in beeld te brengen, samen met provincie. En daarbij dan ook mogelijk te ondernemen acties noemen. Wat grappig, dit komt sterk in de buurt van de motie ‘Half-jaarlijkse informatie aan de raad over sneller bouwen’ (M2018-022), ingediend op 1 november 2018 door de PvdA, Groen Links en Wij Lansingerland bij het vaststellen van de begroting 2019-2022. En dat werd toen door het college ontraden, want “het leverde niets op, de aantallen worden toch steeds genoemd in diverse stukken”. Het ging ons erom wát het college dan allemaal heeft gedaan om versneld te bouwen. Hopelijk krijgen we daar nu eindelijk eens wat meer zicht op.

Maar wat is er nou werkelijk aan de hand? Waarom wordt er niet gewoon meer sociaal gebouwd? Het lijkt erop dat 3B Wonen geen investeringsruimte meer heeft om méér dan de 1020 te bouwen. Ten opzichte van de 4300 woningen die ze nu in het bestand hebben is het natuurlijk een flinke opgave. Er wordt van woningcorporaties ook veel geëist, bijvoorbeeld als het gaat om duurzaam bouwen. Ook de Verhuurdersheffing kost de corporatiesector veel geld en biedt minder ruimte om te bouwen. De Toezichthouder, Autoriteit Woningcorporaties, zit er bovenop. Waarschijnlijk heeft 3B Wonen ook gebrek aan menskracht om een grotere klus dan 1020 woningen te klaren. Als we dus écht meer sociaal willen bouwen, en daarmee onze verantwoordelijkheid nemen in de regio en ook minder bedeelden ons ‘groenstedelijke woonmilieu’ gunnen, dan lijkt het onontkoombaar dat er andere corporaties aan de slag moeten hier. We zullen dit ook voorleggen aan de Provinciale Statenfractie van de PvdA. Actie vanuit de provincie is nodig om Lansingerland bij de les te krijgen. Meer sociaal bouwen is een politieke keuze die een aantal fracties, vooral uit de oppositie, volgens ons wel wil maken. Kiest het merendeel van de coalitie liever voor ‘tiny houses’, tijdelijke woningen of het wegjagen van onze jeugd naar Rotterdam? We gaan het zien.

Nieuwbouw bij Klapwijkseweg

WAAROM INFORMEERDE COLLEGE DE RAAD NIET OVER HSL VERTRAGING?

Sam de Groot en Valmir Xhemaili van onze fractie maken zich zorgen of het wel goed komt met de co-realisatie van de Stichting Stop Herrie HSL en het ministerie van I&W die een eind wil maken aan de geluidsoverlast die de HSL al 10 jaar veroorzaakt. In het PvdA weekbericht 509 van 12 april 2019 staat het bericht dat het consortium Infraspeed, dat gevormd wordt door onder meer BAM en Siemens, dwars ligt. Dit samenwerkingsverband zorgt voor het onderhoud van de rails en bovenbouw van de baan. ProRail en NS staan hierbij feitelijk op afstand omdat dit onderhoud contractueel voor een periode van 25 jaar in handen is van BAM en Siemens.

Het weekblad de Heraut deed er op 22 mei nog een schepje bovenop. De krant berichtte dat mevrouw Loeky van der Horst, voorzitter van de stichting, boos is omdat Infraspeed nog steeds niet gestart is met de realisatie van de werkzaamheden. Hun geduld is op.

Wethouder Simon Fortuyn heeft tot op heden bewust lángs de HSL-spoorbaan gestaan en zich niet actief bemoeid met het werk van de co-realisatiegroep. Het college presenteert ten behoeve van de Raadscommissie Ruimte elke maand een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de grote infrastructurele werken in en om Lansingerland.

Tot op heden ontving de raad van het college geen informatie dat Infraspeed dwars ligt bij de uitvoering van de maatregelen om de geluidsoverlast door de HSL te verminderen. Sam de Groot en Valmir Xhemaili: “Dit staat op gespannen voet met de actieve informatieplicht van het college richting de raad. De PvdA-fractie wil weten hoe dit komt en ook welke rol het college voor zich zelf ziet weggelegd om deze dreigende vertraging te voorkomen”. Zie onze vragen op: Raadsvragen co-realisatie maatregelen HSL

Oude station Rodenrijs

 PVDA TWEEDE PARTIJ IN LANSINGERLAND BIJ EUROPESE VERKIEZINGEN

Met 13.5% van de uitgebrachte stemmen werd de PvdA, na de VVD, de tweede partij in Lansingerland. De PvdA liet met 2734 stemmen het CDA nipt en Forum voor Democratie ruim achter zich en droeg zo een klein steentje bij aan de liefst 6 zetels die de PvdA in het Europese parlement zal gaan bezetten .

GroenLinks was goed voor 7% van de stemmen. De opkomst was 45.67% (20.235 stemmers). Bij de Provinciale Staten verkiezingen in maart 2019 trokken wij 1485 kiezers. Dit was 5.5% van de stemmen (opkomst 59.7%). GroenLinks scoorde toen 6.5% van het lokale electoraat. Het lijkt erop dat de PvdA op 23 mei vooral kiezers heeft getrokken die eerder op landelijke partijen als D66, SP & GroenLinks en lokaal op WIJ Lansingerland en Leefbaar 3B stemden. Het is onze uitdaging om deze kiezers ook voor komende verkiezingen (Tweede Kamer 2021 en Gemeenteraad 2022) te behouden. Daar zullen we als fractie en afdelingsbestuur natuurlijk vol voor gaan.

De 2734 stemmen die de PvdA op 23 mei haalde, waren mooi verdeeld over alle stembureaus in Lansingerland. Van oudsher is de spreiding van onze kiezers over alle wijken goed. Frans Timmermans was goed voor 2189 stemmen, Agnes Jongerius voor 305 stemmen en Kati Piri voor 124 stemmen. Opvallend bij de VVD was dat hun lijsttrekker Azmani met 1570 stemmen aanzienlijk lager scoorde dan de nummer 2, de Rotterdamse Caroline Nagtegaal-Van Doorn die 2003 stemmen kreeg in Lansingerland.

Toch blijft Lansingerland ook als het om Europa gaat in meerderheid een rechtse gemeente. Totaal 36% van de kiezers koos op 23 mei voor VVD en CDA en 16% voor de extreem-rechtse partijen Forum voor Democratie en PVV. Bij de provinciale Statenverkiezingen was dit laatste percentage nog 23.7%.

In Rotterdam, Zoetermeer en Capelle a/d IJssel werd de PvdA de grootste partij. De helft van alle Nederlandse gemeenten kleurde op 23 mei rood.

De volledige uitslag voor Lansingerland is te vinden op: https://www.lansingerland.nl/actueel/15259/voorlopige-uitslag-verkiezing-europees-parlement-2019/

Afgelopen maandag stemden 570 leden van Provinciale Staten en 19 leden van kiescolleges in Caribisch Nederland voor de zetelinvulling van de Eerste Kamer. Door handig de restzetels in te zetten, haalde de huidige coalitie in totaal 32 zetels in plaats van de verwachte 30. De PvdA bleef zo steken op 6 en GroenLinks op 8 zetels. Deze partijen worden voor de regering cruciaal bij het behalen van een meerderheid in de Eerste Kamer, zeker wanneer zij als progressief-linkse partijen gezamenlijk optrekken en zich niet laten uitspelen. Het alternatief, terugvallen op Forum voor Democratie, is voor de regering minder aantrekkelijk, gezien de plannen van deze partij (zoals Nexit & referendum). Kortom, het was dé week van de door ons gehoopte PvdA revival.

Voormalige veilinggebouw in Rodenrijs

 Tot slot: In de week die voor ons ligt zal de fractie op maandag alvast de commissieweek van 10 juni voorbereiden en is er op donderdag een beeldvormende avond over de gemeentelijk dienstverlening en over de jaarrapportage sociaal domein. Heb een goede week!

 Het Huygensplantsoen in Berkel en Rodenrijs

 Op 28 mei was het ongekend rustig bij station Rodenrijs