WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 26 JAN T/M 1 FEB 2019

2 februari 2019

Dit is weekverslag nummer 499 van de PvdA fractie in Lansingerland. Maandag vieren we ons 500ste weekbericht dat op die dag als een special zal uitkomen. Anders dan anders, dat kunnen we alvast verklappen. Deze week kregen we antwoorden op onze vragen over de uitblijvende bouw van windmolens in Lansingerland. We stuurden nieuwe vragen in rond het tekort aan betaalbare woningen en maakten een samenvatting over een Haagse hoorzitting over (gebrek aan) ruimte voor maatschappelijk vliegverkeer bij RtHA. Er was een vrij korte gemeenteraadsvergadering, waar er last minute nog een uitgebreid amendement van de coalitiepartijen bij het raadsbesluit over het Integraal Veiligheidsbeleid kwam.

 

Uitzichttoren in Bergse Bos

WONINGBOUWAFSPRAKEN: NOG MINDER SOCIAAL!

Onze fractie diende schriftelijke vragen in bij het college als vervolg op ons artikel van vorige week over het nijpend tekort aan starterswoningen (n.a.v. een artikel in De Heraut http://www.herautonline.nl/?p=75360) én op basis van de net verschenen cijfers van de regionale woningmarktafspraken in de Regio Rotterdam voor 2018 – 2030. Het AD van 1 februari 2019 berichtte erover en op die dag zelf werd het ook via het interne berichtensysteem naar de raadsleden verstuurd Brief en stukken woningmarktafspraken Regio Rotterdam. Hier zijn de vragen die we stelden:

  1. Hoeveel koopwoningen voor starters met een prijs van 140.000 euro heeft het college sinds 2010 feitelijk gerealiseerd? Hoeveel in de categorie 180.000-200.000 euro?
  2. Hoeveel jongeren vanaf 18 jaar uit Lansingerland staan er momenteel als actief woningzoekende voor een sociale huurwoning geregistreerd bij Woonnet Rijnmond?
  3. Wat is de gemiddelde wachtduur voor deze jongeren om feitelijk in aanmerking te komen?
  4. Wat bedoelt wethouder K. Arends precies met haar uitspraak in de Heraut van 23 januari 2019 dat “de overheid echter niet alles kan regelen. Je hebt als starter ook een eigen verantwoordelijkheid en het kan zijn dat je daarbij je familie of netwerk moet inschakelen”? Hoe realistisch is het voor de situatie van vele jonge mensen in Lansingerland (zonder rijke ma & pa en geen vermogend netwerk) om hier het begrip “eigen verantwoordelijkheid” te gebruiken?
  5. Lansingerland gaat tot 2030 nog 6730 extra woningen bouwen waarvan 1020 in de categorie sociale huur en goedkope koopwoningen. Dit is dus 17,6% van de totale woningvoorraad in 2030, terwijl nu in 2019 het aantal sociale huurwoningen op 18,3% ligt. Een verdere daling van het aandeel sociale huurwoningen in Lansingerland dus. De 20% norm raakt steeds verder uit beeld. Hoe verhouden deze afspraken zich tot de volgende passage in het Collegeprogramma: “Tot 2030 komen er tussen de 4000 en 7000 woningen bij in Lansingerland. Tijdens deze collegeperiode betekent dat gemiddeld 400 woningen per jaar. In Lansingerland is er plek voor alle doelgroepen: starters, jongeren, doorstromers, voor lagere en middeninkomens en 20% sociale woningbouw”?

 

 Bergboezem Berkel

 LUCHTFIETSEN OF WINDMOLENS?

Op 9 januari 2019 stuurde onze fractie schriftelijke vragen aan het college over het verontrustende bericht dat de coöperatie Nieuwe Lansinger Stroom toch niet samen met Eneco windmolens zou gaan ontwikkelen op Bleizo/Prisma(project LansingerWind). Ze concludeerden dat zij “onder de huidige omstandigheden geen mogelijkheden zien voor ontwikkeling van windmolens in Lansingerland”. De provincie Zuid-Holland werd door hen op de hoogte gesteld.We kregen afgelopen week antwoord op onze vragen. Zie: Raadsvragen en antwoorden windmolens

We vatten hier een en ander voor u samen. Nieuwe Lansinger Stroom bleek volgens het college niet te beschikken over grondposities. De bedrijven binnen het zoekgebied zijn niet bereid gevonden ruimte voor wind ter beschikking te stellen aan Nieuwe Lansinger Stroom en er blijken ook ‘technische beperkingen’ te zijn. Het college had het niet nodig gevonden om de raad hierover te informeren, want: “Er zijn geen nieuwe feiten of omstandigheden. Onze insteek is nog steeds positief. Het college zal een kansrijke aanvraag faciliteren waar mogelijk.” Op onze vraag wat dit dan betekent voor de ontwikkeling van 12 MW windenergie voor Lansingerland, zoals ook afgesproken met Provinciale Staten, schreef het college: “Het doel dat Lansingerland zich heeft gesteld blijft 12 MW.”

De gemeente schreef vervolgens op 24 januari 2019 een brief aan gedeputeerde Weber, die u ook kunt lezen als bijlage bij de beantwoording. In de brief staat dat het zoekgebied voor windenergie is verruimd met een gedeelte van het glastuinbouwgebied Overbuurtschepolder. De gemeente heeft hiervoor zelf de benodigde onderzoeken in het kader van de MER uitgevoerd. Op basis hiervan bestaat de indruk dat windenergie binnen het gebied Prisma-Bleizo/Overbuurtschepolder niet op korte termijn kan worden gerealiseerd. Dit is ook besproken met Nieuwe Lansinger Stroom. Men wil nu gaan zoeken naar haalbaarheid op alternatieve locaties, waaronder de Klappolder. Vraag is: wat vindt de provincie daarvan, want de VRM zal dan moeten worden aangepast? We zijn heel benieuwd. Pas als dat duidelijk is kan worden gesproken met de ondernemers in de Klappolder. De raad moet zichzelf voorlopig blijven informeren door vragen te stellen, zoals wij. Misschien toch tijd voor een bespreekstuk. Voor al die fracties die duurzame energie zo belangrijk vinden.

Tweede Kamer wil weten hoe het zit met geluidsruimte helikopters

HOORZITTING TWEEDE KAMER OVER PROBLEMEN HELIKOPTERS RTHA

Maandagmiddag 28 januari 2019 hield de Tweede Kamer een hoorzitting om zich te informeren over de problemen voor het trauma- en politiehelikopterverkeer op, onder meer, Rotterdam The Hague Airport. Aan deze hoorzitting deden vertegenwoordigers van het Erasmus MC, politie, ANWB Medical Air Assistance en Rotterdam The Hague Airport mee. Van de zijde van de Tweede Kamer waren VVD, Partij van de Dieren, CDA en SP van de partij. Helemaal op het einde schoof ook D66 nog even aan.

De hoorzitting ging vooral over de vraag of deze vluchten al dan niet meegeteld moeten worden in de geluidscapaciteit en vliegaantallen van de betrokken luchthavens. Rotterdam The Hague Airport (RtHA) voldoet aan alle veiligheidseisen waaraan voor dit type helikopterverkeer (ook wel maatschappelijk verkeer genoemd) moet worden voldaan en is voor het medisch- en politiespoedverkeer ideaal gelegen in onze regio. Unaniem werd er gesproken van een goede samenwerking tussen de luchthaven, Erasmus MC, ANWB en politie. Tot op heden is de voor RtHA beschikbare geluidsruimte met elkaar gedeeld. Maar er ontstaan spanningen omdat de beschikbare geluidsruimte nu snel op raakt. De vraag naar commercieel luchtverkeer neemt toe en ook de politie ziet het helikopterverkeer groeien vanwege nieuwe taken op het gebied van de terrorismebestrijding. RtHA schetste dat aan het begin van dit millennium nog sprake was van 1 noodvlucht per dag. Inmiddels zijn dat er zo’n 7 per dag. Toen werd er 4% van de beschikbare geluidsruimte gebruikt, nu is dit al 24%. Commercieel en maatschappelijk verkeer worden nu concurrenten als het gaat om het gebruik van de beschikbare geluidsruimte. Dit vraagt om een snelle oplossing.

Het maatschappelijk verkeer is bang dat er een moment gaat komen dat zij niet meer kunnen uitrukken omdat de geluidsruimte op is. Zij pleiten er voor om voor het maatschappelijk verkeer een aparte geluidsruimte te scheppen die, wat volume betreft, onbegrensd is. Ook willen zij een betere borging van het gebruik van de luchthaven. Nu zijn zij nog huurders van de luchthaven. Het contract spreekt van een opzegtermijn van 3 maanden. Zij bepleiten een bredere juridische basis voor het gebruik en willen af van een huurcontract. Gezien de urgentie zijn er van de zijde van de minister I&W tussentijdse maatregelen nodig die vooruit lopen op de aanstaande Luchtvaartnota.

Ook RtHA vindt dat dit maatschappelijke verkeer thuis hoort op de luchthaven en zal het uitrukken van nood-helikopters zeker niet verbieden wanneer de geluidsruimte op is. “Het is dan aan de luchtvaart- inspectie om de overschrijding van onze geluidsruimte te beoordelen. Zelf hebben wij geen grip op het volume van het maatschappelijke verkeer en zijn wij wettelijk gebonden aan de met het commerciële luchtverkeer afgesproken slots”.

RtHA deelt de noodzaak van gescheiden geluidsruimten voor het commercieel en maatschappelijk verkeer. “Het maatschappelijk verkeer wordt voor een groot deel betaald door het commerciële verkeer. Per eenheid geproduceerd geluid betaalt het maatschappelijk verkeer 1 euro aan de luchthaven en het commercieel verkeer 100 euro”. De luchthaven gaf aan dat de grote stijging die het maatschappelijk verkeer met zich bracht tot gevolg heeft dat er momenteel 4000-5000 minder commerciële vliegtuigen geaccommodeerd kunnen worden. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de bedrijfsvoering want minder inkomsten. RtHA zal dan ook bij de minister I&W (bevoegd gezag voor de luchthaven) een aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit indienen waarin sprake is van gescheiden geluidsruimten en een goede wettelijke basis. Feit is dat de omliggende gemeenten, waaronder Lansingerland, geen gescheiden geluidsruimte willen en de minister tot op heden “maatschappelijk draagvlak” voorstaat.

De aanwezige Kamerleden voelen er voor om geen restricties op te leggen aan het maatschappelijk verkeer. Over de wijze waarop dit geregeld moet gaan worden, lieten zij zich niet uit. Voor de SP kan deze ruimte geregeld worden door het commerciële verkeer te beperken. De urgentie van de problematiek werd gedeeld zonder daar overigens conclusies aan te verbinden.

Meer weten? Zie:

Verslag hoorzitting dd. 29.01: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/trauma-en-politiehelikopters-vanaf-de-luchthavens

Interview Radio 1 dd. 29.01: https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/489009-hoorzitting-geluidsniveau-traumaheli

 

Het beruchte kruispunt van N-209 bij Bleiswijk

PVDA: ZEKER ZIJN VAN EEN VEILIGE N209

De N209 is een zorgenweg. Op deze weg vielen in vier jaar tijd vijf doden. Vooral het traject tussen Bergschenhoek en Bleiswijk geldt als erg gevaarlijk. Bij een onderzoek van de ANWB in 2014 plaatsten de leden de N209 in de top 3 van gevaarlijkste provinciale wegen in Zuid-Holland. Het Kabinet trok vorig jaar 50 miljoen uit om de verkeersveiligheid op provinciale wegen te verbeteren. Het ligt voor de hand dat er dus ook extra geld wordt uitgetrokken om de N209 veiliger te maken. Dit geldt niet alleen de veiligheid voor het autoverkeer maar ook die van de vele fietsers die deze weg moeten oversteken. Zie hierover:  https://zuidholland.pvda.nl/nieuws/fietstunnel-bleiswijk/

Een snelle verbetering van de N209 is des te meer nodig omdat, na het gereed komen van de A16-Rotterdam, de druk op deze weg nog groter zal gaan worden. Bovendien zullen het aantal inwoners en de economische activiteiten in de hele regio die de N209 doorkruist, blijven groeien. Dit vraagt om een stevige ingrepen om deze weg, wat capaciteit, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en geluidshinder, écht veilig en duurzaam te maken.

Voldoende reden dus om als PvdA Lansingerland de komende 2 maanden veel aandacht te gaan besteden aan de komende Provinciale Staten verkiezingen. Met de PvdA ‘spitzen’ kandidaten Anne Koning en Leo Bruijn wordt de bestaande goede samenwerking tussen de fracties van de PvdA Zuid-Holland en die van Lansingerland voor de komende vier jaren zeker voortgezet en worden er samen oplossingen gezocht om de N209 veilig te maken. ‘Zeker zijn van een veilige N209’ is waar de PvdA voor staat!

Op maandag 4 maart vanaf 20.00 uur houdt de PvdA een discussie met als thema “Zeker zijn van een veilige N209”. Aan dit debat doen een PvdA top-kandidaat voor de Provinciale Staten verkiezingen en een fractielid van de PvdA Lansingerland mee. Ook de directie van de Melanchthon Business School doet mee. Natuurlijk kunnen de bezoekers aan deze discussie meedoen.

De bijeenkomst is bij de Melanchthon Business School, Wilgenlei 2B, 2665 KN Bleiswijk. Iedereen (!) is van harte welkom. Noteer het alvast in uw agenda!

KORT NIEUWS

Nieuwe Rabobank servicebalie geopend

De foto hieronder toont de prominente plek die de Rabobank per 1 februari heeft met haar servicebalie in de hal van het Gemeentehuis. De coalitiepartijen lieten het gebeuren. We zullen als raad zelf het ‘Huis van de Samenleving’ nog een keer moeten agenderen. Willen diezelfde coalitiepartijen dat misschien eens doen?

 

Servicebalie Rabobank in hal gemeentehuis

Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022

Leefbaar 3B bracht dit punt, dat in eerste instantie een hamerstuk was, samen met de coalitiepartners VVD, CDA en CU weer op de agenda door het indienen van een uitgebreid amendement met wel vier punten (verbinding, high impact crimes, jeugd en overlast). Dat amendement was pas rond het middaguur rondgestuurd, wat wel opmerkelijk is. Don van Doorn lichtte toe dat de prioriteiten in het beleidsplan helemaal prima zijn, maar dat de coalitiefracties concretisering en duiding missen. Er komt wel een actieplan met beleidsdetails, maar liever willen de coalitiepartijen dit nu helemaal afdichten volgens de lijnen van het coalitieraamwerk. GroenLinks vond het een prima amendement en kwam nog met een nuttige toevoeging rond de opening van het politiebureau. Toch enigszins vreemd voor een partij die tegen repressie is en voor preventie. WIJ Lansingerland en D66 zagen er niets in. Te laat ingediend en niet de rol van de gemeenteraad (die over de WAT gaat en niet de HOE). Waarom niet het actieplan van het college afwachten? Beide partijen vinden ook dat delen van cijfers met burgers over criminaliteit niet per se bijdraagt aan beter veiligheidsgevoel.

De burgemeester zag geen problemen rond het amendement, als de misdaadcijfers maar altijd voorzien worden van een juiste toelichting. Het Integraal Veiligheidsbeleid werd unaniem aangenomen. D66 en WIJ stemden tegen het amendement. Dat zou onze fractie, niet aanwezig vanwege werkzaken in Enschede, ook hebben gedaan. Volgende week zal onze fractie komen met een reactie in de vorm van schriftelijke vragen, naar aanleiding van punt 2 uit het amendement over High Impact Crimes: “We betrekken de inwoners actief bij signalering, preventie en het stimuleren van gewenst gedrag en helpen o.a. Buurttoezicht Lansingerland en WhatsApp buurtpreventiegroepen met communicatie, zichtbaarheid en samenwerking met de belangrijkste partners”.

PvdA Zuid-Holland: campagne en warmtenet Leiding over Oost

De PvdA fractie van Zuid-Holland berichtte deze week enthousiast over de start van de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten, waar onze fractie en lokale afdeling zeker betrokken bij zullen zijn. Zie natuurlijk ook onze bijeenkomst op 4 maart over ‘Zeker zijn van een veilige N-209’.

Ook was er een mooi bericht dat in de vergadering van Provinciale Staten is besloten om 37,5 miljoen euro extra vrij te maken, om een warmtenet aan te kunnen leggen van Rotterdam naar Leiden (Leiding over Oost). Door de PvdA Zuid-Holland is vastgelegd dat de aandelen van het warmtenet niet zomaar verkocht kunnen worden. Deze willen zij in publieke handen houden, zodat inwoners invloed houden en de prijs niet te hoog wordt. Dit is dus ook heel goed nieuws voor Lansingerland dat veel belang heeft bij toegang tot het warmtenet. Ook vroegen GroenLinks en de PvdA samen aandacht voor de uitwerking het warmtenet op het gebied van duurzame bronnen, het ETS-systeem (het EU-emissiehandelsysteem) en over duurzaamheidskosten voor inwoners. Dit alles past bij een speerpunt dat ook onze Lansingerlandse fractie zeer belangrijk vindt: duurzame energievoorziening die sociaal en eerlijk is.

https://zuidholland.pvda.nl/nieuws/warmtenet-dankzij-pvda-in-publieke-handen/

PVDA BIJEENKOMST “HOE ZAL LANSINGERLAND ER IN 2030 UITZIEN?”

Begin februari verschijnt het 500ste weekbericht van de PvdA-fractie in Lansingerland. Sinds de start van de gemeente in januari 2007 werd er geen enkele week overgeslagen. In alle weken waarin de Raad actief was, verscheen het weekbericht op de website lansingerland.pvda.nl. Het PvdA Lansingerland weekbericht is landelijk uniek en is tijdens de afgelopen 12 jaar een veel gelezen medium geworden. Een belangrijke nieuwsbron voor PvdA leden, inwoners, lokale en regionale media en maatschappelijke organisaties die geïnteresseerd zijn in het politieke wel en wee in Lansingerland. Op maandagavond 4 februari wordt hier feestelijk bij stil gestaan, tegelijk met de jaarlijkse PvdA-nieuwjaarsreceptie. Burgemeester Pieter van de Stadt is bereid gevonden om dan een blik vooruit te werpen. Hij spreekt dan over de vraag “Hoe ziet Lansingerland er in 2030 uit wanneer het 1000ste PvdA weekbericht verschijnt?” Ook fractievoorzitter Petra Verhoef zal haar visie hierop geven.

Iedereen, dus ook niet PvdA leden, is van harte welkom op maandag 4 februari 2019 vanaf 20 uur in partycentrum ’t Manneke, Leeweg 33, 2651 CL Berkel en Rodenrijs!

Tot slot: Volgende week staat natuurlijk allereerst in het teken van de viering van het 500ste weekbericht bij de Nieuwjaarsreceptie van onze lokale afdeling. Het bestuur en de fractie zien u graag komen op 4 februari. Verder staat ons een commissieweek te wachten met redelijk gevulde agenda’s. Heb een goede week!

 

 ’t Manneke, feestlocatie op 4 februari

 

 Molen bij vliesje ijs op de Rottemeren

 

De oude kastanje in centrum Bergschenhoek