WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 30 MAART T/M 5 APRIL 2019

7 april 2019

Dit is weekverslag nummer 508 van de PvdA fractie in Lansingerland. Na de fractievergadering van maandag wachtte ons een week van commissievergaderingen met kleine agenda’s. Een groot deel van de oppositiepartijen was bijzonder ontstemd over het niet proactief informeren van de Raad door het college over het feit dat de provincie Lansingerland op de vingers tikte over het lage aantal sociale woningen in de bouwplannen. Valmir uit onze fractie stelde er vragen over bij commissie Ruimte. Bij commissie AB spaken we over de Nota Grondbeleid. Bij Samenleving bespraken we het verzoek voor een heel flink extra krediet voor Kindcentrum Rodenrijs.

Alpenweide in Bergse Bos

NOG LANG NIET KLAAR MET VERHAAL SOCIALE HUURWONINGEN

Op dinsdag stelde Valmir Xhemaili, ook namens WIJ Lansingerland en GroenLinks, rondvragen over het niet proactief informeren van de Raad door het college over het feit dat de provincie vindt dat Lansingerland veel te weinig sociale woningen in de bouwplannen heeft. De brief van de provincie was op 28 maart aan het Samenwerkingsverband wonen regio Rotterdam gestuurd. Via een persbericht liet de Provincie Zuid-Holland op diezelfde dag weten dat Lansingerland te weinig sociale huurwoningen heeft opgenomen in de plannen die bij de provincie zijn ingediend. Het AD van 29 maart spreekt over “ruim 2000 sociale woningen minder in 2030 dan dat er volgens een ‘evenwichtiger scenario’ in de regio zouden moeten zijn”. Het provinciebestuur wil met het college om de tafel over de mogelijkheden om meer sociale woningen te gaan bouwen. Pas daarna neemt het provinciebestuur een definitief besluit. De PvdA fractie was hierover natuurlijk niet verrast. We hadden dit al voorspeld, zie bijvoorbeeld https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-1-t-m-7-dec-2018/

Onze fractie en die van WIJ Lansingerland en GroenLinks werden verrast door deze berichtgeving, waarmee we dus uit de pers moesten vernemen dat de plannen in Lansingerland inderdaad onder de maat worden gevonden door de provincie. Meerdere malen is dit door ons en de collega’s van de oppositie aangekaart en het was duidelijk dat het dus een urgent thema is.

Het college had ons op basis van de actieve informatieplicht bijvoorbeeld kunnen informeren tijdens de Raadsvergadering van 28 maart j.l., een brief aan de Raad of een schriftelijke bijlage in iBabs bij mededelingen uit het college op dinsdag bij Cie Ruimte.

Valmir stelde de volgende vragen:

  1. Is de brief van het Provinciebestuur inderdaad in uw bezit en sinds wanneer?
  2. Waarom heeft u de raad niet proactief hierover geïnformeerd?
  3. Kan deze brief worden gedeeld met de raad en zo ja, per wanneer?
  4. Zo nee, waarom niet?
  5. Is er al een eerste reactie vanuit het college op de brief te geven?
  6. Kan het college ons garanderen dat er in de a.s. Cie Ruimte vergadering van mei een collegereactie op de brief van het provinciebestuur ligt, met voldoende aanvullende feiten, zodat de Cie de kwestie kan bespreken?

Na binnenkomst van onze vragen op dinsdagochtend stuurde het college in allerijl de brief als nog naar een beperkte groep van de commissie Ruimte. De commissie kreeg een toezegging dat het onderwerp op de eerstvolgende commissievergadering Ruime in mei zal worden geplaatst, samen met een reactie van het college op de brief van de provincie. Hier zijn we als commissie en Raad nog niet klaar mee.

Niets is wat het lijkt

NOTA GRONDBELEID GOED ONTVANGEN

Vorige week gaven we nog een terugblik op het grondbeleid van onze gemeente in de afgelopen 20 jaar. Op woensdagavond bij de commissie AB stond de Nota Grondbeleid op de agenda. Petra Verhoef deed de woordvoering. Op zich een heldere nota met duidelijke kaders. Positief vinden we het feit dat het grond(prijs)beleid voor sociaal en starters/middenhuur dusdanig is aangepast dat het woonaanbod voor woningzoekers in deze segmenten ook voor langere termijn is verzekerd. Natuurlijk noemden wij opnieuw de teleurstelling over de bouw van gemiddeld slechts 400 woningen per jaar. Dat mag van ons veel hoger zijn. Hoe kunnen we de gronden die we nog bezitten zo spoedig mogelijk laten ontwikkelen door derden? Ook noemden we natuurlijk de oproep van de provincie om veel meer sociale huurwoningen te bouwen in Lansingerland. Verder viel ons op dat er nauwelijks werd gerept over bedrijventerreinen. De PvdA fractie vindt het belangrijk dat er voldoende grond voor bedrijventerreinen beschikbaar is. Tot slot spraken we zorg uit over het kader om ‘kleinere woningen te bouwen die meer passen bij de prijs’ voor sociale woningen en starterswoningen, zodat scheef wonen wordt ontmoedigd. Dit moet wel binnen de perken blijven, vinden wij, vooral geen konijnenhokken bouwen. Ook sociale huurwoningen moeten voldoende ruimte bieden voor gezinnen.

Wethouder Abee haalde nog maar eens ons wensgetal van 800 te bouwen woningen per jaar aan. Dat getal hadden wij in de termijn helemaal niet genoemd. De versnelling zit er echt niet in, maar het was net of de wethouder positiever was dan voorheen. Hij versprak zich door te noemen dat in Lansingerland het percentage ‘sociaal’ maximaal 20% zal zijn. Gelukkig corrigeerde CU hem dat het precies 20% moet zijn. Het percentage werd overigens nergens genoemd in de nota. Waarom eigenlijk niet? De verkoop van bedrijventerreinen loopt als een trein volgens de wethouder. We zijn heel benieuwd of we daar straks dan nog genoeg van hebben. Een gemeente met zo’n mooie ligging moet voldoende gronden voor bedrijven kunnen bieden, vinden wij. Goed voor de werkgelegenheid.

Meer bij de fietsroute in Bergse Bos

KINDERARMOEDE MOET OOK NAAR NUL IN LANSINGERLAND

Bij de commissie Samenleving stelde Valmir Xhemaili een rondvraag aan de wethouder over een thema dat onze fractie zeer belangrijk vindt: kinderarmoede. In een krantenartikel in het AD van 1 april jl. noemt VVD staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kinderarmoede onacceptabel. Zij zegt het volgende: ‘’Voor een welvarend land als Nederland is het anno 2019 onacceptabel dat nog altijd één op de tien kinderen opgroeit in armoede’’.  Zij wil dat het percentage kinderarmoede naar nul gaat. Binnen drie jaar moet 70% van deze doelgroep in beeld zijn. Uitgangspunt is dat alle kinderen moeten meedoen in de samenleving, ongeacht hun thuissituatie.

Valmir zei: “Ik kan uit persoonlijke ervaring vertellen dat het niet altijd makkelijk is om op te groeien en niet al te breed te hebben. Zo was het voor mijn ouders vaak lastig om twee zonen te hebben die  op voetbal zaten omdat daar allemaal kosten bij komen kijken. Maar gelukkig konden wij gewoon voetballen, ook al hadden wij minder mooie voetbalschoenen dan de rest. Als kind wil je niet buiten de boot vallen en een zo normaal mogelijk leven leiden.”

De PvdA-fractie hamert al jaren op aanpak kinderarmoede (ook verborgen kinderarmoede) en we hebben de nodige vragen erover gesteld. Wij hopen dus dat het aangekondigde beleid nieuwe kansen biedt in Lansingerland om kinderarmoede aan te pakken.

Vragen aan de wethouder:

  • Heeft de wethouder kennisgenomen van de plannen van de staatssecretaris om kinderarmoede aan te pakken?
  • Is de wethouder het eens met de staatsecretaris dat kinderarmoede naar nul moet, ook in Lansingerland?
  • Is de wethouder van mening dat de extra vrijgekomen midden vanuit het kabinet kansen bieden om in Lansingerland de doelgroep arme kinderen beter of sneller in beeld te brengen? Ook in gezinnen met werkende ouders?
  • Is de wethouder naar aanleiding van deze kabinetsplannen van plan om 1 of meerdere beleidsaccenten op armoede te versterken?

Het bleek dat de griffie de vragen niet had ontvangen, maar de fractiegenoten in c.c. wel. Wethouder van Tatenhove moest dus improviseren. Zoals bij eerdere vragen van onze kant over armoede noemde de wethouder de diverse stappen die al zijn gezet. Met de Klijnsmagelden zijn de diverse fondsen voor sport en cultuur verruimd. En er is onlangs een afspraak gemaakt met het zwembad, zodat ook kinderen met ouders met een kleine beurs hun zwemdiploma kunnen halen. Ambassadeurs helpen de kinderen in armoede opsporen. De wethouder kan niet garanderen dat het aantal naar nul kan gaan. De extra toegezegde gelden door de staatssecretaris bleken haar op dit moment nog niet te inspireren voor een extra impuls, bijvoorbeeld om kinderen die in verborgen armoede leven te vinden. “We komen er nog wel op terug”, sprak Valmir. Inderdaad zullen we vinger aan de pols houden wanneer straks de gelden naar de Gemeentes komen.

Toren steekt bijna in de wolken

LANSINGERLAND SNEL AAN DE BAK VOOR REDUCTIE CO2 IN VERKEER

Lansingerland moet samen met de 22 andere gemeenten in de Metropoolregio (MRDH) stevig aan de bak om de uitstoot van CO2 door het verkeer te verminderen met 30% in 2025 ten opzichte van 2016. Deze opgave is in lijn met de klimaatdoelstelling van Parijs en met het huidige regeerakkoord. Dit blijkt uit de agenda van het bestuur van de Vervoersautoriteit die op 10 april vergadert: https://mrdh.nl/vergadering/bestuurscommissie-va-10-april-2019 Voor Lansingerland is wethouder Fortuyn dan van de partij.

De MRDH heeft eerder uitgezocht met welke effectieve maatregelen de doelstelling kan worden gerealiseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het heffen van betaald parkeren in de winkelcentra, minder parkeerplekken bij nieuwe woningen, tolheffingen, meer woningbouw bij OV-knooppunten en het weren van vuile vrachtauto’s in de binnensteden. Het totale pakket bevat 40 mogelijke maatregelen. Deze maatregelen zijn in het afgelopen jaar uitgewerkt, in nauwe afstemming met de 23 gemeenten. Voor 5 oktober 2019 moet ook de gemeente Lansingerland aangegeven aan welke maatregelen onze gemeente de voorkeur gaat geven.

De keuze voor betaald parkeren zal in Lansingerland zeer gevoelig liggen, zo leren ons de debatten in voorgaande jaren. Maar het terugbrengen van de maximum snelheid op de nieuwe A16-Rotterdam van 100 km naar 80 kilometer is een reële optie net als 70 km in plaats van 80 km op de N209. Wellicht zijn er ook meer 30 km zones mogelijk. Ook goed voor de verkeersveiligheid. Sneller bouwen bij vervoersknooppunten zoals station Berkel Westpolder en station Lansingerland-Zoetermeer past ook goed bij de opgave net als het schrappen van het aanstaande eenrichtingsverkeer op de Noordeindseweg tussen Wilgenlaan en Planetenweg. Het verbeteren van de busverbinding tussen Bleiswijk en station Lansingerland-Zoetermeer is ook een goed plan. Een tolpoort hebben we inmiddels al: op de grens van Berkel en Pijnacker in de Groenzoom.

Het lijkt de PvdA-fractie verstandig wanneer het college tijdig de inwoners en bedrijven in onze gemeente bij dit plan betrekt. De tijd voor deze beeldvorming en de aansluitende besluitvorming is krap dus het is verstandig om snel aan de slag te gaan.

Tolpoort

Tot slot: In de komende week is er op dinsdag Presidium en op woensdag beeldvormingen over het Cultuurhuis Berkel en Klimaatadaptatie. De presentaties zijn al zichtbaar en lijken te verklappen dat we een nieuw cultuurhuis gaan bouwen op een flinke steenworp afstand van het gebouw dat wij wel zagen zitten als cultuurhuis. Ruimte zat daar, weet u nog wel… wordt vervolgd. Heb een goede week!

Veel waterberging mogelijk in Bergse bos

 Buitensport genoeg in Bergse bos

 Blije Highlanders

Van de redactie buitenland