WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 8 T/M 14 JUNI 2019

16 juni 2019

Dit is weekverslag nummer 517 van de PvdA fractie in Lansingerland. De week was aardig gevuld, met commissie Ruimte, AB en een Gemeenteraadsvergadering over de Gemeenschappelijke Regelingen. We steunden uiteindelijk een motie opgesteld door Leefbaar 3B om iedereen die er maar invloed op kan hebben aan te sporen om nu eindelijk te beginnen met de co-realisatie van de HSL-maatregelen. Hopelijk geeft dit houvast voor de wethouder om veel voortvarender voor de belangen van de inwoners op te komen. Via een amendement dat door hele raad werd ingediend, wordt het DB van recreatieschap Rottemeren gevraagd pas op de plaats te maken met de bomenkap, totdat nut en implicaties duidelijk zijn. We eindigden de week met een bijeenkomst van de Provinciale Statenfractie van de PvdA op vrijdagmiddag. We werden bijgepraat over de formatie van het Zuid-Hollandse college en spraken over zaken als sociale woningbouw en de veiligheid van de N209.

Oude Berkelse Dijkje

 MOBILITEIT IN LANSINGERLAND VERDIENT PRIORITEIT

Een van de speerpunten van het college van Lansingerland is het opstellen van een mobiliteitsplan voor onze hele gemeente. Dit is hard nodig want Lansingerland blijft de komende 10 jaar stevig doorgroeien als het gaat om het aantal inwoners en de bedrijvigheid. Bovendien wordt ook onze regio steeds drukker en voller. Ons college gaat uit van zo’n 75000 inwoners in 2030 maar gelet op de grote vraag naar nieuwbouw en de beschikbaarheid van potentiële bouwlocaties is een aantal van 90.000 inwoners realistischer. Het autoverkeer zal de komende jaren dus fors gaan toenemen, net als het vervoer per (elektrische) fiets en de vraag naar goed openbaar vervoer. De elektrische auto rukt op. De huidige infrastructuur voldoet niet aan de te verwachten vraag. Hoogste tijd dus om systematisch te gaan werken aan bestaande en toekomstige knelpunten in en om onze gemeente. We zetten de uitdagingen alvast op een rijtje. Dan kunnen de andere fracties hier ook alvast in meedenken in verband met de aankomende Kaderbrief. Ook voor de Provinciale Statenfractie is dit een handig lijstje.

Toekomst N209: Blijft de gevaarlijke N209 een provinciale weg die een verbinding vormt tussen de A12 en de nieuwe A16 Rotterdam en een belangrijke ontsluitings- en verbindingsweg is voor de Kruisweg, Bleiswijk, Bergschenhoek en ook Berkel of wordt de N209 ‘gedegradeerd’ tot een lokale ontsluitings- en verbindingsweg? Dit debat moet nog starten en heeft haast omdat over 4 jaar de A16 Rotterdam klaar is. Om de N209 een gemeentelijke status te geven, is het misschien nodig om de N470-N471 vierbaans te maken.

Uitsluitend 30 km wegen binnen bebouwde kom: Voor alle ontsluitingswegen in Lansingerland geldt nu het 50 km-regime. Binnen de wijken is 30 km de norm. Te verwachten is dat de snelle fiets zal gaan doorbreken. De bestaande fietspaden zijn hiervoor niet geschikt. Te smal en een te grote verscheidenheid aan snelheden. Het ligt voor de hand dat ook de snelle fiets gebruik gaat maken van de autoweg. Dit pleit voor een verlaging van de maximum snelheid tot 30 km, ook op ontsluitingswegen.

Uitbreiding & verbetering lokale wegennet: Bestaande knelpunten moeten worden opgelost. Voorbeelden zijn het veiliger maken van de rotondes op de Boterdorpseweg/Klapwijkseweg, de dagelijkse filevorming op de Bleiswijkse ontsluitingswegen richting N209, het doortrekken van het Berkelse dijkje al dan niet via de toekomstige nieuwbouw op de locatie Hergerborch, de onveilige Merenweg in Bleiswijk en de Oosteindseweg in Bergschenhoek, de bouw van een fietstunnel bij de N209 in Bleiswijk centrum, de extra ontsluiting van de nieuwbouw in de Westpolder op de Klapwijkseweg bij ’t Manneke, de renovatie van de Noordeindseweg tussen de Oostmeerlaan en Zoetermeer/N470 en handhaven knip in Noordeindseweg bij de Planetenweg/Oostmeerlaan. Verwijderen van deze knip is echt zonde van het geld.

Meer openbaar vervoer: Een hogere frequentie van Metro E op het tracé Rotterdam-Berkel Westpolder in de spits wordt mogelijk wanneer het keerspoor bij Pijnacker-zuid eindelijk wordt aangelegd.

Makkelijker met de bus vanuit Bleiswijk naar station LansingerlandZoetermeer: de huidige dienstregeling is niet reizigersvriendelijk. Waarom geen dagelijkse frequente verbinding van 06 tot 24 uur via de Laan van Mathenesse?

Shuttle verbinding station Rodenrijs-bedrijventerrein Oudeland: Oudeland groeit snel maar er is nog geen openbaar vervoer. De komst van een bus-shuttle zonder chauffeur kan een oplossing zijn. Zo’n shuttle verbinding is ook al in de pen voor de verbinding station Meijersplein en Rotterdam-The Hague Airport.

Beter openbaar vervoer tussen en binnen de kernen: wanneer Lansingerland doorgroeit naar 90.000 inwoners wordt de noodzaak om de OV-infrastructuur binnen de gemeente zelf te versterken, steeds groter. Het gaat dan in het bijzonder om de verbinding met scholen, winkelcentra, recreatiegebieden zoals de Rottemeren en Groenzoom, zorgvoorzieningen en OV-knooppunten. Misschien is een financiële bijdrage van de gemeente zelf nodig om dit te realiseren.

Doortrekken bus 170 vanaf station Rodenrijs naar RtHA en Schiedam: De noordrand van Rotterdam kent geen directe OV-verbindingen. Een door onze fractie gedaan voorstel om buslijn 170 in afwachting van een mogelijke railverbinding door te trekken van station Rodenrijs via de luchthaven naar Schiedam station is in studie bij de Metropoolregio. Zo komt ook Schiedam dichter bij Zoetermeer te liggen.

Meer bewaakt fietsparkeren bij OV-knooppunten en winkelcentra: Het aantal bewaakte fietsenstallingen moet de komende jaren fors worden uitgebreid.

Meer P+R plekken bij Metrostations: de parkeerplaatsen zijn dagelijks vol. Uitbreiding is nodig.

Handhaving maximum snelheid: Handhaving is nu nog een taak van de politie. Wellicht kan deze bevoegdheid in de toekomst wettelijk over gedragen worden aan gemeentelijke Boa’s en flitsapparaten waardoor de gemeente zelf intensiever kan gaan handhaven.

Een enorme hoeveelheid uitdagingen voor mobiliteit dus, waar nu echt snel (meer) actie op nodig is.

Berkelse Dijkje doortrekken?

 Nieuwe weg ontsluiting Westpolder bij ’t Manneke

 Rotonde Oostmeerlaan-Klapwijkseweg

 COLLEGE LAAT BONFUTTERS LEKKER LOPEN

Wat zeuren die bewoners van de Bonfut, de Rodenrijsezoom en de Berkelse Zuidpolder toch? Ga lekker lopen of fietsen naar station Rodenrijs of naar bushalte Koegelwieckplantsoen en houd nu eindelijk eens op met dat steeds maar vragen naar de heropening van bushalte Bonfut!

Dit is de strekking van het antwoord dat het college deze week gaf op onze raadsvragen van 15 mei. Onze fractie vindt het feit dat Zoro-buslijn 170 sinds midden mei stopt bij station Lansingerland-Zoetermeer een prachtige aanleiding om de halte Bonfut weer te gaan bedienen. Want als je bij de Bonfut kunt opstappen ben je vanaf deze aanpalende wijken met bus en trein snel in Gouda en Utrecht. Nu moeten zij vaak zo’n 15 minuten lopen om de dichtstbijzijnde bushalte te bereiken. Deze haltes bieden nog geen bewaakte fietsenstallingen. De afstand tussen de halte Koegelwieckplantsoen en de volgende halte station Rodenrijs is maar liefst 1.5 kilometer.

Het college blijft zich verschuilen achter de rug van de Metropoolregio. “De Metropoolregio geeft aan dat er geen aanleiding is om het eerdere afwijzende standpunt te wijzigen. Het college deelt dit standpunt. De voormalige halte Bonfut was bedoeld als tijdelijk en is vervangen door de definitieve halte Koegelwieckplantsoen. De locatie Hordijk ligt binnen de loop- en fiets-invloedsfeer van de metrohalte Rodenrijs. Met de beoogde capaciteitsuitbreiding van de fietsvoorzieningen bij de metrohalte verbeteren we de toegankelijkheid van de vervoerknoop Rodenrijs”.

Dat ‘tijdelijke’ is een mantra van de Metropoolregio dat al stamt van voor de tijd dat de busbaan in gebruik genomen werd. Met géén woord is hierover overleg geweest met de omwonenden. Een transparante evaluatie vond niet plaats. De Metropoolregio poetst deze mantra nu nog eens op: “Bovendien introduceert de RET in december dit jaar het R-netconcept op de lijnen 170 en 173. R-net is een ‘kwaliteitslabel’ van hoogwaardige OV-lijnen in de Randstad: comfortabel, betrouwbaar en snel. In het kader van R-net verkennen RET en Metropoolregio nu versnellingsmogelijkheden van de diverse R-net lijnen. Ingebruikname van een extra stopplaats past niet in dit concept”. Onze fractie is heel benieuwd welke bushaltes van lijn 173 in Bergschenhoek en Bleiswijk in de nabije toekomst de dupe gaan worden van dit ‘kwaliteitslabel’ in samenhang met de ‘versnellingsmogelijkheden’. Gaan de inwoners daarmee sneller van A naar B? Of moeten ze vooral verder lopen vanwege vervallen haltes? Onze vragen over de Bonfut en antwoorden van het college staan hier.

Voor posters blijft de halte dankbaar gebruikt

NOG EVEN OVER JAARREKENING 2018

We komen nog even terug op ons verhaal in weekbericht 516 van vorige week over de jaarrekening 2018. Afgelopen woensdag vond hierover een debat plaats in de raadscommissie Algemeen Bestuur. Onze woordvoerster Petra constateerde dat de PvdA gelijk heeft gekregen met haar al in 2014 en 2015 gedane gemotiveerde uitspraak dat het met de gemeentelijke financiën snel goed zou komen. Wethouder Abee beaamde dit, zij het met de constatering dat andere fracties dit toen anders hebben ingeschat. Een erg laconieke reactie met voor onze inwoners grote gevolgen: de afgelopen jaren zijn het uitgavenpatroon en het investeringsniveau van de gemeente ver achter gebleven bij wat nodig was. Bovendien zijn de gemeentelijke lasten voor de inwoners nodeloos te hoog geweest met als resultaat dat de gemeente inmiddels forse overschotten kent op de jaarrekeningen en reserves. Het ijs is dik en de ijsmeester kan met pensioen.

Petra stipte nog eens aan dat de grondprijzen dus best omlaag kunnen om de bouw van meer sociale huurwoningen snel mogelijk te maken. Daar was de CDA fractie het mordicus mee oneens. “Grondprijzen moet je verlagen als de markt het zelf niet kan, als het slecht gaat en de bouwmarkt op zijn gat ligt. Daar is nu geen sprake van dus de markt moet zelf zijn werk doen”. Dat de markt dure grond liever uitgeeft aan dure woningen en dat bouwers prijzen niet uit zich zelf verlagen om sociale huurwoningen mogelijk te maken, is de CDA fractie helaas ontgaan. De neoliberale wind waait nog hard in de raad van Lansingerland.

Wethouder Abee vertelde dat het college in het vierde kwartaal van 2019 komt met een notitie over de stand van zaken met betrekking tot de Enecogelden. Onze fractie wil al op korte termijn een debat over hoe deze gelden kunnen worden ingezet. In ieder geval niet aan schuldverlaging. Die lost zich zelf al snel op. Dit standpunt leverde ons via de sociale media een sneer op van de VVD-fractie. “De PvdA is alweer aan het uitgeven geslagen voordat het geld binnen is”. Graag merken wij op dat wij hierbij in het goede gezelschap zijn van het college van Rotterdam waarin de VVD een prominente plek heeft. Afgelopen week besloot het college van deze stad om een voorschot te nemen op de Eneco-miljoenen door op voorhand 68.2 miljoen te investeren in de energietransitie. Daar wil het college van Rotterdam maar liefst 150 miljoen in gaan investeren. Krijg dat maar eens voor elkaar in Lansingerland!

Interessante vegetatie op kop Oostmeerlaan

Tot slot: De nieuwe week begint met een vergadering van de commissie Samenleving, waar de jaarrapportage Sociaal Domein 2018 en het nieuw te bouwen Cultuurhuis in Berkel op de agenda staan. Dat laatste onderwerp zal een flinke discussie gaan geven, zo schatten we in. Op dinsdag is er een Presidiumoverleg met een interessante agenda. Op woensdag organiseert de Adviesraad Sociaal Domein bij de Melanchton Business School in Bleiswijk een bijeenkomst over ‘Zorg die buiten de kaders durft te denken’. Dat is een aanlokkelijke titel. En op donderdag een VNG cursus voor raadsleden over ‘publieke waarden en risico’s’. Heb een goede week!

 Oostmeerlaan

 Berkelse Noordpolder

 Berkselse Vaart

 Klapwijkseweg

 Nieuwe bouwlocatie bij Hergerborch