WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 9 T/M 15 FEB 2019

16 februari 2019

Dit is weekverslag nummer 502 van de PvdA fractie in Lansingerland. Het enige evenement deze week waren de pitches van burgers over hun plannen in het kader van het Lansingerlands Initiatief. Er zaten een aantal leuke initiatieven tussen. Ons weekbericht bevat korte berichten, onder andere rond de verkiezingen van 20 maart en een overleg van afgelopen week in de Tweede Kamer over armoede- en schuldenbeleid.

NOOIT MEER POSTERS PLAKKEN?

In Lansingerland worden de verkiezingsborden voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van 20 maart 2019 dit jaar digitaal geprint en op donderdag 28 februari 2019 door een bedrijf geplaatst. De gemeente maakt voor de Provinciale Statenverkiezingen gebruik van borden op twee voeten waarvan de helft wordt verwijderd na de verkiezingen. De ‘enkele-voets-borden’ blijven staan en worden gebruikt voor de Europese verkiezingen in mei. Aan de schitterende traditie van het met de hand en tegen de wind in plakken lijkt hiermee dus een einde gekomen te zijn. Onze geroutineerde sociaaldemocratische plakkers, Raymond Tans (foto boven) en Gerard Bovens, zullen het periodieke plakken zeer gaan missen!

Voor wie nog stemhulp nodig heeft of wil zien hoe de PvdA zich verhoudt tot de andere partijen is er een stemwijzer: https://zuid-holland.stemwijzer.nl/#intro

En laten we niet vergeten dat er op 20 maart ook verkiezingen zijn voor de vier waterschappen in Zuid-Holland, waaronder Hoogheemraadschappen Schieland & de Krimpenerwaard en Delfland. Niet onbelangrijk als je enkele meters onder de zeespiegel ligt en langdurige droogte óf juist hevige regenval om een goed waterbeleid vragen. Het gaat bijvoorbeeld over de Rotte, de Eendragtspolder en ons kassengebied. De kandidaten en programma staan op deze site: https://zuidholland.pvda.nl/verkiezingen/

De foto’s die deze week in ons weekbericht staan tonen de Berkelse Westpolder en de Berkelse Bergboezem. Die vormen belangrijke plekken voor waterberging voor het Hoogheemraadschap Delfland.

KORT NIEUWS

Weekverslag 500 in het nieuws

Lees hier het verslag in de Heraut over de jubileumviering van het 500ste weekbericht op 4 februari: Heraut 13 feb 2019 PvdA schetst een Lansingerland in 2030.

U kunt deze schets helemaal lezen op 500ste-jubileum-weekbericht-zomaar-een-mooie-zomerdag-in-lansingerland-2030.

Sociale woningbouw

Onze fractie stelde op 2 februari 2019 vragen aan college over woningmarktafspraken in de regio Rotterdam. Daarop zijn nog geen antwoorden gekomen, maar in die context is dit artikel in het NRC ook wel interessant: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/14/rotterdam-moet-meer-bouwen-a3653984

Een VVD raadslid uit Lansingerland wordt in het stuk aangehaald. Die denkt nog dat we de 20% sociaal-bereikbare woningen echt gaan halen in Lansingerland. Zo lijkt het in de regionale afspraken, maar onze fractie is echt heel benieuwd welke woningen er nu precies worden meegeteld.

Speurwerk door burgers

De PvdA-fractie wil weten hoe Buurttoezicht Lansingerland nu precies samenwerkt met politie en gemeente als het gaat om sporenonderzoek bij misdrijven. Na de beantwoording van de vragen door het college zal de PvdA besluiten of het nodig is om er een bespreekstuk van te maken. Zie Vragen over speurwerk van Buurttoezicht.

ARMOEDE EN SCHULDENDEBAT TWEEDE KAMER

 Op donderdag 14 februari 2019 vond in de Tweede Kamer een algemeen overleg (AO) plaats over armoede- en schuldenbeleid. Gijs van Dijk van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer had deze week via e-mail al aan de verschillende lokale fracties en wethouders van PvdA-huize gevraagd wat volgens hen een kind in armoede minimaal nodig heeft. Valmir en Petra reageerden natuurlijk meteen en stuurden ook de link naar de serie interviews die we vorig jaar hielden onder gezinnen in Lansingerland met kinderen die in armoede opgroeien. Die serie eindigt met onze plannen in het verkiezingsprogramma voor bestrijden van armoede.

Op de agenda van het AO op 14 februari stond onder andere de tussentijdse evaluatie die staatssecretaris Tamara van Ark heeft laten uitvoeren naar de besteding van de jaarlijks 100 miljoen euro extra middelen voor de bestrijding van armoede onder kinderen (zie haar brief van november 2018 in de link). Jaarlijks wordt 85 miljoen euro via een decentralisatie-uitkering aan gemeenten beschikbaar gesteld. Er werd afgesproken dat het Rijk en de gemeenten zich zullen inspannen om álle kinderen die in armoede opgroeien te bereiken en te ondersteunen met voorzieningen in natura via de lokale infrastructuur en samenwerking met diverse partijen. “Gemeenten hebben de regie in het armoede- en schuldenbeleid en hebben daarbij aandacht voor de positie van kinderen.”

Een eerste evaluatie vond begin 2018 plaats (over de periode 2017) en een vervolgevaluatie vindt plaats in 2021. Dan zal getoetst worden of het gemeentelijk beleid ertoe heeft geleid dat alle kinderen in armoede worden bereikt. Er wordt gehamerd op het vinden, het bereiken van kinderen, zoals onze fractie in Lansingerland al jaren roept. Dat is niet makkelijk, maar we streven ernaar dat onze gemeente in 2021 bij de beste gemeenten zit.

Totaal 303 gemeenten deden mee aan de eerste evaluatie en we gaan er vanuit dat Lansingerland ook gehoor gaf aan de oproep. Van de gemeenten geeft 40% aan de doelgroep volledig in beeld te hebben, 40% geeft aan dat de omvang van de doelgroep onbekend is. Maar 1 op de 3 gemeenten kon cijfers aanreiken over de ontwikkeling in het bereik van de doelgroep. In 78% van die gemeenten is het bereik toegenomen.

Met de VNG maakte de staatssecretaris onder andere de volgende afspraken:

  • “Om lokaal verantwoording te kunnen afleggen en om in 2021 landelijk een beeld te kunnen vormen over de effectiviteit van de extra middelen, is het van belang dat gemeenten inzicht hebben in de besteding en het bereik van de extra middelen.”
  • “Gemeenten zetten zich in om alle kinderen te bereiken, met bijzondere aandacht voor kinderen van werkenden met een laag inkomen.”
  • “Gemeenten kunnen gebruik maken van de mogelijkheden van het programma Vakkundig aan het werk. Er zijn middelen vrijgemaakt voor een extra ronde voor effectiviteitsmeting van (lokale) aanpakken van armoede en schulden. Vanaf begin 2019 kunnen gemeenten in samenwerking met kennisinstellingen daartoe onderzoeksvoorstellen indienen.”

Met collega’s uit andere fracties, zoals GroenLinks die eerder ook verborgen armoede en schuldhulpverlening aankaartte, zullen we overleggen op welke manier we het beste ons een beeld kunnen vormen over bovenstaande punten en waar meer actie nodig is. De getallen die we van het college krijgen blijven vaak steken op aantallen afgenomen kindpakketten en manieren om de kinderen te vinden via scholen en sportclubs. Dat zegt iets, maar is het genoeg?

Zie naar aanleiding van het AO van donderdag ook nog even dit artikel van de landelijke PvdA dat zegt dat mensen die in armoede en met schulden leven vertrouwen en perspectief op een beter leven verdienen: https://www.pvda.nl/nieuws/geef-mensen-perspectief-geen-boete/

Het past wel in onze eerdere verhalen rond de uitvoering van de Participatiewet.

 

 PVDA: ZEKER ZIJN VAN EEN VEILIGE N209

De N209 in Bleiswijk en Bergschenhoek is onze provinciale zorgenweg. Verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en geluidshinder zijn grote problemen. Stevige ingrepen zijn nodig om de weg écht veilig en duurzaam te maken.

Op maandag 4 maart vanaf 20.00 uur organiseert de PvdA Lansingerland hierover een debat met als thema “Zeker zijn van een veilige N209”.

Deelnemers aan dit debat zijn de PvdA top-kandidaat voor Provinciale Staten Leo Bruijn, Sam de Groot van de PvdA fractie Lansingerland en de directie van Melanchthon Business School. Natuurlijk kunnen de bezoekers volop aan het debat meedoen.

Het debat wordt gehouden in de Melanchthon Business School, Wilgenlei 2B, 2665 KN Bleiswijk. Iedereen is van harte welkom!

 

Tot slot: In de komende week staat er op woensdag een optie in de agenda voor een beeldvormende avond over grondbeleid door het college. We zijn benieuwd of dat zal doorgaan. Op donderdag 21 februari is er een raadsvergadering, waar onze fractie een motie of amendement rond de veiligheidsmaatregelen voor de rotondes zal indienen. Heb een goede week!