10 april 2013

WEEKVERSLAGEN VAN MAART 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 4 – 8 MAART 2013

Dit achtste weekverslag in 2013, aflevering 259 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij met verdriet kennisnamen van het overlijden van onze partijgenote en oud afdelingsbestuurslid Marijke Hulst- Van Adrichem, ProRail ons informeerde over de voortgang van de HSL-pilot, onze eigen PvdA Leergang “Lokaal Bestuur” van start ging, onze website voortdurend aan storingen onderhevig was, er weer puzzelstukjes toegevoegd werden aan de informatievoorziening over onze gemeentelijke financiën en het debat over de komst van de Metropoolregio door de raden in de beide Stadsregio’s opnieuw opgepakt werd.

IN MEMORIAM MARIJKE HULST

Woensdag bereikte ons het verdrietige bericht dat afgelopen maandag, 4 maart 2013, Marijke Hulst – van Adrichem is overleden. Marijke was sinds 1 februari 1985 lid van de PvdA. Zij was een zeer betrokken en actief lid van de afdeling Berkel en Rodenrijs, later Lansingerland. Een Sociaal – Democrate in hart en nieren. Binnen de PvdA – afdeling Berkel en Rodenrijs is zij begin jaren ’90 bestuurslid geweest en later secretaris. Ook heeft zij in de aanloop naar de verkiezingen van 2002 een belangrijke functie vervuld als lid van de kandidatencommissie. Vanwege haar werk bij de Tweede Kamer was zij voor de afdeling en de PvdA gemeenteraadsfractie van grote betekenis als vraagbaak voor informatie over landelijke zaken, zoals de HSL en de komst van de 380KV hoogspanningsleiding. Marijke was een trouw en constructief bezoeker van de afdelingsbijeenkomsten en een nauwgezet volger van de fractie. Heel enthousiast, betrokken en graag bereid om een handje te helpen. Canvassen, folderen en het “bemensen” van de stand op de braderie. Niets was haar te veel. Je deed nooit een tevergeefs beroep op haar. Ook buiten de partij was zij actief. Als buurtbewoner, bijvoorbeeld, was Marijke een zeer betrokken en geëngageerd lid in de commissie voor het natuurgebied “De Vlinderstrik.” We zullen haar missen. Een vriendelijke en aardige vrouw met een aanstekelijk enthousiasme en een altijd aanwezige glimlach. Wij, het bestuur en fractie van de PvdA Lansingerland, wensen haar man Ben, de familie Van Adrichem en de familie Hulst heel veel sterkte in het verwerken van dit grote verlies. Een afvaardiging van bestuur & fractie was afgelopen vrijdagmiddag natuurlijk aanwezig bij de crematie plechtigheid.

PRO-RAIL OVER HSL-PILOT

De pilot maatregelen aan het HSL spoor moeten ongeveer 4-5 dba minder geluidshinder gaan opleveren. Dat bleek afgelopen dinsdagavond tijdens een presentatie van Chiel Roovers van ProRail en Theo Vierling van het ministerie van I & M dat opdrachtgever voor de pilot is. Met die 4-5 dba minder geluidsproductie moet de gestelde norm van 57 dba gehaald kunnen worden. In weekverslag 5 van 8 februari 2013 spraken wij al onze verwondering uit over de lange aanloop naar de uitvoering van deze pilot. De minister van I&M gaf al in september 2011 opdracht om met de pilot aan de gang te gaan. In februari 2012 was er al sprake van een voorbereiding voor de aanbesteding en in de voortgangsrapportage HSL nummer 30 en brieven aan het college was er steeds sprake van pilot maatregelen die nog in 2012 zouden worden afgerond. Wij ontkomen niet aan de indruk dat de ambtelijke staf de minister bij herhaling informatie aan de Tweede Kamer deed toekomen die op zijn zachtst gezegd te optimistisch was. Dat bleek ook wel uit de presentatie van ProRail. De aanwezigen (waaronder maar 20 belangstellenden op de publieke tribune) werden door ProRail uitgebreid meegenomen in het proces dat voorafging aan de feitelijke aanbesteding van de maatregelen. Dat zijn vooralsnog de raildempers, bodembedekking en mini-schermen. Veel hiervan betreft pure innovatie en moest dan ook uitgebreid getest, beproefd en formeel goed gekeurd worden. De ervaring met deze maatregelen elders in Europa ontbrak. Met de voorbereidingen en het uitvinden is ProRail in april 2012 gestart. Deze maand kan de offerte aanvraag voor de internationaal uitgebreid op veiligheid geteste raildempers en de nieuwe bodem bekleding de deur uit ten behoeve van de montage in de proefvlakken op het spoor. Infra Speed kan dan hiermee aan de slag. De offerte ten behoeve van het aanbrengen van mini-schermen gaat pas in juli de deur uit. Montage vindt plaats in september 2013, zo wordt voorzien. Informatie over de voortgang van de pilot is te vinden op: www.wonenlangsdehslzuid.nl

Medio april 2013 krijgt de Tweede Kamer het TNO rapport met analyse van de geluidsmetingen die in Lansingerland in 2012 verricht zijn. Deze meetresultaten kunnen doorvertaald worden naar alle knelpunten langs de HSL baan. Wij schatten in dat de huidige geluidsproductie gemiddeld ongeveer 4-5 dba te hoog zal gaan uitvallen. Eind 2013 hoopt ProRail te kunnen beschikken over alle “puzzel stukjes” die passen in het plan van aanpak van de definitieve oplossingen die de pilot moet gaan opvolgen. ProRail zei het voorzichtig: “Een hand in het vuur steken durf ik niet”. En over de planning en de uitvoering van het definitieve maatregelen pakket bleek noch het ministerie I&M, noch ProRail helderheid te kunnen& durven verschaffen. Wij gaan er op basis van wat nu bekend is, zo maar vanuit dat het nog wel een paar jaar gaat duren voordat Lansingerland helemaal uit de HSL-brand is. Leuker kunnen wij het hier niet maken!

Wij vroegen nog naar de huidige exacte snelheid van de passerende treinen: ProRail: Thalys richting Amsterdam 300 km/pu en richting Rotterdam 240 km/pu, V250 AnsaldoBreda: 220 km p/u en de Traxx-Fyra 160 km p/u. Met deze snelheden is bij de metingen en het maatregelen pakket rekening gehouden. Een proefvlak “overkapping” zoals D66 voorstelde zit er niet in vanwege de kosten: “De maatregelen die nu op stapel staan moeten logischerwijs soelaas bieden om het geluidsniveau 4-5 dba te laten dalen en zijn dus niet aan de orde gezien de omvang van de problematiek”.Een gemeentelijk verslag van deze presentatie is te vinden op: http://www.lansingerland.nl/internet/nieuws_264/item/aanpak-geluidsoverlast-hsl-in-lansingerland_45809.htmlOp maandagmiddag 25 maart bezoekt een delegatie uit de Tweede Kamer op uitnodiging van het college en van ons de HSL in Lansingerland. Aanwezig zijn Duco Hoogland (PvdA) en Betty de Boer (VVD). De Christen Unie laat zich deze dag vertegenwoordigen door een beleidsmedewerker. Eerder deze maand komt ook een Tweede Kamerlid van het CDA een kijkje nemen.

Wat moeten wij nu vinden van deze rapportage? Technisch gezien en wat informatie niveau betreft was er niets mis mee. Maar wat blijft schuren is het gemak waarmee met planningen wordt om gegaan en hoe daarover wordt geïnformeerd. Wanneer je hen, zoals Gerard Bovens dinsdagavond deed, mee confronteert, blijft het eigenlijk stil onder verwijzing naar het innovatieve en nog niet uitgevondene in dit project. Maar dat weet je van te voren toch ook, zou je zo zeggen? Waarom dan bij herhaling inwoners en bestuurders op het verkeerde been gezet? Zo maak je mensen echt boos. Dat dubbeltje viel nog niet echt afgelopen dinsdagavond. Reden te meer om dit aspect ook eens goed onder de aandacht van de Tweede Kamerleden te brengen!

METROPOOLREGIO KOMT ER AAN!

Donderdagavond was er in ons Gemeentehuis de derde regionale bijeenkomst op rij die in het teken stond van de voorbereiding van het grote Metropoolregio congres op 27 maart in Vlaardingen. Jammer genoeg zal onze fractie daar moeten ontbreken omdat juist die avond er een belangrijke Algemene Ledenvergadering van onze afdeling gepland staat die mede in het teken staat van de voorbereidingen op de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Donderdagavond werd wel duidelijk dat er door de initiatiefnemers hard aan gewerkt wordt om de Metropoolregio in januari 2014 van start te laten gaan. Op die datum zal er waarschijnlijk een eind komen aan de WGR-plus regeling die het bestaan van de beide Stadsregio’s mogelijk maakte. Dat loopt dan mooi samen. Het ligt voor de hand dat de regering blij is met de komst van de Metropoolregio omdat het past in hun ideeën over samenwerking tussen gemeenten en schaalgrootte die de oplossing van bovengemeentelijke problemen mogelijk maakt. Een discussie over overheveling van budgetten ten behoeve van de opzet van een Verkeer en vervoersautoriteit behoeft dan ook niet al te veel problemen met zich te brengen. De Metropoolregio zal zich in eerste aanleg gaan concentreren op de thema’s verkeer en vervoer en economische ontwikkeling. Een stap voor stap opbouw met een flexibele structuur. Heel organisch opgebouwd. Meer een moderne netwerkorganisatie dan een klassiek overheidsinstituut. De raden komen centraal te staan in de aansturing. Een derde bestuurslaag is uit den boze. Zoals bekend juichen wij deze ontwikkeling van harte toe. En wij zijn zeker niet de enigen, zo bleek donderdagavond. Vele raadsleden in de beide Stadsregio’s gaan voor inhoud en willen snel af van het debat over Governance, de wijze van besturen, dat de afgelopen maanden te zeer deze agenda bepaalde.

EN VERDER

Op weg naar financiële oplossingen

Maandagavond was de derde openbare informatiebijeenkomst (te zien op: http://player.companywebcast.com/gemeentelansingerland/20130304_1/nl/Player ) over de bouwstenen die de basis moeten gaan vormen van de Kadernota 2013 en het mogelijke “Winterakkoord 2013” van de Raad. Deze reeks informatiebijeenkomsten moeten gaan leiden tot een aantal scenario’s die in april 2013 richting gaan geven aan de oplossingen voor het voorziene begrotingstekort in de gewone dienst en de te verwachten tekorten en afwaarderingen van gronden in ons grondbedrijf. In ons weekverslag 7 beschreven wij onze “Top 10 aanpak”. Deze keer ging het vooral over de woningbouw. Het idee is om vooral te gaan mikken op de bouw van woningen van gemiddeld 180.000 euro, dus woningen in een range van 140.000-220.000 euro. Daar is vraag naar. Om deze prijs te kunnen bereiken, is het nodig dat de grondprijzen op maat worden aangepast. Dat gaat zeker afwaarderen en dus nieuwe verliezen op het grondbedrijf opleveren. Maar ook nieuwe inwoners die centjes in de gemeentekas brengen via OZB en het Gemeentefonds, een nog beter gebruik van bestaande voorzieningen en, natuurlijk, veel werk voor de bouwsector. Het idee is om bestaande wijken die nog niet helemaal af zijn eerst te gaan afbouwen: Parkzoom 1, 2 en 3, de Meerpolder en vervolgens ook de Westpolder gezien de perfecte ligging bij het RandstadRail spoor. Nog niet in exploitatie genomen gronden zoals in Bleiswijk blijven nog even rusten. Kleinere bouwprojecten worden gewoon voortgezet. Vast staat dat bij de jaarrekening 2012 een verlies genomen moet worden op Wilderszijde van 8 miljoen op basis van een nieuwe taxatie. Hoe het met financieel met Wilderszijde precies zit is te vinden op http://player.companywebcast.com/gemeentelansingerland/20130304_1/nl/Player Zoek naar minuut 32 en volg het debatje tussen Eddy Neeleman die het fenomeen contant maken en rente opboeken verwart met taxeren op de economische prijs en de reactie van wethouder Werner Ten Kate hierop.

Verdere afwaarderingen zullen nog niet compleet in beeld zijn bij de Kadernota 2013. Dat kan pas later dit jaar helder worden. Wij zien vooralsnog grote parallellen in de aanpak die het college stap voor stap laat uitrollen en de Top 10 die wij presenteerden. Het zal zwaar en moeilijk worden maar hier moet Lansingerland zeker uit kunnen komen.

Leergang van start

Afgelopen maandagavond was in Rehoboth in Berkel centrum de eerste bijeenkomst in een reeks van zes van onze eigen Lansingerlandse PvdA Leergang “Lokale Politiek”. Liefst 17 belangstellenden doen daar aan mee. Thema van de eerste bijeenkomst was het aan de hand van de fractie weekverslagen, jaaroverzichten en verkiezingsprogramma samen met de leden van de fractie in kaart brengen van de voornaamste uitdagingen waar Lansingerland nu voor staat. Werk en economie, Metropoolregio, grondbedrijf en decentralisaties waren centrale thema’s die enthousiast bediscussieerd werden. Thema’s die verder tijdens deze leergang ongetwijfeld weer terug zullen komen. De volgende keer, op 18 maart, zij de Tweede Kamerleden Lutz Jacobi en Astrid Oosenbrug gast van de Leergang. Natuurlijk gaat het dan om landelijke thema’s in relatie met wat er lokaal speelt.

TOT SLOT

Onze website www.lansingerland.pvda.nl en alle andere lokale PvdA websites worden al 14 dagen geteisterd door grote storingen waardoor onze berichtgeving vaak niet zichtbaar is of de website zeer langzaam laadt. Onze landelijke webmasters werken hard aan de oplossing van dit probleem. Onze excuses voor de hinder en overlast. Uw bezorgde reacties laten ons zien dat de lezers onze berichtgeving waardeert en mist wanneer deze technisch niet gepubliceerd kan worden.

Volgende week dinsdagavond vergadert de commissie Samenleving over ondermeer het Rekenkamerrapport over de uitvoering van de WMO, de bouw van scholen en het Leerlingen & WMO vervoer. Donderdagavond praat de commissie Algemeen Bestuur ondermeer over de ideeën om de nog braakliggende gronden op ondermeer Wilderszijde maatschappelijk nuttig te gaan maken, over de ideeën van het CDA mbt de komst van een coffeeshop en het camera toezicht in onze gemeente. Daar gaat maandagavond een fractievergadering aan vooraf. Beide commissies zijn live te volgen via www.lansingerland.nl Verder gaan de lokale VVD en PvdA fracties volgende week woensdagavond aan de praat over de sprankelende toekomst van Bleiswijk centrum. En natuurlijk doen wij als fractie vrijdagmorgen 15 maart mee aan NL-Doet. Wij gaan de Leeuwerik in Bleiswijk schoonmaken samen met leerlingen van de Toorop Mavo.

Het citaat van de week komt uit de column van Wouter Bos in de Volkskrant van donderdag 7 maart: “Wel fascineert het me dat dezelfde journalisten en opinieleiders die al jarenlang pleiten voor open regeerakkoorden, dualisme, en betekenisvolle dialoog tussen kabinet en oppositie, nu exact dat gedaan wordt opeens chaos ontwaren en elke poging tot draagvlakverbreding en dialoog als teken van zwakte zien. Op zo’n moment is het geheugen van menigeen wel hel kort en de consistentie ver te zoeken. Wie zijn meerderheid gebruikt is te rigide, wie zijn meerderheid zoekt is te slap. Dat kan niet allebei waar zijn”. Zo is het maar net, Wouter!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 8 maart 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 11 – 15 MAART 2013

Dit negende weekverslag in 2013, aflevering 260 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij ons bogen over een initiatiefvoorstel van het CDA met betrekking tot een coffeeshop, er weinig nieuws te melden was over de HSL en onze lokale financiële perikelen, leerlingen & WMO vervoer prominent op de agenda van de raadscommissie Samenleving prijkten, er concrete plannen op tafel kwamen om braakliggende terreinen tijdelijk nuttig te gaan besteden, wij brainstormden met Bleiswijkse ondernemers en maatschappelijke organisaties over de toekomst van hun dorpscentrum en wij in het kader van NL-Doet een handje hielpen om de Leeuwerik een goede schoonmaak beurt te geven. Het was opnieuw een week waarin onze website door een landelijke technische storing niet of nauwelijks toegankelijk was.

UIT DE COMMISSIE SAMENLEVING

Sam de Groot was onze man tijdens de vergadering van de commissie Samenleving op dinsdag 12 maart. Hier volgt zijn relaas. De aanbesteding leerlingenvervoer en Wmo vervoer  stond als opiniërend stuk op de agenda. Er moet de komende jaren fors bezuinigd worden en ook op het vervoer. Met deze aanbesteding probeert het college taakstelling te realiseren. Het huidige contract loopt af waarbij een aantal locale taxibedrijven in combinatie met grotere bedrijven deze diensten uitvoeren. Op zich goed voor de lokale werkgelegenheid maar onze gemeente kan dit niet langer op deze wijze betalen, het vervoer moet efficiënter en dus goedkoper. De PvdA is voorstander van deze aanbesteding om op deze wijze te proberen de kwaliteit van deze Wmo voorziening in de lucht te houden. De PvdA ziet ook de problematiek van de lokale taxibedrijven en heeft daarom wel vragen gesteld over de mogelijkheid van de locale bedrijven om ook serieus mee te dingen in deze aanbesteding. Het college geeft voldoende waarborgen om dit te kunnen realiseren.

 Wat betreft het leerlingenvervoer is het goed dat deze meegenomen wordt in de aanbesteding. Gezamenlijk vervoer moet efficiënter kunnen. De PvdA steunt de wens van Leefbaar 3B om delen van het vervoer niet aan te besteden maar onderhands te gunnen niet. Dit is bedrijfseconomisch voor de gemeente niet gunstig en juridisch ook over het randje. Het college heeft aangegeven dat in het kader van mogelijke bezuinigingen een verlaging van de leeftijd aan de orde kan zijn.  Bij allebei de vormen van vervoer is er naast de financiële vragen vooral veel aandacht gevraagd voor de cliënten en kinderen die er gebruik van moeten maken. Het is een goede zaak dat de raad hier veel aandacht voor heeft.

 De bouw van de VMBO school kan op steun rekenen van de PvdA. Het voorliggende besluit is een laatste financiële besluit en een gevolg van al eerder genomen besluiten (geen enkele aanleiding om te gaan zwabberen in koers). Het VMBO komt op een prima  locatie. Ook lagen (deel) besluiten voor de realisatie van de Westpolder (WP) 2 en 3 scholen. Ook hier geldt dat deze besluiten voortborduren op reeds eerder genomen besluiten en ook hier willen we niet gaan zwabberen. Het realiseren van de WP 2 school is noodzakelijk en past logisch in de in opbouw zijnde wijk. Wat betreft de WP 3 school is deze ook noodzakelijk maar deze wordt gebouwd op een plek waar later pas een wijk wordt gerealiseerd. Het blijft een beetje raar, een gebouw in het weiland zonder woningen daaromheen. In het debat hebben we hier expliciet aandacht voor gevraagd. Bij de uiteindelijke besluitvorming moeten de argumenten waarom deze school er nu en op die plek komen transparant zijn en goed gecommuniceerd worden.

 De bespreking van de bouwplannen zijn opnieuw aangegrepen voor een pleidooi (gesteund door de CU) voor het realiseren van brede scholen in de nieuwe schoolgebouwen. Het argument van de wethouder dat scholen alle energie nodig hebben voor de groei en realisatie van de nieuwe gebouwen vinden wij te zwak. Deze schoolgebouwen zijn de laatste die wij de komende 4/5 jaar gaan bouwen. Juist nu is het moment om een brede school te realiseren om ook perspectief te hebben op een school waarin school maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg of mogelijk een bibliotheek een plek kunnen hebben. In tegenstelling tot de wethouder zien wij daarbij de brede school als een school voor 0 tot 12 jaar. De wethouder heeft toegezegd dit punt in te brengen in de stuurgroep van scholen die zich richt op de bouw van de scholen. Zelf roepen wij de besturen van de scholen op deze handschoen op te pakken. Vanwege de grote financiële consequenties worden de voorstellen m.b.t. de scholen besproken in de raad van eind maart.

Vanwege een omissie in de technische voorbereiding werd het rapport van de Rekenkamer rond de uitvoering van de Wmo toch geagendeerd. Het rapport was al eerder uitgebreid besproken in commissieverband en de nadere beschouwingen die plaatsvonden hebben niet geleid tot andere gedachten. Daarover berichtten wij al uitvoerig in eerdere weekverslagen Na de zomer volgt er een evaluatie en kunnen we de voortgang en vooruitgang bespreken. Zo nodig bespreken wij dan eventueel nader te nemen maatregelen.

STERK DEBAT OVER DRUGSGEBRUIK IN LANSINGERLAND

Soms toont onze raad grote gezamenlijke klasse. Dat was donderdagavond het geval tijdens een door het CDA geagendeerd debat over de komst van een coffeeshop in Lansingerland. Dat ziet onze CDA fractie niet zo zitten. Een citaat uit hun raadsvoorstel: “Wetende dat elk aanbod zijn eigen vraag creëert, daarnaast overlast kan creëren voor de omgeving en het dorpse karakter van onze gemeente aantast, willen wij vergroting van het aanbod van softdrugs door vestiging van een coffeeshop in Lansingerland voorkomen. Daarom bepleiten wij de invoering van een nuloptie-beleid voor coffeeshops”.

Voorafgaande aan het debat spraken twee insprekers die werken aan een burgerinitiatief die in het teken staat van de komst van een ‘maatschappelijke coffeeshop’ in Lansingerland. Volgens de initiatiefnemers die beiden in de drugshulpverlening werkzaam zijn en waarvan een van beiden ook feitelijk in Lansingerland woont, gaat het om een plek waar mensen softdrugs kunnen kopen en gebruiken en die tegelijk een maatschappelijke functie vervult. Zoals in iedere andere coffeeshop wordt er alleen hasj en wiet verkocht en is het gebruik en bezit van harddrugs ten strengste verboden. De maatschappelijke coffeeshop moet een stichting zonder winstoogmerk worden. Hun korte presentatie aan de raadscommissie Algemeen Bestuur ontlokte tal van vragen vanuit de verschillende fracties. Er was duidelijk behoefte om frank en vrij met elkaar van gedachten te wisselen over wat er in Lansingerland rond druggebruik zoal speelt en wat de beste manier zou kunnen zijn om daarmee om te gaan. Wat helder werd, was dat een meerderheid in de raad niet te porren is voor de komst van een coffeeshop maar wel graag bereid is in kaart te laten brengen wat er ter zake in Lansingerland zoal speelt en wat de beste oplossingsrichtingen zouden kunnen zijn.

Don van Doorn, onze woordvoerder in dit dossier formuleerde het in zijn bijdrage aan het debat als volgt: “Als wij met behulp van toekomstvisies en presentaties het door ons gewenste Lansingerland willen uitbeelden of beschrijven dan is de rode draad door het verhaal mooie, liefdevolle, gezonde gezinnetjes die wonen in een van onze prachtige gebouwde of nog te bouwen huizen in kindvriendelijke wijken waar gezellig de buurt BBQ pruttelt in een straatje waar net gepoetst 1,7 auto’s voor de deur staan. De mensen zijn gelukkig en als vrijwilliger actief in een van de vele maatschappelijke voorzieningen die onze gemeente nog rijk is. Kortom: het is fijn en gelukkig wonen in dit nette, tussen grote steden ingeklemde, dorpje in Zuid Holland.

Maar er is ook een andere kant. Want een deel van onze inwoners voldoet niet aan dit ideaalbeeld of maar ten dele. De grens tussen dorp en stad blijk geen onzichtbare muur te zijn maar een dun zwart streepje op een landkaart. Verleidingen en problemen komen niet meer met paard en wagen maar op een scooter, met een auto, bus of via de RandstadRail binnen onze grenzen en door de veranderende omgeving en specifieke maatschappelijke onzekerheden is de grote steden problematiek ook hier een gegeven. Er is namelijk bij een fors aantal, maar beslist nog niet volledig in beeld gebrachte groep, inwoners sprake van problemen. Werkloosheid, een slechte gezondheid, beperkingen, huiselijk geweld, criminaliteit, overlast en in het bijzonder drank en/of drugsgebruik is bij hen in wisselende samenstelling maar veel vaker in combinatie aan de orde van de dag.

Niemand in dit huis, dus ook ikzelf of de PvdA niet, betwist het gevaar van middelen gebruik waarbij een verhoogd risico is op het krijgen van een verslaving. Denk hierbij dus niet alleen aan een jointje, waar hoewel beperkte maar wel degelijk risico’s aan kleven, maar ook aan overmatige hoeveelheden alcohol, medicijnen en/of andere drugs. Belangrijk ook is te beseffen dat indien dit gebruik leidt tot verslaving dit beslist niet een op zich staand fenomeen is. In bijna, zo niet alle, gevallen is sprake van multi-problem situatie. Het gaat echter wat ver om nu een college te geven over middelen en verslavingsproblematiek. Ik zou het college dan ook willen verzoeken om een presentatie avond te organiseren met diverse ketenpartners waarbij drugsgebruik in onze polder een uitgewerkt thema is.

Ik vraag dat niet voor niets. Want in het teken van dergelijke voorlichting zie ik ook het onderwerp van vanavond. Een onderwerp dat je op verschillende wijze kunt benaderen en plaatsen in een veel groter geheel. Het zojuist ingediende burgerinitiatief plaatst de coffeeshop, het theehuis, blowcafé, buurtcentrum, winkeltje in natuurproducten met een horeca functie of hoe je het ook wenst te noemen als instrument in een methodiek om een gedeelte van de drugsproblematiek die zich in Lansingerland manifesteert aan te pakken. Een methodiek dus om middels beheersing, begeleiding, doorgeleiding en voorlichting proberen te voorkomen dat gebruik verergert of opschakelt naar zwaardere middelen. Je rent dus niet achter een nu onzichtbare doelgroep aan maar haalt de doelgroep naar je toe. Dit is een aanpak die de PvdA fractie op voorhand niet wil uitsluiten en zeker ziet als mogelijkheid binnen een bredere totaal aanpak.

Om te bepalen of dit een methode is die werkt in Lansingerland is onderzoek en een maatschappelijk debat nodig. In deze fase bepaalde resultaten al onmogelijk maken past niet bij een gemeente die zegt dat zij haar burgers en de initiatieven van burgers serieus neemt. De PvdA kan en wil om die reden het CDA voorstel in deze fase van het proces dan ook niet steunen.

Don gaf aan te hopen dat deze raad in gezamenlijkheid en dus met het CDA aan onze zijde, zal uitspreken dat om tot goede besluitvorming te kunnen komen het burgerinitiatief serieus moet worden opgepakt en als beginpunt kan fungeren om middels maatschappelijke debatten en gedegen onderzoek tot een analyse te komen inzake de omvang van het middelengebruik en de problematiek in Lansingerland. Aansluitend dient dan in samenwerking met de initiatiefnemers, andere geïnteresseerden, politie, justitie, hulpverlening, omliggende gemeenten, scholen, GGZ en onze inwoners middels burgerparticipatie tot een sluitende aanpak middelengebruik gekomen te worden waarbij op voorhand geen enkele oplossing of methodiek wordt uitgesloten en preventie en repressie in elkaars verlengde liggen”.

Don zijn oproep om aan het college te vragen om een presentatieavond te organiseren met diverse ketenpartners waarbij het drugsgebruik in Lansingerland wordt toegelicht en gesproken wordt over oplossingen, werd raadsbreed onderschreven. Burgemeester Ewald van Vliet wees op de juridische risico’s die mogelijk aan de orde zijn wanneer de raad in meerderheid zou kiezen voor het CDA voorstel om direct tot een ‘Nul-optie beleid” over te gaan. Zo’n nul-optie behoeft wel een goede onderbouwing met concrete argumenten. Daarvoor is een analyse met conclusies nodig. Overigens bleek dat de twee aanvragers die interesse hebben in de vestiging van een coffeeshop in Lansingerland geen onderbouwde aanvraag hebben ingediend. Dat zijn overigens anderen dan de beide insprekers. Die aanvragers kunnen dus terzijde geschoven worden. Er zit dan ook geen grote druk op de ketel. De burgemeester stelde de raadscommissie voor om eerst in beeld te gaan brengen wat er hier speelt, een presentatieavond te organiseren waarna het college aan de raad een voorstel zal doen toekomen met een plan van aanpak. Daar zullen ook burgers en maatschappelijke organisaties bij betrokken worden. De voorbereidingen kosten natuurlijk enige tijd. Hoe lang horen wij nog. Don gaf aan blij te zijn met de interventie van onze burgemeester en met hem de hele raadscommissie. Ewald van Vliet zijn voorstel sloot immers perfect aan bij wat Don had voorgesteld. Het CDA wil zich nu intern beraden of zij hun initiatiefvoorstel alsnog zullen intrekken in afwachting van de inventarisatie, presentatieavond en het daarop volgende plan van aanpak van collegezijde. Dat lijkt ons verstandig want niemand is er bij gebaat (en zeker de geloofwaardigheid van de politiek niet) wanneer dit voorstel door de raad zou worden aangenomen om dan vervolgens om juridische redenen afgeschoten te worden omdat het raadsbesluit niet voldoende gemotiveerd is.

De PvdA fractie kijkt tevreden en met enige trots terug op dit debat. Wij zijn er via onze woordvoerder Don in geslaagd om deze gevoelige problematiek zodanig te agenderen dat er nu raadsbreed overeenstemming is over de weg die verder in dit gevoelige dossier gevolgd zal worden. Dat hadden wij vooraf niet durven hopen! Wordt dus vervolgd!

EN VERDER

De commissie Algemeen Bestuur boog zich donderdag over een reeks initiatieven uit de samenleving om aan de slag te gaan met een aantal braakliggende terreinen zoals Wilderszijde. Het idee is om deze terreinen tijdelijk te gaan gebruiken voor tal van nuttige, maatschappelijke en duurzaamheid projecten. Die projecten worden nu stuk voor stuk verder uitgewerkt en dan definitief aan de raad gepresenteerd. Dat gaat zeker goed komen, zo bleek donderdagavond.

Hans Bucher (VVD) en Gerard Bovens overlegden woensdagavond met een groepje ondernemers en maatschappelijke organisaties uit Bleiswijk over de toekomst van Bleiswijk centrum. Het werd een uitstekende eerste brainstorm die medio april zal worden voortgezet.

Gerard deed vrijdagmorgen ook mee aan NL-Doet die dit keer helemaal in het teken van “schoonmaken” stond. Samen met brugklassers van de Toorop mavo ging hij aan stevig de slag met het opruimen en schoonmaken van het archief van de Leeuwerik in Bleiswijk. Een rechtgeaarde PvdA’er schuwt de ‘Arbeid’ niet dus aan het einde van de ochtend was deze klus helemaal geklaard. Gerard beloofde aan het SWL team een stukje te schrijven over deze schoonmaak klus voor de binnenkort verschijnende SWL krant. Dank aan de mensen van de Bleiswijkse Leeuwerik voor de perfecte logistieke voorbereidingen!

TOT SLOT

Volgende week wordt een week van veel interne overleggen: presidium vergadering, afdelingsbestuur, voorbereiding volgende bijeenkomst over toekomst Bleiswijk centrum. Maandagavond om 20 uur is de commissie Ruimte aan de beurt met onder meer het hondenbeleid, de Parkeernota, de bouw van starterswoningen in de Oranjebuurt in Berkel centrum en de verkeerssituatie aan de Sterrenweg in Berkel Noord. Don & Sam zijn daar onze woordvoerders. Maandagavond is ook de tweede bijeenkomst van onze Leergang met de Kamerleden Astrid Oosenbrug en Lutz Jacobi en wethouder Ruud Braak. Ook nemen wij die week het parkeren voor mensen met een handicap nog eens stevig onder de loep. Donderdagavond is het Lansingerlandse Dictee ten behoeve van de Hospice in Bergschenhoek. Daar zal de PvdA Lansingerland bij vertegenwoordigd zijn door een delegatie van ons afdelingsbestuur.

Het citaat van de week komt uit de Volkskrant van afgelopen dinsdag: “Gemeenten besparen op onderhoud”, zo meldt deze krant op de voorpagina. Het artikel gaat in op Delft waar het onderhoudsniveau van niveau B is teruggebracht naar C (Lansingerland hanteert nog niveau B). Een citaat: “In totaal heeft dit Delft jaarlijks bijna 1.3 miljoen euro bespaard. ‘We hadden gedacht dat de tevredenheid van burgers zou dalen maar dat is niet gebeurd’, zegt woordvoerder Frances van Heijst. ‘Misschien zijn mensen moe van het klagen. Als we er in onderzoeken expliciet naar vragen, dan zeggen inwoners dat het ze wel is opgevallen en dat ze het jammer vinden maar ze hebben er begrip voor’. Wat een bestuurlijk invoelingsvermogen zo vlakbij Lansingerland!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 15 maart 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 18 – 22 MAART 2013

Dit tiende weekverslag in 2013, aflevering 261 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin onze website definitief de geest gaf, wethouder De Paepe vertelde het Mobiliteitsplan 2008 te willen gaan heroverwegen, door de raad definitief groen licht werd gegeven aan de bouw van twaalf starterswoningen van 140.000 euro in Berkel centrum en de tweede bijeenkomst van onze eigen Leergang plaatsvond met de Kamerleden Astrid Oosenbrug & Lutz Jacobi en wethouder Ruud Braak als prominente gasten.

PVDA WEBSITE GEEFT DEFINITIEF DE GEEST

Trouwe lezers van onze weekverslagen merken het al een maand. Onze website, en ook die van andere lokale PvdA afdelingen, vertoont grote kuren, is traag en is vaak helemaal niet bereikbaar. Afgelopen woensdag kregen wij van onze landelijke website beheerders het vervelende bericht dat een oplossing van de problemen niet meer mogelijk blijkt. Gewerkt wordt nu aan een versnelde introductie van compleet nieuwe lokale websites die qua vormgeving aansluiten bij de vormgeving van de landelijke PvdA websites en die in gebruik simpeler zijn dan het huidige systeem. Gepoogd wordt dit nieuwe systeem over 14 dagen in de lucht te hebben. Dat betekent dat wij de komende weken ons weekverslag niet op onze lokale website kunnen plaatsen en alleen maar per mail aan onze vele abonnees kunnen toesturen. Wij zullen proberen of wij tijdelijk gebruik kunnen maken van bestaande websites die ons gastvrijheid willen verlenen. Kamerlid Astrid Oosenbrug is bereid om har eigen website in te zetten. Natuurlijk balen wij hier verschrikkelijk van. Wij bieden onze trouwe lezers die ons via onze website al 261 weekverslagen lang volgen onze oprechte excuses aan. Wat moet Lansingerland verder zonder het PvdA weekverslag? De retorische vraag van de week!

WAT BEDOELDE WETHOUDER DE PAEPE EIGENLIJK TE ZEGGEN?

Afgelopen maandagavond vergaderde de raadscommissie Ruimte opnieuw over de verkeerssituatie op de Berkelse Sterrenweg. Wederom kwamen omwonenden massaal op dit debat in de raadszaal af. Sinds het aanbrengen van een knip in de Noordeindseweg als gevolg van de aanleg van de rotonde Planetenweg/Oostmeerlaan/Noordeindseweg is de verkeersdruk op de Sterrenweg fors hoger geworden. De bewoners eisen maatregelen zoals een knip in de Sterrenweg of het verwijderen van de knip in de Noordeindseweg door een extra, vierde aansluiting op de nieuwe rotonde. Deze maatregel is gebaseerd op het door de raad in 2008 vastgestelde gemeentelijke Mobiliteitsplan. Wethouder Henk de Paepe constateerde maandagavond dat “een meerderheid van de raad opnieuw naar dit plan wil kijken en heroverwegen” en ook dat de raad geen verkeersproblemen van de ene straat naar de andere straat wil verplaatsen en ook geen verwachtingen wil wekken die niet waar te maken zijn. Hij zegde vervolgens een notitie toe voor de volgende raadscommissie die ingaat op de vraag wat deze heroverweging in de praktijk en op welke termijn zal gaan betekenen. Een procesvoorstel dus dat uitstel van de introductie van concrete plannen gaat betekenen maar misschien ook niet. Zo sprak hij cryptisch. Wij realiseren ons dat deze passage voor de lezers uitmunt in vaagheid. Maar meer kunnen wij ook niet van het verhaal van wethouder de Paepe maken. U kunt het zelf nog eens nazien en beluisteren via de website van onze gemeente vanaf minuut 47. Zie daarvoor: http://player.companywebcast.com/gemeentelansingerland/20130318_1/nl/Player

Sam de Groot probeerde nog een inhoudelijke component toe te voegen aan het verhaal van de wethouder. “Breng nu eens precies in kaart hoe de eindsituatie met betrekking tot alle verkeersmaatregelen in het kader van het Mobiliteitsplan er precies uit zien, geef aan wanneer die eindsituatie precies voorzien is, laat verder alle tussenstapjes op de weg daar naar toe zien en ook de daarmee gepaard gaande tijdelijke knelpunten en besteedt tenslotte ook veel aandacht aan het feit dat het Mobiliteitsplan te weinig heeft gefocust op de verbindingen van en naar het nieuwe, uitgebreide centrum van Berkel, vooral waar het de directe toegangen vanaf de randwegen zoals de Oudelandselaan, Boterdorpseweg en Oostmeerlaan betreft”. Die suggestie en ook andere inhoudelijke voorstellen van andere raadsleden wuifde de wethouder weg. Hij hield het bij een procesvoorstel maar wat dat precies moet gaan inhouden, daarover bleef het duister. De raad kreeg een mooi gevoel maar waarover?

Vlak voor deze raadscommissie ontvingen wij van het college antwoord op onze schriftelijke vragen over de bereikbaarheid van Berkel centrum. De Heraut publiceerde hierover deze week een uitgebreid artikel dat hier te lezen is: http://de-heraut.nl/kranten/print.php?image=390/hera_15.jpg

Wij vroegen of het college zich herkent in de door ons geconstateerde acute verkeersproblemen in en rond Berkel centrum. Volgens het college wijzigt de verkeerscirculatie rond Berkel centrum momenteel in een aantal stappen. Het is gebruikelijk dat verkeersdeelnemers enige tijd nodig hebben om daar aan te wennen. Zo’n gewenningsperiode gaat vaak gepaard met reacties. De routes naar het nieuwe centrum zijn gericht op de uitbreiding van het centrum die de komende jaren gaat plaatsvinden. Daarbij is concentratie voorzien van de parkeerruimte in een garage aan de westkant en parkeerruimte bij de uitbreiding aan de oostkant. Deze parkeervoorzieningen zijn bereikbaar via de parkeerring die aansluit op de nieuwe hoofdstructuur voor de auto: aan de westkant komend vanaf de Oudelandselaan via de gemeentewerf/Verlengde laan van Romen, aan de oostkant van de Boterdorpseweg via de Raadhuislaan. Wat wij onderschrijven is de stelling van het college dat: “Onze inzet voor de ontwikkeling van het centrum is om het oostelijk en het westelijk deel te verenigen, waardoor een aantrekkelijke looproute kan ontstaan. Het plein aan de Herenstraat zou daarbij een belangrijke functie voor horeca kunnen krijgen. De kwaliteit van dit verblijfsgebied met een menselijke schaal vormt een heel sterk punt voor bezoekers om te kiezen voor het Berkelse centrum. Om een gezellig plein te maken zal gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk moeten worden beperkt. Daarom is gekozen om de Herenstraat op die plaats tussen 12.00 en 07.00 uur af te sluiten voor doorgaand verkeer.

Volgens het college komt er ook nog een knip in de Westersingel. Dat is nieuw voor ons net als het plan om nog eens goed naar het smalle Berkelse dijkje te gaan kijken: “De hoeveelheid verkeer op het Berkelsedijkje is beperkt. In combinatie met het ontbreken van fietspaden is in het mobiliteitsplan een principe keuze gemaakt om de weg in een 30 km/h gebied te brengen. Hoe dat gedaan moet worden is niet onderzocht. Het dijkje heeft een belangrijke functie voor de ontsluiting van het centrum per auto en fiets, maar het maakt ook deel uit van de belangrijkste fietsroute van Lansingerland in Noord-Zuid richting. Er is een spanningsveld tussen deze functies van de weg en het smalle profiel. Er kan niet zomaar volstaan worden met een standaard-toepassing van een drempel iedere honderd meter, maar het is van belang om na te gaan welke alternatieven er mogelijk zijn, voor auto en fiets. De komende maanden zal hiertoe onderzoek worden uitgevoerd waarin verschillende de consequenties ten aanzien van verkeersveiligheid, bereikbaarheid, inpassing en de kosten in beeld worden gebracht. De uitkomsten van dit onderzoek zullen we ter bespreking aan u voorleggen”.

Alles overziende ziet het college “momenteel geen aanleiding voor herziening van het beleid”. Het plan blijft dus zoals het is maar informatie over hoe het eindbeeld er precies gaat uitzien, welke nieuwe 30 km zones worden aangelegd, hoe de fasering er uit gaat zien en wat deze nieuwe ontwikkelingen precies gaan betekenen voor de verkeerssituatie in Berkel Noord ontbreken ten ene male. Die helderheid moet er voor ons snel komen want college en raad snellen zo van de ene buurtbrand naar de andere zonder onze inwoners en bedrijven een overall perspectief te kunnen bieden. Mensen begrijpen en accepteren best wel tijdelijke overlast mits zij zijn betrokken bij de plannen voor de eindsituatie en zij inzicht hebben in de mate van tijdelijkheid. Die ontbreekt nu compleet. Reden te meer om er bij wethouder De Paepe nog eens op aan te dringen om in zijn procesvoorstel het onderwerp overzicht & planning uitdrukkelijk aan de orde te stellen. Gebeurt dat niet dan blijven wij het komende verkiezingsjaar als raad voortdurend achter de feiten aanlopen en creëren wij zo een nieuw HSL-dossier.

STARTERSWONINGEN IN BERKEL CENTRUM

Het was onze inzet bij de verkiezingen in 2006, wij gingen er voor bij de volgende verkiezingen van 2010, we maakten er een prioriteit van bij het opstellen van het addendum op het coalitieakkoord toen wij toetraden tot de coalitie in augustus 2011 en het is nu eindelijk zo ver, de bouw van betaalbare starterswoningen van 140.000 euro in Berkel centrum. De raadscommissie Ruimte gaf afgelopen maandag groen licht aan de bouw van 12 starterswoningen aan de Oranjestraat in Berkel centrum. De eerste paal moet voor 1 maart 2014 de grond in. Op dit moment loopt in het kader van de aanbesteding een prijsvraag voor geïnteresseerde bouwbedrijven. Don van Doorn vroeg aandacht voor lokale bouwbedrijven om mee te kunnen doen. Daar is aan gedacht. Op basis van prijs en kwaliteit zal binnenkort een keuze gemaakt gaan worden wie mag gaan bouwen. Wij zijn als fractie trots en tevreden dat wij eindelijk dit voor ons zo belangrijke resultaat op onze naam mogen gaan zetten. Wij zijn blij met de steun die wij van onze collega’s van Leefbaar 3B in dit weerbarstige en langdurige dossier hebben gekregen.

 NL-DOET MAAKT DE LEEUWERIK SCHOON!

Een bericht van Gerard Bovens. Wanneer je fractievoorzitter van de PvdA Lansingerland bent dan weet je natuurlijk wel wat “werken” is. De “Arbeid” is mij met de paplepel ingegoten. Dat kwam dus goed van pas tijdens de schoonmaakdag die de medewerkers van de Leeuwerik onder de bezielende leiding van Magda de Wit op vrijdag 15 maart 2013 voor de vrijwilligers die aan NL-Doet in de Leeuwerik meededen, in petto hadden.

Deze vrijwilligers kwamen in belangrijke mate van de Toorop Mavo in Hillegersberg, een school waar de Leeuwerik vanwege de maatschappelijke stages al langer een hechte band mee heeft.

En zo kwam het dat ik als 60-plus lokale politicus gekoppeld werd aan twee enthousiaste brugklassers Ashwin en Daniek met als opdracht het archief van de Leeuwerik in een paar uur tijd een stevige onderhoudsbeurt te geven. Een “complete make over”, om maar eens in moderne omroep termen te spreken, waarbij het stoffer en blik, de stofzuiger en de mop niet geschuwd werden. En passant werd door ons onder het goedkeurende oog van Wil Minnaie (“vergeet ook de dorpel van de automatische schuifdeuren niet te stofzuigen!”) ook de hele corridor tussen de Leeuwerik en De Tuinen nog “even” aangeveegd en gestofzuigd!

Behalve het opruimen van het archief en de bergruimten waren er die ochtend klussen te over. Anderen gingen hard aan de slag met het zagen van tafels, het monteren van opbergrekken, het schoonmaken van deuren en beglazing, het schoonmaken van tafels en stoelen, het creatief verven van bloempotten, het schoonmaken van de grote schaakstukken in de buitenruimte, het afvoeren van het vuil en het voorbereiden van de gezamenlijke afsluitende lunch. Veel en perfect voorbereid werk door de medewerkers van de Leeuwerik maakte dat van elkaar voor de voeten lopen de hele ochtend geen sprake was. Wat een knap staaltje logistiek en werkvoorbereiding was met zo velen op de vloer.

Rond 12.30 was de hele klus geklaard. De Leeuwerik lag er weer schoon en fris bij. Helemaal klaar voor het voorjaar dat zich die ochtend helaas nog niet liet zien. De vrijwilligers die zich bekommerden met de schoonmaak van het buiten schaakspel werden geteisterd door natte sneeuwbuien. Daarna was het tijd voor de gezamenlijke lunch. Mooi moment voor mij om nog even bij te praten met de vele vrijwilligers die de Leeuwerik telt over hun enthousiaste inzet op al die 364 dagen in het jaar dat het geen “NL-Doet Dag” is. Ik vond het zelf een heel leuke klus en dank mijn metgezellen in de arbeid Ashwin en Daniek voor de uiterst plezierige samenwerking. Leuke mensen, daar op de Toorop Mavo (en de Leeuwerik zelf natuurlijk!)

BEZOEK TWEEDE KAMER AAN HSL

 Op 25 maart 2013 bezoekt een delegatie van de Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu de gemeente Lansingerland. Het doel van deze bijeenkomst is informatieoverdracht over de HSL-problematiek in het algemeen en de geluidsoverlast in het bijzonder. De gemeente wil de Kamerleden op de hoogte brengen van de verwachtingen voor de toekomst en de urgentie van het probleem aankaarten. De volgende Kamerleden zullen in ieder geval op bezoek komen: mevrouw Betty de Boer van de VVD en de heer Duco Hoogland van de PvdA. Verder zal de heer Visser, beleidsmedewerker van Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (CU) komen. Vanuit Lansingerland zullen aanwezig zijn: de burgemeester, de wethouders De Paepe en De Weger, leden van de gemeenteraadsfracties waaronder Sam de Groot en Gerard Bovens, vertegenwoordigers van de Stichting Stop Geluidshinder HSL, een vertegenwoordiger van de DCMR en de betrokken ambtenaren.

ONZE LEERGANG LOOPT LEKKER

Afgelopen maandagavond was de tweede bijeenkomst van onze eigen Leergang Lokale Politiek. Daar doen 17 deelnemers enthousiast aan mee. Gasten waren de Kamerleden Lutz Jacobi en Astrid Oosenbrug en onze wethouder Ruud Braak die met de deelnemers van gedachten wisselden over het spanningsveld tussen gemeente, provincie en rijksoverheid aan de hand van concrete dossiers zoals bijvoorbeeld de HSL, de komende decentralisaties en de financiële problemen waar ook onze gemeente mee kampt. Over 14 dagen staat er een echte media training met camera en journalist op het programma.

TOT SLOT

De Tweede Kamer herdacht donderdagmiddag Marijke Hulst-Van Adrichem die onlangs is overleden. Marijke was jarenlang werkzaam bij de griffie van de Tweede Kamer en actief in onze lokale PvdA afdeling. In ons weekverslag 8 van begin maart hebben wij stil gestaan bij haar overlijden en de grote betekenis die zij voor ons heeft gehad.

Volgende week maandagmiddag dus het bezoek van Tweede Kamerleden aan de HSL. Die maandag hebben wij ook fractieoverleg als voorbereiding op de raadsvergadering van aanstaande donderdag. Wij zijn benieuwd of de CDA fractie nog komt met een initiatief voorstel wat in het teken staat van een nul-optie voor coffeeshops. Zie ons weekverslag 9 van vorige week. Verder bevat de raadsagenda wat ons betreft alleen maar hamerstukken. Woensdagavond is er een Algemene Ledenvergadering van de PvdA met een eerste debat over ons nieuwe verkiezingsprogramma. Die avond is er ook in Vlaardingen een Metropoolregio debat waar wij vanwege onze ledenvergadering jammer genoeg niet bij kunnen zijn. Onze agendaproblemen worden overigens met de week groter. Tot eind april zitten wij vrijwel elke avond vast.

Het citaat van de week komt uit een pamflet van “Lokaal Bestuur” van de PvdA. Het gaat over de PvdA wethouder anno 2014. Dat is het type “Een aanpakker met idealen”. Daaruit het volgende citaten: ““Er moeten meer politieke initiatieven zijn van wethouders zelf. Wethouders moeten zich meer profileren als politieke macht in en buiten de PvdA. Niet bang zijn voor discussies, er is collegiaal bestuur maar we zijn vooral ook politicus.” . En verder: “De wethouder zit middenin de samenleving en vecht als een soort terriër. Ja, hij is een soort terriër, die zich ergens in vastbijt en het dan niet meer loslaat voor het geregeld is. Je wilt iets bereiken in het kader van emancipatie en daar heb je creativiteit, doorzettingsmacht en een niet aflatende energie voor nodig. Daar staat voor mij het wethouderssocialisme voor.” En dat in de week waarin de raad akkoord ging met de Lansingerlandse Hondennota! Wij herkennen onze wethouder Ruud Braak wel in dit beeld.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 21 maart 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 25 – 29 MAART 2013

Dit elfde weekverslag in 2013, aflevering 262 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin onze website problemen nog even voortduurden, een delegatie uit de Tweede Kamer een werkbezoek bracht aan de HSL in Lansingerland, de raad zich boog over het allereerste burgerinitiatief in de geschiedenis van Lansingerland dat in het teken staat van de opzet van een maatschappelijke coffeeshop en onze algemene ledenvergadering een stap vooruit zette op de weg naar een verkiezingsprogramma en een kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

ONS TWEEDE KAMERLID DUCO HOOGLAND BEZOEKT DE HSL

Het was voor hem een warm weerzien op een bitter koude maandagmiddag 25 maart want ons PvdA Tweede Kamerlid Duco Hoogland groeide als kind op in Berkel Noord vlak bij de plek waar nu het HSL tracé loopt en werd 15 jaar later als nieuw Kamerlid belast met het HSL dossier. Zo toevallig kan het allemaal gaan. Wij hoefden er dan ook niet veel moeite voor te doen om Duco snel bij te praten over dit al vier jaar lopende hoofdbrekende dossier. Hij kent deze plek als zijn broekzak en komt nog geregeld in onze gemeente op bezoek.

Het plan om de Vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu uit te nodigen voor een bezoek aan de HSL in Lansingerland is afkomstig van ons college. Deze commissie zag er evenwel geen been in om als zodanig naar Lansingerland te komen en besloot dus individueel te reageren. Die draad werd op ons verzoek direct opgepikt door Duco Hoogland terwijl ook Betty de Boer (VVD), Sander de Rouwe (CDA) en de beleidsmedewerker van de Christen Unie Tweede Kamerfractie, Frank Visser aangaven geïnteresseerd te zijn in een werkbezoek. Een goede coöperatie dus tussen ons college en raadsfracties met directe banden met de Tweede Kamer.

Het werd een geslaagd werkbezoek waar namens onze fractie Sam de Groot en Gerard Bovens aan deel namen. Er waren heldere presentaties van gemeentelijke zijde en van DCMR, korte oproepen van de aanwezige raadsfracties om snelheid te brengen in de afwerking van de pilot en het definitieve maatregelenpakket en ook nog een korte busrit langs het HSL tracé om sfeer te proeven. Ook de stichting “Stop Herrie HSL” deed intensief aan het programma mee. Natuurlijk werd door hen ook het idee om de haalbaarheid van “een dak op de bak” te laten onderzoeken, opnieuw uit de lade gehaald. Onze VVD collega’s deden daar die avond bij een partij bijeenkomst nog een schepje boven op: www.vvdlansingerland.nl/nieuws_1786/54859 en RTV Rijnmond bleek niet zo goed in voornamen van Kamerleden: http://www.rijnmond.nl/nieuws/25-03-2013/tweede-kamerleden-willen-snel-maatregelen-hsl#comments

Voor onze fractie is en blijft de kern van het probleem de wijze waarop het ministerie van I&M & ProRail keer op keer sinds 2010 de minister en staatssecretaris, Tweede Kamer, ons college & raad en de inwoners van Lansingerland op het verkeerde been zetten door onjuiste of te optimistische informatie over hun planning. Die planning loopt in de praktijk stelselmatig uit. Het is raar dat je een minister in september 2011 in een reactie aan de Kamer laat zeggen dat de voorbereidingen voor de Lansingerlandse pilot ter hand genomen zullen worden terwijl dat in de praktijk pas in het voorjaar 2012 feitelijk in gang gezet werd. Oorspronkelijk had de pilot al eind 2012 klaar moeten zijn. Dat wordt nu eind 2013. Althans, dat hopen wij. Daar is op zich nog wel mee te leven maar na de pilot (die hopelijk het geluid met 3-4 dba zal terugbrengen naar de beoogde 57 dba) moet de definitieve klus geklaard worden: de aanpassing van de totale HSL bak met de maatregelen die in het kader van de pilot uitgetest zijn. Wij vroegen ProRail al begin maart tijdens de presentatie naar de planning en de noodzakelijke budgetten. Die ontbreken nog, zo werd gezegd. Dat laatste is te gek voor woorden want je kunt op je vingers uittellen dat er na de pilot geïnvesteerd zal moeten gaan worden. Het ligt dus voor de hand dat er reeds nu een plan van aanpak wordt gemaakt, inzicht wordt gegeven in de budgettaire gevolgen en de bevolking in Lansingerland alvast enig idee krijgt over aanpak en planning. Zo op het oog gaat dat wel even duren. Wees daar helder over want zo maak je mensen boos!

 Volgens ons moet de rol van de Tweede Kamer vooral die zijn van: “Staatssecretaris, hou je aan de afspraak van handhaving van de 57 dba en geef ons snel inzage in de exacte planning mbt de definitieve maatregelen die uit de pilot voortvloeien alsmede de budgettaire gevolgen”. En houd haar (en vooral ProRail en Infraspeed op basis van periodieke informatie) strak aan die toezeggingen. Dat zou het ons in Lansingerland ook een stuk makkelijker maken.

Tijdens het werkbezoek is afgesproken dat de PvdA Tweede Kamer fractie via Duco Hoogland het voortouw zou nemen bij de voorbereiding van schriftelijke vragen die in het teken staan van het gestelde in de voorgaande alinea. Onze lokale fractie zorgde voor de noodzakelijke input voor deze vragen. Die werden op woensdag 27 maart ingediend en luiden als volgt:

Schriftelijke vragen van de leden Hoogland (PvdA), de Rouwe (CDA), de Boer (VVD), Dik-Faber (CU) aan de staatssecretaris van I&M over het geluidsniveau langs de HSL-zuid.

  1. Kunt u aangeven wanneer de Tweede Kamer de rapportage krijgt met van de metingen uitgevoerdoor TNO die gehouden zijn langs het HSL tracé in Lansingerland in het kader van de pilot die in het kader staat van het realiseren van een maximaal geluidsniveau ter plaatse van 57 dB(A)?
  2. Klopt het dat nu al duidelijk is dat deze metingen uitwijzen dat de vastgestelde norm van 57 dB(A) wordt overschreden?
  3. Kunt u aangeven wanneer het gehele pilotproject inclusief effect metingen in Lansingerland afgerond wordt?
  4. Bent u het met ons eens dat het gezien de al opgelopen vertraging het verstandig is om tijdens het afronden van de pilot, al voorbereidingen te treffen zodat indien noodzakelijk direct na afloop van de pilot er maatregelen genomen kunnen worden?
  5. Kunt u toelichten wat de planning en wat de kosten zijn van het maatregelenpakket?
  6. Kunt u toelichten in hoeverre een verlaging van de snelheid bij kan dragen aan het halen van de geluidsnorm?
  7. Kunt u een reactie geven op het plan: “Dak op de bak” van de bewoners van Lansingerland?
  8. Bent u bereid deze vragen voor het AO MIRT op 8 april te beantwoorden?

Wordt dus binnenkort in de Tweede Kamer vervolgd. Tijdens het Algemeen Overleg over de MIRT (meerjaren investeringsplan van het rijk) komt ook de A13/A16 aan de orde. Wij zullen de lezers er natuurlijk over informeren.

BURGERINITIATIEF MAATSCHAPPELIJKE COFFEESHOP

Donderdagavond 28 maart besprak de gemeenteraad het eerste burgerinitiatief dat ingediend werd op basis van de op 20 december 2012 door de raad vastgestelde verordening interactieve beleidsvorming, inspraak en burgerinitiatief Lansingerland 2013. En dat eerste initiatief betreft de komst van een ‘maatschappelijke coffeeshop’. Dat is volgens de initiatiefnemers een “coffeeshop waar softdrugs gekocht en gebruikt kunnen worden en die tegelijkertijd een maatschappelijke functie vervult in het signaleren en oplossen van sociale problemen”. Omdat het burgerinitiatief voldoet aan alle in de verordening gestelde eisen kan het door de raad in procedure genomen worden. Dat kan zijn: in behandeling nemen, afwijzen, agenderen voor bespreking en advisering in raadscommissieverband of in preadvies geven aan het college voor een verdere uitwerking en advisering.

Tijdens de raadscommissievergadering Algemeen Bestuur van 14 maart is uitvoerig gedebatteerd over een initiatief voorstel van de CDA fractie om tot een zogenaamd “Nul-beleid” met betrekking tot de vestiging van een coffeeshop in Lansingerland over te gaan. Wanneer de raad in meerderheid akkoord zou gaan met zo’n slot op de gemeentedeur voor coffeeshops, zou het immers niet voor de hand liggen om een burgerinitiatief ‘Maatschappelijke coffeeshop’ in procedure te nemen. Omdat burgemeester Ewald van Vliet tijdens deze commissievergadering had aangegeven dat ‘nul-beleid’ een deugdelijke juridische onderbouwing vereist die gebaseerd is op ‘beleid’, was de raadscommissie geneigd om niet direct tot een besluit tot ‘nul-beleid’ over te gaan maar eerst eens te onderzoeken wat voor problemen er met betrekking tot drugsgebruik er in Lansingerland feitelijk zijn en op basis daarvan concrete maatregelen te formuleren. Een aantal fracties (meerderheid in de raad) gaf op voorhand aan dat een coffeeshop daar niet bij hoort. Wij van de PvdA fractie sluiten geen enkele goed werkende maatregel, dus ook de mogelijke komst van een goed onderbouwde maatschappelijke coffeeshop, uit. Wat wij wel zien is hoe direct vele inwoners reageren op het woord ‘coffeeshop’. Dat vraagt om zorgvuldigheid en goede communicatie.

Omdat onze website momenteel in het ongerede is en het voor onze lezers moeilijk is om eerdere informatie van ons na te zoeken, volgt hierna een passage uit ons weekverslag 8 van twee weken geleden over het zelfde onderwerp: “Don van Doorn zijn oproep om aan het college te vragen om een presentatieavond te organiseren met diverse ketenpartners waarbij het drugsgebruik in Lansingerland wordt toegelicht en gesproken wordt over oplossingen, werd raadsbreed onderschreven. Burgemeester Ewald van Vliet wees op de juridische risico’s die mogelijk aan de orde zijn wanneer de raad in meerderheid zou kiezen voor het CDA voorstel om direct tot een ‘Nul-optie beleid” over te gaan. Zo’n nul-optie behoeft wel een goede onderbouwing met concrete argumenten. Daarvoor is een analyse met conclusies nodig. Overigens bleek dat de twee aanvragers die interesse hebben in de vestiging van een coffeeshop in Lansingerland geen onderbouwde aanvraag hebben ingediend. Dat zijn overigens anderen dan de beide insprekers. Die aanvragers kunnen dus waarschijnlijk terzijde geschoven worden. Er zit dan ook geen grote druk op de ketel. De burgemeester stelde de raadscommissie voor om eerst in beeld te gaan brengen wat er hier speelt, een presentatieavond te organiseren waarna het college aan de raad een voorstel zal doen toekomen met een plan van aanpak. Daar zullen ook burgers en maatschappelijke organisaties bij betrokken worden. De voorbereidingen kosten natuurlijk enige tijd. Hoe lang horen wij nog. Don van Doorn gaf aan blij te zijn met de interventie van onze burgemeester en met hem de hele raadscommissie. Burgemeester Ewald van Vliet zijn voorstel sloot immers perfect aan bij wat Don van Doorn had voorgesteld. Het CDA wil zich nu intern beraden of zij hun initiatiefvoorstel alsnog zullen intrekken in afwachting van de inventarisatie, presentatieavond en het daarop volgende plan van aanpak van collegezijde. Dat lijkt ons verstandig want niemand is er bij gebaat (en zeker de geloofwaardigheid van de politiek niet) wanneer dit voorstel door de raad zou worden aangenomen om dan vervolgens om juridische redenen afgeschoten te worden omdat het raadsbesluit niet voldoende gemotiveerd is”. Tot zover de commissievergadering van 14 maart.

Afgelopen donderdagavond 29 maart besloot de raad om inderdaad het burgerinitiatief voor een maatschappelijke coffeeshop unaniem in preadvies te geven aan het college. Burgemeester Van Vliet stuurde donderdagmorgen nog een uitstekende memo aan de raad waarin nog eens precies werd herhaald aan welke formele randvoorwaarden burgemeester en raad zich moeten houden. Lees vooral deze memo: http://www.lansingerland.nl/document.php?m=1&fileid=97697&f=90b5a5b02151cc0a8e14d6cbd4a955eb&attachment=0&a=1049

Er komt dus een onderzoek naar wat er in Lansingerland op het gebied van drugsbeleid allemaal speelt waarbij ook hulpverlenings- en andere relevante maatschappelijke organisaties en natuurlijk ook inwoners, politie en justitie betrokken zullen worden. De raad en de inwoners zullen geïnformeerd worden via een te houden presentatieavond.

Maar er gebeurde die avond nog veel meer. De raad nam namelijk wel een CDA motie aan (met steun van VVD, Leefbaar 3B en CU) waarin de burgemeester opgeroepen werd om direct te beginnen met het opstellen van een juridisch goed onderbouwd nul-beleid zodat de vestiging van coffeeshops in onze gemeente onmogelijk wordt. Opvallend dat Leefbaar 3B daarbij aangaf “niet de deur te sluiten maar te kiezen voor een nul-beleid op dit moment”, kennelijk inspelend op het nog te formuleren drugsbeleid mede op basis van het ingediende burgerinitiatief..

D66, GroenLinks en onze fractie constateerden dat de raad door zo voor te sorteren het burgerinitiatief niet serieus neemt. Nota bene het speerpunt & troetelkind van de huidige coalitie. Het ligt immers voor de hand om pas een standpunt in te nemen wanneer de door het door de raad unaniem gewenste drugsbeleid inclusief een afgewogen maatregelenpakket beschikbaar is. Wat de raad donderdagavond in meerderheid presteerde was van een absurde inconsequentie. Waarschijnlijk hadden de voorstemmers van de CDA motie niet de politieke moed om tegen het in behandeling nemen van het burgerinitiatief te stemmen. Dat is de voornaamste en ook treurige conclusie van dit debat. Overigens was de motie ook in de richting van de burgemeester volledig overbodig. Onze burgemeester luistert altijd goed naar de gevoelens van de raad. Daar heeft hij echt geen motie voor nodig. Om meer dan een politiek statement voor de bühne ging het donderdagavond dan ook niet. De ontwikkeling van drugsbeleid met in begrip van het burgerinitiatief gaat immers gewoon door.

LEDENVERGADERING PVDA LANSINGERLAND

Een kleine 30 leden bezocht woensdagavond onze algemene ledenvergadering die behalve in het teken van het vaststellen van de jaarstukken ook in het teken stond van de politieke actualiteit en de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Ook ons Kamerlid Astrid Oosenbrug en onze wethouder Ruud Braak waren natuurlijk aanwezig. Onze fractie sprak bij monde van Gerard Bovens de leden bij over onze landelijke ICT problemen, de recente ontwikkelingen met betrekking tot de HSL, de uitdaging om onze gemeentebegroting en onze grondexploitaties snel op orde te krijgen, de komst van betaalbare starterswoningen van 140.000 euro. Natuurlijk was er ook aandacht voor het burgerinitiatief “Maatschappelijke coffeeshop” en de noodzaak om snel tot een gemeentelijk drugsbeleid te komen. Pas wanneer duidelijk is op basis van een breed maatschappelijk debat en overleg met hulpverleners, politie en onderwijs hoe het probleem er precies uit ziet en wat de meest geëigende maatregelen zullen zijn, zal de fractie beslissen of daar een “maatschappelijke coffeeshop” een bijdrage aan kan leveren. Van de ervaring in andere gemeenten zal natuurlijk gebruikt gemaakt gaan worden. De leden konden zich in deze aanpak vinden. Afgesproken is dat, wanneer het beleidsplan drugsgebruik in Lansingerland eenmaal verschenen is, er voordat besluitvorming plaatsvindt, in de ledenvergadering nog eens over van gedachten zal worden gewisseld. Ook is het een thema voor ons verkiezingsprogramma.

De ledenvergadering stelden ook de profielschets voor onze kandidatenlijst voor de fractie en het wethouderschap vast. De leden hopen op minstens twee PvdA wethouders die vanaf het voorjaar 2014 mede het college van Lansingerland zullen gaan vormen. Sinds de Tweede Kamerverkiezingen van september 2012 zijn wij de tweede (landelijke) partij in Lansingerland, dus waarom niet!. Binnenkort is er een thema avond waarin gediscussieerd wordt over de hoofdlijnen van ons verkiezingsprogramma. Inzet: minder geld, andere overheid en een andere samenleving.

TOT SLOT

Jammer genoeg konden wij vanwege onze ledenvergadering woensdagavond niet aanwezig zijn bij het Metropoolregio congres in Vlaardingen. RTV Rijnmond berichtte dat “de 24 gemeenten die de Metropoolregio Rotterdam Den Haag moeten vormen, komende maand een voorstel over de samenwerking voorgelegd krijgen”. Voor de zomer moeten ze een besluit nemen of ze er mee instemmen. De Metropoolregio krijgt onder meer een Vervoersautoriteit die het openbaar vervoer gaat regelen in het gebied. Volgens burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is een spoedig besluit daarover belangrijk, omdat de beide stadsregio’s per 1 januari worden opgeheven. De Vervoersautoriteit krijgt 550 miljoen euro te besteden. Dat is bedoeld voor het openbaar vervoer in de regio, maar ook om het netwerk aan wegen en fietspaden en OV beter op elkaar af te stemmen. Binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zal verder moeten worden samengewerkt op het gebied van kennis en innovatie, economie, tuinbouw, huisvesting, recreatie en cultuur”. Wij zijn blij met deze ontwikkeling. Wat ons betreft gaat de Metropoolregio in 2014 voortvarend aan de slag en ontstaat er een parallel debat over wat wij verder nog met de provincie Zuid Holland aan moeten.

Volgende week een korte werkweek vanwege Tweede Paasdag. Dinsdagavond is er de maandelijkse presentatieavond met de toekomst plannen voor onze 3B-Bibliotheek, woensdagavond praten wij bij met Buurttoezicht Lansingerland en doet Sam de Groot mee aan speed dates in het kader van de gemeentelijke Leergang en donderdagavond is er de vierde informatieavond over onze financiële meerjaren aanpak met in begrip van ons grondbedrijf. De week daarop is de derde bijeenkomst van onze unieke PvdA leergang die helemaal in het teken staat van politieke communicatie en omgaan met de media, is het de maandelijkse raadscommissieweek en is er de tweede brainstorm over de toekomst van Bleiswijk centrum die wij samen met de VVD vorm proberen te geven.

Onze grote dank gaat uit aan een ieder die ons weekverslag vanwege onze landelijke website problemen publiceert via de eigen Facebook pagina’s of de eigen website (zoals www.astridoosenbrug.nl ) of doorgeeft via twitter. Samen komen we deze barre ICT periode wel door.

Het citaat van de week komt uit de Volkskrant van woensdag 27 maart 2013. Een mooi alternatief was het “No Lutz, No Glory” dat VVD fractievoorzitter Leon van Noort in petto had maar het is, gezien de actualiteit, toch een andere geworden. Jean Pierre Geelen schrijft in zijn TV recensie: “En zo deed zich een opmerkelijke tournure voor: vrijwel alle commentatoren en journalisten in talkshows en nieuwsrubrieken waren het erover eens dat ‘Mister Euro’ Dijsselbloem het volste gelijk had met zijn aanpak. Maar de waakhonden verweten de politicus dat hij zo open en eerlijk was. In tijden van crisis schommelen ook de journalistieke waarden”.

Jeroen Dijsselbloem is ook voor ons PvdA’ers in Lansingerland een mooi voorbeeld als het om openheid, eerlijkheid, consequent gedrag en transparantie gaat. Wanneer ook wij bij ons eigen verhaal blijven en ons niet laten leiden door de politieke of populistische waan van de dag, komt het helemaal goed!

Mooie & zonnige Paasdagen!

Fractie PvdA Lansingerland, 29 maart 2013