PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 12 – 16 MAART 2018

15 maart 2018

Dit tiende weekverslag in 2018, aflevering 466 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin bleek dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp aanzienlijk meer bouwt dat buurman Lansingerland, het college van Lansingerland toestond om in het kader van de verkiezingen sandwichborden bij lantarenpalen te plaatsen omdat de APV rammelt, wij het overzicht van onze politieke successen over de periode 2014-2018 publiceerden en het natuurlijk volop campagnetijd was.

PIJNACKER-NOOTDORP BOUWT MEER DAN LANSINGERLAND

In vele tientallen gemeenten in Nederland wordt vooralsnog te weinig gebouwd om ook maar een beetje aan de vraag van koopwoningzoekers te voldoen. In veel gemeenten is de woningmarkt, in tegenstelling tot vier jaar geleden, een belangrijk thema. Dit is ook in Lansingerland het geval. Eind 2013 stonden er volgens de NOS nog 217.000 huizen te koop in Nederland. Eind 2017 zijn dat er nog maar 89.000, zo blijkt uit cijfers van de Rabobank. In Lansingerland stonden vorig jaar gemiddeld 251 huizen te koop. Dat is 1.5 op de 100 woningen in onze gemeente. In vergelijking met de rest van Nederland is dat weinig. Gemiddeld staan in Nederland elke maand 2.4 op de 100 woningen te koop, aldus de NOS. In Lansingerland zijn er de afgelopen vier jaar veel bouwvergunningen verleend in vergelijking met de rest van Nederland. Het nieuwbouwpercentage is 6.5%. Gemiddeld in Nederland is het 3.2%. In Pijnacker-Nootdorp lag het aantal bouwvergunningen hoger. In deze buurgemeente van Lansingerland lag het nieuwbouwpercentage op 7.6%.

De fractie van de PvdA Lansingerland is het lage nieuwbouwtempo van het college al langer een doorn in het oog. Bij het raadsdebat over de Kadernota 2018 in juni 2017 stelde de fractie voor om vanaf 2019 1000 huizen per jaar te gaan bouwen. Jaarlijks 1000 woningen per jaar bouwen zorgt er voor dat Lansingerland rond 2025 in plaats van in 2030 gereed is met het bouwen op de grote nieuwbouwlocaties. Versnelling van het bouwen zal positieve gevolgen hebben voor het weerstandsvermogen, de vermindering van de schulden en voor de begroting 2017-2020. Het college kwam niet verder dan 725 nieuwe woningen in 2019 en 850 in 2020. Een meerderheid van de raad stemde tegen het PvdA voorstel.

Uit de NOS informatie blijkt dat buurman Pijnacker-Nootdorp meer bouwt dan Lansingerland. De PvdA vraagt zich af waarom dit daar wel kan en in Lansingerland niet. Scheidend PvdA fractievoorzitter Gerard Bovens: “Mijn dringende advies is dat wethouder Albert Abee (CDA) op korte termijn eens gaat bijpraten met zijn collega-wethouder in Pijnacker-Nootdorp. Misschien kan zijn collega hem adviseren over hoe het sneller kan. De Raad van Lansingerland moet er de komende jaren veel scherper op zitten dan nu het geval is. Want zo is de Raad een dief uit eigen zak!”

WAT KREEG DE PVDA DE AFGELOPEN VIER JAAR PRECIES VOOR ELKAAR?

De gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart staan voor de deur. In de Heraut van deze week staat een volledige pagina over wat PvdA de komende vier jaren wil bereiken en welke enthousiaste vrouwen en mannen dit gaan doen. Bij een vooruitblik past natuurlijk ook een terugblik. Wat kreeg PvdA als oppositiepartij voor elkaar? Best veel, lees maar even mee!

Wonen. Lansingerland bouwt te langzaam. PvdA vindt dat het aantal te bouwen woningen vanaf 2019 omhoog moet naar minstens 1000 woningen per jaar. Het huidige college komt niet verder dan 850. Het aantal te bouwen sociaal-bereikbare huurwoningen is veel te laag in verhouding tot de vraag. Ook is er veel behoefte aan woningen met een huurprijs van 710-850 euro per maand. Een diverser aanbod in type woningen (starters, kleine huishoudens, ouderen) is broodnodig. Sneller en betaalbaar bouwen werd door PvdA voortdurend op de raadsagenda geplaatst via schriftelijke vragen, moties en debatten. Keer op keer gaf het college aan dat zij daar weinig aan kan doen. Maar de PvdA kreeg betaalbaar wonen wél hoog op de politieke agenda!

Voorkomen van armoede. PvdA knokte ervoor dat extra rijksgeld voor arme kinderen daadwerkelijk werd ingezet en niet gebruikt werd om financiële tekorten te dekken. Wij vroegen om betere voorlichting, zodat alle arme kinderen aan deze ondersteuningsprogramma’s kunnen meedoen. Wij bepleitten de terugkeer van gesubsidieerde arbeid voor mensen die lastig aan het werk komen, een cliënt-vriendelijkere bejegening door de gemeente, betere cliëntondersteuning, meer maatwerk bij schulden, en fraudebestrijding als taak voor de gemeente in plaats van detectivebureaus.

Zorg en ondersteuning. We volgden de grote veranderingen in het sociaal domein op de voet. PvdA kreeg geen grip op geleverde zorg, hoogte van de eigen bijdragen en klanttevredenheid. Daarom werd in 2016 door de PvdA-fractie ‘Code Oranje ’in het sociaal domein uitgeroepen. Een alarm dat hielp. Het ging beter. PvdA verzette zich tegen het overhevelen van overschotten in het sociaal domein naar de algemene reserves. Deze overschotten moeten voor zorg en ondersteuning bestemd blijven. We vroegen om keukentafelgesprekken waar zorgbehoefte en inkomen samen aan de orde komen. PvdA zette zich in voor het behoud van Huize Sint Petrus als woon & zorgvoorziening voor mensen met een indicatie Wet Langdurige Zorg en de WMO.

Veilig verkeer en bereikbaarheid. PvdA is kampioen bij het versterken en verbeteren van de duurzame mobiliteit. Wij zetten ons in voor een duurzame inpassing van de A13-A16 Rotterdam, willen gratis OV voor 65+, waren indiener van het plan om de ZoRo-bus 170 in 2018 door te trekken vanaf Rodenrijs naar de luchthaven en Schiedam, pleitbezorger van station Lansingerland-Zoetermeer, initiatiefnemer van de weekend nachtmetro E, aanjager van het plan om het fietspad op de Landscheiding van lantarenpalen te voorzien. PvdA was motor achter de verkeerspoller in de Bonfut in Rodenrijs, bevorderaar van een hogere frequentie van Metro E in de spits en van grotere fietsveiligheid door nieuwe tunnels bij de Klapwijkseweg/Oudelandselaan en N209 bij Bleiswijk centrum. U weet wel, de petitie die ruim 1500 inwoners tekenden. Helaas bleef bushalte Bonfut nog buiten dienst maar dit zal in 2019 zeker veranderen.

Diversiteit. PvdA was mede-initiatiefnemer van “Coming Out Day ’in Lansingerland. Wij werkten mee aan de aanleg van een Regenboog-zebrapad in Berkel centrum. Wij overlegden met de Moskeevereniging over kansen voor samenwerking met andere groepen in Lansingerland en het voorkomen van radicalisering. Goede opvang van vluchtelingen werd door de PvdA van harte gesteund.

Ontmoeten via kunst & cultuur. PvdA heeft zich ingezet voor Cultuurhuizen in de drie kernen en voor de gebruikers van De Smitshoek in Bergschenhoek die op straat kwamen te staan. PvdA heeft via schriftelijke vragen, weekverslagen, politieke debatten voortdurend gepleit voor voldoende budget om de ambities voor kunst en cultuur waar te maken. Dit lukte. Ook zetten wij ons in voor het terugdraaien van de bezuinigingen op het bibliotheekwerk, kunst in openbare ruimten en het terugplaatsen van het Berkelse carillon. PvdA zette zich in voor een Berkels Cultuur-ontmoetingshuis in de Oudelandsehof. Perfecte plek met veel mogelijkheden!

Economie en werkgelegenheid. PvdA heeft de Metropoolregio van harte gesteund. PvdA bracht elk jaar vele werkbezoeken aan bedrijven. Mede door ons is een motie ingediend ten behoeve van het verkrijgen van Europese subsidie voor de aanleg van snelle glasvezelkabels. Veel inzet is gepleegd voor de versterking van de winkelcentra in Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs.

Om ons programma voor de toekomst te kunnen realiseren hebben wij de steun van de Lansingerlandse kiezers keihard nodig. Een college zonder de PvdA werkt niet. Dat is in de afgelopen vier jaren wel gebleken!

Zie ook ons filmpje hierover: https://youtu.be/k4BAGlEJOl0

PVDA LANSINGERLAND GAAT GEEN SANDWICHBORDEN PLAATSEN

Het college van Lansingerland heeft op dinsdag 13 maart besloten om aan alle politieke partijen toestemming te verlenen voor het plaatsen van sandwichborden ten behoeve van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Dit gebeurde op verzoek van de VVD. Vorige week ontstond er volgens het college enige onduidelijkheid over de mogelijkheid tot het gebruik van andere campagnemiddelen dan de door ons aangewezen aanplakborden. Het college zegt dat “de gemeente als eigenaar haar toestemming uitsluitend kan weigeren op privaatrechtelijke gronden. Als de gemeente haar privaatrechtelijke toestemming gebruikt om een publiekrechtelijk doel te bereiken, maakt zij oneigenlijk gebruik van haar bevoegdheid. Om een publiekrechtelijk doel te bereiken, moet

gebruik gemaakt worden van een publiekrechtelijke regeling (in dit geval: de APV). Wij stellen vast dat er geen privaatrechtelijke weigeringsgrond aan de orde is. Om deze reden verlenen wij de gevraagde toestemming”.

Het college voegt hieraan toe dat: “deze toestemming slechts geldt voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Om bij de volgende verkiezingen niet tegen dezelfde problematiek aan te lopen, passen wij de betreffende artikelen bij de actualisatie van de APV zodanig aan dat geen onduidelijkheid meer bestaat over het gebruik van andere campagnemiddelen”.

De PvdA vraagt zich af hoe het kon gebeuren dat het college pas een week voor de gemeenteraadsverkiezingen er achter komt dat de APV in deze niet voldoet. Dit duidt niet op bestuurskracht.

De PvdA zal geen gebruik maken van de door het college geboden mogelijkheid om sandwichborden te plaatsen. Lijsttrekker Petra Verhoef: “De PvdA heeft verkeersveiligheid als speerpunt in onze campagne. Wij besteden veel aandacht aan gevaarlijke verkeerssituaties zoals voor fietsers bij de rotonde Oudelandselaan en op en rond de N209 in Bergschenhoek en Bleiswijk. Overal in Lansingerland willekeurig geplaatste sandwichborden kunnen verkeersdeelnemers afleiden en dus tot gevaarlijke situaties leiden”. Bovendien vindt de PvdA deze sandwichborden bijdragen aan de verrommeling van onze woonomgeving. Petra Verhoef: “Schoon, heel en veilig is voor heel veel partijen een belangrijk thema. Het collegebesluit draagt hier zeker niet aan bij. Een snelle herziening van de APV waarbij de Raad direct berokken wordt, is broodnodig”.

OPZIENBARENDE UITSPRAKEN BIJ RADIO-LIJSTREKKERSDEBAT

Donderdagavond was het door RTV Rijnmond en RTV Lansingerland georganiseerde afsluitende lijstrekkersdebat onder leiding van Ruud de Boer van RTV Rijnmond en Cornel vd Heijde van RTV Lansingerland. Voor Ruud was het alweer het 21ste debat in de grote regio van onze regionale omroep. In een lijsttrekkersdebat van een klein uur waaraan 9 partijen meedoen, doen kun als lijsttrekker als je niet oppast alleen maar verliezen. Deze “eer” was donderdagavond vooral weggelegd voor de lijsttrekkers van VVD en D66. De VVD bestond het om een hartstochtelijk pleidooi te houden voor Rotterdam The Hague Airport als het gaat om het versterken van onze lokale en regionale economie, dit in tegenstelling tot hun input in Kieskompas en alle eerdere debatten in de Raad waarin de VVD zich uiterst terughoudend opstelde. Tot op heden liet alleen de PvdA dit genuanceerde geluid in de Raad laten horen. Wellicht had het recente bezoek aan Lansingerland van VVD minister Cora van Nieuwenhuizen van I&W die ook de luchthavens in de portefeuille heeft, louterend gewerkt.

D66 vloog uit de bocht in het debat over de A16 Rotterdam. Met veel passie werd aangegeven dat D66 tegen de aanleg van deze snelweg was. Voor Marko Ruitenberg van GroenLinks voldoende munitie om aan te geven dat D66 vóór het ontwerp tracé van deze snelweg heeft gestemd en bovendien ook in februari 2018 een motie van GroenLinks en PvdA om de snelheid op deze weg op maximaal 80 km te houden het politieke bos in stuurde.

Soms gebeuren er in zo’n debat ook wonderen. Petra Verhoef benadrukte voor de zoveelste keer het belang van sneller bouwen in Lansingerland. Goed om in de grote vraag te voldoen en ook goed om onze schuldenlast snel terug te brengen. En zie, wie ging er mee? Lijsttrekker Simon Fortuyn van Leefbaar 3B, die gloedvol aangaf “sneller te willen gaan bouwen. Dat beetje schuld fietsen we ook wel weg!” Een standpunt dat de PvdA al een paar jaar aanhangt maar tot op heden zonder veel steun uit de Raad. Alleen GroenLinks steunde ons hierbij. Helder werd dat om het aantal sociaal bereikbare woningen op minstens 20% te houden (een eis van de PvdA), er jaarlijks minstens 230 extra sociale huurwoningen moeten worden gebouwd. Dan kom je zo op 1000 nieuwe woningen per jaar in totaal.

Petra Verhoef kon rustig achteroverleunen. De politieke buit kwam zo maar binnenwaaien. Zij gaf aan dat de PvdA voorstander is van een verdere groei van onze gemeente. “Er is veel vraag naar betaalbare woningen in eigen gemeente en in de regio. Groei naar zo’n 80.000 inwoners door zeker 10.000 extra huizen te bouwen, ligt voor de hand. De locaties zijn beschikbaar. Bouwen in het groen hoeft echt niet”. Alleen GroenLinks en PvdA verklaarden zich tegen verkoop van de Eneco-aandelen. Petra benadrukte nog maar eens de kracht van de PvdA: “wij zijn een sociale partij, bouwen woningen voor iedereen, knokken voor veilig verkeer, accepteren geen armoede en zijn grote voorstander van gratis openbaar vervoer voor 65-plussers!”

Monsterverbond tussen Leefbaar 3B & PvdA over sneller bouwen!

 

PVDA LANSINGERLAND CAMPAGNE OP DE SOCIALE MEDIA

Onze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart loopt langzamerhand naar zijn einde. Nog een paar drukke dagen te gaan. Misschien volgt u onze berichten in de media, onze weekverslagen en de sociale media Twitter en Facebook op de voet. Een enthousiast team van zo’n 20 lokale PvdA’ers werkt er keihard aan om onze partij op 21 maart winst te gaan bezorgen. Want het moet anders! Hierbij een overzicht waar u de PvdA Lansingerland zo al op de sociale media kunt vinden:

Onze website met het allerlaatste politieke en campagne nieuws: https://lansingerland.pvda.nl

Onze filmpjes:

  1. Over onze speerpunten: Animatie Verkiezingsprogramma 2018 GR2018 FINAL
  2. Over veiligheid en veilig verkeer: Animatie Veiligheid PvdA Lansingerland GR2018
  3. Over betaalbaar wonen voor jongeren: PvdA Lansingerland Meer bouwen voor jongeren
  4. Over gratis OV voor Lansingerlandse 65-plussers op metro, tram en bus, een al veel bekeken interview van Astrid Oosenbrug met een bevlogen Greet Wijs.
  5. Petra Verhoef in debat bij RTV Lansingerland met CDA en WIJ Lansingerland op 6 maart: http://rtvlansingerland.nl/2018/03/08/lokale-partijen-klaar-verkiezingen/ (deel 3)
  6. Valmir Xhemaili over “Betaalbaar bouwen voor iedereen”: https://m.youtube.com/watch?v=rjeswYBF2m4&feature=share
  7. Over “Wat de PvdA de afgelopen 4 jaar precies voor elkaar kreeg”: https://youtu.be/k4BAGlEJOl0

Op Twitter zijn wij voortdurend te vinden op: @PvdA_LL Steun ons via likes & retweets!

Wij zijn actief op drie Facebook pagina’s. Like ons s.v.p.!

Petitie voor een fietstunnel bij de rotonde Oudelandselaan-Oostmeerlaan: Ons fractielid en verkiezingskandidaat Sam de Groot, die zelf in de Berkelse Westpolder woont, heeft namens de PvdA een petitie ingediend met het verzoek aan de gemeente Lansingerland om snel te investeren in de aanleg van een fietstunnel onder de Klapwijkseweg om de ene zijde van de Oudelandselaan (Westpolder) te verbinden met de andere (Meerpolder en Berkel centrum). Inmiddels (vrijdag 9 maart) hebben ruim 1500 inwoners getekend. Er is hierover veel media-aandacht. Doe mee aan deze petitie op internet en ga hiervoor naar: https://fietstunnelberkelenrodenrijs.petities.nl/

Hulp bij het kiezen: Op 21 februari ging Kieskompas de lucht in: https://home.kieskompas.nl/nl/

Het AD-Rotterdam publiceert sinds zaterdag 24 februari een eigen Lansingerlandse kieswijzer op www.ad.nl/kieswijzer

De PvdA Lansingerland deed ook mee aan de Rainbow-vote. Zie de Lansingerlandse PvdA score op: https://www.gayvote.nl/gemeenteraadsverkiezingen-2018/gemeenten-l/ Verder deden in Lansingerland alleen VVD & D66 mee aan deze bijzondere stemhulp. De overige partijen lieten het afweten!

Gerdi Verbeet wenst Petra Verhoef goede verkiezingen toe

 

TOT SLOT

Onze campagne-agenda. Zaterdag 17 maart gaat de PvdA met rozen op campagne in de winkelcentra: 10.30 uur Bleiswijk, Kranenburgplein, 12.00 uur Bergschenhoek, op het plein De Kruin, 13.30 uur Berkel & Rodenrijs, winkelcentrum.

Op dinsdag 20 maart en woensdag 21 maart vanaf 7.30 uur zijn we te vinden op de Metrostations Westpolder en Rodenrijs om te flyeren. Woensdag 21 maart vanaf 21.00 uur is er de verkiezingsavond in de hal van het gemeentehuis. En verder flyeren wij begin volgende week huis aan huis in heel Lansingerland.

Wat deden wij vier jaar geleden in dezelfde periode? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-weekendverslag-14-15-maart-2014/ Wij berichtten toen over het werkbezoek aan Lansingerland van minister Ploumen van Internationale Handel & Ontwikkelingssamenwerking, over de start van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds (ook PvdA dus!) en over onze laatste campagnedag in de drie winkelcentra van Lansingerland.

Citaat van de week. Het citaat van deze week komt uit de Volkskrant van 14 maart. Het artikel gaat over huisarts Galesloot en maatschappelijk werker Van Hengst in Rotterdam Afrikaanderwijk, Bloemhof en Hillesluis en heeft als titel: “Bloed laten prikken? Sorry, geen geld voor”. Het citaat: “Van de politiek wordt Van Hengst vooral boos. Neem nou voormalig wethouder Hugo De Jonge- nu minister van Volksgezondheid. Die stond vrolijk te verkondigen dat het zo goed gaat in Rotterdam. Ja denkt zij dan, als je de mensen die niet te eten hebt niet meetelt. Want die zijn er, hoor. Nog regelmatig meldt ze gezinnen aan bij de Voedselbank. Wat er dan beter moet? Preventie, zegt ze zonder een moment te twijfelen. Mensen moeten meer hulp krijgen bij het aanvragen van een uitkering en bij het aflossen van hun schulden. Het draait te veel om zelfredzaamheid., maar dat werkt niet. Ze ziet mensen verdwalen. Galesloot sluit zich hierbij aan. De gemeente zou mensen moeten steunen, niet moeten straffen. Vaak zijn ze niet verslaafd, ze hebben niet allemaal doelbewust geld over de balk gesmeten. Echt, zegt hij, dit kan iedereen overkomen. Laten de politici daar nou eens vaker over praten”. Einde citaat. Een voor ons PvdA’ers een uit het hart gegrepen verhaal. Exact zoals wij het de afgelopen jaren voortdurend aangaven. Pech bestaat echt, armoede kan iedereen overkomen!

Tot de volgende week!

PvdA fractie Lansingerland, 16 maart 2018

Onze Meesterplakker!

 

Valmir Xhemaili wil veel meer betaalbare huizen

 

Astrid, Petra en Marijke