PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 26 FEBRUARI – 2 MAART 2018

1 maart 2018

Dit achtste weekverslag in 2018, aflevering 464 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de PvdA fractie in Provinciale Staten schriftelijke vragen stelde aan Gedeputeerde Staten over de verkeersveiligheid bij de fietsoversteek N209/Hoekeindseweg in Bleiswijk, wij een Facebook-serie startten over ‘Wat betekent het om als kind in Lansingerland in armoede op te groeien’, er weer het nodige campagne nieuws was, de Rode PvdA bus de Berkelse Westpolder aandeed en wij het college verzochten om een afschrift te krijgen van het technische rapport waarin beschreven staat dat de aanleg van een tunnel bij rotonde Oudelandselaan technisch zeer gecompliceerd is.

Deze uitzending van RTV Lansingerland ging deze week de mist in door een technische storing!

 

WAT BETEKENT HET OM ALS KIND IN LANSINGERLAND IN ARMOEDE OP TE GROEIEN?

Vanaf maandag 26 februari publiceren wij op de PvdA-Lansingerland Facebook pagina in een tijdspanne van twee weken een vijftal verhalen over wat het concreet betekent om als kind in Lansingerland in armoede op te groeien. De PvdA ging de afgelopen weken in gesprek met ouders van kinderen die dit aan den lijve ondervinden. Wij hoorden hoe armoede de kinderen treft. De ouders vertelden over het gebrek aan goede informatie over voorzieningen en het ontbreken van steun van de zijde van het gemeentelijke zorgloket. Wij merkten ook hoe lastig het is om geen goed sociaal netwerk te hebben. Het werd ons duidelijk hoeveel kracht en energie er nodig is om kost wat kost te overleven, als je pech en tegenslag hebt. Volg de komende weken onze serie “Wat betekent het om als kind in Lansingerland in armoede op te groeien?” Like, deel en reageer s.v.p. Dit helpt om de armoede onder kinderen in Lansingerland onder de aandacht te brengen en eindelijk de wereld uit te helpen! De hele serie is te vinden op: Zie: https://nl-nl.facebook.com/PvdaLansingerland/

PVDA RODE BUSTOUR IN TEKEN VAN REGIONALE SAMENWERKING

De PvdA Lansingerland is de samenwerking met de PvdA in de regiogemeenten topprioriteit. Juist door dit netwerk onderscheidt een landelijke partij zich van lokale partijen. Zonder deze samenwerking was er geen weekend-nachtmetro E gekomen of het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer. Een recent voorbeeld van de inzet van de regionale PvdA is het mogelijk doortrekken van ZoRo-buslijn 170 die nu van Zoetermeer naar station Rodenrijs loopt, in de toekomst ook het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer gaat aandoen en vervolgens doorgetrokken kan gaan worden naar Rotterdam The Hague Airport, Overschie en Schiedam. Met de komst van de Metropoolregio wordt ook de samenwerking met de gemeenten in de regio Den Haag steeds belangrijker. Daarom ging de PvdA Lansingerland op zaterdag 24 februari met de partijgenoten in Den Haag, Delft en Leidschendam-Voorburg met de Rode PvdA Bus op pad om zicht te krijgen op wat de voornaamste uitdagingen in elk van deze gemeenten zijn en hoe de samenwerking verder kan worden geïntensiveerd. Aan deze trip deden ook vertegenwoordigers van de PvdA in de Zuid-Hollandse Provinciale Staten (initiatiefnemers van deze toer) en het Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul mee. In Lansingerland was er tijdens de stop bij winkelcentrum en station Westpolder veel aandacht voor de gezamenlijke aanpak van betaalbaar wonen voor iedereen, het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers, de armoedebestrijding onder kinderen en de verkeersveiligheid in de superjonge gemeente Lansingerland. Natuurlijk werd er ook samen geflyerd en natuurlijk ging de Rode PvdA-bus een kijkje nemen bij de rotonde Oudelandselaan, de gevaarlijke plek waar een fietstunneltje moet komen!

PVDA LANSINGERLAND CAMPAGNE OP DE SOCIALE MEDIA

Onze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart is inmiddels in volle gang. Misschien volgt u onze berichten in de media, onze weekverslagen en de sociale media Twitter en Facebook op de voet. Een enthousiast team van zo’n 20 lokale PvdA’ers werkt er keihard aan om onze partij op 21 maart winst te gaan bezorgen. Want het moet anders! Hierbij een overzicht waar u de PvdA Lansingerland zo al op de sociale media kunt vinden:

Onze website met het allerlaatste politieke en campagne nieuws: https://lansingerland.pvda.nl

Onze filmpjes:

  1. Over onze speerpunten: Animatie Verkiezingsprogramma 2018 GR2018 FINAL
  2. Over veiligheid en veilig verkeer: Animatie Veiligheid PvdA Lansingerland GR2018
  3. Over betaalbaar wonen voor jongeren: PvdA Lansingerland Meer bouwen voor jongeren
  4. Over gratis OV voor Lansingerlandse 65-plussers op metro, tram en bus, een al veel bekeken interview van Astrid Oosenbrug met een bevlogen Greet Wijs.

Op Twitter zijn wij voortdurend te vinden op: @PvdA_LL Steun ons via likes & retweets!

Wij zijn actief op drie Facebook pagina’s. Like ons s.v.p.!

 Petitie voor een fietstunnel bij de rotonde Oudelandselaan-Oostmeerlaan: Ons fractielid en verkiezingskandidaat Sam de Groot, die zelf in de Berkelse Westpolder woont, heeft namens de PvdA een petitie ingediend met het verzoek aan de gemeente Lansingerland om snel te investeren in de aanleg van een fietstunnel onder de Klapwijkseweg om de ene zijde van de Oudelandselaan (Westpolder) te verbinden met de andere (Meerpolder en Berkel centrum). Inmiddels (vrijdag 2 maart) hebben bijna 1500 inwoners getekend. Er is hierover veel media-aandacht. Doe mee aan deze petitie op internet en ga hiervoor naar: https://fietstunnelberkelenrodenrijs.petities.nl/

Hulp bij het kiezen: Op 21 februari ging Kieskompas de lucht in: https://home.kieskompas.nl/nl/

Het AD-Rotterdam publiceerde sinds zaterdag 24 februari een eigen Lansingerlandse kieswijzer op www.ad.nl/kieswijzer

De PvdA Lansingerland deed ook mee aan de Rainbow-vote. Zie de Lansingerlandse PvdA score op: https://www.gayvote.nl/gemeenteraadsverkiezingen-2018/gemeenten-l/ Verder deden in Lansingerland alleen VVD & D66 mee aan deze bijzondere stemhulp. De overige partijen lieten het afweten

Oversteek N209-Hoekeindseweg bij Bleiswijk

 

FRACTIE PVDA ZUID-HOLLAND OP DE BRES VOOR EEN VEILIGE FIETSOVERSTEEK N209 BLEISWIJK

Momenteel kent de N209 tussen Bleiswijk en Bergschenhoek slechts één fietstunnel. Die verbindt de Bergweg Noord en de Bergweg Zuid, vlakbij de Boterdorpseweg/N472. Bleiswijk kent helemaal geen fietstunnel. De oversteek in Bleiswijk bij de Hoekeindseweg wordt dagelijks door heel veel kinderen gebruikt. Zij gaan van en naar scholen voor voortgezet onderwijs in Bleiswijk zelf of naar scholen in Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs. Ook leidt deze kruising naar het toeristisch zeer drukke Rottemerengebied.

Lansingerland is één van de jongste gemeenten van Nederland. In feite doorsnijdt de N209 de snelgroeiende gemeente Lansingerland. Wat ooit drie kleine kernen waren is nu een aaneengesloten woon- en werkgebied geworden met een zeer intensief verkeer tussen de drie kernen. De N209 is een zeer drukke Provincialeweg. Met de komst van de A16-Rotterdam rond 2022 is te verwachten dat de drukte op deze weg, die aansluiting gaat geven op deze nieuwe snelweg, alleen maar zal gaan toenemen.

De verkeerssituatie rond de N209 is nog heel ouderwets. Weliswaar zijn er verkeerslichten bij de fietsoversteek N209/Hoekeindseweg maar schoolkinderen fietsen vaak in groepen. De laatsten in de groep halen soms het groene licht niet meer en fietsen dan door oranje of zelfs rood. Een fietstunnel op deze plek is dan ook zeer gewenst.

Metin Celik, lid van de PvdA-fractie in Provinciale Staten, stelde op 21 februari aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

  1. Kent GS de gelijkvloerse oversteek voor fietsers bij de kruising N209/Hoekeindseweg in Bleiswijk?
  2. Onderschrijft GS de noodzaak om ook op deze locatie een fietstunnel aan te leggen?
  3. Zo ja, welke concrete stappen inclusief tijdsplanning zullen er daartoe worden ondernomen?
  4. Zo neen, waarom niet?

Op woensdagmorgen 7 maart gaan wij van de PvdA-Lansingerland tussen 8.00-9.00 uur een kijkje nemen bij deze belangrijke fietsoversteek om precies de knelpunten in kaart te brengen en de mening van de fietsers die passeren te horen. In weekverslag 9, op Twitter en op Facebook meer nieuws hierover!

KEUZE TEGEN FIETSTUNNEL BIJ ROTONDE OUDELANDSELAAN IS NIET ONDERBOUWD

Afgelopen maandag vroegen wij aan het college om een afschrift van het technische rapport waarin beschreven staat dat de aanleg van een tunnel bij rotonde Oudelandselaan zeer gecompliceerd is. Op 1 maart kregen wij de reactie van het college. Verwezen werd naar het rapport van bureau Exante. Dit rapport meldt weinig nieuws. Het college meldt hierover: “Dit is het rapport dat we in samenwerking met de Fietsersbond opstelden. Het onderzoekt de oorzaken van de onveiligheid bij de rotondes, en geeft daarbij de gewenste maatregelen. Zoals eerder al aangegeven is, zijn in de uitvraag richting het bureau tunnels niet uitgesloten als oplossingsrichting. Omdat er goede maatregelen op straatniveau te treffen zijn voor de geconstateerde problemen, is een tunnel niet verder uitgewerkt. De afwegingen waarom we geen aanleg van een fietstunnel voorstellen, vindt u in het Fietsveiligheidsplan bijlage E. Dit is tot stand gekomen door de inbreng van experts, waaronder het adviesbureau en verkeerskundigen. Er wordt voornamelijk ingegaan op de verkeerskundige aspecten van de tunnels. De civieltechnische en kostenaspecten zijn globaal en niet gekwantificeerd aangegeven, en hebben derhalve geenszins ´de doorslag gegeven”. Tot zo ver de reactie namens het college.

Wat opvalt in de reactie van het college is dat er kennelijk geen diepgravend onderzoek is gedaan naar de civiel technische haalbaarheid van een fietstunnel. Ook de financiële consequenties zijn niet in beeld gebracht. Het college is blijven hangen bij de insteek dat er ‘goede maatregelen te treffen zijn op straatniveau’. Een contra expertise door een gespecialiseerd ingenieursbureau om op deze complexe locatie een tunnel te bouwen heeft ook nooit plaatsgevonden. Er is alleen een rapport van Exante en een verhaal van de verkeersdeskundigen. Ook is er geen onderzoek gedaan naar de gemeentelijke planvorming in het verleden bij het ontwerpen van de Westpolder en Meerpolder. Ook toen was er sprake van de bouw van een tunneltje maar die is vanwege bezuinigingen weer geschrapt. Geen idee waarom dat plan niet uit de kast is gehaald.

De PvdA-fractie vindt het te gek voor woorden dat het college, toen de maatschappelijke roep om de aanleg van een fietstunnel steeds sterker werd, niet heeft besloten om een contra expertise in te stellen om beide alternatieven nog eens goed onder de loep te nemen. Kennelijk was het college en de meerderheid van de raad zo zeer in de eigen politieke fuik gezwommen dat een in te stellen contra expertise als gezichtsverlies zou worden gezien. Feit is dat er geen onderbouwde afweging heeft plaatsgevonden om niet te kiezen voor een fietstunnel maar wel voor de aanpassing van de rotonde. De PvdA vindt dit absoluut onaanvaardbaar!

Bijlage E van het Fietsveiligheidsplan is te vinden op: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=39c890f7-c638-4f0e-a6c1-c0706a17d8be&FoundIDs=&year=2018 Zie agendapunt 8c.

Laatste raadsdebat voor Ivana & Gerard

 

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde periode in 2014? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-17-28-februari-2014/ Het was toen de week van ons 300ste jubileumweekverslag en de week dat de raad de laatste reguliere vergadering hield, de bouw van de Westpolder 2 school toch snel van start zou gaan en de knip in de Berkelse Herenstraat de gemoederen in de raad hoog deed oplaaien. Inmiddels zijn wij al weer 164 weekverslagen verder. Jaar na jaar sinds 2007 produceert de PvdA-fractie tussen de 40 en 42 weekverslagen, dit afhankelijk van de vakantieperiodes.

Agenda: Maandag vanaf 19.30 uur is het Grote Woondebat, georganiseerd door de Huurdersvereniging Lansingerland. Sam de Groot is dan onze woordvoerder. Dinsdagavond is het 4de Brede PvdA Campagneoverleg. Woensdagmorgen tussen 8-9 uur zijn wij te vinden bij de fietsoversteek bij de N209/Hoekeindseweg. Zie hiervoor in dit weekverslag. Die dag gaan we ook op bezoek bij VNO-NCW Oostland om bij te praten. Donderdag is het 8 maart en dus Internationale Vrouwendag. ’s Ochtends zijn wij te gast van de leerlingen van het Melanchthon Bergschenhoek (met onder meer Astrid Oosenbrug) en om 18.00 uur treden Astrid Oosenbrug en Petra Verhoef op bij RTV Lansingerland, een uitzending die volledig in het teken van Internationale Vrouwendag zal staan. Zaterdag 10 maart zijn wij ongetwijfeld ergens op straat te vinden.

Het citaat van deze week komt uit de Volkskrant van donderdag 1 maart 2018. De kop van het artikel luidt: “Record: koudste 28 februari”. Het citaat: “De weerbureaus zijn het eens: het is woensdag de koudste 28 februari sinds de metingen zijn begonnen. In De Bilt werd het maximaal -4.6 graden. Daarmee is het record uit 1904, toen op 28 februari -1.6 graden werd gemeten verpulverd, aldus Weeronline”. Natuurlijk was de PvdA ook op deze koudste 28ste februari in de moderne geschiedenis bezig met het verspreiden van flyers voor de petitie fietstunnel rotonde Oudelandselaan in de Meerpolder. Nog nooit in de geschiedenis van de gemeente Lansingerland (sinds 2007) was het zó koud en zó hoopvol tegelijk!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 1 maart 2018