1 november 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 28 OKTOBER – 1 NOVEMBER 2013

Dit alweer 35ste weekverslag in 2013, aflevering 285 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin onze burgemeester Ewald van Vliet meedeelde afscheid te gaan nemen van Lansingerland, de raad besloot om winkels de kans te geven om op zondag van 12-19 uur open te zijn, de PvdA Tweede Kamerfractie schriftelijke vragen voorbereidt over oplossingen voor de financiele situatie van Lansingerland, de Westpolder in de toekomst dreigt te worden overspoeld met auto’s die een parkeerplek zoeken bij het station en de raad een stevig groen licht gaf voor de bouw van onze starterswoningen van 140.000 euro.

AFSCHEID VAN EEN TOP BURGEMEESTER

Ewald van Vliet vertrekt na ruim zes jaar burgermeesterschap per 1 januari 2014. Per deze datum wordt hij benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van Lucas Onderwijs. Ewald van Vliet heeft meer dan tien jaar voor Lucas Onderwijs gewerkt, is zijn onderwijscarrière gestart als leerkracht, en geëindigd als directeur van basisschool De Fontein. Aansluitend is hij het openbaar bestuur binnengetreden. Eerst als wethouder en sinds 2007 in Lansingerland als burgemeester. Dit bericht kwam afgelopen donderdag voor ons als een donderslag bij heldere hemel. Wij van de PvdA vinden Ewald van Vliet een fantastische burgermeester voor Lansingerland met een onschatbare waarde voor onze gemeente. Hij heeft er keihard aan gewerkt om Lansingerland regionaal en landelijk op de kaart te zetten, heeft fors bijgedragen aan de economische ontwikkeling van onze gemeente, is de integriteit zelve, heeft veel persoonlijke  kwaliteiten in huis en heeft hij zijn rol van voorzitter van de raad vol overtuiging en vakmanschap vervuld. Een absolute top bestuurder dus. Wij hadden nog graag vele jaren met hem samengewerkt.

Mensen moeten soms kiezen als er een nieuwe uitdaging voorbij komt. Ewald van Vliet heeft zijn hart, behalve bij het openbaar bestuur, ook bij het onderwijs liggen. Dus wij begrijpen zijn besluit en wensen hem heel veel succes toe in zijn nieuwe baan. Maar het is een klap voor een ieder die een stabiel, daadkrachtig & democratische openbaarbestuur een warm hart toedraagt. En dat zijn er in Lansingerland gelukkig zeer velen. Lansingerland gaat een heel moeilijke fase in. Het wordt alle bestuurlijke & politieke zeilen bijzetten geblazen. Dat vraagt grote zorgvuldigheid & vakmanschap. Van ons politici en ook van de media die ons volgen. De fractievoorzitters in de raad zullen direct de Commissaris van de Koning uitnodigen voor overleg over de invulling van het waarnemerschap. Voor ons is een langdurig waarnemerschap door een sterke bestuurder bespreekbaar. Dat langdurige waarnemerschap moet een bestuurlijke situatie gaan creëren waarin een nieuw aantredend burgemeester niet vanaf de eerste werkdag, zoals nu, spitsroeden moet gaan lopen. Geen enkele top-bestuurder zal zich daar meer aan gaan wagen. Het grootste probleem voor Lansingerland is niet zozeer de financiele situatie (die lost een stabiel bestuur echt wel op) maar de voortdurend dreigende politieke instabiliteit. Die moet snel hersteld worden. Pas dan kun je bouwen aan financieel herstel. Anders wordt ook Lansingerland het paradijs van de populisten.

Oude brug Berkelse dijkje

Oude brug Berkelse dijkje

MIJLPAAL VOOR ‘ONZE’ STARTERSWONINGEN

De raad stemde donderdagavond in met een specifieke sturing op de woningbouw in het starters segment door:de komende vijf tot tien jaar een nadrukkelijke inspanning te leveren op de realisatie van woningen (zowel grondgebonden als appartementen) van € 140.000, daarnaast woningen (zowel grondgebonden als appartementen) te realiseren in het segment vanaf  €140.000 tot € 180.000 en gong ook akkoord met het toevoegen van een extra categorie, namelijk huurwoningen in de categorie boven de liberalisatiegrens. Dat gebeurde in het kader van de actualisatie van onze grondexploitaties. Wij zijn daar als fractie met Sam de Groot als woordvoerder heel erg blij mee. Op zijn verzoek is de tekst in het raadsvoorstel nu scherper toegespitst. Het college gaat zich nu met hart en ziel inspannen om deze starterswoningen ook metterdaad gerealiseerd te krijgen. Volgende week zaterdag 9 november gaat de verkoop van de bouw 12 starterswoningen in de Berkelse Oranjebuurt van start. Dan zal ook duidelijk worden hoe groot de belangstelling is. Daarmee wordt de basis gelegd voor de verdere uitbreiding van dit nog bescheiden aantal. Dan is een van onze grootste politieke wensen eindelijk werkelijkheid aan het worden.

Stormschade op de Berkelseweg

Stormschade op de Berkelseweg

PARKEREN BIJ STATION WESTPOLDER WORDT ONMOGELIJK

Wij zijn onder aanvoering van onze woordvoerder Sam de Groot een groot voorstander van duurzame mobiliteit en dus gebruik van fietsen en openbaar vervoer. De RandstadRail is een fantastische aanwinst voor Lansingerland en wordt zeer intensief gebruik van gemaakt. Wij zien echter ook dat het station Westpolder gebukt gaat onder een grote parkeerdruk. Ditzelfde zien we overigens ook bij station Rodenrijs. De huidige parkeervoorzieningen leveren  problemen op met mensen die parkeren in omgelegen wijk. Maatregelen zijn dus nodig om hier wat aan te doen. Belangrijk is dat de huidige parkeervoorzieningen slechts tijdelijk zijn en dat in de permanente situatie er slechts 40 parkeerplaatsen zijn voorzien als gevolg van het feit dat het station in de oorspronkelijke visie een wijkfunctie had. De huidige grond waarop geparkeerd wordt, is van een private projectontwikkelaar die slechts tijdelijk parkeren toestaat.
Wat staat ons nu te doen? In ieder geval moet gekeken worden naar maatregelen voor het reguleren van het parkeren in de omliggende wijken, bewoners informeren over alternatieven, betere facilitering van het gebruik kunnen maken van P&R Meijersplein. Wat betreft de auto parkeervoorziening bij Westpolder zien wij drie opties:
 
1.Wij doen nu niets en laten de tijdelijke voorziening zoals deze is, hevelen het geld vanuit het fonds bovenwijks over naar de algemene middelen en hopen dat er nog geld is bij de aanleg van de wijken voor het realiseren van permanente 40 parkeerplaatsen.
 
2.  Wij doen nu niets en laten de tijdelijke voorziening zoals deze is en laten het geld in het fonds Bovenwijks zitten om de permanente 40 parkeerplaatsen te realiseren.
 
3 Wij zetten nu al deze gereserveerde gelden in om, met de beschikbare subsidie van de Stadsregio een permanente parkeergarage te realiseren voor 100 tot 150 parkeerplaatsen. Kosten: 2 miljoen euro waarvan 75% via subsidie van de Stadsregio. De voorwaarde is wel dat de garage uiterlijk 31 december 2015 in gebruik is genomen.
 
Optie 1 zien wij als zeer onwenselijk, als de tijdelijke situatie verdwijnt, komen er dan helemaal geen parkeerplaatsen bij het station. Voor een optimaal gebruik van het OV, voor de bewoners die moeilijk ter been zijn, kleine kinderen hebben, iets verder van het station wonen wordt er dan een grote drempel opgeworpen gebruik te maken van het openbaar vervoer en nog veel belangrijker, alle parkeerdruk wordt dan opgevangen door de omliggende bestaande wijk en de wijk in aanbouw. Ook zien wij een belemmering voor het goed functioneren van het nieuwe winkelcentrum ‘Gouden Hart’.
Het verschil tussen optie 2 en optie 3 is dat het geld of langer in het fonds blijven en gebruikt worden voor 40 permanente plaatsen of gebruikt kan worden voor 100 tot 150 permanente plaatsen maar dus nu al beschikbaar gesteld moet gaan worden.
 
Gezien het feit dat het parkeren hoog op de lijst staat bij de bewoners van de omliggende wijken kiezen wij dan toch voor optie 3. Dat lijkt nu een hoop geld uitgeven dat wij eigenlijk niet hebben maar op termijn moet dat toch gebeuren, dus dan liever nu en op een manier die toekomstbestendig is. Ook zijn wij enthousiast over de mogelijkheid van bewaakt fietsparkeren die dan tegelijkertijd gerealiseerd zou kunnen worden.

Tot onze grote verbazing lijkt er voor optie 3 (het collegevoorstel) geen raadsmeerderheid te gaan ontstaan. CDA, Leefbaar 3B en Christen Unie  lijken of zijn tegen. Zij vonden het voorstel nog niet voldoende uitgewerkt. College: “Wij hebben dit besluit nodig om het voorstel helemaal te kunnen uitwerken en dan leggen wij het definitieve voorstel ter finale besluitvorming aan de raad voor. Anders zijn wij het Stadsregionale geld kwijt.” Wij zijn benieuwd wat de inwoners van de Westpolder en Meerpolder van deze gang van zaken vinden. Die krijgen de overlast van de auto’s die op zoek gaan naar een parkeerplek in de buurt van het station. Ons plan is om hier op 7 november bij de behandeling van de gemeentebegroting op terug te komen. Wordt zeker vervolgd!

Groepsgesprek over economie en werkgelegenheid

Groepsgesprek over economie en werkgelegenheid

 WINKELS OP ZONDAG OPEN

Binnenkort kunnen de winkels in Lansingerland op zondag van 12.00 uur tot 19.00 uur hun deuren voor het winkelend publiek gaan openen. Dat is het resultaat van het debat over een door D66 ingediend initiatiefvoorstel om de winkels de hele zondag de vrijheid te geven om open te zijn. Daar zijn wij samen met GroenLinks en de VVD ook een warm voorstander van maar deze stap is voor onze huidige raad nog een stapje te ver. Die stap zal waarschijnlijk wel na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 genomen gaan worden. Alleen CDA (op een enkel raadslid na), Christen Unie en Huis de Haas zagen niets in een openstelling van 12-19 uur. Leefbaar 3B, van oudsher een felle tegenstander van de winkels op zondag open, schaarde zich, op twee leden na, ook achter het aangepaste D66 initiatiefvoorstel.

Wij investeerden de afgelopen weken veel tijd in de lobby om partijen bij elkaar te krijgen in een, voor de meerderheid, acceptabel politiek compromis. Dat is ons via de weg van ‘silent diplomacy’ gelukt en daar zijn wij zeer blij mee. De kop is er nu af, een nieuwe mijlpaal is gerealiseerd!

Veel belangstelling voor ons nieuwe verkiezingsprogamma

Veel belangstelling voor ons nieuwe verkiezingsprogamma

HOGE BLEISWIJKSE KADES, PLATTE TUINEN

Inwoners van Bleiswijk centrum met een kade voor de deur zijn boos op het Hoogheemraadschap Schieland. Wij berichtten daar al een aantal keren eerder over. Tijdens de raadsvergadering van donderdag bracht Leefbaar 3B een motie in om te bevorderen dat de stokkende communicatie tussen bewoners en het Hoogheemraadschap met hulp van ons college weer op gang wordt geholpen. Bewoners zien hun mooie tuinen compleet geruïneerd worden vanwege de noodzaak van het ophogen van de kades.

Don van Doorn is onze woordvoerder in dit dossier. Zijn verhaal: “Hoewel wij de motie mede hebben ondertekend, had ik het verstandiger gevonden als dit onderwerp eerst als gedachtewisseling was geagendeerd in een commissievergadering zodat in gezamenlijkheid de meest kansrijke strategie was uitgestippeld. Ik kan nu niet overzien of alle andere mogelijk nog niet ingezette diplomatieke oplossingen hiermee onmogelijk worden gemaakt. Ik wil dan ook graag van de wethouder horen of hij in zijn gesprekken met het Hoogheemraadschap deze motie ook echt nodig heeft? Welke risico’s wij als gemeente lopen door ons met deze bewoordingen uit te spreken? En welk effect hij verwacht van deze motie op de onderhandelingen over de situatie in Bleiswijk en welke positieve of negatieve effecten dat kan hebben op de toekomstige situatie in Bergschenhoek?

Ik heb al eens eerder met de wethouder gedeeld dat er op het gebied van communicatie iets volstrekt verkeerd gaat. Ik heb daarbij het beeld van betrokken bewoners die zich grote zorgen maken over hun woongenot en dat van hun omwonenden tegenover technocraten die vanuit de doelstelling ‘geen fouten of risico organisatie’ een technisch waterdicht plaatje verdedigen. Maar inmiddels lijkt het probleem zich te verbreden tot partijen die elkaar niet meer weten te vinden. Elf gesprekken zonder een voor alle partijen bevredigend antwoord of resultaat is natuurlijk een slechte zaak. Ik ben nieuwsgierig of de wethouder dit beeld deelt, welke rol hij zelf nog ziet het tij te keren en welke maatregelen het beste passen bij mogelijke communicatie problemen als deze? Dinsdag hebben enkele raadsleden een presentatie gekregen over drankmisbruik van onze jongeren en tot welke vernielingen dit regelmatig leidt. De beelden van een omgetrapt paaltje, kapot bierflesje of een vernielde boom deed enkele raadsleden al de wenkbrauwen fronsen. Laat ik dan over één zaak heel helder zijn. Een hele straat en/of in de toekomst hele straten met de grond gelijk maken is voor ons een horrorbeeld dat geen realiteit mag worden. De PvdA vind dan ook dat alle middelen moeten worden ingezet om dit te voorkomen. Of deze motie daartoe helpt of juist een risico vormt. hoor ik graag van de wethouder. Er zijn namelijk alternatieven voor handen zoals wij in de door het burgerinitiatief verstrekte informatie kunnen zien en lezen. De wijze waarop Delfland in deze opereert lijkt meer succesvol en vooral meer maatwerk te leveren. Het kan en zal toch niet zo zijn dat de techneuten van Delfland niet over risico’s nadenken?”.

In tweedetermijn heeft Don de raad opgeroepen breed achter de (aangepaste) motie te gaan staan en heeft hij tot zijn tevredenheid geconstateerd dat de wethouder onze analyse met betrekking tot de risico’s van een te voortvarende aanpak van gemeentelijke zijde deelt. Er blijft nu ruimte om er middels het gesprek met elkaar uit te komen. Ten slotte gaf hij aan dat wij middels Anneke Heinecke, PvdA lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap ook via deze ingang actief aandacht vragen en actie ondernemen.

IMG_8927

DE JEUGDZORG DICHTBIJ EN BEREIKBAAR, HET KAN!

Loes Ypma, Tweede Kamerlid PvdA & Sam de Groot, onze woordvoerder jeugd publiceerden het volgende artikel over de centralisatie van de jeugdzorg en de komst van de door de Tweede Kamer aangenomen Jeugdwet.

Afgelopen week heeft de Tweede Kamer ingestemd met de nieuwe Jeugdwet. Gemeenten krijgen hierdoor in 2015 de verantwoordelijkheid over de jeugdzorg. Dit is een grote stap vooruit omdat de hulp aan gezinnen nu dichtbij georganiseerd wordt. Hierdoor krijgen kinderen sneller de juiste hulp, ouders worden beter betrokken en hulpverleners krijgen meer vertrouwen.

Op dit moment zijn er nog teveel kinderen met problemen die te laat of zelfs geen hulp krijgen. Dat komt omdat bij gezinnen met meerdere complexe problemen de hulp erg versnipperd is. Uit onderzoek blijkt dat er wel tussen de negen en zeventien hulpverleners bij een gezin betrokken zijn. Deze werken langs elkaar heen en ouders zien door de bomen het bos niet meer. Daarnaast duurt het lang voordat gezinnen eindelijk hulp krijgen en die hulp is ontzettend duur. Dat moet anders.

En wij gaan dat nu ook anders doen, wij gaan de jeugd- en gezinshulp in Nederland anders organiseren. Voor één gezin, komt er één plan en één ondersteunende hulpverlener. Die hulpverlener komt bij gezinnen thuis en helpt direct orde op zaken stellen. Op maat, waarbij de hulpvraag centraal staat. De hulpverlener beperkt zich niet tot maar één taak, maar gaat direct aan de slag bijvoorbeeld met opvoedadvies, hulp bij het zoeken naar werk of bij de schuldhulpverlening. De hulpverlener doet dit niet alleen, maar kijkt ook wat het gezin zelf kan. Samen met bijvoorbeeld familie, vrienden en de buren. Daarnaast wordt gezorgd voor professionele hulp, waar het gezin dat echt nodig heeft. Doordat er wordt gezorgd voor minder bureaucratie en afvinklijstjes, is er meer tijd voor het gezin. In Amsterdam is nu al te zien dat deze aanpak een spectaculaire vermindering van het aantal uithuisplaatsingen van kinderen met zich meebrengt. De kinderen worden sneller en beter geholpen en de gezinnen zijn tevreden. En de kosten zijn fors lager.

De nieuwe Jeugdwet biedt dus kansen om de zorg dichtbij te organiseren in belang van het kind en het gezin. Nu deze wetgeving er ligt en er duidelijkheid is over de voorwaarden, is het aan de gemeente om de jeugdzorg in hun woonplaats te gaan organiseren. Daar ligt de grootste uitdaging en daar moeten de colleges van B&W, gemeenteraden en jeugdzorgorganisaties samen aan de slag. De kansen die er liggen zijn groot, de mogelijkheden ook. Dat vraagt scherpte om deze te benutten.  De PvdA gaat hier graag mee aan de slag; op deze wijze kunnen we effectieve, snelle hulp dichtbij organiseren voor kinderen en gezinnen in heel Nederland!

Storm rond het Gemeentehuis

Storm rond het Gemeentehuis

EN VERDER

Ons Tweede Kamerlid Albert de Vries (zie ook weekverslag 34) die de ruimtelijke ordening in zijn portefeuille heeft, bereidt samen met ons Kamerlid Manon Fokke, die het terrein van BZK beheert, een reeks schriftelijke Kamervragen in voorbereiding die mede in het teken staan van de oplossingsrichtingen van de financiele problematiek waar Lansingerland momenteel voor staat. Dat doen zij in goede samenwerking met onze fractie. Binnenkort zullen deze vragen gepubliceerd gaan worden. Uiteraard zullen wij ze dan in ons weekverslag opnemen. Wij zijn heel benieuwd hoe de ministers van BZK, Financiën en I&M vervolgens gaan reageren. Gaan zij er daadwerkelijk aan meewerken dat Lansingerland, gesteund door hen, zelf verantwoordelijkheid kan gaan dragen voor de oplossing van de financiele problematiek?

De raad besloot om een nieuwe weg op het bedrijventerrein Oudeland aan te leggen om de nieuwe vestiging van Sligro en ook de nieuwe zorgboerderij in de Oldenbarnevelthoeve te ontsluiten. Daarmee kent Oudeland dan twee ontsluitingsmogelijkheden, ook van groot belang voor de veiligheid. Met de stem van Neeleman en Leefbaar 3B fractie tegen besloot de raad ook om de Melanchthon Business school Bleiswijk te verplaatsen vanuit het centrum naar de Merenweg. 

Op maandag 25 november neemt onze Algemene Ledenvergadering een definitief besluit over onze kandidatenlijst en ons verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarover kunt u alles lezen op https://lansingerland.pvda.nl/verkiezingen-2014/ 

De 3B-Krant publiceerde woensdag een tweetal artikelen over onze openbare, zeer druk bezochte bijeenkomst van afgelopen maandagavond in Rehoboth Berkel, die in helemaal in het teken stond van ons concept verkiezingsprogramma. U kunt het lezen via deze links: http://www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/DBK/20131030/DBK_DBK-1-01_131030_1.pdf en http://www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/DBK/20131030/DBK_DBK-1-07_131030_1.pdf

IMG_8949

Onze Schrijfgroep van het Verkiezingsprogramma

TOT SLOT

Volgende week maandagavond is er weer een fractievergadering. Woensdagavond is er een presentatieavond. Het programma staat op: http://www.lansingerland.nl/internet/vergaderkalender_3131/item/vergadering-presentatieavonden_1299.html Donderdagavond vergadert de raad vanaf 19 uur over onze Programma begroting 2014-2017. Dan is ook de begrotingsscan van de provincie en het ministerie van BZK in ons bezit. Het zal ongetwijfeld wel weer een bonte & lange avond gaan worden.

Het citaat van deze week komt uit de column van Bert Wagendorp in de Volkskrant van 31 oktober 2013. Het gaat mede over transparantie. Wagendorp: “The Circle, het nieuwe boek van Dave Eggers, gaat over een bedrijf dat streeft naar totale transparantie van elk individu onder het motto ‘All that happens must be known’. ‘Geheimen zijn leugens’, ‘privacy is diefstal’. De Circle staat in de traditie van Huxley’s Brave New World en Orwells 1984: het individu onderworpen aan een totalitair systeem”. Tot zover het citaat van Bert Wagendorp. Beijveraars van 100% overheidstransparantie moeten zich maar eens buigen over de vraag of deze 100% transparantie niet als een boemerang op de burgers terug zal gaan slaan. Overheid transparant? Dan de burgers ook, op die ontwikkeling kun je de klok gelijk gaan zetten. Artikel 55 van de Gemeentewet en artikel 10 Wet Openbaarheid van Bestuur zijn uit oogpunt van de rechtstaat en de rechtszekerheid van, ook, ons burgers, zo gek nog niet!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 1 november 2013