WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 15 T/M 21 SEPT 2018

23 september 2018

Dit is weekverslag 483 van de PvdA fractie in Lansingerland. We werkten aan een bespreekstuk over de mogelijkheid om bijzondere bijstand te verlenen voor bekostiging van de eigen bijdrage voor een verblijf in het Hospice Lansingerland. Ook informeerden we verder naar de stand van zaken rond het Berkelse carillon. Op donderdagavond werden we op de hoogte gebracht over de A12 corridor, de logistieke ‘hotspot’, in het Provinciehuis in Den Haag. Vrijdag was er een raadsdag, waarop de (duo)-raadsleden die er tijd voor vrij konden maken, samen kritisch naar onze manier van debatteren en gebruik van BOB-vergadermodel keken.

BIJZONDERE BIJSTAND MOGELIJK VOOR VERBLIJF IN HOSPICE?

Het Hospice Lansingerland is alom bekend en is mogelijk gemaakt door vele schenkingen en donaties. Het draait bijna helemaal op de inzet van ruim 80 vrijwilligers. Het bestuur van Stichting Hospice Lansingerland voert een sociaal beleid: financiële belemmeringen zijn geen reden om een opname te weigeren. Ze bieden iedereen graag een menswaardige stervensbegeleiding. Wel wil het bestuur natuurlijk een solide financiële positie houden. Het komt voor dat cliënten de eigen bijdrage van momenteel € 40,- per dag niet kunnen betalen, omdat ze deze bijvoorbeeld niet vergoed krijgen van hun verzekering en al voor hun opname financiële problemen hadden. Een aanvraag voor bijzondere bijstand kan een oplossing bieden om de kosten alsnog vergoed te krijgen. Een aantal gemeenten, waaronder Capelle aan den IJssel, verlenen deze bijzondere bijstand voor opname in een hospice. Tot op heden is het beleid in de gemeente Lansingerland om te verwijzen naar een voorliggende voorziening in de vorm van een verpleegtehuis. Het bestuur van Stichting Hospice Lansingerland vindt dit onterecht: een verpleegtehuis biedt een niet vergelijkbare zorg ten opzichte van een hospice en kan materieel gezien niet als een voorliggende voorziening beschouwd worden.

Dorpstraat in Bergschenhoek herinnert aan vroeger

Wethouder Van Tatenhove deed in 2017 het Hospice Lansingerland een aanbod om in die gevallen gebruik te maken van het noodfonds, echter met een maximum van € 1.000 per jaar. Aangezien het onduidelijk is hoeveel cliënten precies een beroep zullen doen op het noodfonds, komt het Hospice hiermee ongewild in een financieel onzekere situatie. Het bestuur richtte zich eind augustus 2018 via een brief opnieuw tot het college en informeerde daarover ook de raadsleden.

Samen met collega’s van Leefbaar3B heeft onze fractie dit als bespreekpunt op de agenda van commissie Samenleving geplaatst op 4 oktober a.s. De vier vragen die we dan aan de commissieleden zullen richten zijn:

  1. Deelt de raadscommissie het standpunt van de fracties van Leefbaar3B en de PvdA dat iedereen menswaardig moet kunnen sterven op een plek naar keuze, ook als de verzekering dit niet dekt en eigen middelen of die van directe familie ontoereikend zijn?
  2. Zo ja, deelt de raadscommissie de mening dat de gemeente Lansingerland in deze nijpende gevallen bijzondere bijstand zou moeten kunnen verlenen?
  3. Steunt de raadscommissie de wens van Leefbaar3B en PvdA om desbetreffend beleid te wijzigen, via een aanpassing van Beleidsregels Sociaal Domein 2018 Lansingerland, zodat we wel bijzondere bijstand kunnen verlenen voor opname in een hospice?
  4. Steunt de raadscommissie het voorstel om hiervoor in de begroting een aanpassing te doen?

Het bespreekstuk is te vinden op de website van de gemeente: Bespreekstuk bijzondere bijstand verblijf Hospice 4 okt 2018, agendapunt 5a.

Asfalteren viaduct over HSL bij Boterdorpseweg Bergschenhoek

VERDERE OPHELDERING BERKELSE CARILLON

Vorige week berichtten we al over het gerucht dat het Berkelse carillon, markant kunstwerk in de buitenruimte, zónder de wachter zou worden geplaatst op de nieuwe locatie, het plein bij ’t Vierkantje. Zie: Geruchten rond Berkelse carillon. Deze week zochten we verdere opheldering en spraken met de betrokken ambtenaar, de kunstenaar en De Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs. En in deze week werd het carillon, de twee ‘bomen’, ook feitelijk geplaatst op de zandvlakte van het betreffende plein dat opnieuw wordt ingericht. Geen wachter te bekennen.

De ambtenaar bevestigde dat in het huidige plan de wachter niet is opgenomen. De wachter is immers geen onderdeel van het carillon, maar hield de wacht bij en nodigde uit tot een bezoek aan het oude gemeentehuis. Daarover was contact geweest met de kunstenaar. Mocht er voldoende draagvlak zijn voor het toevoegen van de wachter aan het plein, dan zijn daar technisch geen belemmeringen voor. Wij zochten voor het complete verhaal toch nog even contact met de kunstenaar, Bas van Leeuwen. Hij beaamde de autonome positie van de wachter, die hij natuurlijk wél in dezelfde vorm en materiaal als de bomen had uitgevoerd. Hij heeft er niets op tegen als de wachter toch ook op het plein komt te staan. Hij staat er neutraal in. Destijds was hij er op tegen om het carillon in het A.M.G. Schmidtpark te zetten en dat is om die reden ook niet gebeurd. Tot slot belden we met De Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs. Zij hadden gehoord dat de wachter “ergens anders geplaatst gaat worden”. Ze zijn het eens met een plek voor de wachter op het plein bij ‘t Vierkantje. Dan blijven de drie onderdelen, die sinds jaar en dag bij elkaar horen volgens vele inwoners, ook één geheel. Wat ons betreft ligt de bal nu even bij de vereniging. Overigens: het Klokkenlint wordt verbonden aan het carillon, dat is mooi!

Ook de centrumpassage in Berkel centrum wordt opgeknapt

Bouwen bij de Leeweg

Tot slot: In de komende week is er op 27 september weer een gemeenteraadsvergadering. Op de agenda staat het gemeentelijk afvalbeleid, waarvoor diverse fracties werken aan amendementen en moties. Het moet ambitieuzer en het teveel aan gedane heffingen uit het verleden moet terugvloeien naar de burgers. Het wordt spannend voor de fracties die de A16-tunnel onder de Rotte graag Chabottunnel zouden zien heten, naar de beroemde expressionistische schilder uit Bergschenhoek. Is er een meerderheid te vinden vóór de motie vreemd aan de orde die is aangekondigd door Leefbaar3B? Belangrijk in de komende weken is ook een goede voorbereiding voor de oordeelsvorming over de begroting, in samenhang met het collegewerkprogramma. Die vergadering vindt plaats op 17 oktober. Het zou zo maar kunnen dat wij OV gratis voor 67+ weer inbrengen. Dit hebben we alvast in de week gezet bij de grote winnaar van deze verkiezingen, die dit óók prominent in hun verkiezingsprogramma hadden staan. Weet u nog wel? Een goede week weer!

 

Schapen in de Groenzoom

 

 Ingang van de Groenzoom