WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 28 SEPT t/m 4 OKT 2019

4 oktober 2019

Dit is nummer 526 van de weekverslagen van de PvdA fractie in Lansingerland. Op maandag bezocht de voorzitter van de PvdA-afdeling Lansingerland, Gerard Bovens, onze fractie om weer eens bij te praten. Hij werd bij het koffie-apparaat op het gemeentehuis warm ontvangen door de diverse fracties en wethouders. En natuurlijk ook door onze fractie. Op donderdag was er de maandelijkse raadsvergadering waar – al weer – de problematiek rond de standplaatsen in het centrum van Berkel en Rodenrijs op de agenda stond. Duidelijke regelgeving en volgen van afgesproken procedures blijken daar de crux van de oplossing. De wethouder en haar ambtenaren gaan het regelen. Verder werd in die raadsvergadering uitgebreid gesproken over de uitgangspunten bij parkeren en bouwen in Berkel Centrum Oost. We berichten nog kort over het Rotterdamse warmtebedrijf en de HSL. De mooie foto’s zijn van een regenachtig Rottemerengebied in Bleiswijk en behoeven geen titels.

PARKEREN EN BOUWEN IN BERKEL CENTRUM OOST

Vorige week in weekbericht 525 berichtten wij over de start van de grote bouwwerkzaamheden aan de westkant van Berkel centrum, deze week richten wij onze schijnwerpers op de ingrijpende veranderingen aan de oostzijde van Berkel centrum. Het Hergerborch-complex wordt gesloopt en wordt vervangen door nieuwe woningen waarvan 60-80 in de sociale huursector. Ook moet er het nodige aan de verkeersstromen en het parkeren gebeuren. De raad boog zich afgelopen donderdag over de nota van uitgangspunten voor dit nieuw te ontwikkelen gebied.

Het is volgens de gemeentelijke plannenmakers niet wenselijk om het huidige winkelcentrum nog verder naar het oosten door te trekken. Beter is om het bij de Kerksingel te laten eindigen. Het groene karakter van het nieuw te ontwikkelen Hergerborch-gebied wordt versterkt door het groen vanuit het Annie M.G. Schmidtpark zoveel mogelijk richting de Kerksingel te trekken. Zo ontstaat voor wandelaars en fietsers een aantrekkelijke en directe verbinding met dit mooie gebied. Het centrumgebied ligt in de toekomst om de hoek van het park.

Ook zijn er plannen voor het toekomstige parkeren in het gebied bij de Kerksingel, de Molenwerfstraat en de Raadhuislaan. Het idee is dat er voldoende parkeerplekken komen aan zowel de west- als aan de oostkant van het winkelcentrum. Aan de oostzijde zijn er momenteel veel te weinig. Er moeten volgens de nota van uitgangspunten zo’n 120 parkeerplekken bij komen om in de toekomstige vraag te voorzien. Drie varianten zijn bedacht om de uitbreiding van het aantal parkeerplekken te realiseren: het handhaven van het huidige parkeerterrein bij de Molenwerfstraat met hieronder een ondergrondse parkeergarage met één laag, het vervangen van het huidige parkeerterrein door een groen plantsoen met het hieronder bouwen van een parkeergarage met twee lagen en, tenslotte, een variant met parkeren op het maaiveld waarbij een ondergrondse parkeergarage wordt gebouwd bij de nieuwbouw op het huidige Hergerborch-terrein.

Petra Verhoef gaf tijdens het raadsdebat aan blij te zijn met de ontwikkeling van de 80 sociale huurwoningen op het Hergerborch-terrein. Het is goed om de diverse varianten met betrekking tot het parkeren en de verkeersstromen verder uit te werken. Voor de PvdA fractie staat centraal dat de herinrichting van Berkel centrum Oost toekomstbestendig is. Dat betekent bijvoorbeeld dat er qua aantal parkeerplekken rekening wordt gehouden met de groei van Lansingerland met nog zo’n minimaal 7000 woningen in de komende 10 jaar. Denk bijvoorbeeld aan de komst van Wilderszijde. Daarom steunt de PvdA het amendement van D66 om het aantal extra parkeerplaatsen op minimaal 120 te stellen. Petra Verhoef: “Het zou natuurlijk fijn zijn voor met name de winkeliers en winkelend publiek dat de overlast vanwege de bouw van een parkeergarage minimaal is, maar dit mag geen reden zijn om een suboptimaal aantal parkeerplaatsen te creëren. Ondergronds parkeerplekken bouwen is duur(der), maar heeft ook voordelen. Er kan een groene ruimte worden gemaakt op de plek waar nu de parkeerplaatsen zijn voor de supermarkten. Dit geeft veel groen in een centrum dat inmiddels flink versteend is, zorgt voor afvoer van regenwater en voor verkoeling, een mogelijkheid voor klimaatadaptatie”.

Voor de PvdA-fractie is er dus sprake van een groot openbaar belang. Het is voor het college en raad het overwegen dus waard om zelf te financieren in de bouw van een ondergrondse parkeergarage en daarbij ook andere partijen om cofinanciering te vragen.

Petra Verhoef gaf aan het van groot belang te vinden dat er geen vertraging van de ontwikkeling van terrein van Hergerborch door 3B-Wonen ontstaat. “Het is ons onduidelijk of de eventuele bouw van een parkeergarage onder het huidige terrein van Hergerborch voor ons niet acceptabele vertraging zal geven. 3B-Wonen wil 80 sociale woningen bouwen, en het is dus belangrijk dat de kosten voor zo’n ondergrondse parkeergarage gedeeld worden en niet leiden tot vertraging of inkrimping van bijvoorbeeld het aantal sociale woningen”.

De nota van uitgangspunten werd door de hele raad onderschreven. De PvdA steunde uiteindelijk de motie van GroenLinks waarin om een onderzoek werd gevraagd om een eventueel bovengronds parkeerterrein te voorzien van een zonnepanelen-dak. Wel met enige aarzeling, omdat een serie van afdakken mogelijk niet zo’n aantrekkelijk straatbeeld geeft. Maar het is natuurlijk nuttig om elektrische auto’s tijdens het winkelen op die manier van stroom te voorzien. De motie kreeg geen meerderheid.

Ook gingen wij mee met een amendement van Leefbaar 3B waarin werd gesteld dat de raadscommissie Ruimte opnieuw aan zet moet zijn wanneer de in de nota van uitgangspunten geschetste verkeersvariant, waarin het verkeer via de Molenwerfstraat direct naar het Berkelsedijkje wordt geleid en niet meer naar de Raadhuislaan zoals nu het geval is, niet haalbaar is. In de nota van uitgangspunten staat dat, mocht de geschetste optie niet te realiseren zijn, er een terugvaloptie naar de huidige situatie zal zijn. Het amendement kreeg, dankzij de brede steun van de oppositiepartijen, een raadsmeerderheid.

De raad ging, met de stemmen van GroenLinks tegen, tenslotte ook akkoord met het D66 amendement om aantal extra parkeerplaatsen op minimaal 120 te stellen. Het college gaat nu aan de slag om de nu vastgestelde uitgangspunten uit te werken naar concrete plannen. Goed georganiseerde burgerparticipatie is hierbij van groot belang.

TOEKOMST WARMTEBEDRIJF OOK BELANGRIJK VOOR LANSINGERLAND

Er is de afgelopen week veel te doen geweest over het sinds 2006 opgerichte Rotterdamse Warmtebedrijf, waarvan Rotterdam het aandelenpakket bezit. De Rekenkamer maakte korte metten met de wijze waarop het Rotterdamse gemeentebestuur de afgelopen jaren is omgegaan met de financiële risico’s. De plannen voor een warmteleiding over ‘Oost’ die ook de stad Leiden van warmte zou moeten gaan voorzien, staan op de tocht. Het is zeer onzeker of het Warmtebedrijf op tijd warmte aan Leiden kan gaan leveren. Lukt dit niet dan slaat Rotterdam geen goed figuur, omdat de stad dan zijn leveringsverplichtingen niet kan na komen. De bestuurlijk verantwoordelijke van de gemaakte afspraken was wethouder Adriaan Visser (D66) die in februari 2019 aftrad vanwege een andere affaire.

Adriaan Visser trok tot 2019 ook het project dat moest leiden tot de verkoop van de in gemeentelijke handen zijnde aandelen van Eneco. Ook Lansingerland stemde, met tegenstem van onder meer de PvdA-fractie, voor de verkoop van het Eneco-aandelenpakket. Omdat een meerderheid van gemeentelijke aandeelhouders voor verkoop was, loopt momenteel het besluitvormingsproces welk bedrijf het aandelenpakket van zeker 3 miljard euro mag gaan overnemen.

Het Rotterdamse Warmtebedrijf is mede in de problemen gekomen omdat het zware concurrentie kreeg van een ander initiatief waarin het ministerie van Economische Zaken, de Gasunie, het Havenbedrijf en, jawel, ook Eneco samen optrekken. Die willen een warmteleiding over ‘Midden’ richting Westland en Den Haag. Het aanvankelijke plan om beide initiatieven te koppelen tot een gezamenlijk te runnen “warmterotonde” ging in het voorjaar van 2018 de mist in. Rotterdam loopt volgens de regionale media het risico van een strop van een half miljard. De Rotterdamse Raad overweegt een raadsenquête over de hele gang van zaken. Wonderlijk is dat juist Eneco, dat nu nog voor 100% in gemeentelijke handen is, het Rotterdamse Warmtebedrijf dat ook voor 100% in handen van de gemeente Rotterdam is, frustreert. Met Adriaan Visser tot maart 2019 als voorzitter van de aandeelhouderscommissie Eneco en tevens als Rotterdamse portefeuillehouder verantwoordelijk voor het Warmtebedrijf.

De komst van een Warmtebedrijf dat in de nabije toekomst warm water vanuit energiecentrales en industrieën aan inwoners en bedrijven gaat leveren, is ook voor de gemeente Lansingerland van groot belang. Onze gemeente ligt vlakbij het Rotterdamse havengebied dat warmte kan gaan leveren. Om stap voor stap woningen en bedrijven van het bestaande gasnet los te kunnen koppelen, is aansluiting op een warmtenet van groot belang. De komst van een warmterotonde, die warmte levert maar waarop ook bijvoorbeeld de glastuinbouw overtollige warmte aan kan terug leveren, is voor onze gemeente essentieel om de duurzaamheidsplannen uit te voeren en de voor 2030 gestelde doelen te kunnen halen.

Het is onze fractie niet bekend hoe het college van Lansingerland, waarin Albert Abee (CDA) portefeuillehouder is, met de ontstane impasse omgaat. Wij halen onze informatie tot op heden uit de regionale media. Het zou ons college sieren wanneer zij op korte termijn de raad informeert wat de problemen met het Rotterdamse Warmtebedrijf en het initiatief van de Gasunie en Eneco c.s. voor onze gemeente gaan betekenen. Wist het college van de rol van Eneco? Welke vertraging voor de duurzaamheidsplannen zijn er te verwachten? Komt de warmterotonde er? De PvdA-fractie hoort het graag!

COLLEGE ZIET GEEN VERTRAGING BIJ BOUW HSL GELUIDSSCHERMEN

In weekbericht 524 berichtten wij over de vertraging die zal ontstaan bij het bouwen van de nieuwe geluidsschermen langs het HSL-spoor door de nachtelijke testritten van de nieuwe Intercity treinen. Volgens ons zou het zo maar 2023 kunnen worden voordat de schermen echt worden geplaatst. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-14-t-m-20-sept-2019/

Het college kijkt hier anders tegen aan. Dit blijkt uit antwoorden op de vragen die de Leefbaar 3B fractie in september stelde. Deze fractie vroeg zich af of de bouw van de extra geluidafscherming in Lansingerland pas vanaf 2023 zou kunnen starten. Dit vanwege de testritten in de nacht die doorlopen tot en met december 2022.

Het college reageerde ontkennend: “Voor de bouw van de extra geluidsafscherming zijn door ProRail Trein Vrije Periodes aangevraagd, waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Dit staat los van de testritten. Tijdens die Trein Vrije Periodes kunnen dus ook geen testritten worden uitgevoerd”.

Het antwoord van het college staat op gespannen voet met het verhaal van de stichting Stop Geluidsoverlast HSL in de Heraut van 25 september. De stichting op haar beurt vindt het “Onvoorstelbaar dat de bouw van geluidsschermen nu aanzienlijk wordt vertraagd door de testritten. Een betrekkelijk simpel project als het bouwen van geluidsschermen en aanpassingen van bestaande schermen duurt jaren, terwijl er nog geen zicht is op de start van de werkzaamheden”.

De PvdA fractie denkt dat het college in haar beantwoording aan de Leefbaar 3B fractie er naast zit. Wat zich ook nu weer wreekt, is het gebrek aan directe betrokkenheid van het college bij het nu al 4 jaar durende project van co-realisatie tussen de stichting en een afdeling van het ministerie van I&W dat tot de plaatsing van extra schermen zal moeten leiden. Het college staat al jaren langs het HSL-spoor en het ministerie van I&W spreekt met meerdere monden. En de inwoners van Berkel Noord zijn helaas de dupe.

Tot slot: De komende week is een commissieweek die natuurlijk start met een fractievergadering op maandag. Op dinsdag bespreken we onder andere de Regionale Energiestrategie (RES) bij commissie Ruimte. Op woensdag wordt de zomerrapportage besproken bij commissie AB. Let op: commissie Samenleving vervalt vanwege gebrek aan agendapunten. Heb een goede week!