WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 12 T/M 18 MEI 2018

19 mei 2018

Dit is nummer 473 in onze serie van weekverslagen. Vanaf 27 april tot en met 13 mei was er ‘mei-reces’. In die tijd schreef een team van Leefbaar 3B en VVD met hulp van ambtenaren aan een raamwerk, een voorstel voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Op 14 mei trapten we de commissieweek af in het fractieoverleg. Dit weekbericht doet verslag van een aantal zaken uit de drie commissievergaderingen van deze week en rapporteert over punten die we eerder agendeerden via schriftelijke vragen of ons weekverslag.

NIEUWS RONDOM VERKEER EN CIE RUIMTE

Zoals u weet stelde onze fractie begin april schriftelijke vragen over de HSL. Onze fractie vreesde dat de beoogde maatregelen tegen de geluidsoverlast in Lansingerland in gevaar zouden komen door technische en financiële problemen waar het HSL-project op nationale schaal mee te maken heeft. Begin mei gaf het college antwoord. U kunt hier de vragen en antwoorden teruglezen op de website van onze gemeente: HSL maatregelen geluidsoverlast vraag en antwoord. Een aantal geruststellende quotes uit de beantwoording door het college: “Het college constateert dat het proces van realisatie van het maatregelenpakket aan de HSL in Lansingerland zowel financieel als procesmatig los staat van de discussie in de media over vertragingen en uitval en aanpassingen van het spoor.” … “Het ministerie en ProRail verwachten dat de huidige en toekomstige geluidsmaatregelen in de infrastructuur niet anders ‘reageren’ op het nieuwe materieel t.o.v. het huidige materieel.” Men verwees opnieuw naar het proces (!) van co-realisatie “…waarin zowel het ministerie IenW, ProRail, Infraspeed, de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL en de gemeente Lansingerland in gezamenlijkheid en goed overleg werken aan een maatregelenpakket voor geluidsreductie aan de HSL Lansingerland.” Mooi hoor, zo’n proces, maar waar is de actie? Wanneer komen de langverwachte geluidswerende maatregelen nu eindelijke op hun plek, daar, langs het spoor? Blijkbaar is er begin juni weer overleg over de co-realisatie.

Wat betreft de door inwoners geobserveerde verzakking van talud langs ZoRo baan en HSL wist college te melden, na ‘visuele inspectie’ ter plaatse, dat er geen afwijkingen waren te zien. De bewoners kunnen het beste zelf even met de Gemeente praten. Zie Talud ZoRo-baan vraag en antwoord.

In onze laatste weekbrief, van eind april, uitten wij opnieuw onze grote zorgen over de onveiligheid op de N209, vooral op het traject tussen Bergschenhoek en Bleiswijk. Al jaren op rij staat de N209 hoog in de lijst van onveilige N-wegen. Wij schreven: “Van wethouder Simon Fortuyn mag verwacht worden dat hij, samen met de verantwoordelijk Gedeputeerde Floor Vermeulen, onmiddellijk in contact treedt met de minister van I&W om een beroep te doen op deze extra gelden.” Het kabinet maakte namelijk eind april bekend dat het 50 miljoen wil gaan uittrekken om de verkeersveiligheid op provinciale wegen te gaan verbeteren. Na een verdrietig ongeval op 9 mei, waarbij een inwoonster van de gemeente om het leven kwam, meldde het college via een persbericht nu eindelijk actie te gaan ondernemen. Zie Persbericht maatregelen veiliger N209. Gevaarlijk, ongeduldig rijgedrag van weggebruikers is natuurlijk ook een belangrijke factor. Het zou goed zijn om een integraal debat te hebben in de commissie Ruimte over de toekomst van deze weg wat betreft capaciteit (ontsluiting bij aanleg A16!), verkeersveiligheid en geluidshinder. Ook de geluidswerende schermen in Bergschenhoek zijn immers nog steeds niet gerealiseerd.

In de commissievergadering Ruimte op 15 mei stond onder andere een raadsvoorstel op de agenda om een gedeelte van het omgevingsplan Hoefweg-Zuid (Oost) vast te stellen, vooruitlopend op de vaststelling van een omgevingsplan voor het gebied rond de vervoersknoop. In de bestuursovereenkomst A12 Corridor proberen de verschillende gemeenten aanbod van en vraag naar bedrijventerreinen goed af te stemmen. Onze woordvoerder Sam de Groot wilde weten hoe nu precies de deal met de provincie in elkaar steekt en of er een goede business case is. Je wilt niet met bedrijventerrein zitten wat je niet kunt slijten. Verder wilde hij weten wanneer er wordt gesproken over het westelijk deel, waar ook (deels) woonbestemming op kan komen. Wethouder Heuvelink vertelde dat er concrete belangstelling is vanuit de markt om zich op het oostelijk deel te vestigen en het dus belangrijk is dit bestemmingsplan nu vast te stellen. Verder gaf hij aan dat Lansingerland verantwoordelijk is voor onderzoeken en ontwikkelen van het westelijk gebied en dat daar een begin mee is gemaakt. Een stedenbouwkundig bureau is in de arm genomen en de gedeputeerde is betrokken bij het proces. Over een half jaar moet een traject duidelijk zijn en komt het ter discussie naar commissie en gemeenteraad. Onze fractie zal dit scherp volgen, want dit gebied ligt natuurlijk ook voor Zoetermeer strategisch heel interessant.

Talud A16

In dezelfde vergadering van commissie Ruimte van 15 mei vroeg ons fractielid Valmir Xhemaili flink door op een aantal zaken rondom OV, bij agendapunten ‘Reactie RET vervoerplan’ en ‘actualiteiten uit het college’. Hij vond bijvoorbeeld een vakantiedienstregeling van Metro E gedurende 6 weken in plaats van 7 weken onvoldoende soelaas bieden en pleitte ervoor nogmaals bij de RET aan te dringen om minimaal tijdens de spits een frequentie van 10-minuten aan te houden en langere treinstellen te hanteren. De incheckgegevens van vorige zomer, toen de reizigers als haringen in een ton in de metro stonden of zelfs een metro moesten overslaan, hadden allang als basis kunnen dienen. Wethouder Fortuijn gaf toe dat hij daar scherper had moeten zijn. Hij beloofde snel persoonlijk met RET in contact te treden. Ook het feit dat na gereed komen van station Lansingerland-Zoetermeer er nog een jaar lang geen goede verbinding is tussen Bleiswijk en het station was voor onze fractie een punt van aandacht. Als pendelaar vanuit Bleiswijk naar Den Haag (nu met metro E, straks met de trein) had Valmir zich enorm verheugd op halvering van zijn reistijd. Kan de wethouder niet afdwingen om gelijk bij de opening een perfecte verbinding te hebben met Bleiswijk? Bij dit dossier gaf wethouder Fortuijn aan dat er op ambtelijk niveau hard aan wordt gewerkt om dit op te lossen. Wordt vervolgd.

Het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer

GRONDEXPLOITATIES

Bij commissie AB was de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2018 de hoofdmoot. Hamid Azzouzi voerde hij woord namens de volgende fractie. Hij zei het volgende. We zien dat het tekort op de grondexploitaties afneemt ten opzichte van de begroting. Dit is op zich positief. Maar we zien ook dat het resultaat van de negatieve grexen in het MPG 2018 verslechterd is ten opzichte van het MPG 2017. Dit baart onze zorgen. In de huidige markt zouden we meer eruit moeten halen! Bij een aantal projecten worden meer kosten gemaakt waardoor het resultaat nadelig beïnvloed wordt, zoals bij project Berkel centrum. We pleiten ervoor om de raad vooraf mee te nemen in deze wijzigingen en eventuele aanpassingen na besluitvorming doorvoeren.

Wat betreft de gevraagde besluiten staan we in principe positief tegenover het naar voren halen van de kosten voor bouwrijp maken van fase 2 van het project Oudeland. Echter missen wij een concrete onderbouwing hiervoor. Bij dit punt hebben we een vraag aan de wethouder: Hoe kunnen we borgen dat wij met deze actie meer gronden gaan verkopen?

Zoals we eerder hebben aangegeven is het zaak om in de huidige markt concrete maatregelen te nemen om de verkoop van gronden te versnellen. In de media horen we immers de laatste tijd dat regelmatig bouwbedrijven en projectontwikkelaars failliet gaan door tekort aan capaciteit en materiaal. Onze vraag aan de wethouder:

Welke concrete maatregelen gaat het college nemen om de grondverkoop te versnellen?

Wethouder Abee is in China en dus nam wethouder Fortuijn de honneurs waar, wat hij overigens met flair deed. Ja, ook hij vond dat de ambitie best wat hoger kon qua grondverkoop, maar alles valt of staat natuurlijk met de handtekening op het contract. Er zit wel één en ander in de pipeline. De afdeling Economische Zaken probeert hier zo faciliterend mogelijk te zijn naar potentiële kopers en er wordt her en der aan belangrijke infrastructuur gewerkt om de aankoop van grond aantrekkelijker te maken. Onze fractie hoopt van harte dat het bouwen nu snel op een hoger niveau komt te liggen, maar de sleutel ligt natuurlijk in handen van de nieuw te vormen coalitie.

Bouwen in de Westpolder

WAT ER SPEELT IN HET SOCIALE DOMEIN

Er was maar één bespreekpunt bij de commissie Samenleving op 17 mei: de aanvraag van een zogeheten ‘vangnetuitkering’ over het jaar 2017, bedoeld om het tekort op het budget dat nodig is voor uitbetaling van uitkeringen te compenseren. De gemeente noemt dat de oorzaken van overbesteding voor uitkeringen met name liggen in een toegenomen toestroom van asielgerechtigden in de afgelopen jaren, omdat het aantal vooraf te laag was ingeschat. Daarnaast zou er extra instroom van Wajongers zijn en blijven mensen langer in de bijstand door verhogen van maximale AOW leeftijd.

Met name het CDA reageerde fel naar wethouder van Tatenhove. Wat was er nou gebeurd na de aangenomen motie in 2016, met aansporing om meer moeite te doen om bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen? Onze fractie zocht vooral naar oplossingen in de bijdrage van Petra Verhoef. We grepen terug op een bespreekpunt dat we in juli 2017 inbrachten: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-2-6-juli-2017/

We hielden toen een pleidooi om als Lansingerland mee te gaan doen in experimenten voor gesubsidieerd werk. Andere fracties gingen daar nauwelijks in mee, het moest via gewone, betaalde arbeid. Maar het ligt best gecompliceerd. Veel werkgevers, met name in de glastuinbouw, zoeken bij voorkeur werknemers die Nederlands of Engels spreken, die fulltime beschikbaar zijn en geen fysieke beperkingen hebben. Gesubsidieerde banen kan de Gemeente voor een belangrijk deel financieren via het herinvesteren van uitkeringen. Als we daar creatief mee om gaan, hoeven we op termijn niet wéér de hand op te houden voor de vangnetuitkering én kunnen mensen om wie het gaat participeren. De wethouder zei dat de volgende wethouder zich maar over de gesubsidieerde banen moet buigen. Zij heeft hoge verwachtingen van een overeenkomst met Lansingerlandse ondernemers, ‘Het Nieuwe Wij’, waarbij via ‘het nieuwe ondernemerschap’ meer moeite wordt gedaan om werknemers die moeilijk zijn te bemiddelen aan het werk te krijgen. Onze fractie zal dit nauwgezet volgen.

In onze vorige weekbrief, https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-21-t-m-27-april-2018/ vroegen we aandacht voor jonggehandicapten.

Volgens herhaalde berichtgeving van de Volkskrant op 12 mei zitten naar schatting inmiddels landelijk rond de 30.000 jonggehandicapten thuis en dat is 3 keer zoveel als officieel wordt geraamd door de overheid. Volgens sociale zaken hebben gemeenten deze jongeren in beeld. Bij de vooraf schriftelijk ingediende rondvraag van commissie Samenleving vroegen wij wethouder van Tatenhove: “Hoeveel jongeren van 18 jaar en ouder met een beperking die nu buiten de Wajong vallen en die geen onderwijs meer volgen, telt Lansingerland precies en met hoeveel van hen werkt de gemeente aan het vinden van werk?” De wethouder vond het een hele belangrijke vraag, maar haar ambtenaren konden er op dit moment zo snel geen antwoord op geven. Ze vroeg ons na de vergadering om schriftelijke vragen in te dienen, met de mogelijkheid om nog verder door te vragen. Dat zullen we zeker doen!

Oorsprong van de Rotte

Tot slot: afgelopen woensdag 16 mei ontvingen alle fractievoorzitters het raamwerk van Leefbaar3B en VVD voor het toekomstige coalitieprogramma. Gelukkig, de deadline was gehaald. Dat mag ook wel een keer, bijna 2 maanden na de verkiezingen. Onze fractieleider loopt sindsdien met dit deuntje in haar hoofd: Het Dorp. Zo prachtig. Net als de andere fracties, zal ook onze fractie dit raamwerk inhoudelijk bespreken en uiterlijk woensdag 23 mei een reactie sturen: wel of niet aanhaken en met welke motivatie. In ons volgend weekbericht leest u meer daarover. Misschien wel eerder, met een extra (pers)bericht op de website. Tot volgende week.

Aflevering 473 sinds januari 2007

 

Bergsebos

Bijenidylle Offenbachplantsoen

Fietspad Bergse bos, uitzicht op nieuwe camping