WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 18 T/M 24 MEI 2019

25 mei 2019

Dit is weekverslag nummer 514 van de PvdA fractie in Lansingerland. Wat liep deze week mooi af met een fantastische zegen voor de PvdA bij de verkiezingen voor het Europese parlement. Ook een enorme opsteker voor onze lokale afdeling en fractie natuurlijk. Het geeft ons nog meer energie om aan een sterk en sociaal Lansingerland te werken. Het goede nieuws kwam bij de raadvergadering, die zelf minder reden tot vreugde gaf. De voltallige oppositie vond bij twee moties geen steun van de coalitiepartijen, die vastberaden zijn geen millimeter van het collegeprogramma af te wijken.

Valmir en wij flyerden natuurlijk (ook) voor Kati Piri

MET PVDA OP KOP BOEKT PRO-EUROPA STEVIGE WINST

De pro-Europese samenwerking boekte afgelopen donderdag forse winst. Dit is de grootste winst van de Europese verkiezingen van 23 mei. De middenpartijen kregen weer een frisse kleur op het gezicht en drongen de populistische rechter- en linkerflankpartijen stevig naar de zijlijn. De ‘oude politiek’ is nog springlevend. Aanjager van deze prachtige ontwikkeling was onze PvdA met Frans Timmermans als spitzenkandidaat. Wij waren in de voorlopige resultaten, tegen veler verwachting in, goed voor minstens 5 zetels in het Europese parlement, tegen 3 zetels nu. Misschien worden het er aanstaande zondag zelfs wel 6 zetels. Het lijkt zeker dat Frans Timmermans, Kati Piri, Agnes Jongerius en Paul Tang gekozen gaan worden en dat er nog tenminste één kandidaat van de kieslijst bij komt.

Met deze uitslag wordt de linkerflank van de Nederlandse delegatie in het Europese parlement sterker omdat zowel GroenLinks als de PvdA wonnen. Zij gaan van 5 zetels in 2014 naar minstens 9 zetels in 2019. De kans dat Frans Timmermans voorzitter wordt van de Europese commissie is gestegen, de positie van Nederland in Europa is versterkt. VVD leider en minister-president Marc Rutte kan opgelucht adem halen. Hem is de afgang bespaard gebleven dat populistische rechtsradicalen groter werden dan zijn VVD. Net als in 2012 is hij gered door een sterke PvdA.

De PvdA is nu goed voor maar liefst 18.1% van de stemmen en is daarmee weer terug op weg naar het resultaat van de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 toen maar liefst 24,84% van de stemmen werd behaald. De winst past bij het voorzichtige herstel dat werd ingezet bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019. Waren het gemeenteraadsverkiezingen geweest dan hadden we zeker 5 zetels in de Raad behaald. Maar dit bewaren we in Lansingerland nog even tot maart 2022.

Campagne voeren door Mark, Jan en Joke

In Lansingerland was de opkomst bijna 46% tegen 40% in 2014. Landelijk gezien was de opkomst de hoogste sinds 1989. Ook dit is winst.

Ook de PvdA afdeling in Lansingerland heeft de afgelopen vier weken stevig campagne gevoerd. Met een enthousiast team. De aftrap was op maandag 2 mei met het prachtige debat met Kati Piri dat in het teken stond van een zeker sociaal en economisch sterk Europa. Daarna gingen we de straat op en waren we zeer actief op de sociale media. Het verslag van ons Europa-debat is terug te vinden op: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-27-april-t-m-3-mei-2019/

Tijdens het debat op 2 mei formuleerde Petra Verhoef onze Europese ambitie als volgt: “Zorg er in Europa, de lidstaten en ook in Lansingerland voor dat er meer evenwicht komt tussen de economische ontwikkeling en de wensen en belangen van migranten én andere inwoners. Mensen zoeken naar zekerheid, dat is onze uitdaging!” De kans dat deze uitdaging werkelijkheid wordt is op 23 mei een grote stap dichterbij gekomen. Nederland heeft aan de andere 26 landen het goede voorbeeld gegeven. Het neoliberale Europa is exit. Europa wordt sterker & socialer en de populistische rechtsradicalen staan aan de zijlijn. Dat is de allergrootste winst van 23 mei.

Twee dagen extra vroeg uit de veren

LANSINGERLAND DOET ‘T

Deze leus pronkt prominent op het collegeprogramma 2018-2022 dat bijna een jaar geleden op 15 juni 2018 verscheen. Voor onze fractie een mooi moment om na te gaan of het college deze leus in de praktijk waar maakt. Wij lichten er 10 voor de PvdA belangrijke thema’s uit en bekijken de actuele stand van zaken. Het gaat om: bouwen, betaalbaar wonen, armoedebestrijding, mobiliteit, duurzaamheid, kunst & cultuur, burgerparticipatie, bestuurskracht en werk voor mensen in de bijstand en afvalscheiding.

 • Bouwen: Lansingerland wil groeien naar 75000 inwoners in 2030 en bouwt daartoe 400 woningen per jaar. Een druppel op de gloeiende plaat. Onze fractie wil dit bouwtempo stevig opvoeren maar het college zegt dat dit niet kan. Voor de raad is niet te controleren of de door het college opgegeven redenen wel kloppen. Bijkomend nadeel is dat onze gemeente veel te langzaam het door aankoop van bouwlocaties ontstane schuldenpakket aflost.
 • Betaalbaar wonen: het college wil tot 2030 zo’n 750-1000 sociale huurwoningen bouwen maar de meerderheid van de raad, de regio gemeenten en de provincie leggen de lat veel hoger. Het door hen gewenste aantal loopt op tot zo’n 2600 sociale huurwoningen extra. Tot op heden is het college niet in staat gebleken om een voor alle partijen aanvaardbaar compromis te bereiken. De coalitiepartijen zijn hopeloos verdeeld, komen er samen niet uit en riskeren een bestuurlijke aanwijzing van de provincie en een fors imagoverlies bij Rijk en Metropoolregio.
 • Armoedebestrijding: het college weigert nog steeds precies in kaart te brengen welke kinderen in Lansingerland in armoede opgroeien. Het gaat in totaal om zo’n 1000 kinderen waarvan slechts een deel in beeld is. De doeltreffendheid van de programma’s om armoede onder kinderen te bestrijden is daarom dubieus.
 • Mobiliteit: Het is nog steeds wachten op de uitvoering van het mobiliteitsplan voor Berkel en Rodenrijs waar het de openstelling van de Noordeindseweg richting Zoetermeer betreft. Hoe het staat met de mobiliteitsplannen voor Bergschenhoek en Bleiswijk weten wij niet. Over het veiliger en duurzamer maken van de N209 horen wij te weinig, net als over het plan het OV tussen de kernen via de komst van flexibel vervoer te verbeteren. De beroemde bushalte Bonfut is nog steeds dicht en de geluidsoverlast door de HSL duurt voort. Van gratis openbaar vervoer voor ouderen met een laag inkomen is nog steeds geen sprake. Er zijn nog steeds te weinig parkeerplekken bij Metrostation Rodenrijs. De bewaakte fietsenstalling wordt bij dit station heel erg gemist.
 • Duurzaamheid: de raad wacht vol verwachting op de voorstellen hoe het college de duurzaamheid de komende jaren inhoud zal gaan geven. Een paar maanden geleden stuurde de raad een collegevoorstel terug omdat het niet voldragen was. De beeldvormende avond was goed, maar wat betekent het voor de duurzaamheidsvisie?
 • Kunst & Cultuur: het college voert de tijdens de vorige raadsperiode vastgestelde nota kunst & cultuur uit. Belangrijke speerpunten voor ons zijn het Cultuurhuis in Berkel centrum, het historisch museum Lansingerland en kunst in de openbare ruimten. Wij zijn blij met de terugplaatsing van het Berkelse carillon & de Wachter. Of er een Berkels Cultuurhuis komt, zal blijken in de raadsvergadering van juni.
 • Burgerparticipatie: “Kan ik iets voor U doen?” roept het college in haar programma. Graag, zeggen de inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven in Lansingerland. En toen werd het erg stil van collegezijde. Het politieke en maatschappelijke belang van burgerparticipatie en burgerinitiatieven zitten nog steeds niet in de haarvaten van het college en het ambtelijke apparaat, alle mooie woorden ten spijt.
 • Bestuurskracht: In eerdere weekberichten schreven wij dat het college bang is voor de eigen coalitiegenoten. Bij belangrijke thema’s als mobiliteit, duurzaamheid, betaalbaar wonen en meer bouwen dreigt het vermorzeld te worden tussen de verschillende visies van de coalitiepartijen. Het coalitieakkoord is te zeer naar binnen gericht, voldoet niet en laat geen heldere doelstellingen zien. Het proces staat voorop. De slagkracht ontbreekt. Dit gaat zich in de praktijk wreken. Gelukkig komt de oppositie het college geregeld te hulp.
 • Werk voor mensen in de bijstand: de raad wacht op het voorstel hoe het college de beloofde uitstroom naar werk van 15% uit het bijstandsbestand wil gaan realiseren. De PvdA denkt dat dit alleen maar kan lukken als ook onze gemeente aan de slag gaat met ‘basisbanen’, gesubsidieerde werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Afvalscheiding: ook in dit dossier wreekt zich het gebrek aan gezamenlijk optrekken van de coalitiepartijen. Een eerder raadsvoorstel werd niet in behandeling genomen. Zo wil de VVD af van het huidige systeem van scheiden bij de bron en kiest het voor scheiding achteraf. Het college wil met name de nog veel te grote hoeveelheid restafval reduceren. Met steun van de oppositie kan dit gaan lukken.

Kortom, van de leus ‘Lansingerland doet ‘t!’ is in de praktijk het afgelopen jaar nog maar weinig terecht gekomen. Misschien dat het college in het tweede jaar met steun van de oppositie meer successen gaat boeken. De PvdA-fractie vraagt het college dan ook: “Kan ik iets voor U doen?”

Reizigers weten station Lansingerland-Zoetermeer te vinden

CO-REALISATIE HSL-OVERLAST OP DOOD SPOOR

Komt het wel goed met de co-realisatie tussen de Stichting Stop Herrie HSL en het ministerie van I&W die een eind wil maken aan de geluidsoverlast die de HSL al 10 jaar veroorzaakt? In ons weekbericht 509 van 12 april 2019 hadden wij de lokale primeur dat het consortium Infraspeed, dat gevormd wordt door onder meer BAM en Siemens, dwars ligt. Dit samenwerkingsverband zorgt voor het onderhoud van de rails en bovenbouw van de baan. ProRail en NS staan hierbij feitelijk op afstand omdat dit onderhoud contractueel voor een periode van 25 jaar in handen is van BAM en Siemens. Zie: BAM en Siemens hebben Prorail in de tang & https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-6-t-m-12-april-2019/

Het weekblad de Heraut doet er deze week nog een schepje bovenop. Het bericht dat “dat Infraspeed nog steeds niet gestart is met de realisatie van de werkzaamheden. De Stichting Stop Herrie HSL heeft alle partijen weer bij elkaar geroepen en de komende week verwachten wij nu eindelijk een datum waarop met de bouw gestart gaat worden. Ons geduld en dat van de bewoners is op!” Voorzitter Loeky van der Horst van de stichting is boos. De Heraut: “Nu is er één partij in de co-realisatiegroep die het monopolie heeft. De samenwerking tussen de andere partijen is goed. Infraspeed veroorzaakt de problemen in de onderlinge samenwerking: men vertoont risicomijdend gedrag waardoor er steeds opnieuw vertraging ontstaat en er intussen nog steeds een begin met het plaatsen van de schermen moet worden gemaakt. Die operatie gaat naar schatting ook nog eens anderhalf jaar duren!” De Heraut vraagt wat haar zorgen zijn. Loeky van de Horst: “We mogen het niet laten gebeuren dat het geld weglekt doordat alles aan voorbereidingskosten en overlegfora door Infraspeed maar wordt doorberekend, terwijl de bouwkosten intussen blijven stijgen. En dan blijkt straks dat het budget onvoldoende is om datgene wat nodig en afgesproken is uit te voeren”.

Wethouder Simon Fortuyn heeft tot op heden bewust lángs de HSL-spoorbaan gestaan en zich niet actief bemoeid met het werk van de co-realisatiegroep. Wij vragen ons af of deze strategie nu nog werkt. De aanpak via co-realisatie bracht met zich dat de landelijke politiek op afstand kwam te staan. Het beeld van een broedende kip die je niet moet storen. De noodkreet van de stichting vraagt om politieke steun. Wellicht heeft wethouder Simon Fortuyn staatsecretaris Stientje van Veldhoven, die over de HSL gaat, tijdens de opening van station Lansingerland-Zoetermeer hierover al aangesproken. Zo niet, dan is een afspraak op korte termijn gewenst. Van wethouder Fortuyn verwachten wij dat hij op korte termijn de raad informeert over de verder te nemen stappen. Zo niet dan zullen wij het agenderen.

Het artikel in de Heraut is te lezen op: https://www.herautonline.nl/?p=78222

 Prachtige nieuwe baan voor bus 170

Tramlijn 4 eindigt nu op het nieuwe station

 RAAD LANGS ZIJLIJN BIJ NIEUW BOD SOCIALE WONINGEN

De provincie Zuid-Holland wil een nieuw, beter bod voor bouw van sociale huurwoningen tot 2030 van Lansingerland. Het gaat daarbij om een spanbreedte tussen 750-1000 (bod gemeente) en 2800 sociale huur & koopwoningen (scenario “Meer evenwicht in de regio”). Als het bod opnieuw onder de maat is, zal de provincie hoogstwaarschijnlijk niet schromen om provinciale ruimtelijke instrumenten in te zetten.

Afgelopen donderdag bij de raadsvergadering diende de voltallige oppositie, op initiatief van D66, een motie in met het verzoek aan het college om – voordat ze in gesprek gaan met de provincie over ophoging van het bod-

 • inzichtelijk te maken welke concrete aantallen mogelijk zijn binnen alle nu in voorbereiding zijnde bouwprojecten
 • hierbij ook mogelijk te ontwikkelen extra bouwlocaties te betrekken (zoals bij station Lansingerland-Zoetermeer, Berkel Noordpolder, Bleiswijk Merenweg & Korenmolenweg)
 • dit overzicht voor 1 juli 2019 te delen met de raad, voorzien van een financiële paragraaf die een beeld geeft van de grondexploitaties per project en van de resultaten van de totale gemeentelijke grondexploitaties in 2030.

Met deze kennis blijft de raad van Lansingerland immers zelf in controle over de sociale woningbouw en kan de raad het college kaders geven voor het gesprek met de provincie over een hoger bod.

U raadt het al. De voltallige coalitie vond dit in de eerste termijn helemaal niet nodig. Er lag een duidelijk mandaat vanuit de coalitie-afspraken: als de wethouder handelt ‘in de geest van het akkoord’ kan ze een bod doen om te gaan bouwen ‘richting’ de 20% sociaal. De motie was volgens hen totaal overbodig. Leefbaar 3B, vertegenwoordigd door Henk Meester, sprak wel van ‘enig licht ten opzichte van het coalitieakkoord, in de richting van wat mevrouw Verhoef zou willen”. Raadselachtig hoor, want als het eerste bod in de buurt van de 20% had willen komen, dan had het aantal sociale huurwoningen al veel hoger moeten zijn dan de 750-1000. Eerder ergens tussen de 1500 en 2000. Maar het werkelijke percentage sociale huur werd vertroebeld door het toevoegen van allerlei andere woningen (goedkope koop, woningen voor arbeidsmigranten en iets duurdere huur). ChristenUnie bleef achter het bod en het coalitieakkoord staan en wilde vooral niet voorsorteren op ophogen met een dergelijke motie. Vervolgens schorste deze fractie 25 minuten, maar zweeg in de tweede termijn. Wat is er aan de hand in de coalitie?

Wethouder Arends antwoordde in de eerste termijn zo kort dat de VVD fractieleider later vroeg waarom de wethouder niet had gereageerd. Ze ontraadde de motie: ze was al verkennend in gesprek met de provincie en men zou samen kijken naar wat er nodig is en haalbaar. Of ze daarbij een kladje met aantallen per nieuwbouwproject bij zich heeft, dat blijft duister. De raad, in ieder geval de oppositie, wordt hier toch aardig buiten spel gezet. Niet te verteren op een belangrijk dossier als dit. Het wordt tijd voor een kop koffie bij Leo Bruijn en Anne Koning van de provinciale fractie.

Bouwen op Parkzoom

Mooie Landscheiding

 Tot slot: Deze komende week is er op woensdag een beeldvormende avond over huisvesting van arbeidsmigranten. We zijn heel benieuwd. Zouden de migranten zelf komen of minstens worden vertegenwoordigd? Dat mag je toch hopen. We hebben daartoe wel suggesties gedaan. Heb een goede week!

Cameratoezicht in het park