WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 5 T/M 11 JAN 2019

12 januari 2019

Dit is weekverslag nummer 496 van de PvdA fractie in Lansingerland. In dit eerste weekbericht van 2019 wensen we u allereerst heel veel goeds voor het nieuwe jaar. Afgelopen vrijdag hees de burgemeester de regenboogvlag en zei: “Lansingerland wil een inclusieve gemeente zijn waar iedereen zich thuis voelt”. We brengen nieuws over windmolens, OV en over het Waarstaatjegemeente-onderzoek. Er waren presentaties over RTHA en de jeugdzorg op woensdag. Beide onderwerpen komen terug in de commissievergaderingen van volgende week.

Burgemeester hijst regenboogvlag #Liefde tegenover #Nashvilleverklaring

WAARDERING BURGERS IN LANSINGERLAND GEMIDDELD

 Menig inwoner van Lansingerland zal bij het lezen van het interview in de Heraut van 3 januari 2019 (Interview) met burgemeester Pieter van de Stadt de wenkbrauwen even gefronst hebben bij zijn uitspraak dat het ‘vertrouwen in het gemeentebestuur naar 33% is gestegen’. Dit lijkt op het oog een heel laag percentage. Betekent dit dat 67% overige inwoners geen vertrouwen in het bestuur hebben? We zochten het uit. De uitspraak van de burgemeester is gebaseerd op het recent verschenen onderzoek “Waar staat Lansingerland 2018”. Om inzicht te krijgen in de sterke en minder sterke punten van de gemeentelijke prestaties heeft de gemeente in samenwerking met I&O Research een Waarstaatjegemeente-onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek worden de uitkomsten van Lansingerland ook vergeleken met de landelijke cijfers en de uitkomsten van een eerder onderzoek in 2016.

Ter geruststelling van de burgemeester en ook de lezers van deze krant, uit het onderzoek blijkt dat 31% van de inwoners (heel) veel vertrouwen heeft in hoe de gemeente wordt bestuurd. Dit betekent niet dat de rest géén vertrouwen heeft, want 57% zit er neutraal in en 13% geeft aan weinig of geen vertrouwen te hebben.

Wat opvalt in “Waar staat Lansingerland 2018” is dat onze gemeente zich nauwelijks onderscheidt van andere gemeenten. Zowel in negatieve als in positieve zijn de afwijkingen marginaal. Onze sport-, zorg- en speelvoorzieningen en winkelcentra voor dagelijkse boodschappen doen het goed en ook de persoonlijke service van de gemeente is okay. Minder te spreken is men over openbaar vervoer, vrijwilligerswerk doen, hulp geven aan buren die om forse zorg vragen en actief zijn bij sportverenigingen. Lansingerland is een “druk, druk, druk gemeente” met veel jonge gezinnen die alle zeilen bij moeten zetten om privé & werk georganiseerd te krijgen dus heel verrassend is dit niet. Ook de inzet van de gemeente als het gaat om leefbaarheid en veiligheid in wijken kan nog wel een extra oppepper gebruiken. Toch is men daar en tegen heel tevreden over het onderhoud in de buurt. De buurten gaan zeker niet achteruit. Maar met de verkeersveiligheid moet het beter.

Tolhek reconstructie: resultaat burgerinitiatief

Drie op de tien inwoners vinden dat de gemeente hen voldoende betrekt bij de leefbaarheid, veiligheid en het ondersteunen van buurtinitiatieven. Kennelijk zijn de inwoners in overgrote meerderheid niet erg onder de indruk van de reeks van projecten die door de raad tijdens de vorige twee coalities onder leiding van Leefbaar3B zijn vast gesteld om de burgerparticipatie en burgerinitiatieven te vergroten. Of zij zien door de bomen het bos niet meer. De PvdA-fractie signaleerde dit al eerder. De inwoners geven het rapportcijfer 6.1 voor de wijze waarop de gemeente hen bij het beleid betrekt. Lansingerland wijkt hierin niet af van andere gemeenten. Slechts 37% voelt helemaal voor de stelling “Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt”. De grootste groep kiest bij alle stellingen die over het functioneren van de gemeente gaan voor het veilige ‘neutraal’.

Lansingerland wil de zelfredzaamheid van inwoners bevorderen. Daarin past een grote inzet van vrijwilligers en ook van mantelzorg. De ideologie van de gemeente sluit echter niet aan bij de praktijk van alledag. In Lansingerland zijn minder mensen actief in het vrijwilligerswerk dan elders (39% tegenover 45% in de afgelopen 12 maanden).

Wat moeten we ermee? In ieder geval als raad kritisch zijn bij besluitvorming over plannen van aanpak met betrekking tot burgerparticipatie en initiatieven uit de samenleving. En als het gaat om de inzet van vrijwilligerswerk en mantelzorg moet goed bezien worden of dit wel realistisch is in een gemeente als Lansingerland met veel drukke, jonge gezinnen.

 

BOUW WINDMOLENS IN LANSINGERLAND VOORLOPIG VAN DE BAAN

De nieuwsbrief van Lansingerwind van december 2018 bevatte een opvallend bericht over de stand van zaken met betrekking tot de bouw van windmolens in Lansingerland. Het was de bedoeling dat Lansingerwind samen met Eneco windmolens zou gaan ontwikkelen op Bleizo/Prisma. Lansingerwind berichtte dat de locaties die overbleven, precies staan in het gebied dat wordt verkend als mogelijke woningbouwlocatie. Eneco is vervolgens afgehaakt. Toen bleef alleen Lansingerwind over. Agrarische ondernemers bleken niet te willen meewerken aan de ontwikkeling van windmolens in het gebied. Verantwoordelijk wethouder Abee gaf vervolgens aan dat “er ook door hun geen verdere stappen konden worden ondernomen om windmolens op korte termijn ruimtelijk te kunnen inpassen op Bleizo/Prisma”. Lansingerwind concludeerde dat zij “onder de huidige omstandigheden geen mogelijkheden zien voor ontwikkeling van windmolens in Lansingerland”. Zij vinden dit zeer betreurenswaardig, zeker gezien de inzet en tijd die zij in dit project hebben gestoken. De provincie Zuid-Holland is door hen op de hoogte gesteld.

Onze fractie is zeer verbaasd over deze negatieve ontwikkeling. Bijna een jaar geleden, op 1 februari 2018, stelde de raad het gemeentelijke beleids- en toetskader windenergie vast. Zie: Verslag Gemeenteraadsvergadering 1 februari 2018. (Stuk zelf vindt u op datum in archief: http://lansingerland.archiefweb.eu/#archive)

Met de provincie is toen afgesproken dat Gedeputeerde Staten haar vergunningverlenende bevoegdheid aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland overdraagt en dat de gemeente Lansingerland 12 MW windenergie zal realiseren. Deze opgave is eveneens geborgd in de Routekaart Windenergie die op 7 juli 2017 door de raad is vastgesteld. De gemeente heeft de rol van facilitator in het proces. Over het door het college toen gepresenteerde raadsvoorstel was onze fractie zeer kritisch. Wij vonden en vinden nog steeds dat het college actief moet gaan deelnemen aan de coöperatie die Lansingerwind wil gaan vormen en gaven daarom in een amendement aan dat de gemeente de rol van (mede)oprichter, beheerder, (mede)eigenaar en financier van de corporatie moet krijgen. De inwoners profiteren dan voor 100% mee van de levering van energie en van de financiële opbrengsten. Zie: PvdA Lansingerland Weekbericht 29 jan-4 feb 2018

Ons amendement haalde het toen bij lange na niet. In het genomen raadsbesluit bleef de gemeente dus aan de zijlijn staan en gingen de baten van de windmolens maar zeer ten dele naar de inwoners zélf.

De PvdA-fractie constateert dat het nu zeer onzeker is geworden of Lansingerland de beloofde 12 MW windenergie wel zal gaan leveren. Buiten Bleizo/Prisma waren er geen alternatieve locaties. Onze fractie is heel benieuwd hoe de provincie gaat reageren. Die zal wel niet blij zijn. Overigens is de raad hierover door het college nog niet op de hoogte gesteld. Het is triest om te zien hoe het prachtige burgerinitiatief Lansingerwind door het college zo om zeep wordt geholpen. Inmiddels hebben we afgelopen week schriftelijke vragen aan het college gesteld om te achterhalen wat de consequenties hiervan zijn.

Hele ruime parkeerplaats nieuwe station

RET BUS 173 VAN BLEISWIJK NAAR STATION LANSINGERLAND-ZOETERMEER

Sinds maandag 7 januari 2019 blijkt het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer op alle dagen prima bereikbaar met RET-bus 173 vanaf station Rodenrijs, Bergschenhoek en, met name, Bleiswijk. Op alle werkdagen tot 19.30 uur en op zaterdag tot 19.30 uur kun je bij dit station op- en uitstappen aan de noordzijde (Zoetermeerse kant) van het station. Op de gehele zondag en op alle dagen na 19.30 uur staat de halte aan de zuidzijde van het station, de Berkelse kant. Het gaat om een half uurdienst. De rijtijd van en naar Bleiswijk is dan ongeveer 10 minuten. Deze dienstregeling is best ingewikkeld. Het ligt voor de hand dat er een brede informatiecampagne volgt, bijvoorbeeld ook via de gemeentelijke nieuwsbrief en website. Het PvdA weekbericht was natuurlijk aanwezig bij het plaatsen van de nieuwe haltepaal aan de zuidzijde van het station op 3 januari 2019. Zie foto.

RET plaatste bushalte in kerstvakantie

MINDER OV-REIZIGERS VERWACHT DOOR FORSE TARIEFSVERHOGING

De koepelorganisatie van OV-bedrijven verwacht in 2019 een vermindering van 30.000 openbaar vervoerreizigers per dag in het vervoersgebied van de Metropoolregio als gevolg van de tariefsverhoging van in totaal 5.75% door de Metropoolregio. Dit vertelde woordvoerder Pedro Peters in NOS Nieuwsuur van 4 januari 2019: Peters over OV bij Nieuwsuur 4 jan 2019

Een andere expert in deze uitzending verwacht zelfs 2.5% minder reizigers. Minder gebruik van het openbaar vervoer staat haaks op de ambitie om de CO2 uitstoot in onze regio fors terug te brengen. Bovendien treffen hogere tarieven mensen met een laag inkomen nog eens extra. Volgens Nieuwsuur zijn de OV-tarieven in Nederland fors hoger dan elders in de Europese Unie. De tarieven in de Metropoolregio spannen daarbij de kroon. Volgens dagblad Trouw dd. 5 januari 2019 was het openbaar vervoer in november 2018 23 procent duurder dan in 2009. De gemiddelde consumentenprijzen stegen in die 10 jaar met 15 procent. Vervoer werd dus tussen 2009 en eind 2018 relatief duurder. Nederland als geheel geeft tien keer zo veel geld uit aan de auto als aan het openbaar vervoer, aldus Trouw.

De Vervoersautoriteit van de Metropoolregio zegt dat de tariefsverhoging noodzakelijk is, omdat het voor enorme investerings- en onderhoudsopgaven staat, maar constateert volgens het AD/Rotterdam dd. 15 november 2018 ook dat “Het wel kwalijk is voor mensen met een kleine beurs. Voor hen wordt ov langzaam aan onbetaalbaar”.

Eind november 2018 berichtte weekbericht 492 al over deze forse tariefstijging: PvdA Lansingerland Weekbericht 24 t/m 30 nov 2018

Petra Verhoef bevroeg toen wethouder Simon Fortuyn hierover. Hij stelde toen dat “het punt van evenwichtige OV tarieven in de provincie wel op de agenda staat en er is ook overleg met Gedeputeerde Staten geweest. In het eerste kwartaal zal de raad via commissie Ruimte worden geïnformeerd over het tarievenkader”. Daar is dus nu het wachten op. De PvdA-fractie zal zeker de vinger aan de pols blijven houden.

 

 Zonsopkomst station Lansingerland-Zoetermeer

Tot slot: De komende week is dus weer een volle commissieweek met eindelijk weer eens een vergadering van de commissie Samenleving. Op de agenda’s staan onder andere de volgende onderwerpen: samenwerkingsagenda RTHA, centrumvisie en visualisatie herinrichting openbare ruimte Bergschenhoek, integraal veiligheidsbeleid en Jeugdzorg. Volgende week hoort u meer. Heb een goede week!

Berkel centrum bijna klaar!

 

 Wachter houdt het in de gaten

 

Dinsdag vragen we of regenboogzebra Herenstraat terugkomt

 

 Burgemeester: “De gemeente is er voor iedereen”