WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 26 OKTOBER T/M 1 NOVEMBER 2019

2 november 2019

Dit is nummer 529 van de weekverslagen van de PvdA fractie in Lansingerland. De afgelopen week was intensief. De algemene beschouwingen over de gemeentebegroting 2020 vonden plaats en er was de maandelijkse raadsvergadering. Die leverde goed nieuws op omdat op ons initiatief en gesteund door een grote meerderheid van de raad, de jaarlijkse plechtigheid in oktober bij het hijsen van de Regenboogvlag op Coming-Out-Day in weer in ere wordt hersteld.

Tol Het Meerhek in herfstzon 

PVDA MOTIE OM REGENBOOGVLAG CEREMONIE IN ERE TE HERSTELLEN

Er was op vrijdagochtend 11 oktober 2019 (Coming-Out-Day) op het plein voor het Gemeentehuis van Lansingerland geen ceremonie bij het hijsen van de Regenboogvlag. De afgelopen 4 jaar vond deze ceremonie, waarbij raadsleden en andere belangstellenden aanwezig waren, wel plaats. Toen wij hierover aan de bel trokken, meldde het college via een brief dd.10 oktober dit jaar en komende jaren af te zullen zien van een ceremonie omdat “het vanzelfsprekend is dat de gemeente Lansingerland bij deze gelegenheid de vlag hijst”. Een naar onze mening vreemd standpunt omdat een dergelijke ceremonie in heel veel gemeenten, maar ook bij gebouwen van ministeries, kennisinstituten en bedrijven wel plaatsvindt. Bovendien is het zo dat verschillende politieke fracties en burgers deze ceremonie, waarbij wethouder Simon Fortuyn betrokken toespraken hield en liet zien dat Lansingerland voor LHBTI’s een warme en gastvrije gemeente is, bijzonder op prijs stellen. Juist een ceremonie bij het hijsen van de regenboogvlag draagt er toe bij dat LHBTI’s in Lansingerland zichtbaar worden en zich gewaardeerd en thuis voelen. Wij dienden dan ook tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag de volgende motie vreemd aan de orde in, samen met de fracties van GroenLinks, D66, VVD en CDA:

Verzoekt het college:

 1. De jaarlijkse ceremonie bij het hijsen van de regenboogvlag op Coming-Out-Day per 2020 weer in ere te herstellen.
 2. De ceremonie niet afhankelijk te maken van beschikbaarheid van een collegelid.

Alle fracties in de raad met uitzondering van de ChristenUnie fractie steunden deze motie. Het college nam de motie over. Daar zijn we zeer blij mee. In 2020 zal er dus op Coming-Out-Day weer een ceremonie bij het vlag hijsen zijn. Plezierig was dat de fractie van Leefbaar 3B, met woordvoering van Machiel Crielaard, tijdens dit debat stelde veel te voelen voor het nadrukkelijker uitnodigen van bijvoorbeeld scholieren voor deze ceremonie en ook bij sportclubs er aandacht aan te geven. Dat zijn eerste stappen richting een gemeentelijk LHBTI-beleid. Onze fractie komt binnenkort met een bespreekstuk hierover, samen met GroenLinks.

Ook wachten we nog op de beantwoording van onze raadsvragen die we op 12 oktober indienden over het stopzetten van de ceremonie. Deels zijn die nu door de feiten achterhaald, maar met name de laatste vraag is nog steeds relevant: “Waarom behoort Lansingerland niet tot de groep van 53 Regenboog gemeenten, die de ambitie uitspreken om het thema seksuele- en genderdiversiteit zichtbaar te maken?”

De Regenboog oversteek in de Berkelse Herenstraat wordt overigens weer snel hersteld met slijtvaste verf, zo verzekerde wethouder Simon Fortuyn. Momenteel wordt daar opnieuw bestraat en was het gekleurde zebrapad verdwenen.

Herfst in het mooie AMG Schmidtpark

BEGROTING 2020: SNEL EN BETAALBAAR BOUWEN BLIJFT TOPPRIORITEIT

Afgelopen woensdagavond vonden in de raadscommissie Algemeen Bestuur de algemene beschouwingen over de meerjarenbegroting 2020-2023 plaats. Petra Verhoef en Valmir Xhemaili vertegenwoordigden de PvdA-fractie met Petra als woordvoerder. Hier volgt haar verhaal.

Algemeen financiële situatie

Lansingerland staat er financieel goed voor. De Meerjarenbegroting 2020-2023 is sluitend. Er is ruimte om eventuele risico’s en andere toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onder andere sociaal domein, onderwijs en sport op te vangen. De effecten daarvan zijn inmiddels zichtbaar in de begrotingssaldi, de hoogte en afname van onze schulden en het weerstandsvermogen (algemene reserve). Het is een goed plan om de schommelingen in de Meerjarenbegroting af te vlakken via een slimme inzet van reserves. Hiermee wordt de positieve (algemene) reservepositie van onze gemeente effectief benut. De gefaseerde stijging van CAO lonen voor de ambtelijke medewerkers zijn dik verdiend. Petra dankte hen voor hun inzet.

Kortom, we liggen op de gewenste koers die onze fractie begin dit jaar schetste in onze vertelling ‘Zomaar een mooie zomerdag in Lansingerland in 2030’, een mooie glossy ter ere van ons 500ste weekbericht. Die dient voor ons als ideale scenario en toetsingskader. Hiermee kijken we verder dan het huidige verkiezingsprogramma. Dit verhaal is te lezen op 500ste-jubileum-weekbericht-zomaar-een-mooie-zomerdag-in-lansingerland-2030.

De PvdA-fractie ziet een aantal aandachtspunten:

  1. OZB Deze liggen in Lansingerland nog ruim 10% hoger dan elders. Het college heeft aangegeven naar het landelijk gemiddelde toe te willen gaan. Petra vroeg aan de wethouder wanneer en hoe dit gedekt gaat worden.
  2. Verkoop Eneco-aandelen Er is een verlies aan jaarlijkse dividenduitkering van 3.2 miljoen te verwachten. De vraag is hoe profijtelijk de verkoop van aandelen Eneco nu werkelijk voor Lansingerland is? Hoe gaat het college het wegvallen van het dividend oplossen? Bovendien is Eneco een belangrijke speler in de markt van warmtebedrijven, essentieel voor de toekomstige warmtevoorziening in Lansingerland. Als aandeelhouder had je grip kunnen houden op de strategische bedrijfsvoering van Eneco.
  3. Kapitaallasten Een zorgpunt voor de PvdA fractie is nog steeds het feit dat er met een kunstgreep (namelijk via een stelpost afschrijvingslasten) ruimte uit de begroting is gehaald voor de kapitaallasten. Met deze stelpost wordt er al rekening mee gehouden dat waarschijnlijk niet alle investeringen volgens planning kunnen worden uitgevoerd. Onze fractie vindt dat je dit niet structureel als positief mag inboeken, als je de bijbehorende investeringen niet intrekt. Dit is niet toekomstbestendig. Het lijkt een noodgreep om de begroting sluitend te krijgen. Petra vroeg dan ook aan de wethouder welke investeringen nu niet volgens planning kunnen worden uitgevoerd. Is het vertragen van allerlei investeringen niet zorgwekkend voor een groeigemeente? Kan de wethouder toezeggen de uitkomsten over de planning van investeringen te zullen delen met de raad? En op welke termijn? 

Bouwput Wolfert Lansing

Programma Sociaal Domein

Hieronder valt voor de PvdA-fractie een aantal duidelijk omschreven groepen die nog steeds aandacht verdienen, maar waar gelukkig ook vooruitgang valt te melden. Denk maar aan arme kinderen, asielgerechtigden, kinderen met een zorgvraag vanuit de jeugdgezondheidszorg, LHBTI-gemeenschap en ouderen. Het gaat om groepen die de warme aandacht van de PvdA krijgen.

  1. Armoede kinderen Het college voorziet dat volgend jaar 1850 kinderen mee gaan doen aan Jeugd Cultuurfonds, Jeugd Sportfonds en stichting Leergeld. De PvdA is blij met het toenemende aantal dat deze extra steun weet te vinden. Het zelfde geldt voor de prognoses voor het gebruik van de Collectieve Zorgverzekering (2019: 1000 en 2020: 1200). Actieve sturing van het college zélf om álle arme kinderen in beeld te krijgen blijft nodig. In 2017 woonden er 2108 arme mensen in Lansingerland. Het gaat om 3.6% van de bevolking. Regionaal gezien is dit percentage zeer laag. Dit moeten we kunnen oplossen door een brede anti-armoede aanpak. “Lansingerland, de eerste gemeente in Nederland zonder armoede”, dat zou wat zijn! Daarnaast blijft aandacht voor vinden van mensen met verborgen schulden voor ons een belangrijk aandachtspunt.
  2. Asielgerechtigden Armoede en langdurige werkloosheid worden steeds meer het domein van asielgerechtigden. Zij verkeren vaak in een isolement. Petra vroeg zich af waar gaan de asielgerechtigden naar toe gaan na de voorgenomen sloop van de Hergerborch. Moet er extra sociaal worden gebouwd? Per 2021 is de nieuwe wet inburgering van kracht, waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de maatschappelijke begeleiding. Hier is geld voor gereserveerd via de Kaderbrief 2020, maar hoe staat het met de plannen hiervoor? We horen weinig van de wethouder hierover, omdat het afgelopen jaar zo veel commissievergaderingen zijn afgezegd. Een sluitende en intensieve inburgeringsaanpak is keihard nodig. Wat is de visie van het college, wilde Petra weten. Zie ook: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-5-t-m-11-okt-2019/
  3. Jeugdzorg Andere gemeenten zuchten onder nieuwe bezuinigingen vanwege tekorten op de Jeugdzorg. Hier lijken we dat voorlopig nog op te kunnen vangen. De PvdA wil benadrukken dat kinderen de zorg moeten krijgen die nodig is, maar we maken ons wel zorgen over de monitoring van deze kosten en de maatregelen die de gemeenschappelijke regeling moet nemen. Wethouder van Tatenhove zegde ons fractielid Hamid Azzouzi eerder toe om in het vierde kwartaal van 2019 een brief met de actuele stand van zaken te sturen. Staat die toezegging nog steeds, vroeg Petra.
  4. LHBTI’s In de raadsvergadering van 31 oktober bespreken we de PvdA-motie over het weer in ere herstellen van de ceremonie bij het hijsen van de regenboogvlag (zie elders in dit weekbericht). Maar Lansingerland kent ook nog geen integraal LHBTI beleid. Vele andere gemeenten wel. De PvdA is een grote voorstander van speciaal beleid voor bevordering van de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI-personen. Daar willen we graag op korte termijn een bespreekstuk van maken. Hierop vooruit lopend vroeg Petra wat de visie van het college hierover is. De gemeente Hilversum geeft het goede voorbeeld:   https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Algemeen/Jezelf_zijn_in_Hilversum/Beleidsplan_LHBTI_2019_2022.pdf
  5. Gratis OV ouderen Het college zegt op pagina 57 van de begroting: “In 2019 voeren we een onderzoek uit naar flexibel vervoer voor ouderen tussen de kernen en voor werknemers naar bedrijventerreinen”. De PvdA blijft opteren voor gratis OV voor tenminste ouderen met een laag inkomen. Er is nog geen informatie van de zijde van het college over stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar een tegemoetkoming in de kosten van vervoer voor ouderen met laag inkomen. In Collegeprogramma 2018-2022 staat: “Voor senioren willen we de financiële drempel verlagen om gebruik te maken van het openbaar vervoer”. Wethouder Fortuyn heeft meermalen beloofd dat dit zou worden doorgerekend. Vraag aan college van Petra: “Wanneer is rapportage n.a.v. onderzoek flexibel vervoer en het verlagen van de financiële drempel te verwachten?”

 Wildersekade, waar Rotterdamse deel wel gratis OV 65+ heeft

 Programma Lansingerland ontwikkelt

 1. Meer bouwen dan 6500 woningen In paragraaf 6.2 van de Begroting die over Ruimtelijke Ordening gaat, wordt gesteld dat er in 2020 een geactualiseerde woonvisie wordt opgeleverd met aandacht voor diverse doelgroepen en mogelijkheden om meer woningen te realiseren. In de komende jaren verwacht het college 400-500 woningen op te leveren. Lansingerland mag zich gelukkig prijzen dat het niet grenst aan Natura 2000 gebieden, zoals bijvoorbeeld Leiden, Westland of Den Haag. Dit beidt ons kansen om op tempo door te bouwen. Helaas heeft de raad nog geen college-reactie ontvangen op de motie van Leefbaar 3B, PvdA en veel andere fracties, waarin bij het debat in juli 2019 over de Kaderbrief 2020 aan het college werd gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de mogelijke sturingsinstrumenten om de wachttijd voor het verkrijgen van een huurwoning in het sociale of midden-huur segment in Lansingerland te beperken. De uitkomsten hadden voor het begrotingsdebat beschikbaar moeten zijn.

Daarom stelde Petra aan de andere fracties maar alvast een aantal vragen :

 • Delen de collega-fracties het voorstel van de PvdA Lansingerland om de bouwambitie tot 2030 te stellen op 7500 nieuwe woningen in plaats van de door het college geambieerde aantal van 6500 extra woningen?
 • Delen de collega-fracties het voorstel van de PvdA Lansingerland om het aantal van 1000 extra te bouwen woningen in te zetten voor de lage, modale en middeninkomens door middel van zowel de bouw van sociale huur (tot 740 euro per maand) en van sociale koopwoningen (tot 140.000 euro) als van middeldure huurwoningen (850-1000 euro per maand) en middeldure koopwoningen (180.000-200.000 euro) waarbij de mix van deze te bouwen woningen via een jaarlijks voortschrijdende monitoring wordt bepaald?
 • Hierbij speciale aandacht te geven aan de positie van jongeren en ouderen op de woningmarkt?

Zie ook: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-21-t-m-27-sept-2019/

2. Mobiliteit Een krachtdadige aanpak van de gevaarlijke en lawaaiige N209 ontbreekt tot op heden. Iedereen heeft zorgen maar er gebeurt te weinig: de aanleg van een fietstunnel bij de ingang van Bleiswijk centrum, snelheidsbeperking op hoofdbaan en parallelbanen, geluidsschermen. De PvdA vindt dat tempo omhoog moet en dat er ook onderzocht moet worden of het mogelijk is de N209 de status van provinciale weg te ontnemen ten einde doorgaand verkeer vanaf A12 naar A16 Rotterdam onmogelijk te maken. Wellicht dient de PvdA hierover een motie in.

3. Terugbrengen maximum snelheid vanwege veiligheid, CO2 en stikstof Begin 2018 bepleitten wij al om de maximum snelheid op de nieuwe A16 Rotterdam vanwege de geluidsoverlast terug te brengen naar 80 km. Net als nu al op de A13 en A20 bij Overschie. Binnen de bebouwde kom van Lansingerland moet de maximum snelheid volgens de PvdA in beginsel overal 30 km worden tenzij een hogere snelheid uitdrukkelijk wordt toegestaan. Nee tenzij dus. De uitzonderingen kunnen gaan gelden voor een beperkt aantal aan te wijzen ontsluitingswegen zoals de Oostmeerlaan in Berkel en Rodenrijs, de Boterdorpseweg en Randweg West in Bergschenhoek en de Heulslootweg in Bleiswijk. Zie weekbericht 525: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-21-t-m-27-sept-2019/ Petra vroeg zich af wat de visie vd raad over deze problematiek is. Is er basis om debat aan te gaan over terugbrengen maximum snelheden?

Tot zover de bijdrage van de PvdA aan het begrotingsdebat in de eerste termijn.

Parkzoom 4 bijna klaar

Wat waren de reacties van college en raad? Dat leest u hieronder:

 1. Kapitaallasten De wethouder zegde toe dat bij de volgende kaderbrief er geen stelpost afschrijvingskosten meer zal worden opgenomen. De vraag blijft of het college dan met een bijgestelde investeringsplanning komt.
 2. OZB In de meerjarenbegroting is sprake van aframing van de OZB inkomsten. Het gaat nu dus in de richting van het landelijk gemiddelde, aldus het college. Een goede ontwikkeling vindt de PvdA maar dan zal er de komende jaren wel verdere dekking gevonden moeten worden.
 3. Arme kinderen Wij kwamen opnieuw niet verder bij het vinden van een antwoord op de vraag aan het college om alle arme kinderen in beeld te krijgen. Wethouder van Tatenhove blijft herhalen “Kom maar op met een methode vinden om elk kind te vinden. Ik hoor het graag”. Waarom zij zelf niet aan de slag gaat, is ons niet duidelijk. Is ze al te rade gegaan bij andere wethouders? En bij de maatschappelijke partners? Binnen een gemeente zijn wel veel vrijwilligers die als oren en ogen kunnen dienen. Denk aan ouderlingen in de kerk, vrijwilligers van een maaltijdproject of helpers bij de jaarlijkse rommelmarkt. En natuurlijk leraren. Wat zou het mooi zijn: geen arme kinderen meer in Lansingerland. Staatssecretaris van Ark (VVD) zegt: We moeten gewoon naar nul. Er is extra geld voor vrij gemaakt. Binnen drie jaar moet 70 procent in beeld zijn. In deze tijd van economische voorspoed moet geen kind in armoede leven”. Klare en ware taal!
 4. Gemeentelijk LHBTI beleid Dit vinden wethouder Van Tatenhove en de burgemeester niet nodig. “Wij staan voor een inclusieve samenleving, het gaat erom hoe je met elkaar omgaat. Speciaal beleid helpt hier niet bij. Als de LHBTI gemeenschap zich in Lansingerland niet veilig voelt, dan hoort het college het graag, dit pikken we niet. We willen in overeenstemming met artikel 1 van de Grondwet geen doelgroepen aanpak in Lansingerland.” Onze fractie kan het college niet volgen. Reden te meer voor de PvdA-fractie om hierover binnenkort een bespreekstuk voor de raad over te presenteren.
 5. Meer bouwen Wethouder Abee gaf aan dat de nieuwbouw goed op tempo ligt, ook op Wilderszijde. Toch blijft bij onze fractie het gevoel hangen dat hij, en ook bijvoorbeeld de CDA-fractie, zich er bij de huidige situatie neerlegt en te weinig initiatief neemt om toch wegen te vinden om sneller te gaan bouwen. Het CDA wil meer bouwen in Bleiswijk en hier voorrang aan geven. Ontwikkelen van nieuwbouw in Bleiswijk kan volgens de PvdA alleen als we meer dan 6500 huizen gaan bouwen. Dus 7500 nieuwe huizen zoals PvdA wil. De bestaande programma’s in Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek tellen samen nu al op tot 6500. Voor de PvdA is te langzaam bouwen het grootste risico voor onze gemeente. Als we niet oppassen worden we door de volgende economische crisis ingehaald. Bij het huidige tempo van bouwen duurt het nog ongeveer 15 jaar voordat we klaar zijn. Dit vormt een gigantisch risico. Niet alleen financieel, maar het kan ook uitmonden in een sociaal drama door het woningtekort.
 6. Mobiliteit N209 Wethouder Fortuyn raadde af om van N209 een 50 km weg te maken. Onze fractie adviseerde het college om samen met de provincie de voors en tegens te onderzoeken van het transformeren van de N209 naar een lokale 50 km weg. De PvdA-fractie is bereid om een lobby te starten om zo’n haalbaarheidsonderzoek in te stellen. Al onze N209 zorgen op een rijtje staan op: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-1-t-m-8-maart-2019/
 7. Gratis OV Wethouder Fortuyn zegt nog in gesprek te zijn met belangenorganisaties en ook met de Metropoolregio. Hij zegde ons een brief over de stand van zaken toe.

Onze fractie beraadt zich nu op de tijdens het afsluitende raadsdebat op donderdag 7 november in te dienen moties. Het ziet er naar uit dat het aantal zeer beperkt zal zijn. Feitelijk zijn veel van onze plannen al realiteit geworden. Stap voor stap via een gerichte agenda op weg naar de realisering van onze doelen! Dat geeft een goed gevoel.

Groenzoom

LANSINGERLAND GAAT AFVALDOELEN 2020 NIET HALEN

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat ligt slechts 71 van de 355 Nederlandse gemeenten op schema om het afvaldoel van 2020, het ophalen van maximaal 100 kilo restafval per inwoner, te halen. Op dit moment is het restafval per inwoner gemiddeld nog 151 kilo. Vooral de stedelijke gemeenten, met meer dan 100.000 inwoners, kampen nog met grote bergen restafval. Daar wordt gemiddeld nog 245 kilo restafval per inwoner opgehaald.

De Volkskrant zette op 29 oktober de hoeveelheid restafval in de Nederlandse gemeenten op een rijtje. Lansingerland scoort met 186 kilo per inwoner aanzienlijk hoger dan de per 2020 beoogde 100 kilo. Pijnacker Nootdorp doet het met 197 niet veel beter. Wellicht is het handig om eens een kijkje te gaan nemen in de gemeente Zuidplas (97 kilo). Zie voor het verhaal in de Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2019/schoner-afval-en-ook-nog-minder-betalen/

Het verminderen van restafval is een forse opgave voor gemeenten. Dat roept de vraag op: wat verdient de voorkeur, bron- of nascheiden van afval? Om hier een goede keuze in te maken, maakte de Argumentenfabriek samen met Rijkswaterstaat onlangs een mooie digitale Argumentenkaart Afvalscheiding voor gemeenten. Op deze kaart staan alle relevante argumenten per thema (milieu, principes, uitvoering en financiën) vóór en tegen bron- en nascheiden van kunststof, blik en drinkpakken. De Argumentenkaart kent geen zwaarte toe aan de argumenten. Het kan immers per gemeente verschillen hoe belangrijk bepaalde argumenten zijn.

Binnenkort komt de wijze van afvalverzameling weer op de agenda van de Raad van Lansingerland. Vorig jaar nam wethouder Fortuyn een raadsvoorstel terug omdat vooral de coalitiepartijen zich niet in zijn voorstel kon vinden. Met name de VVD-fractie is een voorstander van nascheiden en een tegenstander van de introductie van Diftar (Differentie in tarieven). Goed georganiseerde burgerparticipatie is hierbij belangrijk. Wellicht kan het werk van de Argumentenfabriek de Raad van Lansingerland een handje helpen om rationele keuzes te maken over de methode van afval-verzamelen. Feit is volgens de Argumentenfabriek wel dat nascheiden van papier, glas en GFT niet mogelijk is. De PvdA-fractie gaat dit verhaal eens goed bestuderen.

Groenzoom

GENOEG BANEN VOOR MENSEN MET BEPERKING IN LANSINGERLAND?

Volgens de Rekenkamer in Barendrecht doet het gemeentebestuur van deze gemeente veel te weinig om inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. De Rekenkamer vindt dat er ‘geen prioriteit wordt gegeven aan minder productieve arbeidsgehandicapten’. Eind 2018 hadden slechts 28 van de 86 geïndiceerde inwoners van Barendrecht een zogenaamde garantiebaan (werk op maat met subsidie bij een reguliere werkgever) en geen enkele inwoner had toen beschut werk. Barendrecht voldoet lang niet aan de door het Rijk opgelegde quota. Bovendien doet deze gemeente volgens de Rekenkamer weinig om zo’n 90 arbeidsgehandicapten die niet-uitkeringsgerechtigd zijn in beeld te krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die niet onder de Wajong vallen maar ook geen uitkering via de Participatiewet krijgen omdat het gezinsinkomen te hoog is. Zie: https://rekenkamer.rotterdam.nl/onderzoeken/in-gebreke-gebleven/

Onze fractie vraagt zich af wat de kansen op werk voor mensen met een arbeidsbeperking in Lansingerland zijn. Zijn die beter dan in Barendrecht? Is ons college actiever? Het ontbreekt onze fractie aan actuele informatie. Ons is (nog) niet bekend hoe de convenanten van het Regionale Werkgevers Servicepunt, die gemaakt zijn met de werkgevers, in de praktijk precies uitpakken. Wij zullen deze vragen de komend tijd zeker aan de orde gaan stellen in de raadscommissie Samenleving. Zoals bekend is onze fractie een groot voorstander van de revival van gesubsidieerde werkgelegenheid in de vorm van basisbanen. Die zullen een eind moeten gaan maken aan de wirwar van bestaande regelingen en moeten aan mensen met een arbeidsbeperking bestaanszekerheid en een fatsoenlijk inkomen gaan bieden. Detacheringen op maat vanuit organisaties voor gesubsidieerde arbeid naar reguliere werkgevers zijn wat ons betreft de toekomst.

Park de Polder

BURGEMEESTERS ZIJN GEEN CRIMEFIGHTERS

Afgelopen zaterdag vertelde burgemeester Pieter van de Stadt voor de microfoon van Rijnmond over de spagaat waarin Nederlandse burgemeesters momenteel verkeren als het gaat om hun betrokkenheid bij het tegengaan van criminaliteit in hun gemeenten. Vanouds her zijn burgemeesters wettelijk verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid in hun gemeenten. Denk maar aan het tegengaan van overlast, de uitvoering van de APV en de bestuurlijke omgang met demonstraties

Als het gaat om de opsporing van misdrijven ligt het primaat bij het openbaar ministerie. De politie heeft taken op zowel het terrein van handhaving van de openbare orde en veiligheid als van bestrijding van de misdaad. Via de zogenaamde bestuurlijke driehoek is er intensief afstemmingsoverleg. Bovendien is er veel goede samenwerking in regionaal verband, zo vertelde Van de Stadt. Burgemeesters worden door de Haagse politiek steeds meer als crimefighters gezien. Daar protesteert Van de Stadt tegen. “Burgemeesters hebben geen bevoegdheden en middelen om die rol in de praktijk waar te maken. Die zijn voorbehouden aan justitie en politie en aan organisaties als de FIOD”.

De afgelopen decennia is de grip van burgemeesters op de politie steeds kleiner geworden. Ook de burgemeester van Lansingerland moet vooral zijn best doen bij de regionale korpsleiding om voor voldoende wijkagenten in aanmerking te komen. Die bepalen de prioriteiten. In de praktijk zien wij bij een aantal gemeenten weer een soort gemeentepolitie ontstaan via de komst van Boa’s. Die krijgen meer bevoegdheden. Onze fractie is er geen voorstander van dat burgemeesters crimefighters worden en ziet ook de Boa als gemeentepolitie nieuwe stijl niet zitten. De huidige verdeling van bevoegdheden tussen burgemeester enerzijds en openbaar ministerie/politie anderzijds is een goede. Intensief regionaal overleg en samenwerking moet er voor zorgen dat er evenwicht blijft tussen de taken op het gebied van zowel openbare orde als van criminaliteitsbestrijding. Beluister het hele gesprek met burgemeester Van de Stadt op: https://www.rijnmond.nl/nieuws/187753/Burgemeester-als-crimefighter-Dan-ook-de-bevoegdheden

Tot slot: De komende week is er op woensdag 6 november in het Gemeentehuis een belangrijke bijeenkomst over de Omgevingsvisie. De inwoners van Lansingerland zijn uitgenodigd om mee te denken. Valmir Xhemaili zal namens onze fractie aanwezig zijn om samen met inwoners hierover te brainstormen. Donderdagavond 7 november is het raadsdebat over de Gemeentebegroting 2020. Heb een goede week!

Wolfert Lyceum wordt uitgebreid

Rotonde bij gemeentehuis

Rotonde Oostmeerlaan / Klapwijkseweg

 Rotonde Oudelandselaan / Klapwijkseweg

 Noordeindseweg